Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INFOOŚRODEK USTROŃ 28 - 30 maja 2008 r..

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INFOOŚRODEK USTROŃ 28 - 30 maja 2008 r.."— Zapis prezentacji:

1 INFOOŚRODEK USTROŃ maja 2008 r.

2 Schemat organizacyjny WINGiK

3 Finanse Harmonogram wydatkowania środków z działu 010 i informacja do WINGiK-a o zmianie w terminie do 8-go dnia każdego poprzedzającego miesiąca. Terminy wydatkowania środków z działu 010 i 710 – konieczność informowania WINGiK-a o fakcie niewykorzystania w terminie do 1 października br. Dodatkowe środki w rozdziale i – informacja do końca czerwca 2008. Celowość i efektywność wydatkowania środków budżetowych (art. 35). Budżet 2009 – czerwiec - zapotrzebowanie na środki (ilość etatów).

4 Fundusz GZGiK Brak przepisów wykonawczych – podstawowy dokument plan finansowy określony w uchwale budżetowej. Planowanie i wykorzystanie Funduszu w danym roku budżetowym. Monitoring wykorzystania środków za I półrocze, potem kwartalnie)

5 Kontrole 2008–2009 Terminowość zgodnie z Prawem Geodezyjnym i KPA

6 Technika GPS Pomiary w obecnym stanie prawnym
ASG_EUPOS (likwidacja ASG-PL z dniem r) Projekt rozporządzenia i wytycznych WYTYCZNE TECHNICZNE G-1.12 Pomiary satelitarne oparte na systemie precyzyjnego pozycjonowania ASG-EUPOS (Projekt z dnia r. z poprawkami) Nowe technologie pomiaru a obecne instrukcje INSTRUKCJA TECHNICZNA G-4 POMIARY SYTUACYJNE I WYSOKOŚCIOWE § 3 Stosowanie metod, narzędzi i materiałów nie przewidzianych niniejszą instrukcją jest dopuszczalne, a metod będących wynikiem postępu technicznego jest zalecane, pod warunkiem zachowania wymaganych dokładności opracowań wynikowych.

7 Ustawa o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego Możliwości nowelizacji ustawy – przygotowany projekt. Oszacowanie (realnych) kosztów realizacji ustawy.

8 Stan modernizacji ewidencji gruntów i budynków

9

10 Udostępnianie danych z operatu ewidencji gruntów i budynków

11 1. Ewidencja gruntów i budynków obejmuje informacje dotyczące:
Art. 20 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne określa zakres przetwarzanych w ewidencji gruntów informacji: 1. Ewidencja gruntów i budynków obejmuje informacje dotyczące:   1)   gruntów - ich położenia, granic, powierzchni, rodzajów użytków gruntowych oraz ich klas gleboznawczych, oznaczenia ksiąg wieczystych lub zbiorów dokumentów, jeżeli zostały założone dla nieruchomości, w skład której wchodzą grunty,   2)   budynków - ich położenia, przeznaczenia, funkcji użytkowych i ogólnych danych technicznych,   3)   lokali - ich położenia, funkcji użytkowych oraz powierzchni użytkowej. 2. W ewidencji gruntów i budynków wykazuje się także:   1)   właściciela, a w odniesieniu do gruntów państwowych i samorządowych - inne osoby fizyczne lub prawne, w których władaniu znajdują się grunty i budynki lub ich części,   2)   miejsce zamieszkania lub siedzibę osób wymienionych w pkt 1,   3)   informacje o wpisaniu do rejestru zabytków, 4) wartość nieruchomości. Podobny podział zawarty jest także w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 29 marca 2001 r. (Dz.U. Nr 38, poz. 454); § Ewidencja obejmuje: 1) dane liczbowe i opisowe dotyczące gruntów i budynków oraz lokali, 2) dane dotyczące właścicieli nieruchomości

12 Udostępnianie danych ewidencyjnych następuje na podstawie przepisów art. 24 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów budynków (Dz.U. nr 38, poz. 454). Art. 24. 1. Informacje o gruntach, budynkach i lokalach zawiera operat ewidencyjny, który składa się z map, rejestrów i dokumentów uzasadniających wpisy do tych rejestrów. 2. Informacje o gruntach, budynkach i lokalach zawarte w operacie ewidencyjnym są jawne. Informacji tych udziela się odpłatnie. 3. Wyrysy i wypisy z operatu ewidencyjnego są wydawane przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków odpłatnie na żądanie właścicieli lub osób fizycznych i prawnych, w których władaniu znajduje się grunt, budynek lub lokal, osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, które mają interes prawny w tym zakresie, a także na żądanie zainteresowanych organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego. 4. Starosta zapewnia nieodpłatnie gminom bezpośredni dostęp do bazy danych ewidencji gruntów i budynków bez prawa ich udostępniania osobom trzecim.

13 § 51. 1. Starosta udostępnia dane ewidencyjne w formie:
1) komputerowych wydruków mapy ewidencyjnej, rejestrów, kartotek, zestawień, wykazów i skorowidzów, o których mowa w § 22-32, 2) wypisów z rejestrów i kartotek, 3) wyrysów z mapy ewidencyjnej, 4) plików komputerowych, 5) informacji przekazywanych ustnie i wizualnie. § Starosta uwierzytelnia komputerowe wydruki, wypisy i wyrysy, o których mowa w § 51 ust. 1, przez opatrzenie ich stosowną klauzulą. 2. Treść i formę wypisów oraz wyrysów, a także treść zamieszczanych na nich klauzul określa załącznik nr 5 do rozporządzenia

14 ZAŚWIADCZENIA: Wypisy i wyrysy – przesłanki do wydania określa art. 24 ust.3 Prawa geodezyjnego i kartograficznego. Zaświadczenia o innej treści – art Kpa Wniosek o wydanie zaświadczenia - Organ prowadzący ewidencję powinien przede wszystkim zbadać przesłanki art. 24 ust. 3 lub przesłanki wynikające z art. 217 (zarówno § 2 ust. 1 jak i ust. 2 ww. artykułu), a następnie wydać dokument lub odmówić w drodze postanowienia.

