Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

przygotowana przez dyrektora Iwonę Błońską

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "przygotowana przez dyrektora Iwonę Błońską"— Zapis prezentacji:

1 Analiza pracy za I Semestr roku szkolnego 2012/2013 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drewnicy
przygotowana przez dyrektora Iwonę Błońską na podstawie dokumentacji szkolnej

2 I. Organizacja pracy w I semestrze roku szkolnego 2012/2013

3 W Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Drewnicy od września 2012 roku funkcjonują 4 grupy przedszkolne i 11 oddziałów szkolnych w tym jeden podzielony na dwie grupy. Nauczanie języka angielskiego w klasach V odbywa się w grupach zgodnie ze stopniem zaawansowania, a od II semestru podział na grupy zgodnie ze stopniem zaawansowania będzie odbywał się na języku niemieckim w klasach IV i V . Od września naukę rozpoczęło w Zespole przedszkolaków 93 i 209 w stosunku do roku ubiegłego ilość uczących się zmniejszyła się o 15 tzn. 1 oddział. Na I etapie edukacyjnym w 6 klasach I-III uczy się 101 uczniów. W klasach IV –VI w 5 oddziałach uczy się uczniów. W ofercie edukacyjnej oprócz zajęć wynikających z ramowych planów nauczania znalazły się lekcje wychowania fizycznego na basenie, zajęcia rytmiczne, zajęcia rytmiczne z językiem angielskim, język niemiecki jako drugi język obcy ( przedmiot dodatkowy) dla klasy IV i V.

4 Koło matematyczne (I i II etap edukacyjny),
Zgodnie z zainteresowaniami uczniów oraz ich potrzebami na terenie Zespołu są prowadzone różnorodne zajęcia: Koło matematyczne (I i II etap edukacyjny), Koło teatralne (I etapie edukacyjnym), Zajęcia sportowe , Koło plastyczne (I i II etap edukacyjny), Liczę bo lubię, Czytam, piszę, liczę Koło fotograficzne, Nauka gry na gitarze i flecie, Koło biblijne

5 Dla wspomagania procesu dydaktycznego prowadzone są:
zajęcia przygotowujące do sprawdzianu w klasie VI(język polski, matematyka) zajęcia przygotowujące do Ogólnopolskiego Badania Umiejętności Trzecioklasistów diagnozowanie procesu edukacyjnego i rozwoju uczniów (klasy I-II) zajęcia wspomagające naukę języka niemieckiego, pomoc koleżeńska

6 zajęcia indywidualne i grupowe z psychologiem,
W ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej prowadzone są na wszystkich etapach edukacyjnych i w przedszkolu: terapia pedagogiczna, zajęcia indywidualne i grupowe z psychologiem, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia wyrównawcze, Zajęcia logopedyczne, Zajęcia rewalidacyjne, Gimnastyka korekcyjna Indywidualne nauczanie

7 W ramach programu „Sport po 16
W ramach programu „Sport po 16.00” realizowanego przez Urząd Gminy w Stegnie prowadzone są na terenie naszej szkoły w ramach sekcji sportowej – zajęcia tenisa stołowego oraz piłki nożnej. Na terenie placówki uczniowie odpłatnie mogą 2 razy w tygodniu uczestniczyć w zajęciach tanecznych. Swój program artystyczny prezentują regularnie na uroczystościach szkolnych oraz po raz kolejny na „Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy”  

