Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady sporządzania planów realizacji zadań obronnych przez jednostki organizacyjne publicznej i niepublicznej służby zdrowia w świetle znowelizowanego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady sporządzania planów realizacji zadań obronnych przez jednostki organizacyjne publicznej i niepublicznej służby zdrowia w świetle znowelizowanego."— Zapis prezentacji:

1 Zasady sporządzania planów realizacji zadań obronnych przez jednostki organizacyjne publicznej i niepublicznej służby zdrowia w świetle znowelizowanego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 maja 2004r. w sprawie (…). (Dz.U. z 2004r., nr 143, poz i Dz.U. z 2009r., nr 202, poz. 1555) Opracował: Dariusz Cybula Departament Spraw Obronnych Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa Medycznego Ministerstwo Zdrowia tel , Gdańsk, 16 kwietnia 2010r.

2 Skuteczna, w pełni nowoczesna i kompetentna pomoc medyczna w obliczu wystąpienia sytuacji kryzysowej bądź też zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny powinna być wypadkową współpracy i współdziałania wszystkich jednostek i służb porządkowych, technicznych, medycznych i administracyjnych.

3 stworzenie warunków do zabezpieczenia zdrowia i życia ludności
PODSTAWOWE ZADANIA OBRONNE SŁUZBY ZDROWIA przygotowanie i utrzymanie gotowości do działania w sytuacjach kryzysowych oraz zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny stworzenie warunków do zabezpieczenia zdrowia i życia ludności

4 wsparcie systemu ochrony zdrowia Sił Zbrojnych RP
PODSTAWOWE ZADANIA OBRONNE SŁUZBY ZDROWIA wsparcie systemu ochrony zdrowia Sił Zbrojnych RP realizacja obowiązków Państwa - Gospodarza względem wojsk sojuszniczych, wynikających z programu „Wsparcie Państwa - Gospodarza” (HNS - Host Nation Support)

5 Przygotowanie jednostek organizacyjnych publicznej i niepublicznej służby zdrowia realizacji zadań na potrzeby obronne państwa obejmuje : zwiększenie bazy szpitalnej i zmianę jej profilu, tworzenie zastępczych miejsc szpitalnych, działanie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, określenie norm i wskaźników zatrudnienia w zakładach opieki zdrowotnej, wykorzystanie jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi, określenie sposobu zabezpieczenia sanitarno-epidemiologicznego, określenie sposobu postępowania w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego,

6 Przygotowanie jednostek organizacyjnych publicznej i niepublicznej służby zdrowia realizacji zadań na potrzeby obronne państwa obejmuje : określenie sposobu realizacji świadczeń na rzecz jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Ministra Obrony Narodowej i Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, określenie prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości medycznej w warunkach masowych strat sanitarnych określenie sposobów zabezpieczenia potrzeb kadrowych, szkolenie w zakresie realizacji zadań wynikających z planów;

7 koordynacji planowania i realizacji zadań, obronnych,
Przygotowanie jednostek organizacyjnych publicznej i niepublicznej służby zdrowia realizacji zadań na potrzeby obronne państwa dotyczy : koordynacji planowania i realizacji zadań, obronnych, współdziałania organów administracji publicznej, zakładów opieki zdrowotnej i innych jednostek organizacyjnych w planowaniu i realizacji zadań na potrzeby obronne państwa.

8 Tworzenie warunków organizacyjnych i technicznych realizacji zadań jednostek na potrzeby obronne państwa następuje w formie planów: 1) ministra właściwego do spraw zdrowia; 2) wojewodów; 3) organów jednostek samorządu terytorialnego; 4) jednostek organizacyjnych publicznej i niepublicznej służby zdrowia; 5) jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

9 Założenie wyjściowe?? § 2. Plany, o których mowa w § 2 ust. 1:
pkt 1-3 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, sporządzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, dostosowuje się do wymagań określonych w niniejszym rozporządzeniu, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia; pkt 4 i 5 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, opracowuje się w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

10 Zmiany ?? Plany, o których mowa w § 8a ust. 1 rozporządzenia, (plany organizacji i funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych), opracowuje się w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

11 Zmiany ?? Plany organizacji i funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych opracowują we współpracy z jednostkami organizacyjnymi publicznej i niepublicznej służby zdrowia właściwymi ze względu na lokalizację tworzonych zastępczych miejsc szpitalnych wskazani przez wojewodę wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta, marszałek województwa

12 Zmiany ?? dokumenty dotyczące liczby i profilu wydzielanych łóżek dla potrzeb służb mundurowych, opracowują w formie załącznika do planu głównego wskazani na podstawie „decyzji organu”, uprawnionego do nakładania zadań obronnych kierownicy jednostek organizacyjnych publicznej i niepublicznej służby zdrowia

13 W procesie planowania zadań obronnych służby zdrowia, powinno się uwzględniać wszystkie obowiązujące regulacje prawne, możliwości kompetencyjne i organizacyjno-finansowe wykonawców zadań obronnych, umowy cywilnoprawne zawarte z przedsiębiorcami oraz podwykonawcami zadań, a także infrastrukturę przewidzianą i planowaną do wykorzystania w procesie realizacji zadań obronnych w służbie zdrowie według stanu na dzień, w którym zatwierdzono dany plan.

