Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Lokalne Partnerstwa Społeczne i ich znaczenie”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Lokalne Partnerstwa Społeczne i ich znaczenie”"— Zapis prezentacji:

1 „Lokalne Partnerstwa Społeczne i ich znaczenie”

2 Czym są partnerstwa? Partnerstwo międzysektorowe to strategiczne przymierze... organizacji reprezentujących różne sektory życia społecznego; zawarte w celu współpracy; do którego wszyscy partnerzy wnoszą swoje kompetencje i zasoby; w którym wspólnie ponoszą ryzyko i koszty; oraz dzielą się korzyściami wynikającymi z osiągnięcia wspólnych celów partnerstwa i celów poszczególnych partnerów.

3 Podstawowe, krajowe regulacje prawne związane z zasadą partnerstwa
Konstytucja RP (Dz. U. Nr 78, poz. 483) Ustawa o samorządzie wojewódzkim z dnia 5 czerwca 1998 r. Ustawa o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 r. Ustawa o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. Ustawa o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 r. Ustawa o pomocy społecznej z dnia 2 marca 2004 r. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r.

4 Podstawowe, unijne regulacje prawne związane z zasadą partnerstwa
Rozporządzenia Rady (WE) z dnia 11 lipca 2006 r. nr 1083/2006, ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999

5 Art. 11. Zgodnie z zasadą subsydiarności w skład partnerstw należy włączać przede wszystkim:
władze regionalne i lokalne oraz inne właściwe władze publiczne, parterów gospodarczych i społecznych, inne kompetentne ciała w tych ramach.

6 W rozporządzeniu 1083/2006 mówi się, iż „partnerstwo realizowane jest z pełnym poszanowaniem odpowiednich kompetencji instytucjonalnych, prawnych i finansowych każdej kategorii partnerów (...)”. Oznacza to, że partnerzy powinni być dobrani do realizacji przedsięwzięcia zgodnie z właściwym dla siebie obszarem działania. Wskazuje się także, iż partnerstwo powinno obejmować przygotowanie, finansowanie, monitorowanie i ocenę pomocy, czyli całość realizacji przedsięwzięcia włącznie z jego rozliczeniem i oceną efektywności.

7 „Żaden człowiek nie jest samotną wyspą,
każdy stanowi ułamek kontynentu.” John Donne

8 Rodzaje partnerstw a) partnerstwa publiczno – prywatne (PPP) – to umowa instytucji publicznej i organizacji prywatnej, zawarta w celu zrealizowania określonego przedsięwzięcia ze sfery zadań publicznych. b) partnerstwa projektowe – cele partnerstwa są ściśle określone w projekcie, a powołanie takiego partnerstwa jest często związane z wymogami konkursowymi, stawianymi przez podmiot, który finansuje realizację zadania. c) partnerstwa branżowe/sektorowe – to platforma porozumienia organizacji/instytucji prowadzących zbliżoną działalność. d) partnerstwa lokalne/trójsektorowe – to porozumienie instytucji publicznych, przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych, które chcą wspólnie działać na rzecz swojego regionu, osiedla, gminy, powiatu.

9 Partnerstwa trójsektorowe

10 Rodzaje partnerstw Najbardziej ogólnym z możliwych wyszczególnień form funkcjonowania partnerstw lokalnych jest podział partnerstw na: a) partnerstwa o strukturze formalnej, posiadające osobowość prawną oraz b) partnerstwa o strukturze nieformalnej, które tej osobowości nie posiadają.

11 Rodzaje partnerstw Mając na względzie sposób realizacji działań przez partnerstwo, możemy wyróżnić dwa zasadnicze rodzaje partnerstw lokalnych: a) partnerstwo koordynujące - w jego ramach może być wdrażanych wiele różnych działań prowadzonych w rozmaitych obszarach i dziedzinach; nie angażuje każdorazowo w poszczególne działania całego swojego zasobu sił i środków. Za realizację konkretnych działań odpowiadają grupy zadaniowe (robocze), złożone z poszczególnych partnerów; b) partnerstwo wykonawcze - tutaj cały zasób sił i środków partnerów jest zaangażowany w realizację jednego działania lub wdrażanie jednej inicjatywy. Partnerstwa tego typu mają na ogół charakter krótko- bądź średnioterminowy, realizują jeden konkretny projekt i działają w jednym, ściśle określonym obszarze. Partnerstwa tego typu na ogół kończą swoją działalność w momencie zakończenia realizacji projektu, do wykonania którego zostały utworzone.

