Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INFO-OŚRODEK Ustroń 5-7 listopada 2008 r..

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INFO-OŚRODEK Ustroń 5-7 listopada 2008 r.."— Zapis prezentacji:

1 INFO-OŚRODEK Ustroń 5-7 listopada 2008 r.

2 FINANSE PUBLICZNE

3 PODSTAWOWE TERMINY Zmiana zapotrzebowania na środki finansowe - do 8 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym ma być dokonana zmiana. Sprawozdanie z wykonania dotacji i FGZGiK: - za I kwartał- do 15 kwietnia - za II kwartał- do 15 lipca - za III kwartał- do 15 października - za 2008 rok- do 28 lutego 2009 r. Zmiana kwot dotacji celowych na bieżący rok - do 15 listopada ! Harmonogram wydatków na 2009 rok - styczeń/luty 2009 r (po podpisaniu ustawy budżetowej na 2009 rok), Zwrot niewykorzystanych dotacji w roku do 15 stycznia 2009 r ! Zgłoszenie potrzeb finansowych na rok do 30 czerwca 2009 r.

4 BUDŻET NA 2009 ROK Harmonogram realizacji budżetu państwa obejmuje:
prognozę dochodów budżetu państwa w poszczególnych miesiącach roku; wielkość wydatków planowanych do sfinansowania w poszczególnych miesiącach roku; zestawienie dochodów i wydatków wg projektu ustawy budżetowej na rok 2009.

5 Harmonogram przekazywania środków na realizację zadań zleconych

6 Budżet WINGiK na 2009 rok wg działów

7 Podział środków (71012 i 71013) na 2009 r. (projekt budżetu)

8

9

10 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA USTAWY BUDŻETOWEJ za 2008 r.
Sprawozdanie powinno zawierać: zestawienie dochodów i wydatków; omówienie wykonania budżetu państwa, z uwzględnieniem różnic między budżetem uchwalonym a wykonanym; informację o realizacji wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego; omówienie wielkości środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej; informację o powstałych oszczędnościach w wykorzystaniu planu wydatków; omówienie przyczyn niewykorzystania zaplanowanych wydatków, w tym przyczyny ewentualnego niewykorzystania środków przyznanych z rezerw celowych i rezerwy ogólnej.

11 WNIOSKI O DOFINANSOWANIE Z CFGZGiK
• Zarządzenie Głównego Geodety Kraju nr 10 z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie trybu i zasad rozpatrywania wniosków w ramach przelewów redystrybucyjnych ze środków Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rzecz wojewódzkich i powiatowych funduszy gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym na rok i lata kolejne . • Zarządzenie Nr 13 Głównego Geodety Kraju z dnia r. zmieniające zarządzenie Nr 10 Głównego Geodety Kraju z dnia r. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego przekazuje Głównemu Geodecie Kraju, w terminie do 31 grudnia (powiaty prześlą wnioski do r. !!! ) roku poprzedzającego rok budżetowy, zaopiniowane wnioski. Główny Geodeta Kraju rozpatruje wnioski o dofinansowanie w ramach przelewów redystrybucyjnych z Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym nie później niż w terminie do 90 dni od dnia zakończenia zbierania wniosków.

12 Dofinansowań w ramach przelewów redystrybucyjnych udziela się na finansowanie zadań starostów (prezydentów miast) i marszałków województw w zakresie: 1) przygotowania infrastruktury teleinformatycznej oraz konwersji i dostosowania danych i oprogramowania do obowiązujących standardów technicznych w ramach realizacji projektów koordynowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 2) zakładania i modernizacji numerycznej bazy ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości), w szczególności wykorzystania produktów projektu PFARE 2003 „Wektoryzacja map katastralnych w Polsce” oraz produktów projektów dotyczących budowy, aktualizacji i modernizacji baz danych LPIS w procesie modernizacji ewidencji gruntów i budynków. 3) zakładania baz danych obiektów topograficznych, 4) wyposażania ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w urządzenia i oprzyrządowanie niezbędne do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 5) modernizacji i adaptacji obiektów przeznaczonych do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 6) odnawiania szczegółowej osnowy geodezyjnej: poziomej i wysokościowej, 7) zakładania i modernizacji geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT),