14 Ma to na celu zachowanie „realności" planów przygotowania i wykorzystywania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa i zapobieżenie występującym tendencjom do planowania czynności przekraczających realne możliwości wykonawców .

15 UKŁAD PLANÓW PRZYGOTOWANIA I WYKORZYSTYWANIA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PUBLICZNEJ INIEPUBLICZNEJ SŁUŻBY ZDROWIA DO REALIZACJI ZADŃ NA POTRZEBY OBRONNE PAŃSTWA W układzie planu „obronnego” wyróżniamy: 1) elementy, które są umieszczone przed spisem treści: a) stronę tytułową, b) arkusz uzgodnień, . c) tabelę zmian aktualizacyjnych, Lp. Zakres uzgodnień Nazwa organu uzgadniającego Podpis Data 1. 2. Lp. Zakres zmian Podstawa dokonania zmian Osoba dokująca aktualizacji Data Imię i nazwisko Podpis 2.

16 Plany podlegają aktualizacji w trybie określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004r. w sprawie ……. lub w innych uzasadnionych przypadkach. Jeżeli wprowadzone korekty nie spowodują zmiany struktury planu lub trudności w korzystaniu z niego, aktualizacji można będzie dokonać w formie aneksu do istniejącego planu. W przypadku, gdy okaże się to niemożliwe, aktualizacja zostanie dokonana poprzez opracowanie nowego planu. Aktualizacja będzie się odbywać w trybie i na zasadach określonych dla opracowywania planów. Od tej reguły istnieje jeden wyjątek. Aktualizacja, która wynika bezpośrednio ze zmiany stanu prawnego polegającej na zmianie właściwości organów sporządzających te plany, nie wymaga zatwierdzania w trybie określonym dla opracowywania nowego planu, a jedynie uzgodnienia z ministrem ON, SWiA i Szefem ABW.

17 d) podstawy prawne opracowania planu (przykładowo),
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej – Dz. U. z 2004 r. nr 241, poz. 2416, z późn. zm.; Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 2004r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystywania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach – Dz.U. z 2004r. Nr. 143, poz. 1515, z późn. zm. Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców – Dz.U. z 2001r., Nr 122, poz. 1320, z późn. zm.; Ustawa z dnia 16 lipca 2004r. prawo telekomunikacyjne – DZ.U. z 2004r. nr 171, poz. 1800, z późn. zm.;

18 d) podstawy prawne opracowania planu (przykładowo),
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 2005r. w sprawie planu działania przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń – Dz.U. nr 122, poz. 1029; Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia13 września 2005r. w sprawie wypełniania przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych zadań i obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego – Dz.U. nr 187, poz. 1568; Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2002r. w sprawie militaryzacji jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na rzecz obronności lub bezpieczeństwa państwa – Dz.U. nr 78, poz. 707; Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych - Dz. U. nr 16, poz. 151, z późn. zm.;

19 d) podstawy prawne opracowania planu (przykładowo),
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2007r. w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo–obronnym – Dz.U. nr 214, poz. 1571; Ustawa z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach państwowych – Dz. U. z 2007 r. nr 89, poz. 594; Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 06 stycznia 1998 r. w sprawie tworzenia, gospodarowania, dysponowania i finansowania rezerw państwowych, kontroli i tworzenia systemu informacyjnego o rezerwach gospodarczych – Dz. U. nr 5, poz. 15; Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 05 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju – Dz. U. z 2004r. nr 229, poz. 2307, z późn zm.; Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 03 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju – Dz. U. z 2004r. nr 181, poz. 1872, z późn zm.;

20 d) podstawy prawne opracowania planu (przykładowo),
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny – Dz. U. z 2004r., nr 203, poz. 2081, z późn. zm.; Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny – Dz. U. nr 210, poz. 2136, z późn. zm.; Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego Dz. U. nr 16, poz. 150, z późn. zm.; Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego – Dz. U. nr 152, poz.1599, z późn. zm.;

21 d) podstawy prawne opracowania planu (przykładowo),
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 września 2002r. w sprawie odbywania służby w obronie cywilnej – Dz. U. nr 169, poz. 1391, z późn zm.; Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie stanowisk uznawanych za równorzędne z odbywaniem służby w obronie cywilnej - Dz. U. nr 60, poz. 519; Ustawa z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych – Dz. U. z 2005 r. nr 196, poz.1631, z późn. zm.; Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 05 października 2005 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów, umieszczania na nich klauzul tajności, a także zmiany nadanej klauzuli tajności – Dz. U. nr 205, poz.1696;