8 Świetlica w obecnym roku szkolnym zgodnie z potrzebami rodzin naszych uczniów funkcjonuje od 6.30 z przerwą do Spełnia ona głównie rolę opiekuńczą przed zajęciami oraz po zajęciach dla uczniów oczekujących na zajęcia dodatkowe oraz powrót do domu. W świetlicy uczniowie mogą uzyskać pomoc w przygotowaniu pracy domowej jak również rozwijać swoje zainteresowania plastyczne przygotowując dekoracje tematyczne i prace plastyczne. Spędzić wolny czas przy grach stolikowych rozwijających wiedzę, umiejętności . Biblioteka szkolna funkcjonuje wspólnie z biblioteką publiczną tak więc dostępna jest dla uczniów i mieszkańców od 7.30 do W bibliotece szkolnej uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania czytelnicze oraz skorzystać z Centrum Multimedialnego , wziąć udział w konkursach czytelniczych, recytatorskich . A przede wszystkim wypożyczyć ciekawą książkę odpowiednią do wieku i zainteresowań. Ze zbiorów biblioteki bardzo często korzystają dzieci w wieku przedszkolnym wybierają książki zgodnie z zainteresowaniami.

9 Na terenie Zespołu ważną rolę wspierającą pracę nauczycieli, rodziców oraz uczniów spełniają pedagog i psycholog szkolny. Panie prowadzą z uczniami zajęcia , rozmowy oraz ściśle współpracują z domem rodzinnym uczniów pomagając i wspierając rozwiązywanie sytuacji trudnych, nieraz kryzysowych. Pedagog i psycholog szkolny współpracuje z kuratorami sądowymi , z PPP, z GOPS, celem pomocy w różnych sytuacjach życiowych ucznia i jego rodziny. Kontynuacja pracy pedagoga ma miejsce w trakcie zajęć ogniska wychowawczego. Wielorakość oddziaływań u wielu uczniów przynosi zamierzone rezultaty w budowaniu właściwych relacji z rówieśnikami oraz zmiany zachowania. Nauczyciele w klasach i grupach przedszkolnych organizowali pomoc rzeczową rodzinom potrzebującym wsparcia za dary płynące z głębi serca serdecznie dziękuję.

10 Co miesiąc uczniowie klas I-III uczestniczą pod opieką swoich nauczycieli w zajęciach Polskiej Akademii Dziecięcej w tym roku zajęcia odbywają się w Wyższej Szkole Ekonomiczno- Społecznej w Gdańsku . Koordynatorem projektu jest pani Anna Bazior, co miesiąc z uczniami wyjeżdża 2 opiekunów jeden z wychowawców klas I-IV i pani Grażyna Mełnicka. W ramach środków z UE uczniowie naszej szkoły korzystają z dwóch projektów realizowanych przez ARMiR : „Szklanka Mleka”, „Owoce w szkole” programy są realizowane już czwarty rok szkolny, zgłosiliśmy już naszą placówkę na kolejny semestr. W ramach programu ze środków UE i MEN w miesiącach październik – grudzień były realizowane zajęcia w ramach projektu : Realizacja szkolnych projektów promujących przyjazną adaptację dzieci sześcioletnich w edukacji szkolnej.

11 W ramach projektu zostały zrealizowane następujące zadania: -Razem w kręgu - zajęcia dla dzieci pięcioletnich i ich rodziców przeprowadzone w oddziałach przedszkolnych i grupach przedszkolnych; -Razem w szkole - zajęcia dla dzieci pięcioletnich i ich rodziców przeprowadzone w szkole; -Z rodzicami uzgodnione - warsztaty, pogadanki, prelekcje dla rodziców dzieci pięcioletnich oraz dla rodziców dzieci sześcioletnich, które poszły wcześniej do klasy I; -Sześciolatki szkoła woła - wspólne zajęcia dla dzieci pięcioletnich i sześciolatków z klasy I; -Nauka jest wesoła - dla wszystkich dzieci uczestniczących w projekcie zorganizowane zostały cztery imprezy, tj.: -Spartakiada Sportowa w Szkole Podstawowej w Tujsku r.; -Żuławski Festiwal Nauki w Szkole Podstawowej w Stegnie r.; -Przegląd Twórczości Artystycznej w Szkole Podstawowej w Jantarze r.; -Mikołajki w Szkole Podstawowej w Drewnicy r.