13 Główny Geodeta Kraju powiadamia pisemnie starostę (prezydenta miasta) lub marszałka województwa o sposobie rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie w ramach przelewów redystrybucyjnych, Pismo powiadamiające określa cel, na jaki dofinansowanie zostało przyznane oraz termin wykorzystania i rozliczenia środków, O przyznaniu dofinansowania w ramach przelewów redystrybucyjnych dla starostów (prezydentów miast) i marszałków województw Główny Geodeta Kraju powiadamia pisemnie właściwego terytorialnie wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, Pismo wskazuje termin złożenia przez właściwego wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego sprawozdania dotyczącego zgodności wydatkowania przyznanego dofinansowania w ramach przelewów redystrybucyjnych z celem, o którym mowa w pkt. 7. Wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego weryfikuje również wielkości faktycznie wydatkowanej kwoty przyznanego dofinansowania. Sprawozdanie z rozliczenia dofinansowania w ramach przelewów redystrybucyjnych marszałkowie oraz starostowie (prezydenci miast) przekazują do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii oraz do wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego w terminie określonym w piśmie o którym mowa w pkt. 7. Sprawozdanie z rozliczenia dofinansowania w ramach przelewów redystrybucyjnych zawiera kopie faktur potwierdzonych za zgodność z oryginałem oraz zestawienie płatności faktur (rachunków) realizowanych z dofinansowania. Wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego przekazuje do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii zbiorcze sprawozdanie z rozliczenia dofinansowań z terenu województwa potwierdzające zgodność wydatkowania środków z wyznaczonym celem.

14 STRUKTURA WPŁYWÓW NA FGZGiK W WOJ. ŚLĄSKIM – 2007 R

15 REFORMA FINANSÓW PUBLICZNYCH – ustawa przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych

16

17

18

19

20 KONTROLA I NADZÓR

21 KONTROLE W 2009 ROKU Tezy do kontroli problemowej w zakresie przestrzegania szczegółowych terminów wynikających z przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzeń wykonawczych

22 1. termin przekazywania wpłat z funduszów powiatowych na rzecz funduszu centralnego i wojewódzkiego (art i 3. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne); Przychodami funduszu centralnego są (…) przekazywane w okresach kwartalnych, w ciągu 30 dni od zakończenia kwartału, wpłaty z funduszy (…) powiatowych w wysokości 10% ich wpływów. Przychodami funduszy wojewódzkich są (…) przekazywane w okresach kwartalnych, w ciągu 30 dni od zakończenia kwartału, wpłaty z funduszy powiatowych w wysokości 10% ich wpływów. 2. aktualizacja operatu ewidencyjnego (wprowadzanie zmian - § rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz data sporządzenia i wysłania zawiadomienia o zmianie); Aktualizacji operatu ewidencyjnego dokonuje się niezwłocznie po uzyskaniu przez starostę odpowiednich dokumentów określających zmiany danych ewidencyjnych (Negatywna ocena w dotychczasowych kontrolach !!!!) 3. terminy sporządzania powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków (§ w. cyt. rozporządzenia); Powiatowe zestawienia zbiorcze sporządza starosta i w terminie do dnia 15 lutego każdego roku przekazuje zestawienie powiatowe właściwemu marszałkowi województwa.

23 4. termin na założenie komputerowych baz danych ewidencyjnych, umożliwiających tworzenie stosownych raportów § w. cyt. rozporządzenia); Modernizację ewidencji przeprowadza się w sposób planowy zapewniający założenie komputerowych baz danych ewidencyjnych, umożliwiających tworzenie raportów, o których mowa w § 22: dla obszarów miast w terminie do 31 grudnia 2005 r., dla terenów wiejskich w terminie do 31 grudnia 2010 r. (Negatywna ocena w dotychczasowych kontrolach !!!) 5. termin udostępniania wykonawcy pracy geodezyjnej przez ośrodek posiadanych materiałów wraz z ich charakterystyką techniczną. (§ rozporządzenia w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz); Ośrodek, najpóźniej w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia informuje pisemnie wykonawcę o materiałach, jakie powinny być wykorzystane przy wykonaniu pracy, o innych opracowaniach realizowanych aktualnie na obszarze zgłoszonej pracy oraz udostępnia posiadane materiały wraz z ich charakterystyką techniczną. 6. termin przeprowadzenia czynności kontrolnych dokumentacji przekazywanej do zasobu (§ w. cyt. rozporządzenia); Czynności kontroli wykonywane są niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 6 dni roboczych od dnia złożenia dokumentacji do kontroli.