12 Rodzaje partnerstw Można również dzielić partnerstwa w zależności od tego kto był ich inicjatorem: partnerstwo tworzone z inicjatywy osób fizycznych, często lokalnych partnerów, którzy chcą aktywnie wpływać na swoje otoczenie; lokalne partnerstwa budowane z inicjatywy przedsiębiorców, organizacji gospodarczych lub zawodowych; partnerstwa tworzone z inicjatywy ciał publicznych.

13 Identyfikacja partnerów wg. klucza
geograficznego – udział organizacji instytucji reprezentujących pełny obszar partnerstwa, kompetencyjnego – uczestnictwo organizacji zajmujących się szeroko pojętym tematem partnerstwa np. poprawą sytuacji na rynku pracy.

14 Zasada zrównoważonego rozwoju
Wg Tennyson i Warner’a partnerstwa są: odpowiedzią na instytucjonalną i organizacyjną słabość w osiąganiu rezultatów zrównoważonego rozwoju, środkiem na łączenie biznesowych i społecznych celów i kompetencji z poprawą programowania i realizacji celów sektora publicznego.

15 Zasada zrównoważonego rozwoju
Rozwój zrównoważony – rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli, zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń (Art. 3 Ustawy z dn r. Prawo ochrony środowiska).

16 Potencjalni partnerzy

17 Partnerstwo lokalne Partnerstwo ujmuje się jako:
platformę współpracy pomiędzy różnorodnymi partnerami, którzy wspólnie w sposób systematyczny, trwały i z wykorzystaniem innowacyjnych metod oraz środków planują, projektują, wdrażają i realizują określone działania i inicjatywy, których celem jest rozwój lokalnego środowiska społeczno-gospodarczego i budowa tożsamości lokalnej wśród członków danej społeczności.

18 Partnerstwo lokalne Niezmiernie ważną cechą partnerstw lokalnych jest współpraca partnerów na każdym etapie realizacji określonych działań prorozwojowych. Istotnym czynnikiem, jakim wyróżnia się partnerstwo lokalne jest zaangażowanie w prace partnerów reprezentujących różne sektory, takie jak gospodarka, rynek pracy, kultura, edukacja i opieka społ. Ważne jest, aby byli to partnerzy zainteresowani rzeczywistą i efektywną – a nie tylko deklaratywną i efektowną współpracą.

19 Model lokalnego partnerstwa
Głównym celem wdrażania Modelu Partnerstwa Lokalnego jest budowanie trwałego partnerstwa pomiędzy instytucjami rządowymi, lokalnymi przedsiębiorstwami, samorządem i organizacjami pozarządowymi, instytucjami infrastruktury oraz mieszkańcami społeczności lokalnej na rzecz ożywienia gospodarczego oraz poprawy sytuacji na rynku pracy. Program Partnerstwa Lokalnego (PPL) polega na zaangażowaniu lokalnych społeczności we wspólne definiowanie i rozwiązywanie lokalnych problemów. Program Wdrażania Modelu Partnerstwa Lokalnego na terenie Polski pod honorowym patronatem Prezydenta RP

20 Cechy charakterystyczne Modelu Partnerstwa Lokalnego
bazowanie na inicjatywach oddolnych; udział znaczącej reprezentacji społeczności lokalnej, a zwłaszcza środowiska biznesu; budowanie partnerstwa poprzez doświadczenie; proces, a nie jednorazowa aktywność; metody wielokrotnego użytku; uzupełnia, a nie zastępuje; 20

21 Model Partnerstwa Lokalnego
Ośrodki szkoleniowe Biura Pośrednictwa Pracy Izby Handlowe, Rzemiosło Władze lokalne Firmy Związki zawodowe 1. Lokalne Ożywienie Gospodarcze Agencje Rozwoju Organizacje pozarządowe 2. Szybkie Reagowanie 3. Konkurencyjność przedsiębiorstw 4. Komponent Środków Finansowych Ośrodki Pomocy Społecznej Radni gmin, powiatu, województwa Lokalne media PUP, WUP 21

22 Model lokalnego partnerstwa
Komponenty składowe modelu: Lokalne Ożywienie Gospodarcze (LOG) Szybkie Reagowanie i Wsparcie Koleżeńskie Wzmacnianie Konkurencyjności Istniejących Przedsiębiorstw (Szybki start) Pozyskiwanie środków finansowych.