12 Obok programów UE promujących zdrowe odżywianie i kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych rodzice klasy IIA i B wspólnie z dziećmi pod kierunkiem wychowawcy pani Krystyny Pióreckiej i pani Elżbiety Okraski –Stoop kontynuują program promujący zdrową żywność w ramach , którego uczniowie naszego Zespołu mogą raz w tygodniu zakupić kanapki z warzywami , soki ze świeżych owoców, owoce sezonowe. Uczniowie klas I-VI wzięli udział w akcji „Pomóż zwierzętom przetrwać zimę” pod kierunkiem p.E.Będźmierowskiej, wzięli również udział w ogólnopolskim projekcie „Aktywna edukacja przyrodnicza w dolinie Wisły” .  

13 II. Osiągnięcia dzieci /uczniów w I semestrze
1.Zestawienie wyników nauczania i frekwencji

14 3-4 latki OA O B OC IA IB IIA IIB IIIA IIIB IVA IVB VA VB VI średnia Ilość ucz/dz. 20 23 26 24 15 16 18 15/1 in 17 24/1 in 25 302/19 317/20 Frekwencja 65% 76% 81% 88% 87% 86% 91% 92% 89% 85% 88,5% Miejsce VII V IV II I III Średnia ocen 4,2 3,92 4,48 4,08 3,86 4,11 4,06 Ocena niedost. 1 2 Orzeczenia 3 6 opinie 9 13 10 5 8 79 Książki wypożyczo. 49 93 47 29 60 58 27 67 512/ŚR 47 VIII IX

15 2.Oceny z zachowania klas IV-VI
ocena IVA IVB VA V B VI średnia Wzorowe 3 20% 18% 10 42% 12 48% 8 31% 36 35% 7 30% 9 39% 4 21% 44% 40 32% Bardzo dobre 6 40% 53% 55% 12% 23% 34 14 58% 5 38% 33% 45 36% Dobre 25% 2 8% 28% 19% 21 26% 10% 1 5% 20 16% Poprawne 15% 11% 14% 17% 16 Nieodpowiednie 2% 3,2% Naganne

16 Frekwencja w całym zespole w I semestrze niższa o 3,5% niż w roku ubiegłym, ale podobna jak w I semestrze roku ubiegłego bardzo duża ilość szczególnie młodszych dzieci chorowało na grypę, 5 oddziałów ma frekwencję 90% i więcej. Najlepszą klasa pod względem frekwencji jest klasa IV b i V b – 92%. Średnia ocen wyższa o 0,5 jak w roku ubiegłym, najlepszą średnią ma klasa VA 4,48, na drugim miejscu klasa IVA 4,20 i na trzecim miejscu V B ze średnią 4,08 . Wyższa średnia ocen czytana wprost świadczy o efektywności prowadzenia zajęć w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej, właściwie opracowanym planem działań, zaangażowaniem nauczycieli naszej placówki w podnoszenie jakości pracy. Podział klasy VI na dwie grupy nie przełożył się w sposób bezpośredni na wyższą średnią tej klasy ale widzimy wymierne zmiany w relacjach między uczniami, w atmosferze panującej na lekcjach oraz w indywidualnych postępach uczniów ich rozwoju społecznym. Mimo wysokiej średniej ocen w szkole w I semestrze są aż dwie oceny niedostateczne. Jak widzimy w tabeli bardzo duży % dzieci z rocznego przygotowania posiada opinię z PPP i zalecone zajęcia w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Mimo wielu oddziaływań pedagogiczno- psychologicznych w szkole dochodzi do incydentalnych kradzieży między uczniami. W II semestrze należy w pracy wychowawczej zwracać uwagę na zachowania uczniów i reagować natychmiast na problemy zgłaszane przez uczniów. Ponad 50% uczniów ma zachowanie bardzo dobre i dobre, 35% posiada ocenę wzorową, a tylko 13% uczniów posiada ocenę poprawną i nieodpowiednią.