24 (Negatywna ocena w dotychczasowych kontrolach !!!)
7. termin przekazania wykonawcy materiałów przeznaczonych dla zamawiającego po zakończeniu czynności kontroli (§ w. cyt. rozporządzenia); Materiały przeznaczone dla zamawiającego, po opatrzeniu klauzulami określonymi w odrębnych przepisach, ośrodek zwraca wykonawcy nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia czynności kontroli. 8. termin pobrania opłaty za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, czynności związane z uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, czynności związane z prowadzeniem krajowego systemu informacji o terenie, udzielanie informacji oraz wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, ... ); Dla prac geodezyjnych i kartograficznych, których termin wykonania jest dłuższy niż sześć miesięcy, wysokość opłaty ustala się w wysokości 45 % opłaty naliczonej według wysokości stawek obowiązujących w dniu zgłoszenia. Pozostałe 55 % należności ustala się według wysokości stawek obowiązujących w dniu przyjęcia dokumentacji do zasobu. Pobranie opłaty zaliczkowej następuje w dniu zgłoszenia prac. Pobranie opłaty pozostałej następuje w dniu przyjęcia dokumentacji do zasobu. W przypadku niedostarczenia dokumentacji po upływie 10 dni od zadeklarowanej w zgłoszeniu daty zakończenia prac wysokość opłaty ustala się według wysokości stawek obowiązujących w terminie deklarowanego zakończenia pracy; pobranie opłaty następuje 11. dnia od zadeklarowanej w zgłoszeniu daty zakończenia prac. (Negatywna ocena w dotychczasowych kontrolach !!!)

25 9. termin wydawania opinii ZUDP dot
9. termin wydawania opinii ZUDP dot. uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci (§ rozporządzenia w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej); Opinię zawierającą treść uzgodnienia wraz z dwoma egzemplarzami projektu wydaje się inwestorowi w terminie 14 dni od dnia przedłożenia wniosku. W uzasadnionych przypadkach termin ten może być przedłużony do 30 dni. Niezajęcie stanowiska przez zespół w tych terminach uznaje się za brak zastrzeżeń do przedstawionego projektu. 10. częstotliwość organizowania posiedzeń ZUDP (§ w. cyt. Rozporządzenia); Posiedzenia zespołu odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu. 11. termin założenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (§ 23 w. cyt. rozporządzenia); Do czasu założenia ewidencji, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia r., jej funkcje spełnia dokumentacja geodezyjnej inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu, znajdująca się w zasobie geodezyjnym i kartograficznym. 12. termin dostosowania układu współrzędnych płaskich prostokątnych do rozporządzenia w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (§ 4). Układ współrzędnych płaskich prostokątnych, oznaczony symbolem "1965", oraz lokalne układy współrzędnych mogą być stosowane do dnia 31 grudnia 2009 r.

26 PAŃSTWOWY REJESTR GRANIC

27 Struktura tabeli Należy przekazać listę współrzędnych punktów załamania granic ewidencyjnych będących jednocześnie granicami administracyjnymi (powiat, gmina) w postaci pliku tekstowego. Granica nie może biegnąć środkiem ulicy (cieku wodnego), jeżeli nie jest podzielona ewidencyjnie.

28 Obecnie obowiązujący przebieg granic administracyjnych jest (będzie) do pobrania ze strony internetowej Inspekcji.

29 WYTYCZNE TECHNICZNE K 1.8

30 WYTYCZNE TECHNICZNE K-1
WYTYCZNE TECHNICZNE K-1.8 : PROWADZENIE I AKTUALIZACJA MAPY ZASADNICZEJ NA TERENACH OBJĘTYCH WPŁYWAMI EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1 Wytyczne techniczne określają zasady prowadzenia i aktualizacji mapy zasadniczej na terenach objętych wpływami eksploatacji górniczej, w tym: - oceny kartometryczności mapy, - pomiarów inwentaryzacyjnych i aktualizacyjnych, - sporządzania map do celów projektowych. § 2 Mapę zasadniczą obejmującą tereny, na których istniał lub istnieje zakład eksploatacji górniczej a także tereny przyległe do tych zakładów poddaje się ocenie zachowania jej kartometryczności. § 3 Niekartometryczną mapę zasadniczą, do czasu wyłączenia jej z zasobu użytkowego, traktuje się jako mapę poglądową. W takim przypadku mapę do celów projektowych sporządza się jako mapę jednostkową, podlegającą przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. § 4 Pomiary inwentaryzacyjne i aktualizacyjne prowadzone na terenach, w odniesieniu do których stwierdzono niekartometryczność mapy zasadniczej, mogą być oparte na punktach istniejącej osnowy pomiarowej a także na punktach obiektów I grupy dokładnościowej, wykazanych na mapie.