23 Lokalne Ożywienie Gospodarcze
(LOG) – pomaga społecznościom lokalnym w systematycznej aktywizacji lokalnego rozwoju gospodarczego i tworzeniu nowych miejsc pracy na terenach dotkniętych bezrobociem. Liderzy lokalnych władz z kręgów biznesu, bankowcy, przedsiębiorcy, związki zawodowe, organizacje środowiskowe, instytucje samorządowe, izby handlowe, agencje rozwoju zostają zaproszone do wzięcia udziału w cyklu czterech warsztatów Lokalnego Ożywienia Gospodarczego (każdy warsztat w odstępie jednego miesiąca).

24 Lokalne Ożywienie Gospodarcze

25 Proces Lokalnego Ożywienia Gospodarczego
Zaproszenie do udziału w warsztatach roboczych: liderów gospodarczych; władz samorządowych; mieszkańców; Zapoznanie uczestników z zasadami rozwoju gospodarczego; Ocena lokalnych zasobów i potrzeb; Wypracowanie i ocena nowych propozycji projektów; Wybór i wdrożenie projektów gospodarczych.

26 Szybkie Reagowanie i Wsparcie Koleżeńskie
Działania podejmowane są w odpowiedzi na potrzeby zagrożonych zwolnieniami i zwalnianych pracowników. Podstawowym celem jest ułatwienie procesu powtórnego zatrudnienia pracownikom, których dotknęły zmiany związane z restrukturyzacją gospodarki. Na ich potrzeby inicjuje się powstanie: Zespołów Przystosowania Zawodowego, Zespołów Wsparcia Koleżeńskiego. Głównym celem Zespołów jest koordynowanie szeregu usług na rzecz zwalnianych i zagrożonych zwolnieniami pracowników z zakresu pomocy prawnej, edukacyjnej, organizacyjnej i psychologicznej. Świadczone usługi powinny skrócić czas potrzebny pracownikom restrukturyzowanych przedsiębiorstw na znalezienie nowej pracy.

27 Szybkie Reagowanie i Wsparcie Koleżeńskie
Założenia idei Wsparcia Koleżeńskiego: Pokazanie ludziom, że nie są pozostawieni sami sobie; Utwierdzanie poczucia godności i własnej wartości pracowników; Okazanie zrozumienia dla ludzkich przeżyć; Przekonywanie ludzi, ze ich uczucia są naturalne; Pomaganie ludziom w tworzeniu strategii działania. Celem Szybkiego Reagowania jest wczesna interwencja. Według badań pozwala ona skrócić czas potrzebny pracownikom na znalezienie nowej pracy o około 50%.

28 Wsparcie Koleżeńskie stałe doraźne Realizowane w zakładzie pracy
społeczności lokalnej 28

29 Lokalny Zespół Przystosowania Zawodowego (powiatowy lub gminny)
Stanowi alternatywę dla zespołu zakładowego. Zakładany jest w przypadku gdy firma nie chce współpracować lub istnieje konieczność obsługi kilku zwolnień. Gromadzi osoby decyzyjne. Działa na rzecz tworzenia miejsc pracy i kreowania polityki lokalnej. Zespół może być inicjowany przez Specjalistę Partnerstwa Lokalnego

30 Zespół Przystosowania Zawodowego
Władze lokalne Agencja Rozwoju Lokalnego Przewodniczący Pracownicy Kierownictwo Izby Handlowe Urząd Pracy MOPS Stowarzyszenia Promuje dobre stosunki pomiędzy pracownikami i pracodawcami Pomaga utrzymać produktywność Zmniejsza negatywne skutki restrukturyzacji zatrudnienia Przyczynia się do personalizacji usług Koordynuje świadczenia usług dla zwalnianych pracowników Służy jako forum komunikacyjne Ułatwia podstawowe usługi przystosowawcze Zapewnia wsparcie społeczne Jest oddzielony od procesu negocjacji Organizacje Pozarządowe Agencja 30

31 Wzmacnianie Konkurencyjności Istniejących Przedsiębiorstw „Szybki Start”
Jest to podejmowanie działań dla wzmocnienia konkurencyjności firm, które utrzymały się na rynku oraz utrzymania istniejących miejsc pracy poprzez różnorodne szkolenia i działania wspierające.

32 Szybki Starty - zalety metodologii
Uczestnicy szkoleń pozyskują umiejętności zawodowe w szybki i efektywny sposób; Uczestnicy szkoleń mają zapewnione zatrudnienie po ukończeniu kursu; Pracodawcy pozyskują wykwalifikowanych pracowników na konkretne stanowiska w ramach swojego przedsiębiorstwa; Pracodawcy pozyskują pracownika przeszkolonego pod potrzeby w krótkim okresie czasu.