22 d) podstawy prawne opracowania planu (przykładowo),
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego – Dz. U. nr 171, poz.1433; Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym - Dz.U. nr 113, poz.985, z późn. zm.; Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002r. o stanie klęski żywiołowej - Dz. U. z 2002r. nr 62, poz. 558, z późn. zm.; Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym - Dz.U. nr 89, poz. 590;

23 e) wykaz dokumentów bazowych np.:
Wytyczne (zarządzenia) szczebla nadrzędnego w zakresie opracowania dokumentów planistycznych. Wypisy z „odpowiednich planów, strategii i zadań” szczebla nadrzędnego. Wypisy z potrzeb zgłoszonych w procesie planowania przez resorty ON, SWiA, WBW. Stosowne normy obronne i podręczniki normalizacji obronnej. Materiały metodyczne i instrukcje opracowane przez organy wiodące w realizacji zadań obronnych. Inne opracowania wykorzystane podczas wykonywania planu - wg uznania organu sporządzającego.

24 f) ustalenia dotyczące prawa wglądu do planu i prowadzenia prac planistycznych z jego wykorzystaniem; Należy wyszczególnić osoby posiadające stosowne poświadczenia bezpieczeństwa, upoważnione przez właściwego przełożonego do opracowania planu, prowadzenia prac z jego wykorzystaniem oraz wglądu do dokumentu w związku z zajmowanym stanowiskiem służbowym. 2) spis treści;

25 W części merytorycznej ujmuje się:
3) elementy, które są umieszczone po spisie treści: zagadnienia merytoryczne dotyczące planowania i realizacji zadań obronnych: W części merytorycznej ujmuje się: przekazane przez wojewodą wypisy z PPSZW zawierające: oceną zagrożeń województwa, zamiar wojewody realizacji zadań obronnych, zadania obronne przewidziane do wykonania przez organ sporządzający, sposób i terminy realizacji poszczególnych zadań obronnych oraz siły i środki przewidziane do wykorzystania w tym celu, przedsięwzięcia i procedury dotyczące podwyższania gotowości obronnej oraz kierowania województwem, zasady współdziałania w realizacji zadań obronnych z innymi organami sporządzającymi oraz z służbami mundurowymi;

26 zamiar działania organu (podmiotu) sporządzającego;
ocenę organu sporządzającego zawierającą szczegółową analizę zagrożeń dotyczącą administrowanego przez ten organ terenu; zamiar działania organu (podmiotu) sporządzającego; inne zagadnienia, wynikające z właściwości organu sporządzającego, które organ ten uzna za niezbędne dla właściwej realizacji zadań operacyjnych. przedsięwzięcia i procedury dotyczące przygotowania służby zdrowia do realizacji zadań na potrzeby obronne państwa – stosownie do właściwości obejmujące: zwiększenie bazy szpitalnej i zmiany jej profilu, tworzenie zastępczych miejsc szpitalnych, działanie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, określenie norm i wskaźników zatrudnienia w zakładach opieki zdrowotnej,

27 przedsięwzięcia i procedury dotyczące przygotowania służby zdrowia do realizacji zadań na potrzeby obronne państwa – stosownie do właściwości obejmujące: (c.d) wykorzystanie jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi, określenie sposobu zabezpieczenia sanitarno-epidemiologicznego, określenie sposobu postępowania w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego, określenie sposobu realizacji świadczeń na rzecz jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Ministra Obrony Narodowej i Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, określenie prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości medycznej w warunkach masowych strat sanitarnych, określenie sposobów zabezpieczenia potrzeb kadrowych, szkolenie w zakresie realizacji zadań wynikających z przedmiotowych planów, określenia sposobu realizacji świadczeń na rzecz jednostek organizacyjnych publicznej i niepublicznej służby zdrowia realizujących zadania obronne, koordynowania planowania i realizacji ww. zadań,

28 4) wykaz załączników: W formie załączników do planów sporządzanych przez organy administracji terenowej opracowuje się stosownie do potrzeb plany PZSE (plan zabezpieczenia sanitarno-epidemiologicznego), PPZMSZ (plan rozwinięcie i funkcjonowania Zastępczych Miejsc Szpitalnych) W formie załączników do planów „szpitali” opracowuje się stosownie do potrzeb plany PWŁSM (plan wydzielania łóżek dla potrzeb służb mundurowych). W formie załączników do planów wszystkich szczebli wyszczególnia się stosownie do potrzeb zestawienia tabelaryczne, rysunki, schematy organizacyjne, mapy, a także projekty aktów prawnych w sferze właściwości kompetencyjnych wykonawcy planu, które w razie potrzeby mogłyby wspomóc kierowanie instytucją (podmiotem) w warunkach kryzysu, zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny (ewentualnie odwołanie się do innych dokumentów).

