Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Struktury rynku i ich regulacje

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Struktury rynku i ich regulacje"— Zapis prezentacji:

1 Struktury rynku i ich regulacje
Seminarium SL:

2 Rynek - Przedsiębiorstwo Rynek – Regulacja Największe Przedsiębiorstwa
1. Wprowadzenie Rynek - Przedsiębiorstwo Rynek – Regulacja Największe Przedsiębiorstwa

3

4

5

6 The World's Biggest Companies (Market Value, 2009)
Source: Forbes, Special Report, The World's Biggest Companies

7 The World's Biggest Companies (Profits, 2009)
Source: Forbes, Special Report, The World's Biggest Companies

8 The World's Biggest Companies (Assets, 2009)
Source: Forbes, Special Report, The World's Biggest Companies

9 The World's Biggest Companies (Sales, 2009)
Source: Forbes, Special Report, The World's Biggest Companies

10 The World's Biggest Companies (2009)
Source: Forbes, Special Report, The World's Biggest Companies

11 The World's Biggest Companies - Poland (2009)
Source: Forbes, Special Report, The World's Biggest Companies

12 Source: Handelsblatt. 2009-05-26.
Największe firmy Europy 20 europejskich przedsiębiorstw o najwyższych obrotach w 2008 roku Source: Handelsblatt

13 Największe firmy: Europa Środkowa (2009)
Source: Raport Central Europe Top

14 Największe firmy - PL Top 10

15 Największe firmy - PL TOP 11-20

16 GPW i największe firmy

17 WIG 20

18 2. Referaty

19 2.1 Wymagania dotyczące wygłaszania referatu
Temat referatu Plan prezentacji Prezentacja Podsumowanie i wnioski Oprócz treści wygłoszonej oceniane będzie: zachowanie podczas wygłaszania referatu (kultura osobista, np. słownictwo) referat ma być wygłoszony a nie czytany (kontakt wzrokowy ze słuchaczami) materiały dodatkowe: np. folie, konspekty, streszczenie, plakat.

20 2.2 Wymagania dotyczące wersji pisemnej referatu
Struktura pracy: Spis treści Wstęp Część zasadnicza referatu Podsumowanie, wnioski Literatura W treści referatu mają być zaznaczone cytaty i powołania na literaturę. W literaturze w przypadku wykorzystania publikacji internetowych ma być podane źródło (adres internetowy i termin pobrania publikacji).

21 2.3 Strona tytułowa referatu

22 3. Zagadnienia i przykładowa literatura do referatów

23 3.1 Pojęcie i funkcje regulacji w naukach ekonomicznych i w gospodarce. Dobra publiczne.
Acocella N., Zasady polityki gospodarczej, PWN, Warszawa (np. R 2 – ekonomia dobrobytu, R 5, R – dobra publiczne, sprawiedliwość społeczna, R 10 – Regulacja). Buchanan J. M., Musgrave, Finanse publiczne a wybór publiczny. Dwie odmienne wizje państw, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2005. Cowen T., Public Goods and Externalities, in: ‚The Fortune Encyclopedia of Economics’ by Henderson D. R. Jakóbik W., Zmiany systemowe w Polsce a struktura gospodarki, PWN, 2000 (s.69-86). Trefor Jones, Business Economics and Managerial Decision Making, John Wiley&Sons, 2004 (Część VI). Klimczak B., Państwowa regulacja gospodarki, w: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu: Ekonomia, nr 603, Wrocław 1991 Kowalak T., Zanim będzie za późno, ‘Biuletyn URE’ 1/2003 Moore Th. G., Trucking Deregulation, in ‚The Fortune Encyclopedia of Economics’ by Henderson D. R. Polityka ekonomiczna, pod red. Winiarskiego B., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław, 1992 Ratajczak M., Infrastruktura w gospodarce rynkowej, Poznań 1999 (s ), Samuelson W. F., Marks S. G., Ekonomia menerdżerska, PWE, Warszawa, (R-14, s ). Sektor Publiczny w Polsce i na Świecie. Między upadkiem a rozkwitem, Praca zbiorowa pod red. Prof. J. Kleera, CeDeWu.PL Wydawnictwo Fachowe, Warszawa 2005. Wrzosek W., Funkcjonowanie rynku, PWE, Warszawa 2002 (R XIV).