33 Pozyskiwanie środków finansowych
Komponent ten wiąże się z pozyskiwanie źródeł finansowania na realizację zadań wynikających z poprzednich trzech komponentów.

34 Model Partnerstwa Lokalnego
Model Partnerstwa Lokalnego pomaga: społecznościom poprzez Warsztaty Lokalnego Ożywienia Gospodarczego, pracownikom poprzez zastosowanie metod Szybkiego Reagowania, firmom poprzez wzmacnianie konkurencyjności przedsiębiorstw.

35 Model Partnerstwa Lokalnego
Cechy charakterystyczne Modelu Partnerstwa Lokalnego: bazowanie na inicjatywach oddolnych, udział znaczącej reprezentacji społeczności lokalnej, a zwłaszcza środowiska biznesu, budowanie partnerstwa poprzez doświadczenie, proces, a nie jednorazowa aktywność, metody wielokrotnego użytku, uzupełnia, a nie zastępuje.

36 Model Partnerstwa Lokalnego
Czynniki inicjujące zawiązanie partnerstwa lokalnego: 1.     kwestia inspiracji, w tym – środowisk lokalnych, które przyczyniły się do powstania danego partnerstwa lokalnego zasada oddolności i „spontaniczności”, czynnik założycielski” - trzy zasadnicze rodzaje sił sprawczych przyczyniających się do powstania partnerstwa lokalnego: lokalni liderzy lokalny biznes lokalne instytucje publiczne

37 Lokalne pakty na rzecz rozwoju
Różnice pomiędzy partnerstwem a paktem: pakty na rzecz rozwoju stanowią strukturę większą i tematycznie bardziej rozległą; często skupiają w swoich ramach kilka partnerstw lokalnych działających na mniejszym obszarze i w węższym zakresie; ich głównym zadaniem jest koordynowanie działań prorozwojowych prowadzonych przez różne podmioty w ramach określonego środowiska społeczno-gospodarczego.

38 Partnerstwo projektowe a partnerstwo lokalne
powołane jest odrębną umową partnerską, zawartą na potrzeby realizacji konkretnego projektu, relacja partnerska jest krótkotrwała i ściśle zadaniowa partnerstwo projektowe ulega rozwiązaniu po zakończeniu działań partnerzy współpracują ze sobą w sposób systematyczny i trwały, a ich współpraca nie ogranicza się tylko do realizacji konkretnych projektów partnerzy mogą tworzyć partnerstwa projektowe przeznaczone dla potrzeb realizacji konkretnych projektów, które jednak funkcjonują w ramach większej całości zwanej partnerstwem lokalnym. nie jest możliwe, aby wszyscy partnerzy współpracowali równocześnie w realizacji konkretnego działania partnerstwo lokalne trwa po zakończeniu projektu, realizując kolejne zadania

39 Sukces partnerstwa Sukces partnerstwa związany jest z przestrzeganiem następujących zasad: równość praw sygnatariuszy, dobrowolność uczestnictwa, wspólne rozwiązywanie problemów = zaangażowanie partnerów, oraz otwartość na rozszerzenie partnerstwa, konsekwencja w realizacji działań, uczciwość i wzajemne zaufanie,

40 Sukces partnerstwa Partnerstwo nie zastępuje władzy lokalnej, ale z nią współpracuje! Partnerstwo umożliwia w większym niż dotychczas stopniu zaabsorbowanie środków z funduszy strukturalnych, szczególnie EFS! Partnerstwo uaktywnia obywateli w procesie zmian – wpływ na środowisko działania biznesu, rozwój przedsiębiorczości obywateli, integracji środowiska dla podejmowania działań lokalnych!

41 Jak i dlaczego znaleźć partnerów?
Mamy! Komu możemy pomóc? Potrzebujemy! Kto nam może pomóc?

42 Cechy dobrego partnerstwa
partnerstwo jest czymś więcej niż tylko sumą swoich części, uwzględnia uczenie się i adaptację do zmian, posiada jawny system komunikacji i przywództwa, oparte jest na wspólnie uzgodnionych celach, partnerzy dzielą ryzyko i korzyści, jest dobrowolne i sprawiedliwe.

43 Zasady partnerskiej współpracy
Zasada inwestycji o charakterze społecznym – rozwój zrównoważony. Zasada autonomii. Zasada etycznych funduszy i równoprawnego dostępu do środków. Zasada stałego doskonalenia. Zasada otwartości. Zasada długotrwałego zaangażowania. Zasada uzgadniania kontaktów zewnętrznych. Zasada rozwiązywania układu partnerskiego bez wskazywania winnych.