29 5) wykaz dokumentów powołanych w planie;
Opracować w formie wyszczególnienia nie załączonych do planu zestawień tabelarycznych, rysunków, schematów organizacyjnych, map, a także innych powołanych w tekście planu dokumentów, opracowywanych na podstawie przepisów odrębnych np. planu obrony cywilnej lub instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, których uruchomienie jest powiązane z realizacją zadań określonych w niniejszych planach lub może mieć wpływ na wykonanie zadań wynikających z przedmiotowych planów. 6) arkusz przeznaczony na notatki;

30 Wydzielenie łóżek dla potrzeb służb mundurowych polega na przygotowaniu i utrzymywaniu w gotowości i dyspozycji określonej liczby łóżek wraz z urządzeniami, wyposażeniem, zabezpieczeniem materiałowym, w tym produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi, w celu udzielania świadczeń zdrowotnych dla potrzeb służb mundurowych.  Kierownicy jednostek organizacyjnych publicznej i niepublicznej służby zdrowia na podstawie decyzji organu, (wojewody) w sprawie liczby i profilu wydzielanych łóżek dla potrzeb służb mundurowych, opracowują dokumenty, które powinny zawierać w szczególności: 1) szkice sytuacyjne obiektów, uwzględniające rozmieszczenie łóżek w poszczególnych budynkach (pomieszczeniach) oraz funkcjonalne powiązanie tych łóżek z zapleczem diagnostyczno-leczniczym i techniczno-gospodarczym jednostki; 2) zestawienie wyposażenia pomieszczeń wydzielonych do rozwinięcia bazy łóżkowej dla potrzeb służb mundurowych ze wskazaniem źródeł uzupełnienia wyposażenia;

31 3) wykaz prac adaptacyjnych, niezbędnych do wykonania w związku z wydzieleniem bazy łóżkowej, ze wskazaniem niezbędnych środków materiałowych, urządzeń, źródeł zaopatrzenia oraz osób niezbędnych do wykonania tych prac; w przypadkach wymagających większego zaangażowania sił i środków należy sporządzić dokumentację techniczną prac adaptacyjnych; 4) kalkulację w zakresie personelu medycznego i pomocniczego niezbędnego do zabezpieczenia funkcjonowania wydzielonych łóżek dla potrzeb służb mundurowych; do kalkulacji sporządza się wykazy obsady personalnej wydzielanej bazy łóżkowej uwzględniające zarówno osoby zatrudnione w jednostce organizacyjnej, jak również personel pozyskiwany w ramach planów przeniesień personelu medycznego;

32 5) zasady organizacji zabezpieczenia logistycznego w zakresie:
a) zaopatrzenia w produkty lecznicze i wyroby medyczne, b) zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną (zasilania awaryjne), c) organizacji żywienia, d) zakwaterowania personelu medycznego i pomocniczego, o którym mowa w pkt 4, e) postępowania z odpadami medycznymi; 6) sposób przekazania informacji o obowiązku wydzielenia łóżek szpitalnych dla potrzeb służb mundurowych oraz powiadamiania podległego personelu; 7) wykaz osób odpowiedzialnych za kierowanie oraz terminowe wykonanie prac związanych z wydzieleniem łóżek szpitalnych dla potrzeb służb mundurowych. 4. Dokumenty, o których mowa powyżej, stanowią załącznik do planów. 5. Kierownicy jednostek organizacyjnych publicznej i niepublicznej służby zdrowia planują i organizują szkolenia kadry i personelu medycznego biorących udział w opracowywaniu dokumentów, o których mowa w ust. 3, w oparciu o przepisy dotyczące szkolenia obronnego

33 przedstawiciel resortowy - wskazaną przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego osobę, upoważnioną do reprezentowania danego organu administracji w zakresie realizacji świadczeń zdrowotnych dla potrzeb służb mundurowych. Przedstawiciel resortowy jest właściwy w sprawach: 1) współpracy z kierownikami jednostek organizacyjnych publicznej i niepublicznej służby zdrowia przy opracowywaniu planów, o których mowa w § 2 ust. 1, w zakresie, o którym mowa w § 17a ust. 3; 2) przechowywania wyposażenia i uzbrojenia indywidualnego żołnierzy i funkcjonariuszy przyjętych na leczenie i rehabilitację w jednostkach organizacyjnych publicznej i niepublicznej służby zdrowia. 2. Przedstawiciel resortowy w uzgodnieniu z organami, o których mowa w § 2 ust. 5, sprawuje nadzór nad: 1) wykorzystaniem wydzielonych łóżek oraz udzielaniem świadczeń zdrowotnych żołnierzom i funkcjonariuszom; 2) leczeniem i rehabilitacją żołnierzy i funkcjonariuszy; 3) zaopatrzeniem wydzielonej bazy łóżkowej w niezbędne produkty lecznicze i wyroby medyczne; 4) kierowaniem żołnierzy i funkcjonariuszy kończących leczenie do resortowych komisji lekarskich.