24 3. 2 Struktury rynku – analiza porównawcza
3.2 Struktury rynku – analiza porównawcza. Metody pomiaru koncentracji produkcji i kapitału oraz natężenia konkurencji na rynku i siły rynkowej. Czarny E., Nojszewska E., Mikroekonomia, PWE, Warszawa, 1997. Kątowski T., Podstawowy wykład z mikroekonomii, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000. Samuelson W. F., Marks S. G., Ekonomia menerdżerska, PWE, Warszawa, (R-12) Sloman J., Economics, FT Prentice Hall, London, 2003. Trefor Jones, Business Economics and Managerial Decision Making, John Wiley&Sons, 2004 (R. 9, 18, 19). Wrzosek W., Funkcjonowanie rynku, PWE, Warszawa 2002.

25 3.3 Konkurencja doskonała – charakterystyka
Begg D., Fischer S., Dornbusch, Mikroekonomia, PWE, 2007 (lub wydania wcześniejsze). Czarny E., Nojszewska E., Mikroekonomia, PWE, Warszawa, 1997. Klimczak B., Mikroekonomia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 1993. Sloman J., Economics, FT Prentice Hall, London, 2003 Trefor Jones, Business Economics and Managerial Decision Making, John Wiley&Sons, 2004 (R. 9).

26 3.4 Monopol – charakterystyka
Begg D., Fischer S., Dornbusch, Mikroekonomia, PWE, 2007 (lub wydania wcześniejsze). Czarny E., Nojszewska E., Mikroekonomia, PWE, Warszawa, 1997. Kątowski T., Podstawowy wykład z mikroekonomii, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000. Klimczak B., Mikroekonomia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 1993. Stigler G. J., Monopoly, in ‚The Fortune Encyclopedia of Economics’ by Henderson D. R. Samuelson W. F., Marks S. G., Ekonomia menerdżerska, PWE, Warszawa, (R-12), Trefor Jones, Business Economics and Managerial Decision Making, John Wiley&Sons, 2004 (R. 9). Wrzosek W., Funkcjonowanie rynku, PWE, Warszawa 2002.

27 3.5 Monopol państwowy a monopol prywatny
Czarny E., Nojszewska E., Mikroekonomia, PWE, Warszawa, 1997. Moore Th. G., Trucking Deregulation, in ‚The Fortune Encyclopedia of Economics’ by Henderson D. R. Sloman J., Economics, FT Prentice Hall, London, 2003 (s. 188). Trefor Jones, Business Economics and Managerial Decision Making, John Wiley&Sons, 2004 (R. 18).

28 Czarny E., Nojszewska E., Mikroekonomia, PWE, Warszawa, 1997.
3.6 Strategia różnicowania cen przez monopolistę - dyskryminacja cenowa Czarny E., Nojszewska E., Mikroekonomia, PWE, Warszawa, 1997. Kątowski T., Podstawowy wykład z mikroekonomii, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000. Sloman J., Economics, FT Prentice Hall, London, 2003 (s. 188) Trefor Jones, Business Economics and Managerial Decision Making, John Wiley&Sons, 2004 (R. 9, 10).