44 Potencjalne ograniczenia i niebezpieczeństwa dla partnerstwa
brak wiedzy, umiejętności, zaangażowania, słomiany zapał, brak długotrwałej motywacji. Partnerstwo to przede wszystkim ludzie!

45 Współpraca trzeciego sektora z biznesem – klaster społeczny
Ten szablon może być używany jako plik startowy do tworzenia raportu zawierającego aktualizacje punktów kontrolnych projektu. Sekcje Kliknij prawym przyciskiem myszy slajd, aby dodać sekcje. Sekcje ułatwiają organizowanie slajdów i usprawniają współpracę nad dokumentem. Notatki Użyj sekcji Notatki do wstawiania notatek lub dodatkowych informacji dla odbiorców. Podczas przedstawiania prezentacji notatki są widoczne w widoku prezentacji. Pamiętaj o odpowiednim rozmiarze czcionki (w celu ułatwienia dostępu, widoczności, nagrywania i pracy online). Odpowiednio dobrane kolory Zwróć szczególną uwagę na wykresy, schematy i pola tekstowe. Uwzględnij to, że uczestnicy mogą drukować w trybie czarno-białym lub w skali odcieni szarości. Wykonaj wydruki testowe, aby sprawdzić, czy wszystko jest widoczne po wydrukowaniu w trybie czarno-białym i w skali odcieni szarości. Elementy graficzne, tabele i wykresy Staraj się zachować prostotę — używaj spójnych stylów i kolorów, które nie odwracają uwagi od zawartości. Oznacz etykietą każdy wykres i tabelę. Agnieszka Wróblewska FUNDACJA EOS

46 Zadania poszczególnych sektorów
Sektor publiczny Zapewnienie praworządności poprzez: - tworzenie struktur dla przestrzegania praw gospodarczych, politycznych i społecznych oraz generowanie wsparcia politycznego dla procesu rozwoju; - opracowanie regulacji i standardów, przestrzeganie zobowiązań międzynarodowych - zaspokojenie podstawowych potrzeb i praw obywateli Skoncentrowany na prawach i obowiązkach. Sektor publiczny umożliwia korzystanie z należnych praw, informuje, zapewnia stabilność i usankcjonowanie prawne Sektor gospodarczy Inwestycje i działalność gospodarcza poprzez: - wytwarzanie towarów i świadczenie usług, - miejsca pracy, rozwój gospodarczy, innowacyjność, - maksymalizacja zysków dla inwestorów, aby zapewnić kontynuację inwestycji i umożliwić rozwój przedsięwzięć Skoncentrowany na zyskach. Sektor gospodarczy charakteryzuje inwencja, produktywność, wysoka motywacja i szybkość działania. Sektor społeczny Rozwój społeczny poprzez: - kreowanie możliwości rozwoju; - wspieranie osób potrzebujących i wykluczonych. - stanie na straży dobra publicznego. - osobiste zaangażowanie członków organizacji Skoncentrowany na wartościach. Sektor społeczny charakte­ryzuje wrażliwość, ekspresja, wyobraźnia i otwartość. Powiel ten slajd, jeśli wystąpiło więcej problemów. Ten i powiązane z nim slajdy mogą zostać przeniesione do dodatku lub ukryte w razie potrzeby.

47 Realizacja celów społecznych Organizacje społeczne
Definiowanie celów Biznes Zysk Organizacje społeczne - Realizacja celów społecznych Organizacje społeczne ?

48 klient ? Biznes – zaspokajanie potrzeb klienta
Organizacje społeczne – pomoc klientowi/beneficjentowi organizacji klient

49 Klaster społeczny przestrzennie skoncentrowana grupa przedsiębiorstw,
organizacji trzeciego sektora jednostek samorządu terytorialnego powiązanych siecią pionowych i poziomych zależności, która poprzez skupienie szczególnych zasobów pozwala rozwijać i osiągnąć zamierzone cele (wspólną misję) . Czego dotyczy projekt? Zdefiniuj cel projektu. Czy jest podobny do projektów, które zostały zrealizowane w przeszłości, czy całkiem nowy? Zdefiniuj zakres projektu. Czy jest to projekt niezależny, czy powiązany z innymi projektami? * Ten slajd jest zbędny na cotygodniowych spotkaniach dotyczących stanu projektu.

