Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

V-SYSTEM element systemu informatycznego wydziału geodezji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "V-SYSTEM element systemu informatycznego wydziału geodezji"— Zapis prezentacji:

1 V-SYSTEM element systemu informatycznego wydziału geodezji
urzędu miasta starostwa powiatowego

2 V-SYSTEM węzeł infrastruktury informacji przestrzennej

3

4

5 Intencją prezentacji jest przedstawienie koncepcji funkcjonowania i wdrożenia systemu zarządzania bazami danych przestrzennych pozostających w kompetencji służby geodezyjnej i kartograficznej na szczeblu powiatowym. Przedstawiana koncepcja jest oparta na naszych doświadczeniach. Uwzględnia istniejące uwarunkowania organizacyjne i prawne, ale przedstawia też naszą wizję funkcjonowania powiatowego węzła katastralnego, a co za tym idzie, zawiera postulaty zmian organizacyjno-prawnych, zmierzających do zracjonalizowania i usprawnienia działania rozwiązań dotychczasowych.

6 ODGiK ? Otoczenie

7

8

9

10

11

12

13 KTO KOMU? KIEDY I CO? DLACZEGO?

14 MITY Co chcemy?

15 MITY Co mamy?

16 REALIA

17 Aby osiągnąć optymalny rezultat trzeba:
Nie sięgać po nierealne. Nie marnować tego, co jest. Pamiętać, że bogaci liczą każdy grosz i... wydają dużo pieniędzy... Ale z sensem...

18 Główne tezy Historii nie zmienimy Akceptujemy realia
Doceniamy to, co się udało zrobić Nie tworzymy mitów Robimy to, co potrzebne i możliwe Integrujemy zasób z otoczeniem Modernizujemy przez uproszczenia Rozróżniamy błędy, braki i rozbieżności

19 Podstawowy wpływ na stan danych EGiB miały uwarunkowania historyczne, które były pierwotnym czynnikiem „modelującym” rejestry EGiB. Polityka państwa po II wojnie światowej była w tym aspekcie różna w poszczególnych rejonach kraju i skażona doktrynalnym podejściem do prawa własności.

20 Stan danych EGiB osiągnął poziom, w którym nie można już oczekiwać radykalnej, skokowej poprawy. Możliwe są dwie opcje działania, a właściwie zastosowane powinny być równolegle obydwie: zmiany w przepisach oraz związane z nimi przedsięwzięcia, które pozwolą na znaczne uzupełnienie danych, akceptacja niektórych braków w danych z powodu ograniczeń prawnych, wysokich kosztów ich usunięcia i jednocześnie niewielkich w stosunku do nakładów korzyści

21 Niezależnie od oceny stanu danych EGiB i planów poprawienia ich kompletności i jakości należy dostrzec pozytywne skutki informatyzacji EGiB, np. budowa systemu LPIS. Narzędzia kontroli i dostosowania danych mają ograniczone zastosowanie, raportów nie można traktować literalnie, wymagają poprawnej merytorycznie interpretacji. W chwili obecnej narzędzia te są niezbędne w procesie obiegu informacji ewidencyjnej, ale ich rola będzie się zmniejszała z powodu przejmowania funkcji kontrolnych przez systemy źródłowe i bazy klientów przyjmujących dane. Jest to stan, do którego należy dążyć.

22 Decyzje o tworzeniu następujących elementów zasobu:
wektorowa mapa ewidencyjna, ewidencja budynków i lokali, wektorowa mapa zasadnicza, GESUT, powinny uwzględniać czynniki ekonomiczne, czyli odpowiedzi na pytania, jakim kosztem i w jakim celu mają być realizowane oraz – w oparciu o dotychczasowe doświadczenia – w jaki sposób są wykorzystywane tam, gdzie już powstały.

23 O ile istotne jest pokrycie całej powierzchni kraju wymienionymi komponentami zasobu, o tyle zakres (i jakość) informacji może być uzależniony od rzeczywistych potrzeb, a jego rozszerzanie powinno postępować w miarę dopływu środków, poczynając od obszarów, na których jest to najbardziej potrzebne. Planując te zadania trzeba pozyskiwać środki na ich finansowanie od podmiotów, które będą beneficjentami. W szczególności zwracamy uwagę na możliwość zainicjowania kartotek budynkowych na podstawie danych geometrycznych.

24 System EGiB jest jedynie częścią zasobu geodezyjnego, jego prawidłowe działanie wymaga integracji nie tylko danych opisowych i geometrycznych, ale równoległej integracji z systemami administracyjnymi (obieg dokumentów i spraw, obsługa wykonawstwa geodezyjnego).

