Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekty kluczowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekty kluczowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków."— Zapis prezentacji:

1 Projekty kluczowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu województwa mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego ”

2 Priorytet II –Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza
Projekt nr. 7 Rozwój infrastruktury teleinformatycznej i e-usług w policji mazowieckiej”, realizowany przez Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu. Wartość projektu: 1  PLN. Kwota dofinansowania: 1 464 550 PLN Projekt zakłada budowę centralnego systemu zarządzania oraz taryfikacji dla eksploatowanych na terenie woj. Mazowieckiego central telefonicznych MATRA, a także modernizację i rozbudowę dostępu do sieci INTERNET dla jednostek organizacyjnych Policji mazowieckiej za pośrednictwem wojewódzkiego WĘZŁA DOSTĘPOWEGO zapewniającego ochronę sieci wewnętrznej przed atakami z zewnątrz. Projekt ma objąć zasięgiem 28 Komend Policji ma terenie Mazowsza.

3 Rozwój infrastruktury teleinformatycznej i e-usług w policji mazowieckiej.
Jednostki policji zostaną wyposażone w routery, koncentratory, stanowiska komputerowe i interaktywne kioski multimedialne. Projekt jest neutralny technologicznie, nie faworyzuje żadnej konkretnej technologii. Nie ogranicza możliwości technologicznego wyboru, wszystkim operatorom gwarantuje otwarty dostęp.

4 Priorytet III –Regionalny system transportowy
Projekt 2: „ Uruchomienie lotniska komunikacyjnego poprzez modernizację istniejącej infrastruktury oraz budowę nowej związanej z obsługą samolotów i pasażerów na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie (Nowy Dwór Mazowiecki) Wartość projektu to :  000 PLN, kwota dofinansowania to:  000 PLN Celem projektu jest poprawa infrastruktury komunikacyjnej regionu Mazowieckiego oraz zwiększenie przepływu pasażerów z i do Mazowsza, wykreowanie nowych inicjatyw gospodarczych, społecznych i biznesowych. Priorytet III –Regionalny system transportowy

5 Uruchomienie lotniska komunikacyjnego poprzez modernizację istniejącej infrastruktury oraz budowę nowej związanej z obsługą samolotów i pasażerów na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie (Nowy Dwór Mazowiecki) Zakres działań przeznaczonych do realizacji: - dostosowanie lotniska komunikacyjnego do wymogów lotniczych oraz ochrony środowiska: - remontu i przedłużenie pasa startowego oraz dróg kołowania, remont jednego hangaru straży pożarnej; - remont i rozbudowa budynków SG, UG, SOL, Administracji i Policji, - remont i adaptacja infrastruktury magazynu paliw i smarów, budowa terminali pasażerskich, - budowa infrastruktury drogowej i oraz parkingowej, - budowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej, - budowa infrastruktury energetycznej i ciepłowniczej, budowa infrastruktury do obsługi ładunków, budowa infrastruktury około lotniskowej.

6 Priorytet III –Regionalny system transportowy
Projekty duże: Projekt 4: Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do połączenia z Dzielnicą Targówek – Etap I. Wartość projektu to :  000 PLN kwota dofinansowania to: 247 350 000 PLN Wschodni odcinek Obwodnicy Śródmieścia połączy dwa ważne węzły komunikacyjne: Rondo „Wiatraczna” i Węzeł „Żaba”. Pozwoli na prowadzenie ruchu północ – południe we wschodniej części miasta oraz stworzenie dogodnego powiązania międzydzielnicowego. Pierwszy etap budowy wschodniej obwodnicy śródmieścia obejmuje realizację odcinka ulicy dwujezdniowej o szerokości jezdni 10,5 m każda (2x3 pasy ruchu) wraz z chodnikiem i ścieżkami rowerowymi oraz dwupoziomowego skrzyżowania z węzłem komunikacyjnym „Rondo Wiatraczna”, przejścia bezkolizyjnego nad linią kolejową.

