Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Partnerzy na rzecz stabilności finansowej Utrata wartości aktywów a rezerwy w świetle MSR 36 i MSR 37 15 kwietnia 2003 r. Warszawa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Partnerzy na rzecz stabilności finansowej Utrata wartości aktywów a rezerwy w świetle MSR 36 i MSR 37 15 kwietnia 2003 r. Warszawa."— Zapis prezentacji:

1 Program Partnerzy na rzecz stabilności finansowej Utrata wartości aktywów a rezerwy w świetle MSR 36 i MSR 37 15 kwietnia 2003 r. Warszawa

2 MSR 37 Rezerwy IAS 37 Provisions

3 © 2003 David Cairnswww.cairns.co.uk Rezerwy Rezerwy są zobowiązaniami, których kwota lub termin zapłaty są niepewne. (MSR 37, 10) Ujmuj rezerwy jako zobowiązania (jeżeli można dokonać wiarygodnego szacunku) (MSR 37, 14) Pozycje, które nie są zobowiązaniami nie są rezerwami Provisions

4 © 2003 David Cairnswww.cairns.co.uk Zobowiązania i rezerwy Zobowiązanie Obecny obowiązek jednostki gospodarczej … wynikający ze zdarzeń przeszłych … którego wypełnienie – jak się oczekuje – spowoduje wypływ z jednostki środków zawierających w sobie korzyści ekonomiczne Rezerwa Obecny obowiązek jednostki gospodarczej … wynikający ze zdarzeń przeszłych … którego wypełnienie – jak się oczekuje – spowoduje wypływ z jednostki środków zawierających w sobie korzyści ekonomiczne Liabilities and Provisions

5 © 2003 David Cairnswww.cairns.co.uk Zdarzenie obligujące Powstaje w wyniku albo: –prawnego obowiązku albo –zwyczajowo oczekiwanego obowiązku sprawiającego, że jednostka gospodarcza nie ma żadnej realnej możliwości niewypełnienia tego obowiązku Present Obligation

6 © 2003 David Cairnswww.cairns.co.uk Zdarzenie obligujące Obowiązek prawny – wynika z: –umowy –ustawodawstwa, prawa Zwyczajowo oczekiwany obowiązek – wynika z: –ustalonego sposobu postępowania w przeszłości –opublikowanych zasad postępowania –konkretnego, aktualnego oświadczenia Present Obligation

7 © 2003 David Cairnswww.cairns.co.uk Zdarzenie obligujące gwarancja dana w momencie sprzedaży na naprawę lub wymianę uszkodzonych produktów wymóg prawny usuwania szkód środowiskowych spowodowanych przez jednostkę gospodarczą wymóg wynikający z umowy dokonywania terminowych wypłat dla pracownika Present Obligation

8 © 2003 David Cairnswww.cairns.co.uk Zdarzenie obligujące Obowiązek prawny gwarancja dana w momencie sprzedaży na naprawę lub wymianę uszkodzonych produktów wymóg prawny usuwania szkód środowiskowych spowodowanych przez jednostkę gospodarczą wymóg wynikający z umowy dokonywania terminowych wypłat dla pracownika Zwyczajowo oczekiwany obowiązek sposób postępowania dotyczący zwrotu zapłaconej ceny w momencie zwrotu nieuszkodzonych produktów przez klienta opublikowane zasady postępowania jednostki gospodarczej dotyczące usuwania szkód środowiskowych spowodowanych przez jednostkę ogłoszony publicznie, szczegółowy plan zamknięcia fabryki i wygaśnięcia umów pracowniczych Present Obligation

9 © 2003 David Cairnswww.cairns.co.uk Zdarzenie przeszłe Zdarzenie obligujące (przeszłe) ….. stwarza obowiązek prawny lub zwyczajowo oczekiwany ….. zachodzi wówczas, gdy jednostka gospodarcza nie ma realnej możliwości, ale powinna wywiązać się z obowiązku Past Event

10 © 2003 David Cairnswww.cairns.co.uk Zdarzenie przeszłe Sprzedaż produktów z gwarancją …… Instalacja wyposażenia technicznego i sprzętu, które będą wymagały wycofania z eksploatacji …… Spowodowanie szkody środowiskowej ….. Ogłoszenie szczegółowego, oficjalnego planu restrukturyzacji jednostki gospodarczej Gwarancja pożyczek innej jednostki gospodarczej Past Event

11 © 2003 David Cairnswww.cairns.co.uk Wypływ środków zawierających w sobie korzyści ekonomiczne Płać środkami pieniężnymi lub ekwiwalentami środków pieniężnych Transferuj inne składniki aktywów Świadcz usługi Zastąp zobowiązanie innym zobowiązaniem Zamień zobowiązanie na kapitał własny Outflow of Economic Benefits

12 © 2003 David Cairnswww.cairns.co.uk Sprzedaż z gwarancją Obecny obowiązek Zdarzenie przeszłe Wypływ środków zawierających korzyści ekonomiczne Obowiązek prawny wynikający z umowy na naprawę lub wymianę produktów Sprzedaż produktów podlegających gwarancji Koszt naprawy lub wymiany produktów Sale with Warranty