50 Najsłynniejszy klaster świata - Sillicon Valley
Amerykańska Dolina Krzemowa na przestrzeni 300 mil kwadratowych między Palo Alto i San José w Kalifornii ulokowanych jest obecnie ponad sześć tysięcy firm wysokotechnologicznych, w których pracuje ponad milion osób; większość z tych przedsiębiorstw zajmuje się rozwojem mikroelektroniki i komputerów;

51 Klastry społeczne- specyfika
Misja społeczna długofalowe działania na rzecz poprawy losu osób/grup defaworyzowanych, stymulowanie rozwoju lokalnego rozumianego zarówno jako rozwój społeczny, jak i równolegle gospodarczy. Cele społeczne budowa, uruchomienie i promocja modelu klastra społecznego, jako systemu współpracy podmiotów z różnych sektorów; realizacja wspólnych przedsięwzięć, w szczególności – wspólne projektowanie, wdrażanie i sprzedaż produktów i usług; Powiel ten slajd, jeśli wystąpiło więcej problemów. Ten i powiązane z nim slajdy mogą zostać przeniesione do dodatku lub ukryte w razie potrzeby.

52 Klastry społeczne Charakterystyczną cechą klastra społecznego jest to, że podmioty w nim skupione współpracują ze sobą, szczególnie w obszarach, gdzie możliwe jest wyzwolenie efektów synergicznych wspólnych działań, np.: wspólne działania w ramach projektów, działania marketingowo-sprzedażowe, design społeczny i inne. * Jeśli któryś z tych problemów spowodował opóźnienie względem harmonogramu lub ma być przedyskutowany później, przedstaw jego szczegóły na następnym slajdzie.

53 Klastry społeczne Efekt synergiczny klastra społecznego polega przede wszystkim na: dyfuzji know-how, rotacji kadr w ramach klastra, zwiększeniu produktywności i obniżenie kosztów w ramach klastra poprzez skupienie zasobów, np. lokalowe, infrastrukturalne, projektowe, marketingowe, przenikanie kultur organizacyjnych trzech sektorów, przyciąganiu nowych zasobów i przedsiębiorstw, kumulacja kapitału społecznego – zaufania. Powiel ten slajd, jeśli wystąpiło więcej problemów. Ten i powiązane z nim slajdy mogą zostać przeniesione do dodatku lub ukryte w razie potrzeby.

54 Model „klastra społecznego”
Prowadzenie wielu rodzajów działalności: gospodarczej, odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, akcji charytatywnych; Trójsektorowość działań. Lider klastra – w pełni profesjonalny zespół uzupełniany przez pozostałych partnerów. Bardzo szeroka grupa beneficjentów – rozsądna wiara w możliwości osób z „kręgu wykluczenia”. Źródło: DARIUSZ BOŻEK, FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIEBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ „BYĆ RAZEM”, materiały szkoleniowe.

55 Model „klastra społecznego”
Konkurowanie poprzez wysoką jakość usług, designerskie - własne produkty, rozsądną cenę, umiejętne skojarzenie z misją PES; bogactwo i kompleksowość oferty. Wykorzystanie synergii: zwiększenie zasobów, obniżenie kosztów operacyjnych, kosztów przygotowania produktu, wymiana barterowa, lepsze wykorzystanie maszyn i urządzeń. Pozyskiwanie środków finansowych. Źródło: DARIUSZ BOŻEK, FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIEBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ „BYĆ RAZEM”, materiały szkoleniowe.

56 Model „klastra społecznego”
Dążenie do jednoznacznie pozytywnego postrzegania klastra w społeczności lokalnej – priorytet. Dążenie do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości poprzez generowanie nowych produktów, miejsc pracy, rewitalizacje obszarów i budynków, korzystanie z infrastruktury innych partnerów, pozyskiwanie środków. Klaster jako grantodawca oraz inkubator przedsięwzięć, organizacji. Źródło: DARIUSZ BOŻEK, FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIEBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ „BYĆ RAZEM”, materiały szkoleniowe.

57 Klastry społeczne – efekty dla uczestników klastra
możliwość połączenia potencjałów organizacji i biznesu: - potencjał każdej z organizacji uczestniczących w klastrze staje się równy połączonym potencjałom wszystkich organizacji współpracujących, możliwe jest uzyskanie w ten sposób efektu synergii, czyli sytuacji, w której połączone zasoby dają efekt równy nie tylko sumie wszystkich zasobów, ale powiększony o tzw. wartość dodaną, będącą efektem współpracy; - różne zasoby tworzące potencjał organizacji są kapitałem, który znacząco wpływa na efektywność działania; Powiel ten slajd, jeśli wystąpiło więcej problemów. Ten i powiązane z nim slajdy mogą zostać przeniesione do dodatku lub ukryte w razie potrzeby.