7 Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc
Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do połączenia z Dzielnicą Targówek – Etap I. Budowa obwodnicy śródmiejskiej jest imiennie wpisana do Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2020 roku jako realizacja Celu 3 – Stymulowanie rozwoju funkcji metropolitarnych Warszawy. Realizacja tego celu ma się odbywać zgodnie z zapisami Strategii Województwa Mazowieckiego – poprzez budowę tras obwodowych usprawniających połączenia w Warszawie, w tym budowę Obwodnicy Śródmiejskiej.

8 Priorytet III –Regionalny system transportowy
Projekt kluczowy 11: BUDOWA SKRZYŻOWANIA DROGI KRAJOWEJ NR 2 Z TRASĄ SIEKIERKOWSKĄ. Wartość projektu to : PLN, kwota dofinansowania to: 118 104 950 PLN. Projektowany jest węzeł drogowy na przecięciu dwóch tras wylotowych, stanowiących połączenie aglomeracji warszawskiej ze wschodnim regionem kraju. Proponowane rozwiązanie poprawi przepustowość skrzyżowania, upłynni ruch przez co zmniejszy uciążliwość komunikacyjną w tym regionie miasta. Projektowa droga klasy GP – droga ruchu przyspieszonego. Kategoria drogi: wojewódzka. Zadanie to obejmuje budowę węzła „Marsa” (etap IIC) położonego w ciągu trasy po stronie wschodniej miasta, łącznie z przebudową odcinka ul. Marsa i krótkiego odcinka ul. Płowieckiej (w kierunku Grochowskiej).

9 Priorytet III –Regionalny system transportowy
Projekt kluczowy 12: Budowa parkingów strategicznych „Parkuj i Jedź (Park&Ride) – II etap.: Wartość projektu to :  000 PLN, kwota dofinansowania to:  000 PLN Strategicznym celem projektu jest poprawa dostępności i jakości usług w zakresie transportu publicznego. W ramach projektu przewiduje się budowę 9 parkingów. Parkingi wskazane do realizacji w drugim etapie; Lokalizacja i ilość miejsc postojowych: Al. Krakowska/Okęcie – 400; Kabaty – 160; Ursynów – 290; Górczewska – 400; Rembertów – PKP – 200; Wawer – SKM – 50; Anin – SKM – 50; Falenica – SKM – 50; Żerań – PKP – 140. Na wszystkich parkingach znajdują się miejsca postojowe dla rowerów.

10 Budowa parkingów strategicznych „Parkuj i Jedź (Park&Ride) – II etap.:
Projekt będzie miał pozytywny wpływ na środowisko gdyż przyczyni się do ograniczenia ruchu indywidualnego, dociąży komunikację zbiorową, zmniejszy zanieczyszczenia powietrza, hałasu i drgań oraz zapotrzebowania na miejsce postojowe w centrum miasta. Projekt będzie miał również, ze względu na wybór lokalizacji parkingów, pozytywny wpływ na politykę równych szans, gdyż poprzez oddziaływanie regionalne ułatwi komunikację mieszkańców z gmin ościennych. Projekt jest ściśle powiązany z budową Metra Warszawskiego. Lokalizacje parkingów zostały wskazane w dogodnych punktach przesiadkowych lub też w dużych węzłach przesiadkowych.

11 Priorytet III –Regionalny system transportowy
Projekt kluczowy 13: Budowa obwodnicy południowej w Radomiu.  Wartość projektu to : 123 550 000 PLN, kwota dofinansowania to: 41 225 000 PLN Projekt przewiduje budowę nowej drogi o całkowitej dł m. Na połączeniach z drogami publicznymi zaprojektowano: 5 węzłów i 1 skrzyżowanie skanalizowane na odcinku klasy G i 2 węzły oraz 7 skrzyżowań (4 skanalizowane) na odcinku klasy Z. Na dł m wprowadzono ścieżki rowerowe. Pod istniejącą linią kolejową zaprojektowano – równolegle do przejazdu samochodowego – bezkolizyjny przejazd dla rowerzystów i przejście dla pieszych.