34 FINANSOWANIE Art. 221. 1. Terenowe organy administracji rządowej, instytucje państwowe, organy samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorcy i inne jednostki organizacyjne mogą być zobowiązane do odpłatnego: 1) dostosowania posiadanych nieruchomości i rzeczy ruchomych do potrzeb obrony Państwa, w sposób niezmieniający ich właściwości i przeznaczenia; 2) przystosowania budowanych (przebudowywanych i rozbudowywanych) obiektów budowlanych oraz wytwarzanych rzeczy ruchomych do potrzeb obrony Państwa, w sposób niezmieniający ich właściwości i przeznaczenia; Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej § 17c.  Jednostki organizacyjne publicznej i niepublicznej służby zdrowia realizujące zadania na potrzeby obronne państwa mogą wnioskować o świadczenia osobiste i rzeczowe, przewidziane dla jednostek organizacyjnych wykonujących zadania obronne w rozumieniu przepisów o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystywania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach

35 WZORY DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH
ZATWIERDZAM: …………………… Dnia r. PLAN WYDZIELENIA ŁÓŻEK DLA SŁUŻB MUNDUROWYCH W RAZIE WYSTĄPIENIA SYTUACJI KRYZYSOWYCH, ZAISTNIENIA ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA I W CZASIE WOJNY przez nazwa zakładu opieki zdrowotnej (kierownik jednostki organizacyjnej)

36 I. ZADANIA. Otrzymane zadanie Nr decyzji dotyczy wydzielenia dla Sił Zbrojnych RP w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny: 1) bazy łóżkowej w ilości łóżek (w tym zabiegowych i niezabiegowych) w  czasie od chwili otrzymania decyzji; 2) bazy łóżkowej w ilości łóżek (w tym zabiegowych i niezabiegowych) w czasie od chwili otrzymania decyzji; 3) (inne dodatkowe zadania) … Otrzymane zadanie Nr decyzji dotyczy wydzielenia dla MSWiA w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny: 3) (inne dodatkowe zadania) Otrzymane zadanie Nr decyzji dotyczy wydzielenia dla ABW w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny: 1) bazy łóżkowej w ilości łóżek (w tym zabiegowych i niezabiegowych) w  czasie od chwili otrzymania decyzji; 2) bazy łóżkowej w ilości łóżek (w tym zabiegowych i niezabiegowych) w czasie od chwili otrzymania decyzji; 3) (inne dodatkowe zadania)

37 II. ORGANIZACJA ROZWINIĘCIA BAZY ŁÓŻKOWEJ
W wyniku analizy zadania i możliwości zabezpieczenia zdecydowano: bazę łóżkową rozwinąć wykorzystując pomieszczenia ………..…….. …………………………………………………………..…………….….….; plan rozmieszczenia komórek organizacyjnych wydzielanej bazy łóżkowej - (wzór stanowiący załącznik ). 1) Obsadę personalną wydzielonej bazy łóżkowej przedstawia „Wykaz obsady...” – (wzór stanowiący załącznik). 2) W celu przygotowania pomieszczeń bazy łóżkowej planuje się wykonanie w czasie jej rozwijania prac adaptacyjnych i wyposażeniowych według „Wykazu....” – (wzór stanowiący załącznik). 3) Do wykonania prac adaptacyjnych i wyposażeniowych zostaną wykorzystani pracownicy zgodnie z „Wykazem....” – (wzór stanowiący załącznik). 4) W celu zapewnienia funkcjonowania wydzielonej bazy łóżkowej, niezbędny transport samochodowy planuje się przydzielić zgodnie z „Wykazem....” – (wzór stanowiący załącznik).

38 III. ZABEZPIECZENIE ROZWINIĘCIA BAZY ŁÓŻKOWEJ
Ochronę zorganizowano zgodnie z „Wykazem....” – (wzór stanowiący załącznik). Zaopatrzenia w produkty lecznicze i wyroby medyczne realizowane będzie na zasadach…………………………………………………………………….… ……………………………………………………………………………………..., Zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną (zasilania awaryjne), realizowane będzie w oparciu o ………………………………………………... ……………………………………………………………………………………… Postępowania z odpadami medycznymi realizowane będzie w oparciu o ………………………………………………………………………………………, Zakwaterowanie personelu pozyskiwanego do obsługi wydzielanej bazy łóżkowej zostanie zorganizowane w pomieszczeniach (budynkach) … Wyposażenie tych pomieszczeń zabezpieczy (podać sposób zabezpieczenia, źródła uzyskania wyposażenia itp.). Wyżywienie chorych oraz personelu zorganizowane będzie w oparciu o:

