Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja na temat projektów realizowanych przez Powiat Bolesławieckich z udziałem środków z UE: rok 2009 Wnioski aplikacyjne Wnioski aplikacyjne Wnioski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja na temat projektów realizowanych przez Powiat Bolesławieckich z udziałem środków z UE: rok 2009 Wnioski aplikacyjne Wnioski aplikacyjne Wnioski."— Zapis prezentacji:

1 Informacja na temat projektów realizowanych przez Powiat Bolesławieckich z udziałem środków z UE: rok 2009 Wnioski aplikacyjne Wnioski aplikacyjne Wnioski aplikacyjne Wnioski aplikacyjne

2 1975 – 1986 Początki polityki spójności Polityka regionalna – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Zasada dodatkowości Od wspierania narodowej polityki regionalnej do działań wspólnoty 1987 – 1993 Rozwój i rozszerzenie Unii Zasady: koncentracji środków, partnerstwa Jednolity rynek europejski 1994 – 1999 Fundusze strukturalne i Fundusz Spójności Więcej środków, celów, instrumentów 2000 – 2006 Etap stabilizacji Usprawnienie zarządzania – programowanie Procedury - monitoring i ewaluacja, kontrola finansowa, zasada n+2 2007 – 2013 Podejście strategiczne Odnowiona Strategia Lizbońska, Strategiczne Wytyczne Wspólnoty, wspieranie synergii między nimi przez Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Ewolucja europejskiej polityki spójności

3

4 Wnioski aplikacyjne Wnioski aplikacyjne Wnioski aplikacyjne Wnioski aplikacyjne Strategiczne Wytyczne Wspólnoty Narodowa Strategia Spójności Strategia Rozwoju Kraju Strategia rozwoju Województwa RPO PO-KL PO-IiŚPO-IGPEWTPO-RPWPOPT

5 Plan finansowy dla RPO Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

6 Informacja na temat projektów realizowanych przez Powiat Bolesławieckich z udziałem środków z UE: rok 2008 i 2009 – zadania inwestycyjne Nazwa projektu/ nr działania Październik 2008Październik 2009 1. Teatr / RPO Działanie 9.1 przygotowane: projekt budowlany, studium wykonalności i wniosek do złożenia w EWT PL-SN wniosek złożono 24.08.09 r.; ocena formalna: 23.09.09 r.; przekazany do oceny merytorycznej ; wartość całkowita zadania: 7.285.472,19 zł, w tym I etap = 1.168.263,32 zł oraz II etap 6.117.236,19 zł (wnioskujemy max. o 2.796.049,84 zł); koniec inwestycji – 31.12.2011 r. 2. MCIPiB / RPO Działanie 2.2 w trakcie przygotowania studium wykonalności i wniosek 12.10.09 r. Zarząd Woj. Dol. zakwalifikował projekt do dofinansowania (wartość projektu: 467.820 zł) 3. K. M. i Ż. i W. / RPO Działanie 3.1 przygotowane: plan funkcjonalno- użytkowy, studium wyk. i wniosek 16.07.09 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu; 24.09.09 r. wyłoniono wykonawcę (8.301.368 zł) 4. E-urząd / RPO Działanie 2.2 w trakcie przygotowania studium wykonalności i wniosek 12.10.09 r. Zarząd Woj. Dol. zakwalifikował projekt do dofinansowania (wartość projektu: 392.277,99 zł) 5. Kształcenie Zawodowe / RPO Działanie 7.2 wniosek złożony 14.08.08 r. ; pozycja nr 1 na liście wniosków rekomendowanych 13.10.09 r. Zarząd Woj. Dol. zakwalifikował projekt do dofinansowania (wartość projektu dla powiatu: 6.094.227,50 zł) 6. Karetki / POIiS Działanie 12.1 wniosek złożony 30.09.08 r. (wartość projektu: 771.400 zł) pozytywnie oceniony; nie otrzymał dofinansowania z powodu niewystarczającej liczby punktów 7. SOR / POIiS Działanie 12.1 przygotowane: wniosek i dokumentacja projektowa w trakcie oceny merytorycznej (wartość projektu: 5.461.994,49 zł) 8. Informatyzacja SP ZOZ / RPO Działanie 8.1 wniosek złożony 29.10.08 r. 16.02.09 r. Zarząd Woj. Dol. zakwalifikował projekt do dofinansowania; zakupiono sprzęt, obecnie na etapie wdrażania oprogramowania (wartość projektu: 1.632.538 zł)

