Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konwent Powiatów Województwa Mazowieckiego Tarczyn, 2-3 września 2010 Człowiek – najlepsza inwestycja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konwent Powiatów Województwa Mazowieckiego Tarczyn, 2-3 września 2010 Człowiek – najlepsza inwestycja."— Zapis prezentacji:

1 Konwent Powiatów Województwa Mazowieckiego Tarczyn, 2-3 września 2010 Człowiek – najlepsza inwestycja

2 670 mln euro = 2,682 miliarda PLN* 1 740 549 861,16 PLN Alokacja 2007-2013 dla MJWPU Wartość alokacji aktualnie zaangażowanej w konkursy i projekty systemowe * Kurs EBC z dnia 20.08.2010 r. co stanowi 64,88 % całości alokacji

3 Konkursy zakończone Działanie Termin naboru wniosków Alokacja na konkurs 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia29.03.2010 – 27.04.2010 62 673 235,00 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich25.05.2010 - 24.06.20101 580 833,00 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez OPS15.01.2010 - 18.02.2010 50 000 000,00 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez PCPR15.01.2010 - 18.02.2010 32 000 000,00 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji07.06.2010 - 05.07.20108 000 000,00 P. VII Projekty innowacyjne temat: poszukiwanie skutecznych metod zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomi społecznej 01.06.2010 - 30.06.2010 8 756 000,00 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw26.01.2010 – 25.02.201090 239 707,00 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw07.07.2010 – 04.08.201041 685 496,00 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacji w regionie22.07.2010 – 18.08.2010 20 758 592,50 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacji w regionie09.02.2010 - 09.03.2010 19 980 000,00 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności10.05.2010 - 09.06.20102 747 871,00 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej02.02.2010 – 02.03.2010 24 802 074,00 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych29.03.2010 – 27.04.2010 26 516 670,00 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego08.07.2010 - 06.08.201035 068 130,00 9.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych15.02.2010 – 26.03.2010 15 917 950,00 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty29.03.2010 – 27.04.2010 3 442 887,00 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich18.05.2010 - 16.06.201012 977 225,00

4 Konkursy trwające oraz konkursy czekające na rozpoczęcie Działanie Termin naboru wniosków Alokacja na konkurs 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 16.08.2010 r. 61 452 872,00 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej 28.09.2010 r. 38 370 955,00 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw 09.08.2010 28 437 155,00 PVIII. Projekty innowacyjne temat: analiza, testowanie i wdrażanie idei flexicurity 23.08.2010 - 20.09.2010 6 000 000,00

5 Priorytet Liczba wniosków zarejestrowanych Liczba wniosków ocenionych formalnie pozytywnie % pozytywnie ocenionych wniosków Wnioskowane dofinansowanie VI85575788,54% 799 582 771,05 VII2 8032 47788,37% 839 338 806,57 VIII27653 375122,06% 2 966 319 453,65 IX5 5304 01672,62% 1 896 000 817,31 SUMA: 11 95310 62588,89% 6 501 241 848,58 Ocena formalna – liczba i wartość wniosków

6 Priorytet Liczba wniosków po ocenie formalnej Liczba wniosków ocenionych merytorycznie pozytywnie* % ocenionych wniosków Wnioskowane dofinansowanie VI 75731541,61%261 626 281,79 VII 2 477139756,40%392 552 723,57 VIII 3 37576222,58%692 510 818,27 IX 4 0161 76844,02%793 387 863,72 SUMA: 10 6254 24239,92%2 140 077 687,35 Ocena merytoryczna – liczba i wartość wniosków * Bez uwzględnienia konkursów trwających

7 1662 umowy o wartości 867 535 763,50 PLN 1662 umowy o wartości 867 535 763,50 PLN 32,34 % - w stosunku do alokacji 2007-2013 49,84 % - w stosunku do alokacji zaangażowanej na konkursy i projekty systemowe Dane na dzień 23.08.2010 r.

8 Liczba i wartość umów zawartych w poszczególnych Priorytetach PO KL

9 Podział umów ze względu na rodzaj beneficjenta

10 Lp.PowiatLiczba projektówWartość 1 warszawski *406382 881 631,59 2 radomski *9756 759 566,10 3 płocki *6840 149 995,98 4 siedlecki *11124 319 881,55 5 wołomiński8318 406 610,83 6 warszawski zachodni2416 559 433,62 7 ciechanowski5816 408 815,98 8 miński6715 525 708,72 9 ostrołęcki *4814 025 340,53 10 wyszkowski3214 006 567,33 Ranking powiatów woj. mazowieckiego pod względem wartości realizowanych projektów (1-10)