29 3.7 Konkurencja monopolistyczna model Chamberlina
Czarny E., Nojszewska E., Mikroekonomia, PWE, Warszawa, 1997. Kątowski T., Podstawowy wykład z mikroekonomii, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000. Landreth H., Colander D. C., Historia myśli ekonomicznej, PWN, Warszawa, (s )

30 Czarny E., Nojszewska E., Mikroekonomia, PWE, Warszawa, 1997.
3.8 Modele oligopolu w przypadku przedsiębiorstw działających niezależnie i reagujących na zmiany wielkości produkcji u konkurenta (model Cournota, równowaga Cournota-Nasha, model Stackelberga). Czarny E., Nojszewska E., Mikroekonomia, PWE, Warszawa, 1997. Kątowski T., Podstawowy wykład z mikroekonomii, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000. Samuelson W. F., Marks S. G., Ekonomia menerdżerska, PWE, Warszawa, (R-12)

31 3.8 Modele oligopolu w przypadku współpracy przedsiębiorstw (kartel, zmowy, przywództwo cenowe firmy dominującej, dylemat więźnia). Czarny E., Nojszewska E., Mikroekonomia, PWE, Warszawa, 1997. Dixit A., Nalebuff B., Prisoners’ Dilemma, in ‚The Fortune Encyclopedia of Economics’ by Henderson D. R. Kątowski T., Podstawowy wykład z mikroekonomii, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000. Samuelson W. F., Marks S. G., Ekonomia menerdżerska, PWE, Warszawa, (R-12) Sloman J., Economics, FT Prentice Hall, London, 2003 (s – OPEC)

32 Sloman J., Economics, FT Prentice Hall, London, 2003
3.9 Teoria gier Dixit A., Nalebuff B., Game Theory, in ‚The Fortune Encyclopedia of Economics’ by Henderson D. R. Samuelson W. F., Marks S. G., Ekonomia menerdżerska, PWE, Warszawa, (R-13) Sloman J., Economics, FT Prentice Hall, London, 2003

33 3.10 Wolny rynek – metody pomiaru wolności gospodarczej
The Freedom House, The Fraser Institute, World Economic Forum, Global competitiveness Report 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. World Economic Forum, Economic Freedom of the World 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. Wilczewski W., Ograniczenia wolności gospodarczej a poziom przedsiębiorczości w Polsce, Prace Naukowe Instytutu Nauk Ekonomiczno-Społecznych Politechniki Wrocławskiej nr 57 ‘Restrukturyzacja gospodarki polskiej a proces integracji z Unią Europejską’, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1999.

34 The Fortune Encyclopedia of Economics
David R. Henderson, The Fortune Encyclopedia of Economics, ed. David R. Henderson (New York: Warner Books, 1993). Accessed from on

35 Library of Economics and Liberty
Buchanan, James M.: Cost and Choice: An Inquiry in Economic Theory. (

36 pdf Europe_Competitiveness.pdf ( TANZI_ROLA_RZADU.pdf  ( John Sloman: Economics. Harlow, England ; New York : Prentice Hall/Financial Times, ©2006 (

37 4.1 Tematy referatów (1.) GRUPA: śr, od godz

38 Tematy referatów (do wyboru)
Referaty podstawowe: 1. Wolny rynek – metody pomiaru wolnosci gospodarczej. 2. Procesy integracji przedsiebiorstw. Integracja wertykalna i horyzontalna. Studia przypadków. 3. Regulacje cen – metody i przykłady. 4. Legislacyjne bariery wejscia na rynek a struktury rynku. 5. Alternatywne teorie przedsiebiorstwa. 6. Ubóstwo i polityka redystrybucji dochodów 7. Metody interwencji panstwa 8. Podstawy teorii wyboru publicznego. 9. Prywatyzacja 10. Analiza kosztów i korzysci. 11. Polityka antymonopolowa w UE i USA. 12. Polityka antymonopolowa w Polsce. 13. Sieci współpracy, klastry (przykłady w Polsce i na swiecie, rozwiazania organizacyjne, korzysci i zagroenia)