13 © 2003 David Cairnswww.cairns.co.uk Szkoda środowiskowa Obecny obowiązek Zdarzenie przeszłe Wypływ środków zawierających korzyści ekonomiczne Obowiązek prawny wynikający z prawa naprawy szkody środowiskowej Szkoda środowiskowa Wydatek poniesiony na naprawę szkody Environmental Damage

14 © 2003 David Cairnswww.cairns.co.uk Koszty wycofania z eksploatacji Obecny obowiązek Zdarzenie przeszłe Wypływ środków zawierających korzyści ekonomiczne Obowiązek prawny wynikający z prawa lub umowy wycofania z eksploatacji wyposażenia technicznego Instalacja wyposażenia technicznego Wydatek poniesiony na wycofanie z eksploatacji wyposażenia technicznego Decommissioning Costs

15 © 2003 David Cairnswww.cairns.co.uk Remonty kapitalne aktywów Obecny obowiązek Zdarzenie przeszłe Wypływ środków zawierających korzyści ekonomiczne Obowiązek prawny wynikający z umowy z jednostką gospodarczą przeprowadzającą remont Remont Wydatek poniesiony na wykonanie remontu i konserwację Major Overhauls of Assets

16 © 2003 David Cairnswww.cairns.co.uk Restrukturyzacja Obecny obowiązek Zdarzenie przeszłe Wypływ środków zawierających korzyści ekonomiczne Zwyczajowo oczekiwany obowiązek przeprowadzenia restrukturyzacji Ogłoszenie szczegółowego oficjalnego planu Wydatek poniesiony na przeprowadzenie restrukturyzacji Restructuring

17 © 2003 David Cairnswww.cairns.co.uk Zobowiązania i rezerwy Zobowiązanie/rezerwa obecny obowiązek jednostki gospodarczej… wynikający ze zdarzeń przeszłych … którego wypełnienie powinno spowodować wypływ środków zawierających w sobie korzyści ekonomiczne Ujmowanie zobowiązania/rezerwy gdy: odpowiada definicji zobowiązania/rezerwy prawdopodobna przyszła korzyść ekonomiczna powiązana z zobowiązaniem/rezerwą wypłynie z jednostki gospodarczej wiarygodna wycena kosztu lub wartości Liabilities and Provisions

18 © 2003 David Cairnswww.cairns.co.uk Wycena rezerw Obecna wartość kwoty wymaganej do wypełnienia obecnego obowiązku na dzień bilansowy –najbardziej właściwy szacunek wymaganych nakładów –dyskontowane przepływy środków pieniężnych (kiedy wynik jest istotny) z zastosowaniem stóp oprocentowania przed opodatkowaniem –wartość oczekiwana dla dużego zbioru pozycji –wyśrodkowanie w zakresie jednakowo możliwych rezultatów –wyłączając zyski z oczekiwanego zbycia aktywów Measurement of Provisions

19 © 2003 David Cairnswww.cairns.co.uk Uzasadnienie rezerw Wstępne ujmowanie rezerwy –koszty wycofania z eksploatacji: dodać do kosztu składnika aktywu –inne: koszty Zmiany stanu rezerw –stosowanie stopy dyskontowej: koszt pożyczki –inne: przychody lub koszty Ograniczenia –wykorzystanie rezerw zgodne tylko z pierwotnym celem Accounting for Provisions

20 © 2003 David Cairnswww.cairns.co.uk Uzasadnienie kapitalnych remontów Ujmuj jako wydatki jeżeli zostały poniesione lub Traktuj jako oddzielną część składową składnika aktywu –obniżaj wartość oddzielnie Nie twórz rezerwy na kapitalne remonty (MSR 37) Accounting for Major Overhauls

21 © 2003 David Cairnswww.cairns.co.uk Zwroty Ujmowanie –jedynie wówczas, gdy istnieje faktyczna pewność uzyskania zwrotu, jeżeli jednostka ureguluje zobowiązanie –zwrot ograniczony do kwoty rezerwy Przedstawienie –należny jako oddzielny składnik aktywu –przychód może zostać skompensowany z odpowiednim kosztem Reimbursements

22 © 2003 David Cairnswww.cairns.co.uk Rezerwy i zobowiązania warunkowe Zobowiązania warunkowe są albo: –raczej możliwymi niż obecnymi obowiązkami albo –obecnymi obowiązkami, które nie odzwierciedlają kryteriów ujmowania dla zobowiązań Zobowiązania warunkowe są ujęte w informacjach dodatkowych do sprawozdań finansowych. Provisions v Contingent Liabilities

23 © 2003 David Cairnswww.cairns.co.uk Rezerwy i zobowiązania warunkowe Jednostka A gwarantuje pożyczkę jednostce B A posiada obecny obowiązek prawny w wyniku udzielenia gwarancji B nie będzie mogła wywiązać się z długu Realizacja obowiązku (spłata długu za B) jest prawdopodobna Ujmuj rezerwę w bilansie B będzie mogła wywiązać się z długu Realizacja obowiązku nie jest prawdopodobna Ujawnij zobowiązanie warunkowe w dodatkowych informacjach i objaśnieniach do sprawozdania finansowego Provisions v Contingent Liabilities


Pobierz ppt "Program Partnerzy na rzecz stabilności finansowej Utrata wartości aktywów a rezerwy w świetle MSR 36 i MSR 37 15 kwietnia 2003 r. Warszawa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google