17 Zagrożenia współczesnego świata
Zespoły samokształceniowe pracują systematycznie i na bieżąco realizując plany pracy opracowane i przygotowane na początku roku szkolnego. W ramach działań monitorowania dokumentów szkolnych dokonano stosownych zmian w zapisach, przeprowadzono szkolenie dla nauczycieli : Zagrożenia współczesnego świata Rozpoznawanie potrzeb dziecka /ucznia a określenie form wsparcia Praca zespołowa nauczycieli Wdrażanie podstawy programowej na II etapie kształcenia

18 Nauczyciele brali udział również w szkoleniach:
Technika haftu koronkowego Konferencje metodyczne – nauczanie języka niemieckiego Zmiany w pracy pedagoga w pomocy psychologiczno-pedagogicznej Taneczne doznania łączące pokolenia Myślę , więc gram. Gram więc myślę Pani Katarzyna Sadowska studiuje oligofrenopedagogikę. Chętni nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej są opiekunami studentów kierunków pedagogicznych .

19 III. Ważne wydarzenia z życia Zespołu.

20 W trakcie I semestru roku szkolnego zgodnie z kalendarzem zostało przeprowadzonych wiele uroczystości i imprez przez Samorząd Uczniowski, poszczególnych nauczycieli i klasy, Radę Rodziców wśród nich: Ślubowanie uczniów klas I- „Pasowanie z wróżkami” (M.Michalczuk, E.Sas) Dzień Komisji Edukacji Narodowej (K.Górska, A.Michalczuk, E. Będźmierowska) Dzień Chłopaka(A.Bastian, M.Prusiecka, A.Cebula) Obchody z okazji 11 listopada(K.Górska. A.Michalczuk, M.Prusiecka) Andrzejki w szkole i w przedszkolu (K.Pióreck, M.Prusiecka A.Liguz, M.Wróblewska -Raboszuk) “W szkole dobrych czarownic i czarodziejów”- (E. Okraska –Stoop) Mikołajki z elementami pedagogiki zabawy i tanecznymi dla klas I-III (E. Okraska –Stoop) Wyjazd na spotkanie ze „świętym Mikołajem” (A.Bastian) Rekolekcje adwentowe( współudział A.Bastian) Jasełka dla społeczności- rodziców , uczniów (M.Michalczuk, , A.Michalczuk, E. Okraska –Stoop, K.Piórecka i Rada Rodziców) Wieczór kolęd i pastorałek (M.Prusiecka) Bal Karnawałowy( wychowawcy grup i klas) Dzień Babci i Dziadka(M.Wróblewska -Raboszuk ,A.Cebula, M.Sulowsk, B.Kowitz, K.Bazior, G.Mełnicka A.Michalczuk i Rada Rodziców)

21 Wycieczki: Mikoszewo, Jantar Leśniczówka (las, morze) Dbamy o nasze cmentarze w Żuławkach, Mikoszewie Elbląg- film ”Hobbit”, Gdańsk- kino- film „Bitwa pod Wiedniem”

22   IV. Organizacja i udział w konkursach, sukcesy naszych uczniów w I semestrze .

23 Zawody sportowe 2012/2013 r. 1. Mistrzostwa Gminy w Halowej Piłce Nożnej Szkół Wiejskich I miejsce - drużyna 2. Mistrzostwa Powiatu w Halowej Piłce Nożnej Szkół Wiejskich I miejsce – drużyna 3.Półfinały Zawody w Halowej Piłce Nożnej Szkół Wiejskich IV m 4. Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego II m dziewczęta 5. Mistrzostwa Powiatu w pływaniu I miejsce – Dywicki Damian I miejsce – Brzeziński Kamil IV miejsce - Sebastian Grudzień III miejsce – Drużynowo 6.Mistrzostwa Powiatu – Sztafetowe Biegi Przełajowe dziewcząt i chłopców szkół podstawowych – II miejsce – drużyna dziewcząt II miejsce – drużyna chłopców 7.Indywidualne Biegi Przełajowe- Mistrzostwa Powiatu- III m.Karol Kuling    Przygotowanie uczniów do zawodów sportowych i udział wspólnie z uczniami, organizacja wyjazdów – H.Grudka  