58 Klastry społeczne – efekty dla uczestników klastra
możliwość korzystania ze wspólnej sieci kontaktów: media, instytucje, sponsorzy; możliwość wzajemnej nauki i inspiracji: - niewątpliwą korzyścią jest świeżość i energia, która może zostać wniesiona przez uczestników klastra, co może stać się siłą uwalniającą kreatywność i daje usprawnienia działalności tych podmiotów Powiel ten slajd, jeśli wystąpiło więcej problemów. Ten i powiązane z nim slajdy mogą zostać przeniesione do dodatku lub ukryte w razie potrzeby.

59 Klastry społeczne – efekty dla uczestników klastra
rozwój umiejętności współpracy i pracy zespołowej: - rezygnacja z rywalizacji i otwartość na wzajemne potrzeby i wartości oraz nastawienie na realizację celów wspólnych, jako sposobu na realizację indywidualnych potrzeb własnej organizacji, zakłada umiejętności efektywnej współpracy, której brak może powodować wiele konfliktów i trudności i negatywnie wpłynąć na efektywność klastra; Powiel ten slajd, jeśli wystąpiło więcej problemów. Ten i powiązane z nim slajdy mogą zostać przeniesione do dodatku lub ukryte w razie potrzeby.

60 Klastry społeczne – efekty dla uczestników klastra
możliwość korekty dotychczasowych, błędnych sposobów działania: - konsekwencją rozwoju umiejętności i nabywania doświadczeń i wiedzy w wyniku współpracy może być eliminacja wadliwych sposobów działania i zmiana nieefektywnych struktur organizacyjnych; Powiel ten slajd, jeśli wystąpiło więcej problemów. Ten i powiązane z nim slajdy mogą zostać przeniesione do dodatku lub ukryte w razie potrzeby.

61 Klastry społeczne – efekty dla uczestników klastra
wzmacnianie kreatywności przez łączenie sposobów działania i dzielenie się wiedzą i pomysłami: - łączenie pomysłów, dyskusja nad sposobami działania, wspólne dochodzenie do rozwiązań, wymiana doświadczeń, a wreszcie wzajemna inspiracja to procesy, które sprzyjają powstawaniu twórczych rozwiązań Powiel ten slajd, jeśli wystąpiło więcej problemów. Ten i powiązane z nim slajdy mogą zostać przeniesione do dodatku lub ukryte w razie potrzeby.

62 Klastry społeczne – efekty dla uczestników klastra
włączanie w zasięg realizacji projektów szerszego kręgu odbiorców i możliwość realizacji projektów integrujących różne grupy zagrożone wykluczeniem społecznym: realizowanie wspólnych działań przez organizacje posiadające różne grupy beneficjentów pozwala połączyć te grupy co może sprzyjać integracji tych zagrożonych wykluczeniem (np. osoby bezdomne, niepełnosprawni, osoby ubogie, mniejszości itp.) z resztą społeczeństwa; wpływa to na zmniejszenie alienacji grup defaworyzowanych, powodując jednocześnie obniżenie poziomu negatywnych stereotypów na ich temat Powiel ten slajd, jeśli wystąpiło więcej problemów. Ten i powiązane z nim slajdy mogą zostać przeniesione do dodatku lub ukryte w razie potrzeby.

63 Klastry społeczne – efekty dla uczestników klastra
możliwość realizacji działań interdyscyplinarnych: -współpraca organizacji mających odmienne zasoby, różne style i środki działania może owocować projektami interdyscyplinarnymi, umożliwiającymi tworzenie zupełnie nowych jakości nieredukujących się do swych części składowych. możliwość uczestnictwa w realizacji zaawansowanych projektów: - połączenie zasobów i daje większe możliwości w zakresie realizacji bardziej zaawansowanych projektów Powiel ten slajd, jeśli wystąpiło więcej problemów. Ten i powiązane z nim slajdy mogą zostać przeniesione do dodatku lub ukryte w razie potrzeby.