39 Łączność wewnętrzna i na zewnątrz zapewniona zostanie poprzez wykorzystanie (np. istniejącej sieci telefonicznej i radiofonicznej), - realizacja łączności pomiędzy: wojewodą, organem założycielskim, organem samorządu, przedstawicielem resortowym. Ustala się następujący sposób alarmowania i powiadamiania personelu w przypadku otrzymania decyzji, o której mowa w § 2 ust. 7 rozporządzenia: „Przygotować się do wydzielenia łóżek szpitalnych dla potrzeb ………………………...……………”; „Wydzielić łóżka szpitalne dla potrzeb ………………………………………………………….……….”. Realizacja przedsięwzięć związanych z rozwinięciem bazy łóżkowej dla służb mundurowych odbywać się będzie zgodnie z „Harmonogramem zasadniczych przedsięwzięć” – (wzór stanowiący załącznik 1.7). Do kierowania pracami w okresie rozwijania bazy łóżkowej zostali wyznaczeni: 1) w zakresie organizacji pracy 2) itd.

40 rozmieszczenia komórek organizacyjnych wydzielonej bazy łóżkowej
P L A N rozmieszczenia komórek organizacyjnych wydzielonej bazy łóżkowej /wzór/ Lp. Nazwa komórki organizacyjnej /ilość łóżek/ Nr pomieszczenia inwentarskiego Odpowiedzialny za przygotowanie pomieszczenia /wypełnia się ołówkiem/ Termin zakończenia przygotowania pomieszczenia /wypełnia się ołówkiem/ 1. 2. 3. 4. 5. I. Dyrekcja II. Część diagnostyczno-lecznicza G – 10 A. Izba przyjęć N – 1 Punkt ewidencyjny N - 1 Punkt kąpielowy - dezynfekcyjny Ambulatorium Poczekalnia Izba ewakuacyjna Gabinet badań – chirurgiczny Gabinet badań – internistyczny itd. B. Część operacyjno-opatrunkowa C. Oddziały Chirurgiczny Nr 1 /50 łóżek/ Objaśnienia G10 – oznacza, że czynność ma być zakończona w godzinach, cyfra 10 oznacza 10 godzin od chwili otrzymania sygnału, np. 14 w ciągu 14 godzin, N1- oznacza, że czynność ma być zakończona w ciągu dni, cyfra 1 oznacza do końca pierwszej doby od otrzymania sygnału, 2 – drugiej itd.

41 obsady personalnej wydzielanej bazy łóżkowej /wzór/
W Y K A Z obsady personalnej wydzielanej bazy łóżkowej /wzór/ Lp. Nazwa stanowiska, funkcji lub specjalności Nazwisko i Imię Specjalność Skąd przybywa Termin stawiennictwa Uwagi I. Kierownictwo Kierownik bazy Natychmiast Z-ca kierownika Przełożona pielęgniarek II. Część Diagnostyczno-lecznicza A. Izba przyjęć Kierownik Asystent N1 Pielęgniarka N2 Uwaga: Rubryki 3,5,6 wypełnia się ołówkiem, natychmiast po otrzymaniu powiadomienia o uzupełnieniu brakującego personelu

42 prac adaptacyjnych i wyposażeniowych w pomieszczeniach przeznaczonych
W Y K A Z prac adaptacyjnych i wyposażeniowych w pomieszczeniach przeznaczonych do wydzielonej bazy łóżkowej oraz wymaganych specjalistów do ich wykonania /wzór/ Nazwa lub numer pomieszczenia Wyszczególnienie prac adaptacyjnych Rodzaj prac i pracochłonności w roboczogodzinach Instal. elektr. Instal. sanit. Instal. gazowe Prace stol. Prace murar. Prace malar. Prace ślusar. Prace porząd. I.t.d. Załączniki 1. Pomieszczenie Nr 3 Ambulatorium 1. Przeprowadzenie dodatkowej inst. elektrycznej 3 Zał. 1 2. Naprawa drzwi i okien 5 3. Prace murarskie 2 Zał. 2 4. Umycie podłóg, drzwi i okien 1 5. Ustawienie sprzętu Pomieszczenie Nr 4 1. Założenie dodatkowego zamka do drzwi 2. Ustawienie sprzętu i.t.d. Łączna ilość roboczogodzin 25 12 6 35 7 8 15 90 Potrzebna liczba pracowników zależnie od zaplanowanego czasu wykonania prac adaptacyjnych, np. przez 8 godzin w ciągu pierwszej doby od chwili otrzymania sygnału 11 Uwaga: Załączniki (rubryka 13) dotyczy załączenia niezbędnej dokumentacji techniczno - projektowej