24 Konkursy przedmiotowe   konkurs kuratoryjny - matematyka - etap szkolny: M.Ambros, K.Szwaczka- udział w etapie rejonowym Kuratoryjny konkurs biblijny – Ewangelia wg.św.Marka etap szkolny: I m A.Kowalska, II m A.Orłowska, III m K.Wasiluk Konkurs plastyczny z języka niemieckiego woj.pomorskiego Konkurs plastyczny”Mój ilustrowany słownik z języka niemieckiego” woj.pomorskiego

25 Kategoria przedszkole i klasy I-III :
„ Jesień ”- Im.Grochowalski H, Im O.Szczęsna,I m J.Gorczyńska, I m I.Mełnicki, I m J.Starek, II m Bąk M. II m. Ś.Koc, II m. J.Hrycyna,II m. A.Szymborska, III m Ambros M., III m A.Ciechanowska ,III m.W.Zawilińska, III m.K.Lisiecki, wyróżnienie A.Lobau, M.Sulowska „Barwy jesieni” - gminny konkurs recytatorski- I m M.Ambros,III m P.Ostaszewska, O.Szczęsna, wyróżnienie M.Makowska Profilaktyka –Alkohol chemiczna pułapka – konkurs gminny- I m O.Masłoń, M.Beniak, IIm. K.Kwiecień, III m. J.Gogół, K.Kwiecień, K.Dywicka „Świąteczne aniołki”- konkurs plastyczny I m M.Maliborski, II m K.Kleczewska, III m I.Bogun/ I m Z.Kosiorek II m P.Jendykiewicz, III m K.Zajdel/ I m Z.Kleczewska, II m W.Watkowska, III m K.Prusiecki „Czy znasz postaci z bajek”- konkurs czytelniczy-I m O.Dułak „Przygody drewnianego pajacyka” – konkurs czytelniczy „Hej kolęda, kolęda”- krzyżówki dla wszystkich „A niech się wreszcie spotkaja”- woj.konkurs plastyczny „Bajkowa postać” – konkurs plastyczny – Im A.Dudek,E.Lalo, II m J.Hrycyna,

26   VI. Poprawa bazy.

27 w ramach projektu : Realizacja szkolnych projektów promujących przyjazną adaptację dzieci sześcioletnich w edukacji szkolnej otrzymaliśmy środki dydaktyczne i sprzęt : Zestawy gier i zabaw Zestawy artykułów plastycznych Zestawy sprzętu do ćwiczeń ruchowych Z własnych środków zakupiono: Szafy przelotowe do kuchni, Rolety do 3 klas, Wykładzinę dla grupy przedszkolnej gry dydaktyczne do grup przedszkolnych, odtwarzacze CD z radiem .

28 Rodzice zakupili: dywan dla oddziału 0B farbę dla klasy VB, IV b rolety , dywan dla klasy IIa Pracownicy Banku BPH ufundowali sprzęt sportowy, wykładzinę , farby oraz wykonali prace remontowe w Sali 12 w miesiącu grudniu. Pracownicy Provident Polska SA wymalowali i zakupili niezbędny sprzęt i farby do wykonania prac remontowo malarskich na hollu I piętra w trakcie ferii zimowych .