31 § 8 Mapę zasadniczą uznaje się za niekartometryczną w przypadku, gdy jej dokładność określona w sposób opisany w § 7 przekracza dwukrotną wartość przyjętą za dopuszczalną, tj. ±0.6 mm w skali mapy. Mapa taka traci swą przydatność użytkową. § 9 O stwierdzenie niekartometryczności mapy zasadniczej wnioskuje kierownik właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, zgodnie z procedurą przewidzianą w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja r. w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu (Dz.U. Nr 49, poz. 493).

32 NIEKARTOMETRYCZNA MAPA ZASADNICZA
Rozdział III NIEKARTOMETRYCZNA MAPA ZASADNICZA JAKO MAPA POGLĄDOWA § 12 Niekartometryczną mapę zasadniczą wykorzystuje się jako mapę poglądową, do czasu sporządzenia nowej mapy zasadniczej. § 13 Mapę poglądową aktualizuje się w zakresie treści tak jak mapę zasadniczą. Zasady dotyczące kartometryczności mapy zasadniczej w tym przypadku nie obowiązują. Nowe obiekty wnosi się w odniesieniu do istniejących na mapie obiektów. (...) § 16 1. Mapę poglądową udostępnia się pod warunkiem ostrzeżenia o braku jej kartometryczności. 2. Na mapie poglądowej umieszcza się ostrzeżenie o następującej treści: OSTRZEŻENIE: Ze względu na występowanie znacznych deformacji powierzchni ziemi powodowanych eksploatacją górniczą, niniejsza mapa jest niekartometryczna i nie może służyć do celów projektowych. Do celów projektowych wymagane jest sporządzenie nowej mapy na podstawie pomiarów terenowych.

33 WNIOSEK W SPRAWIE ZAŁOŻENIA
Rozdział V WNIOSEK W SPRAWIE ZAŁOŻENIA NOWEJ MAPY ZASADNICZEJ § 21 Na terenach, gdzie zaprzestano eksploatacji górniczej należy dokonać szczegółowej analizy danych górniczo-geologicznych, takich jak: - wyniki pomiarów prowadzonych przez służby mierniczo-geologiczne górnictwa, - wyniki pomiarów geodezyjnych wykonywanych podczas sporządzania map jednostkowych do celów projektowych; szczególną uwagę należy zwrócić na pomiary wysokościowe, - plany eksploatacyjne zakładów górniczych znajdujących się w otoczeniu analizowanego terenu (krótko- i długookresowe). § 22 Po ustaniu wpływów eksploatacji górniczej oraz nieplanowaniu, w dającym się przewidzieć czasie, wznowienia eksploatacji górniczej, należy wnioskować o założenie nowej mapy zasadniczej. § 23 Wniosek w sprawie założenia nowej mapy zasadniczej powinien zawierać: - mapę przeglądową w skali 1: z zaznaczonym obszarem, na którym ma być wznowiona mapa, - wykaz arkuszy mapy przewidzianych do założenia, - uzasadnienie wniosku wraz z analizą, o której mowa w § 21.

34 Planowane zmiany w ustwie Prawo geodezyjne i kartograficzne
Ustawa o służbie cywilnej (GGK), Ustawa o wojewodzie i “ustawa kompetencyjna” (WINGiK, scalenia i wymiana), Ustawa o finansach publicznych, przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (FGZGiK), Ustawy komisji “przyjazne państwo” (dostęp do EGiB, termin wprowadzenia zmiany w EgiB, ochrona gruntów rolnych ..., podziały nieruchomości), Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej.

35 Zapraszam do dyskusji ...


Pobierz ppt "INFO-OŚRODEK Ustroń 5-7 listopada 2008 r.."

Podobne prezentacje


Reklamy Google