64 Klastry społeczne – bariery po stronie ngo
MODEL „GETTA” Niepodejmowanie działalności gospodarczej, finansowanie PES głównie z projektów, akcji charytatywnych, zbiórek, darowizn, odpłatnej działalności pożytku publicznego. Niewielki stały personel – raczej o charakterze „pomocowym”; nieustanna rotacja „pracowników, uczniów, studentów, beneficjentów”; niewiara w możliwość zatrudnienia beneficjentów i odniesienia sukcesu gospodarczego. Koncentracja na produktach typu „niszowaty kicz” lub bardzo prostych i tanich usługach; brak możliwości realizacji poważnych zleceń. Odwoływanie się do „szlachetnych” motywacji nabywców, klientów, przedsiębiorców. Źródło: DARIUSZ BOŻEK, FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIEBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ „BYĆ RAZEM”, materiały szkoleniowe.

65 Klastry społeczne – bariery po stronie ngo
Model „taniego podwykonawcy” Prowadzenie działalności gospodarczej. Posiadanie stałego, profesjonalnego zespołu; profesjonalna księgowość, sekcja prawna. Niewiara w kompetencje pracowników umożliwiające wykonywanie bardziej zaawansowanych usług/produktów. Współpraca z przedsiębiorcami na zasadzie podwykonawstwa: konkurowanie niską ceną, elastycznością terminów; wykonywanie prostych i seryjnych usług lub produktów Odwoływanie się do motywacji ekonomicznych oraz dalej, ale w mniejszym stopniu prospołecznych przedsiębiorców. Źródło: DARIUSZ BOŻEK, FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIEBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ „BYĆ RAZEM”, materiały szkoleniowe.

66 Klastry społeczne – bariery po stronie biznesu
Niechęć do angażowania się w cele społeczne Brak czasu na uczenie przedsiębiorczości organizacje Kultura organizacyjna wielu ngo – niechęć do podejmowania działalności biznesowej, niechęć do ludzi, którzy zarabiają pieniądze Niewiara w sukces ekonomiczny przedsięwzięcia Realizacja wyłącznie celów biznesowych Przekonanie, iż beneficjenci z grup defaworyzowanych nie są pożądanymi klientami biznesu

67 Klastry na Lubelszczyźnie
Lubelski klaster lotniczy w Lublinie Klaster cebularz lubelski w Chełmie Lokalna Organizacja Turystyczna ''Kraina Lessowych Wąwozów'' w Nałęczowie Lubelski Klaster Ekoenergetyczny w Lublinie Wschodni Klaster Ekologiczny Dom Energooszczędny w Lublinie Klaster ''Dolina Ekologicznej Żywności'' w Lublinie

68 . FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ „BYĆ RAZEM” II SEKTOR
III SEKTOR Przedsiębiorstwa JST oraz podmioty ekonomii społecznej Studio Edukacji „Creator”, Laura Majboroda-Andrukiewicz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem” Firma AMR-Stal Mariusz Rudziński Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem” Firma RAST, Tomasz Cholewik Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie Fundacja Kultury Audiowizualnej „Strefa Szarej” Pracownia Krawiecka Stylizacja i Projektowanie, Renata Weber Stowarzyszenia : „Serfenta” , „Delta Partner” Open2be, Michał Paluch Cieszyńskie stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego „Więź” Uniterm Sp. z o.o, Karol Jagucki Spółdzielnia Socjalna „Nowy Horyzont”

69 Klastry społeczne - rola
Klastry wpływają na zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności firm dzięki   połączeniu kluczowych zasobów i procesów wspólnego uczenia się i rywalizacji, które stymulują szybsze innowacje w odniesieniu do produktów i procesów. Klastry wpływają na zbudowanie kapitału informacji, wiedzy, umiejętności i technologii, stymulują rozwój innych firm korzystających z nowych modeli organizacyjnych i technologii, jako realnych   możliwości biznesowych. Powiel ten slajd, jeśli wystąpiło więcej problemów. Ten i powiązane z nim slajdy mogą zostać przeniesione do dodatku lub ukryte w razie potrzeby.

70 Klastry społeczne - rola
Klastry wspierają rozwój lokalny poprzez budowanie partnerstwa publiczno-prywatnego w celu rozwijania konstruktywnego dialogu  dla zidentyfikowania potrzeb lokalnego rozwoju, budują szeroko pojęty kapitał społeczny przyczyniając się do tworzenia społeczeństwa obywatelskiego. Tworzenie sieci przez lokalnych   interesariuszy jest niezbędne dla dalszego rozwoju gospodarczego i społecznego   poszczególnych regionów, a wymiana pomiędzy przedsiębiorcami, społeczeństwem obywatelskim i władzami publicznymi pomaga zdynamizować gospodarki lokalne.

71 Dziękuje za uwagę


Pobierz ppt "„Lokalne Partnerstwa Społeczne i ich znaczenie”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google