43 specjalistów niezbędnych do wykonania prac adaptacyjnych
WYKAZ specjalistów niezbędnych do wykonania prac adaptacyjnych /wzór/ Lp. Nazwa specjalności Nazwisko i imię /wypełnić ołówkiem/ Termin stawiennictwa Elektryk Natychmiast G10 Inst. sanitarny Inst. gazowy Stolarz Murarz Malarz Ślusarz Sprzątaczka Pracownik fizyczny

44 transportu niezbędnego do obsługi wydzielonej bazy łóżkowej
W Y K A Z transportu niezbędnego do obsługi wydzielonej bazy łóżkowej /wzór/ Lp. Rodzaj przewozów Rodzaj potrzebnego pojazdu Numer rejestracyjny pojazdu Uwagi

45 posterunków ochrony obiektów wydzielonej bazy łóżkowej
W Y K A Z posterunków ochrony obiektów wydzielonej bazy łóżkowej /wzór/ Lp. Wyszczególnienie Nazwisko i imię wyznaczonego do ochrony Dotychczas zajmowane stanowisko Adres zamieszkania Termin stawiennictwa I. Dowództwo Szef ochrony Natychmiast Zastępca szefa ochrony I Zmiana Posterunek Nr 1 Wartownik Posterunek Nr 2 i.t.d. II Zmiana G10 Uwaga: Jeżeli wydzielona baza łóżkowa jest organizowana w oparciu o obiekty jednostki organizacyjnej publicznej i niepublicznej służby zdrowia realizującej zadania obronne, wówczas ochrona bazy łóżkowej może być organizowana w ramach ogólnych przedsięwzięć ochronnych zakładu. Do niniejszego wykazu należy sporządzić szkic organizacji ochrony.

46 HARMONOGRAM ZASADNICZYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ
/wzór/ HARMONOGRAM ZASADNICZYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ /wzór/ Lp. Wyszczególnienie przedsięwzięć Czas realizacji przedsięwzięcia w minutach i godzinach Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia Wykonawca (odpowiedzialny) Uwagi a) na sygnał „Przygotować się do wydzielania łóżek szpitalnych na potrzeby ………………………….” 1. Powiadomić organ nadrzędny o otrzymanym zadaniu 10’ G0,10 Kierownik jednostki organizacyjnej 2. Wezwać 1 godz. G1 i.t.d. b/ na sygnał „Wydzielić łóżka szpitalne dla potrzeb ………………………..” 1-sza doba Powiadomić organ nadrzędny G 0,10 3. Wydać przybywającym pracownikom teczki z dokumentacją 2 godz. G3 Uwaga: W harmonogramie należy przewidzieć możliwość otrzymania sygnału zarówno w dzień jak i w nocy. Czas /dobę/ realizacji przedsięwzięć liczy się od momentu otrzymania sygnału. Okres przygotowawczy należy opisać tak, jakby miał być realizowany w okresie poprzedzającym właściwe wydzielanie łóżek. Okres wydzielania łóżek należy opisać dobami, zgodnie z nakazanym terminem zakończenia wydzielenia łóżek. Jeżeli okres wydzielania łóżek nie został poprzedzony okresem przygotowawczym, wówczas czynności obydwóch okresów wykonuje się łącznie.

47 PODSTAWOWE NORMY CZASOWE
(czas liczy się od momentu otrzymania decyzji, o której mowa w § 2 ust. 7 rozporządzenia) Czas powiadomienia kierownictwa - w dzień (w godz. pracy) - do 1godz - po godz. pracy (w nocy) - do 2 godz. Czas przybycia kierownika jednostki organizacyjnej (po godzinach pracy) - do 6 godz. Czas przybycia personelu do wydzielanej bazy łóżkowej - do 8 godz. Czas doręczenia wezwań do wykonania świadczeń oraz do stawienia się personelu medycznego spoza zakładu opieki zdrowotnej do 8 godz. Czas przybycia osób wezwanych do 24 godz.

48 WZORY DOKUMENTÓW SPRAWOZDAWCZO-MELDUNKOWYCH
Dokumenty wytwarza się w technice komputerowej lub wypełnia na maszynie do pisania. Wykonawca nadaje klauzulę tajności wytworzonym dokumentom. Jeden egzemplarz dokumentu pozostaje u wykonawcy a drugi przesyłany jest do adresata. W dokumentach sprawozdawczych i meldunku podaje się stan na godz. …….. danego dnia za poprzedzającą dobę (doba od godz. …….. dnia poprzedzającego dzień złożenia meldunku, do godz. …… dnia złożenia meldunku). Dokumenty wyszczególnione we wzorach wykonuje się osobno dla jeńców wojennych.