29 VII. Rada Rodziców, współpraca rodziców ze szkołą.
Rada Rodziców systematycznie na bieżąco i bardzo aktywnie działa na rzecz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drewnicy. Prezydium Rady Rodziców i Komisja Rewizyjna została wybrana we wrześniu. Nowo powołani członkowie Rady Rodziców dbają i kontrolują właściwą gospodarkę finansową. Rada Rodziców i wchodzący w jej skład przedstawiciele aktywnie działają na rzecz pozyskiwania środków i poprawy warunków pracy dzieci naszego Zespołu. Rodzice z poszczególnych klas systematycznie organizują Dni słodkości pozyskując środki dla klas. Organizują kiermasze wzbogacając budżety klasowe. Rada Rodziców wspólnie z uczniami Zespołu prowadzi sklepik szkolny. Dochody sklepiku szkolnego zabezpieczają potrzeby Zespołu na zakup nagród na organizowane konkursy i imprezy .

30 VIII. Najlepsi uczniowie w szkole:
AMBROS MILENA BĄK MARTYNA MOLĘDA PATRYCJA OSTASZEWSKA PATRYCJA OSTATEK IGOR SKORUPA MATEUSZ BERNATEK ALEKSANDRA CZOPP JULIA KRUGLICKI TOMASZ MASŁOŃ JULIA MOLENDA OLIWIA DYWICKA KAROLINA GOGÓŁ JOANNA JENDYKIEWICZ DOMINIK KOC SYLWIA KUŚNIEREK ZUZANNA LALO EMILIA MAZUR PATRYCJA RYBICKA KINGA SOPATA MAJA KOWITZ DOMINIKA BARSZCZ WERONIKA CHMIEL VIKTORIA CZELADKA DARIA GALAS ADRIANNA GRZĘBSKI BŁAŻEJ KOC WIKTORIA POTULSKA JULIA SZCZĘSNA OLIWIA WIECIECH JULIA WRÓBEL MARTYNA HRYCYNA JULIA GORCZYŃSKA JULIA ZAWILIŃSKA WIKTORIA AMBROS MARTYNA KAROLAK MARIA KIBORT EMILIA LUTY KACPER MAKOWSKA MAJA MEŁNICKA WIKTORIA PRZEDPEŁSKI JAKUB

31 Najlepsi uczniowie w szkole w klasach IV-VI
STOOP MARTYNA 5,75 BEDNARSKA KLAUDIA 5,0 ORŁOWSKA ALEKSANDRA 4,83 JURKIEWICZ KACPER 5,25 WRÓBEL JAKUB 5,25 KULING GABRIELA 5,16 DUDEK ALEKSANDRA 4,75 SUSZEWSKA WIKTORIA 4,75 CZELADKO OLIWIA 4,91 DOLIŃSKA OLIWIA 5,18 OKOŃSKA PATRYCJA 5,36 PRZYBYŁ PATRYCJA 5,27 WASILUK KAROLINA 5,00 MARKIEWICZ BARTOSZ 5,09 KOWALSKA ADRIANNA 5,45 KOWITZ WIKTORIA 5,27 KIBORT JULIA 5,27 CEBULA ZUZANNA 5,27 GRUDZIŃSKA MICHALINA 5,0 BOROWSKA ALEKSANDRA 5,25 AMBROS MATEUSZ 5,12 SZWACZKA KACPER 5,12 CZELADKA ADRIANNA 4,87 NOJMILER ELIZA 4,87

32 Podziękowania Minęły kolejne miesiące mozolnej , sumiennej , ciężkiej , przynoszącej ogromną satysfakcje pracy z młodymi ludźmi i dla nich. To ogromna odpowiedzialność pracować, uczyć, opiekować się i wychowywać dzieci , młode pokolenie. Zakończył się I semestr ciężkiej wytężonej pracy uczniów i nauczycieli w trakcie ferii zimowych odpoczęliśmy aby podjąć kolejne wyzwania dnia codziennego. Wiele siły i wytrwałości na II semestr roku szkolnego 2012/2013 życzę całej społeczności ZSP w Drewnicy życzy Iwona Błońska  


Pobierz ppt "przygotowana przez dyrektora Iwonę Błońską"

Podobne prezentacje


Reklamy Google