12 Budowa obwodnicy południowej w Radomiu
Liczba zjazdów typu publicznego została ograniczona do niezbędnego minimum, a zjazdy indywidualne dopuszczono tylko w szczególnych przypadkach – dotyczy to odcinka klasy Z. Analizy ruchowe przewidują na obwodnicy ruch na poziomie 2900÷8200 poj./dobę. Przy całkowitej bezkolizyjności odcinków najbardziej obciążonych ruchem oznacza to: bardzo wysoki wskaźnik bezpieczeństwa ruchu dla samej trasy oraz poprawę warunków ruchu i bezpieczeństwa na drogach odciążonych przez obwodnicę; w globalnej analizie poprawie ulegną wskaźniki na wszystkich drogach południowej części miasta.

13 Priorytet III –Regionalny system transportowy
Projekt kluczowy 18: Poprawa regionalnego systemu transportowego przez budowę w Ciechanowie pętli łączącej drogi krajowe nr 50 i 60, drogi wojewódzkie na 617 i 615 oraz siedem dróg powiatowych Wartość projektu to :  000 PLN, kwota dofinansowania to: 102 000 000 PLN W ramach inwestycji przewiduje się modernizację istniejących i wybudowanie nowych odcinków dróg o łącznej długości ok. 15 km (ok. 5 km droga dwujezdniowa o szerokości ok. 50 metrów, a ok. 10 km – droga jednojezdniowa o szerokości ok. 35 metrów). W ciągu drogi wybudowany zostanie most na rzece Łydyni o długości ok. 40 metrów.

14 Poprawa regionalnego systemu transportowego przez budowę w Ciechanowie pętli łączącej drogi krajowe nr 50 i 60, drogi wojewódzkie na 617 i 615 oraz siedem dróg powiatowych Pętla przebiegać będzie przez dwa wiadukty nad magistralą kolejową E – 65 łączącą Warszawę z Gdańskiem. Droga wybudowana będzie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą – kanalizacją deszczową, chodnikami i oświetleniem ulicznym. W ciągu drogi przebudowane i zmodernizowane zostaną wymagające tego skrzyżowania.

15 Priorytet IV – Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka.
Projekt kluczowy 22: Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin rejonu ciechanowskiego. Wartość projektu to: 88  PLN, kwota dofinansowania to: 35  PLN Przedmiot projektu obejmuje budowę następujących instalacji: Regionalny Zakład Gospodarki Odpadami w Woli Pawłowskiej, zawierający: zakład z linią do wytwarzania paliwa alternatywnego z odpadów, stacje przeładunkowe, zakład przeróbki i segregacji odpadów budowlanych w Makowie Mazowieckim, Kwatera odpadów niebezpiecznych (azbestu) na składowisku Oględzie.

16 Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin rejonu ciechanowskiego
Zostanie przeprowadzona rekultywacja obecnie eksploatowanych, a w przyszłości zamykanych składowisk odpadów, wg harmonogramu WPGO dla Województwa Mazowieckiego. (15 sztuk składowisk o łącznej powierzchni 19,5 ha).

17 Priorytet IV – Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka.
Projekt kluczowy 23: Stacja segregacji odpadów komunalnych miasta Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego. Wartość projektu to: PLN, kwota dofinansowania to: 8  PLN Projekt zakłada budowę hali sortowni w której zlokalizowana będzie linia mechanicznego rozdziału odpadów. Głównym elementem tej linii będzie sito bębnowe z podziałem na dwie lub trzy frakcje, jak również kabina sortownicza dla dwóch osób oraz taśmociągi. W hali umieszczona zostanie zasobnia na odpady zmieszane (pole rozładunku odpadów) oraz linia przygotowań biofrakcji do kompostowania (wydzielenie ferromagnetyków).