11 Lp.PowiatLiczba projektówWartość 11 pruszkowski3012 258 594,90 12 piaseczyński2812 066 630,09 13 otwocki2311 187 793,21 14 żyrardowski1510 511 219,65 15 grójecki329 200 167,84 16 mławski289 102 220,20 17 pułtuski189 019 276,20 18 nowodworski188 710 781,57 19 sokołowski287 729 273,32 20 łosicki257 659 721,53 Ranking powiatów woj. mazowieckiego pod względem wartości realizowanych projektów (11-20)

12 Lp.PowiatLiczba projektówWartość 21 płoński227 612 651,19 22 sochaczewski147 406 368,66 23 białobrzeski187 306 789,65 24 kozienicki206 603 527,22 25 węgrowski386 324 090,46 26 przysuski305 752 602,47 27 lipski205 730 724,68 28 grodziski195 316 503,74 29 garwoliński325 148 949,84 30 szydłowiecki144 224 441,52 Ranking powiatów woj. mazowieckiego pod względem wartości realizowanych projektów (21-30)

13 Lp.PowiatLiczba projektówWartość 31 zwoleński153 893 646,73 32 legionowski183 545 509,39 33 makowski153 332 870,84 34 przasnyski73 133 296,65 35 gostyniński122 868 682,47 36 żuromiński102 341 960,20 37 ostrowski61 570 620,83 38 sierpecki81 366 863,43 Ranking powiatów woj. mazowieckiego pod względem wartości realizowanych projektów (31-38) * Powiat ziemski wraz z powiatem grodzkim

14 Kontrola realizacji projektów ma na celu weryfikację prawidłowości realizacji projektu zgodnie z podpisaną umową oraz wnioskiem o dofinansowanie projektu. Celem kontroli jest sprawdzenie: informacji dotyczących postępu realizacji projektu poniesionych wydatków przedstawionych do rozliczenia we wnioskach o płatność ze stanem faktycznym, harmonogramem realizacji projektu, harmonogramem płatności oraz budżetem projektu realizacji projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

15 Kontrola w siedzibie Beneficjenta Weryfikacja prawidłowości rozliczeń finansowych: Oryginały dokumentów finansowych które zostały ujęte w zatwierdzonych wnioskach o płatność Sprawdzenie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej na potrzeby projektu Sprawdzenie prowadzenia operacji finansowych przez konto bankowe projektu Sprawdzenie wniesienia wkładu własnego (gdy był zakładany we wniosku o dofinansowanie) Sprawdzenie statusu podatnika w zakresie podatku od towarów i usług VAT

16 Kontrola w siedzibie Beneficjenta Zatrudnienie personelu projektu w zakresie: Weryfikacji umów zawartych z personelem, zakresy obowiązków, opisy stanowisk, upoważnienia do przetwarzania danych osobowych Sposób wyboru osób zaangażowanych w realizację projektu

17 Kontrola w siedzibie Beneficjenta Zamówienia publiczne podlegają weryfikacji w zakresie: Przesłanek wyboru trybu zamówienia Prawidłowości ustalenia wartości zamówienia Kompletności protokołu o udzielenie zamówienia Kompletności SIWZ zgodnie z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych Publikowania informacji o udzielanych zamówieniach Zgodności zapisów umowy podpisywanej z wykonawcą z zapisami SIWZ

18 Kontrola w siedzibie Beneficjenta Informacja i promocja: Prawidłowość oznakowania dokumentacji związanej z realizacją projektu; Prawidłowość oznakowania pomieszczeń wykorzystywanych do realizacji projektu Prawidłowość oznakowania wyposażenia i sprzętu zakupionego w ramach realizowanego projektu Sposób informowania uczestników projektu o udziale w projekcie wpółfinansowanym ze środków UE

19 Kontrola w siedzibie Beneficjenta W przypadkach stwierdzenia naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jednostka kontrolująca dokonuje kwalifikacji naruszenia zgodnie z dokumentem Wymierzanie korekt finansowych za naruszenie prawa zamówień publicznych związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE

20 Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości i uchybienia Naruszenia bądź niezastosowanie przepisów prawa zamówień publicznych w odniesieniu do osób zaangażowanych w realizację projektów jak również wykonawców poszczególnych zadań w projekcie Ponoszenie wydatków niezgodnych z katalogiem wydatków kwalifikowalnych Zakupy dokonywane w ramach cross-financingu Zakupy dokonywane niezgodnie z wnioskiem o dofinansowanie bez poinformowanie IP2

21 Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości i uchybienia Usługi zlecone wykonywane niezgodnie z zawartymi umowami Rekrutacja beneficjentów ostatecznych (braki w dokumentacji, niespełnianie warunków przez BO) Stosowanie błędnych logotypów na materiałach promocyjnych Błędy we wnioskach o płatność stwierdzane w oparciu o oryginały dokumentów finansowych

22 www.mazowia.eu www.efs.gov.pl Dziękuję za uwagę Elżbieta Szymanik


Pobierz ppt "Konwent Powiatów Województwa Mazowieckiego Tarczyn, 2-3 września 2010 Człowiek – najlepsza inwestycja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google