39 Analizy przypadków 14. Wymogi Unii Europejskiej w zakresie ochrony srodowiska. 15. Ochrona srodowiska i jej wpływ na regulacje w wybranym sektorze gospodarki. 16. Gospodarka odpadami (uregulowania, przykłady konsekwencje dla podmiotów gospodarczych i konsumentów) 17. URE - rola i funkcje. Prawo energetyczne. 18. Regulacje w sektorze elektroenergetycznym. 19. Odnawialne zródła energii – regulacje i uwarunkowania rozwoju (moe byc kilka referatów, np.: energetyka wiatrowa, energetyka wodna, słoneczna, geotermalna) 20. Regulacje dotyczace efektywnosci energetycznej 21. Polityka cenowa, taryfikacja w sektorze elektroenergetycznym 22. Regulacje w sektorze gazowniczym. 23. Regulacje w sektorze ciepłowniczym. 24. Regulacje w sektorze paliw płynnych. 25. UKE – rola i funkcje. 26. Regulacje w sektorze telekomunikacyjnym. 27. Regulacje w sektorze motoryzacyjnym. 28. Regulacje w rolnictwie. 29. Regulacje rynku pracy (m.in. omówic regulacje dotyczace wybranych zawodów, jak one wpływaja na strukture rynku).

40 4.2 Tematy referatów (2.) GRUPA: śr, od godz

41 Tematy referatów (do wyboru)
Struktury rynku – analiza porównawcza. Metody pomiaru koncentracji produkcji i kapitału oraz natężenia konkurencji na rynku i siły rynkowej. Konkurencja doskonała – charakterystyka. Monopol – charakterystyka. Monopol państwowy a monopol prywatny. Strategia różnicowania cen przez monopolistę - dyskryminacja cenowa. Konkurencja monopolistyczna model Chamberlina. Modele oligopolu w przypadku przedsiębiorstw działających niezależnie i reagujących na zmiany wielkości produkcji u konkurenta (model Cournota, równowaga Cournota-Nasha, model Stackelberga, Sweezego)). Modele oligopolu w przypadku współpracy przedsiębiorstw (kartel, zmowy, przywództwo cenowe firmy dominującej, dylemat więźnia). Elementy teorii gier. Wolny rynek – metody pomiaru wolności gospodarczej. Procesy integracji przedsiębiorstw. Integracja wertykalna i horyzontalna. Studia przypadków. Regulacje cen – metody i przykłady. Bariery wejścia na rynek a struktury rynku. Ubóstwo i polityka redystrybucji dochodów

42 Internetowe porównywarki cenowe jako forma zwiększająca konkurencyjność cenową rynku
Aukcje internetowe jako forma łącząca rynek wtórny i pierwotny Sklepy internetowe – wpływ na zmiany rynku dystrybutorów Metody interwencji państwa Prywatyzacja Polityka antymonopolowa w UE i USA i w Polsce Analizy przypadków Wymogi Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska. Ochrona środowiska i jej wpływ na regulacje w wybranych sektorach gospodarki. URE - rola i funkcje. Prawo energetyczne. Regulacje w sektorze elektroenergetycznym. Regulacje w sektorze gazowniczym. Regulacje w sektorze ciepłowniczym. Regulacje w sektorze paliw płynnych. UKE – rola i funkcje. Prawo telekomunikacyjne (czy tak się nazywa) Regulacje w sektorze telekomunikacyjnym. Regulacje w sektorze motoryzacyjnym. Regulacje w rolnictwie. Regulacje rynku pracy.

43 5. Warunki zaliczenia

44 Studenci moga wybierac zarówno sposród referatów podstawowych, jak i analizy przypadków.
Ze wzgledu na mała liczbe spotkan (zajecia raz na dwa tygodnie), duza liczbe studentów w grupach oraz obszerny charakter kazdego referatu, jeden referat moga przygotowac dwie osoby (nie wiecej). W ramach prezentacji referatów na zajeciach kazda osoba musi brac czynny udział w wystapieniu. Dlatego prosze sprawiedliwie dzielic sie czasem w czasie prezentacji.

45 Warunki zaliczenia oraz system oceniania

46


Pobierz ppt "Struktury rynku i ich regulacje"

Podobne prezentacje


Reklamy Google