25 Jednym z podstawowych wymogów, który musi zostać spełniony w procesie informatyzacji kraju, zatem i na etapie projektowania i wdrażania systemów informacji przestrzennej, jest wyeliminowanie redundancji danych w rejestrach publicznych, zgodnie z zapisami dyrektywy INSPIRE. W tym celu niezbędne będą zmiany prawa znoszące nadmierną suwerenność poszczególnych rejestrów (np. NKW), likwidujące lub integrujące niektóre z nich.

26 Rejestry EGiB i NKW w istocie mogą stanowić jednolitą strukturę danych niezależnie od tego, czy kompetencje tych dwóch rejestrów zostaną połączone, czy też rozdzielone. Nie ma technicznych przeszkód, aby dzisiejszy EGiB „zajął się” jedynie Dz.I KW, a NKW pozostałymi, przy czym dla Dz.II NKW referencyjne byłyby rejestry podmiotowe (dzisiaj: PESEL, KRS, REGON, NIP), oczywiście w przypadku podmiotów nimi objętych (nie będzie w tych rejestrach podmiotów, które przestały istnieć przed powstaniem rejestrów, bądź podmioty spoza zasięgu terytorialnego rejestrów).

27 KATASTER PESEL NIP REGON KRS ????? Inne rejestry? NKW Dz.II, III, IV
kopiowanie weryfikacja EGiB Dz.I + dane geodezyjne + dane wartościowe

28 Przewidujemy powstanie nowego rejestru publicznego w postaci EGiB opartej w znacznym stopniu na modelu katastru zaproponowanym przez FIG. W tym celu konieczna jest częściowa modyfikacja modelu danych wprowadzonego przez specyfikację standardu SWDE. Nie przeczy to tezie poprzedniej, uwzględnia jedynie obecny stan prawny mocujący NKW i EGiB jako rejestry odrębne. Zbudowanie nowej struktury danych bazy EGiB będzie przygotowaniem do przyszłej integracji NKW i EGiB.

29 Rozwój cyfrowego zasobu geodezyjnego wymaga:
PODSUMOWANIE Rozwój cyfrowego zasobu geodezyjnego wymaga:

30 zastosowania systemu informatycznego, który będzie wspomagał pracę całego wydziału geodezji, nie tylko prowadzenie EGiB, modernizacji (polegającej na uproszczeniu) modelu danych opartego na specyfikacji obiektów SWDE zawartej w załączniku nr 4 do rozporządzenia w sprawie EGiB oraz (a może głównie) licznych przepisów prawa wpływających na budowę zasobu,

31 optymalnego wykorzystania aktualnej zawartości zasobu do inicjowania jego modernizacji, w tym wykorzystania danych wektorowych do zainicjowania ewidencji budynków, analizy biznesowej prowadzącej do określenia zakresu i sposobu prowadzenia Mapy Zasadniczej i GESUT, dostępu do baz/rejestrów referencyjnych.

32 Krajowa Infrastruktura Informacji Przestrzennej
Powiatowy Węzeł Katastralny

33

34

35

36

37

38 Co dalej? (Pytania) Czy dostępne standardy wymiany danych są rozwiązaniem docelowym? Czy będziemy się opierać na standardach lokalnych uzależniających wykonawców od aktualnych rozwiązań informatycznych ODGiK? Czy wypracujemy uniwersalny standard wymiany danych? Czy zdefiniujemy zasady wymiany danych w trybie różnicowym?

39 Co dalej? (Próba odpowiedzi)
Czy dostępne standardy wymiany danych są rozwiązaniem docelowym? Zdecydowanie: NIE Czy będziemy się opierać na standardach lokalnych uzależniających wykonawców od aktualnych rozwiązań informatycznych ODGiK? Docelowo: NIE. Aktualnie: ZDECYDOWANIE TRZEBA TAKI WARIANT STOSOWAĆ. Czy wypracujemy uniwersalny standard wymiany danych? JEST TO KONIECZNE (i nastąpi) Czy zdefiniujemy zasady wymiany danych w trybie różnicowym? PRZEDE WSZYSTKIM MUSZĄ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZMIANY W STANDARDACH.

40 PODZIĘKOWANIA Dziękujemy organizatorom szkolenia za zaproszenie do uczestnictwa Dziękujemy za wysłuchanie prezentacji Prosimy o potraktowanie prezentacji jako zaproszenia do dyskusji na tematy, które są istotne dla naszego środowiska zawodowego


Pobierz ppt "V-SYSTEM element systemu informatycznego wydziału geodezji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google