18 Stacja segregacji odpadów komunalnych miasta Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego.
Powstaną następujące obiekty: - kompostownia odpadów wraz z placem do magazynowania kompostu i sitem do jego uszlachetniania; - punkt do demontażu odpadów wielkogabarytowych. Przewiduje się również przeniesienie elektronicznej wagi samochodowej – użytkowanej aktualnie na składowisku odpadów. Do przemieszczania odpadów na terenie zakładu i transportu na składowisko niezbędny jest sprzęt w postaci ładowarki kołowej oraz samochodu ciężarowego wraz z kompletem kontenerów.

19 Priorytet VI – Wykorzystywanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki.
Projekt kluczowy 24: Termy gostynińskie Wartość projektu to : 270 000 000 PLN, kwota dofinansowania to: 72 000 000 PLN Projekt zakłada budowę ośrodka turystyczno – rekreacyjnego i rehabilitacyjno – balneologicznego z wykorzystaniem istniejących zasobów wód termalnych wraz zakładem geotermalnym, połączonego funkcjonalnie z Zamkiem Gostynińskim i Rynkiem Miejskim. Przyszły ośrodek zlokalizowany będzie na terenie miasta , na powierzchni 16 ha, w odległości 300 m od rynku miejskiego.

20 Termy gostynińskie. Powstaną następujące obiekty:
zakład geotermalny, budynek balneologii dla 200 pensjonariuszy z zespołem basenów, - pijalnia wód zdrojowych, mała muszla koncertowa, baseny lecznicze, gabinety odnowy biologicznej, terapii zajęciowej , sauna itp., - hotel na 200 miejsc noclegowych z galerią sztuki, salą konferencyjna, - dwa obiekty dla urządzenia wielobranżowego handlu i gastronomii, - park wodny z urządzeniami sportowo parking centralny na miejsc postojowych i autokarów, plaże trawiaste, park rekreacyjno-wypoczynkowy , - amfiteatr, promenada łącząca kompleks ośrodka z rynkiem miasta

21 Priorytet VII – Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego.
Projekt kluczowy 27: Budowa budynku Wydziału Humanistycznego z Pracownią Rzeźby dla Akademii Podlaskiej w Siedlcach przy ul. Żytniej – II etap. Wartość projektu to: 57  PLN, kwota dofinansowania to: 35  PLN Przedmiot projektu obejmuje: Roboty wykończeniowe i wyposażenie budynku głównego Wydziału Humanistycznego, budowę i wyposażenie pracowni rzeźby, zagospodarowanie najbliższego otoczenia inwestycji. Produktem realizacji projektu będą 42 nowe pomieszczenia dydaktyczne, w tym: 2 sale audytoryjne, sale wykładowe, sale seminaryjne, zespoły pracowni: malarstwa, grafiki, fotografiki, muzyki z salą koncertową, pawilon rzeźby. W rezultacie realizacji projektu zostanie pozyskanych nowych miejsc dydaktycznych, co umożliwi dalszy wzrost liczby studentów, w tym studentów niepełnosprawnych, co wzmocni integracyjny charakter uczelni

22 Budowa budynku Wydziału Humanistycznego z Pracownią Rzeźby dla Akademii Podlaskiej w Siedlcach przy ul. Żytniej – II etap” W rezultacie realizacji projektu zostanie pozyskanych 2028 nowych miejsc dydaktycznych, co umożliwi dalszy wzrost liczby studentów, w tym studentów niepełnosprawnych, co wzmocni integracyjny charakter uczelni. Stopień realizacji projektu Wykonanie I etapu inwestycji tj. stanu surowego zamkniętego budynku Wydziału Humanistycznego, który jest obecnie realizowany (etap nie objęty wnioskiem). Do czynności realizowanych w ramach tego etapu należą: kompleksowe, systematyczne wyposażenie obiektów, które z założenia mają być odbierane etapami, powinno rozpocząć się w I kw 2010 r. Całkowite, ostateczne oddanie efektów rzeczowych projektu do eksploatacji – II kw 2011 r. Całkowite rozliczenie projektu to II/III kw 2011 r.

23 Dziękujemy za uwagę. www.mazowia.eu
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu województwa mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego ”


Pobierz ppt "Projekty kluczowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków."

Podobne prezentacje


Reklamy Google