15 Organ prowadzący ewidencję powinien przede wszystkim wyjaśnić czy wnioskujący żąda wydania zaświadczenia czy też jedynie chce uzyskać określone informacje. Jeśli to będzie warunek konieczny powinien rozpatrywać kryterium istnienia interesu prawnego. Jego brak byłby wówczas podstawą do odmowy – w formie postanowienia - wydania zaświadczenia (wypis, wyrys).

16 Np. przepisy art. 943 Kpc, stanowią wystarczającą podstawę do wydania zaświadczenia o żądanym zakresie informacji. Art § 1. Przy wniosku o dokonanie opisu i oszacowania wierzyciel powinien: 1) złożyć wyciąg - a w razie potrzeby odpis księgi wieczystej albo zaświadczenie sądu wystawione na podstawie zbioru dokumentów prowadzonego dla nieruchomości, zawierające wskazanie jej właściciela i wykaz ujawnionych w tym zbiorze obciążeń, jeżeli zaś nieruchomość jest objęta katastrem nieruchomości - także odpowiedni wyciąg; 2) wskazać miejsce zamieszkania uczestników postępowania. (...)

17 INFORMACJE: Jeżeli wnioskodawca jest zainteresowany jedynie uzyskaniem informacji z operatu ewidencyjnego, powinien podać dane umożliwiające określenie (lokalizację) przedmiotu, którego dotyczą żądane informacje (powinna być zawsze określona konkretna nieruchomość, jej numer ewidencyjny bądź adres). Organ natomiast powinien ocenić, czy posiada żądaną informację, czy jest ona jawna, czy też podlega jakiejś szczególnej ochronie gwarantowanej innymi przepisami prawa oraz czy organ może ją wydać bezpośrednio z rejestru ewidencji gruntów i budynków w formie przewidzianej w powołanym wyżej § 51 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Należy zauważyć, iż udostępnianie informacji w formie innej niż zaświadczenie następuje w drodze wykonywania przez organ czynności materialno-technicznych. Odmowa wydania informacji nie może następować w trybie i na podstawie kryteriów stosowanych przy wydawaniu zaświadczeń.

18 Dane osobowe w ewidencji gruntów i budynków
§ Przy wykonywaniu zadań, o których mowa w § 44 pkt 5, stosuje się odpowiednio przepisy o ochronie danych osobowych. § 44. Do zadań starosty związanych z prowadzeniem ewidencji należy: 1) utrzymywanie systemu informatycznego obsługującego bazy danych ewidencyjnych w ciągłej gotowości operacyjnej, 2) utrzymanie operatu ewidencyjnego w stanie aktualności, tj. zgodności z dostępnymi dla organu dokumentami i materiałami źródłowymi, 3) archiwizacja wycofanych danych ewidencyjnych, 4) udostępnianie danych ewidencyjnych, 5) ochrona danych ewidencyjnych przed ich utratą, zniszczeniem, niepożądaną modyfikacją, nieuprawnionym do nich dostępem i ujawnieniem, 6) okresowa weryfikacja danych ewidencyjnych, 7) sporządzanie powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją, 8) modernizacja ewidencji.

19 W stanowisku GIODO dotyczącym udostępniania danych z operatu ewidencyjnego wyraźnie jest podkreślony zakres stosowania ustawy o ochronie danych osobowych przy prowadzeniu ewidencji – zakres wynika z zapisu w § 53 ust. 1, który nakłada obowiązek stosowania tej ustawy przy wykonywaniu zadań, o których mowa w § 44 pkt.5, czyli polegających na ochronie danych ewidencyjnych przed ich utratą, zniszczeniem, niepożądaną modyfikacją, nieuprawnionym do nich dostępem i ujawnieniem. A więc tylko w tym zakresie ustawa powinna mieć zastosowanie. Zadanie starosty określone w § 44 pkt.5 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia r., dotyczy obowiązku zabezpieczenia zbiorów danych osobowych, o którym mowa w rozdziale 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. nr 101 z 2002 r., poz.926 z późn.zm.) Zgodnie z art.36 w/cyt. ustawy administrator danych jest zobowiązany do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed dostępem do nich osób nieupoważnionych, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

20 Szczegółowo powyższe zagadnienia reguluje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024).

21 Dobra osobiste Zgodnie z art.23 Kodeksu Cywilnego dobra osobiste człowieka, którymi są w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach. O naruszeniu dóbr osobistych mówimy wówczas, gdy zostają one zagrożone cudzym działaniem, chyba że nie jest ono bezprawne. Biorąc pod uwagę powyższe, działanie organu prowadzącego operat ewidencyjny polegające na udzieleniu informacji z operatu ewidencyjnego nt. gruntów i budynków, (które zgodnie z art. 24 ust.2 ustawy z dnia r. Prawo geodezyjne i kartograficzne są jawne), nie stanowi naruszenia dóbr osobistych.


Pobierz ppt "INFOOŚRODEK USTROŃ 28 - 30 maja 2008 r.."

Podobne prezentacje


Reklamy Google