49 jednostki organizacyjnej
Pieczęć nagłówkowa jednostki organizacyjnej IMIENNY WYKAZ ŻOŁNIERZY/FUNKCJONARIUSZY/JEŃCOW WOJENNYCH)* PRZYJĘTYCH NA LECZENIE W DNIU /wzór/ Lp. Stopień wojskowy Nazwisko i imię Data urodzenia Pesel Nr tabliczki tożsamości Numer jednostki wojskowej i nazwa zajmowanego stanowiska Rozpoznanie lekarskie Kod rozpoznania (wg ICD) Przynależność państwowa 1. Podpis kierownika jednostki organizacyjnej ………………………………………… * niewłaściwe skreślić

50 IMIENNY WYKAZ ŻOŁNIERZY/FUNKCJONARIUSZY/JEŃCOW WOJENNYCH)* ZMARŁYCH
Pieczęć nagłówkowa jednostki organizacyjnej IMIENNY WYKAZ ŻOŁNIERZY/FUNKCJONARIUSZY/JEŃCOW WOJENNYCH)* ZMARŁYCH W DNIU ……………………………… /wzór/ Lp. Stopień wojskowy Nazwisko i imię Data i miejsce urodzenia Pesel Numer tabliczki tożsamości Numer jednostki wojskowej Data i przyczyny zgonu Kod rozpoznania (wg ICD) Miejsce pochowania zwłok, lokalizacja cmentarza i nr mogiły Nazwisko i imię oraz adres najbliższego członka rodziny Przynależność państwowa Podpis kierownika jednostki organizacyjnej ………………………………………… * niewłaściwe skreślić

51 IMIENNY WYKAZ ŻOŁNIERZY/FUNKCJONARIUSZY/JEŃCOW WOJENNYCH)* WYPISANYCH
Pieczęć nagłówkowa jednostki organizacyjnej IMIENNY WYKAZ ŻOŁNIERZY/FUNKCJONARIUSZY/JEŃCOW WOJENNYCH)* WYPISANYCH W DNIU …………………………… /wzór/ Lp. Stopień wojskowy Nazwisko i imię Data i miejsce urodzenia Pesel Numer tabliczki tożsamości Numer jednostki wojskowej Rozpoznanie lekarskie Kod rozpoznania (wg ICD) Przynależność państwowa Skierowany do Podpis kierownika jednostki organizacyjnej ………………………………………… * niewłaściwe skreślić

52 MELDUNEK DZIENNY /wzór/
1. Ruch chorych, baza łóżkowa Wyszczególnienie Obłożenie łóżek Razem Żołnierze wojsk własnych Żołnierze wojsk sojuszniczych Funkcjonariusze MSWiA ABW Jeńcy wojenni Stan na godz. …..…. w dn Ruch chorych ……..... ………… Przybyło – razem w tym: - bezpośrednio z formacji mundurowych ……….. - jednostek ewakuacji medycznej - z innych jednostek organizacyjnych publicznej i niepublicznej służby zdrowia b) Ubyło – razem w tym: - wypisanych po zakończeniu leczenia - zmarłych - skierowanych do innych jednostek organizacyjnych publicznej i niepublicznej służby zdrowia Liczba wydzielonych łóżek w tym: - zabiegowych - niezabiegowych Liczba wolnych łóżek w tym: 2. Inne informacje mające wpływ na możliwości realizacji zadania (opisowo) Podpis kierownika jednostki organizacyjnej …………………………………………

53 FINANSOWANIE § 14. 2. Finansowanie przedsięwzięć, w zakresie planowania obronnego, realizowanych przez organy niebędące dysponentami części budżetowych, jest planowane w części budżetowej organu sprawującego nadzór nad organem sporządzającym. 3. Przedsięwzięcia, w zakresie planowania obronnego, mające charakter administracyjno-biurowy, są finansowane ze środków własnych organów sporządzających. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego Art. 7. 3. Prace związane z prowadzeniem przygotowań do realizacji zadań na rzecz obronności i bezpieczeństwa zewnętrznego państwa, mające charakter planistyczny, są finansowane ze środków własnych przedsiębiorcy. USTAWA z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców.

54 FINANSOWANIE Art Finansowanie wykonywania zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na poziomie gminnym, powiatowym, wojewódzkim planuje się w ramach budżetów odpowiednio gmin, powiatów i samorządów województw. 2. Finansowanie wykonywania zadań z zakresu zarządzania kryzysowego na poziomie krajowym planuje się w ramach budżetu państwa w częściach, którymi dysponują wojewodowie, minister właściwy do spraw wewnętrznych i inni ministrowie kierujący działami administracji rządowej oraz centralne organy administracji rządowej. 4. W budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym

55 Chyba nadszedł czas aby kończyć dlatego proszę o pytania.


Pobierz ppt "Zasady sporządzania planów realizacji zadań obronnych przez jednostki organizacyjne publicznej i niepublicznej służby zdrowia w świetle znowelizowanego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google