7 Informacja na temat projektów realizowanych przez Powiat Bolesławieckich z udziałem środków z UE: rok 2008 i 2009 – zadania nieinwestycyjne Nazwa projektu/ nr działania Październik 2008Październik 2009 1. PUP / POKL Działanie 6.1 I rok realizacji projektu (wartość projektu: 2.112.941 zł); umowa ramowa została zawarta na okres od 01.01.08 r. do 31.12.2013 r. II rok realizacji projektu (wartość projektu: 2.091.000 zł) 2. PCPR / POKL Działanie 7.1 I rok realizacji projektu (348.822 zł); umowa ramowa została zawarta na okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2013 r. II rok realizacji projektu (wartość projektu: 397.887,23 zł) 3. SOS / POKL Działanie 9.1 wniosek złożony 9.05.08 r.; projekt na liście projektów rekomendowanych 14.09.09 r. podpisano umowę o dofinansowanie; wartość projektu: 2.082.925,62 zł, poziom dofinansowanie: 100 % 4. Kształcenie zawodowe / POKL Działanie 9.2 przygotowane: wniosek aplikacyjny, projekt partnerski realizowany przez 29 powiatów woj. dolnośląskiego projekt w realizacji (1 edycja), wartość projektu: 31 mln (w tym ok. 1 mln w ciągu dwu lat – udział naszego powiatu) 5. Studia podyplomowe dla nauczycieli /POKL Działanie 9.4 - projekt realizowany jest w partnerstwie (ZSHiU) z Międzynarodową Wyższą Szkołą Logistyki i Transportu we Wrocławiu – Lider, wartość projektu 52.083,40 zł okres realizacji: 20.12.2008 r. - 28.02.2010 r.

8 Informacja na temat projektów realizowanych przez Powiat Bolesławieckich z udziałem środków z UE: rok 2008 i 2009 zadania nieinwestycyjne nie zakwalifikowane do dofinansowania Nazwa projektu/ nr działania Październik 2008Październik 2009 1. Kadry samorządowe/ POKL Działanie 5.2 19.06.08 r. pozytywnie oceniony pod względem merytorycznym nie otrzymał dofinansowania – wyczerpana alokacja środków finans. 2. Klub Młodych Geniuszy /POKL 9.1 wniosek złożony: 14.04.2008 r. projekt partnerski: 3 powiaty: oleśnicki, świdnicki i bolesławiecki jako partner wiodący nie otrzymał dofinansowania 3. Bobrowisko /POKL Działanie 9.1 wniosek złożony: 14.04.2008 r. nie otrzymał dofinansowania 4. Kuźnia mistrzów /POKL Działanie 9.1 wniosek złożony: 14.04.2008 r. nie otrzymał dofinansowania 5. Kursy językowe dla nauczycieli /POKL 9.1 wniosek złożony: 9.05.2008 r. nie otrzymał dofinansowania 6. Liga Omnibusa /POKL Działanie 9.1 wniosek złożony: 9.05.2008 r. nie otrzymał dofinansowania 7. Warsztaty dla wychowanków PMOS /POKL Działanie 9.1 wniosek złożony: 9.07.2008 r. nie otrzymał dofinansowania 8. W zgodzie z sobą PMOS i PZSiPS /POKL Działanie 9.1 wniosek złożony: sierpień 2000 r. nie otrzymał dofinansowania

9 Informacja na temat projektów realizowanych przez Powiat Bolesławieckich z udziałem środków z UE: rok 2008 i 2009 zadania nieinwestycyjne realizowane w ramach LLL – Uczenie się przez całe życie Nazwa programu sektorowego Rok 2008Rok 2009 Socrates Comenius Energia dla Europy, realizowany przez ZSO Nr 1 Zdrowa europejska młodzież, realizowany przez ZSO Nr 1 Leonardo da Vinci Wspieranie mobilności zawodowej przyszłych pracowników branży hotelarsko-gastronomicznej, realizowany przez ZSOiZ Wspieranie mobilności zawodowej przyszłych pracowników branży hotelarsko-gastronomicznej, realizowany przez ZSOiZ Podniesienie jakości kształcenia poprzez staż zawodowy, realizowany przez ZSB Organizacja usług cateringowych ze szczególnym uwzględnieniem regionalnej kuchni niemieckiej; realizowany przez ZSHiU Nowoczesne metody planowania i budowa architektury krajobrazu na przykładzie Niemiec; realizowany przez ZSB

10 Informacje nt. działań zmierzających do pozyskiwania środków unijnych - zgodnie z WPI Powiatu Bolesławieckiego (uchwały Nr XXX/165/2009) 1.Przebudowa budynku przychodni na Szpitalny Oddział Ratunkowy wnioskodawca: SP Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, wniosek złożony do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet 12.1. Rozwój systemu ratownictwa medycznego w dniu 01.12.2008 r. Wartość projektu: 5.461.994,49 zł, w tym dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej: 4.527.329,07 zł (85 %). Stan prac: Wniosek o dofinansowanie został pozytywnie oceniony pod względem formalnym w dniu 22.12.2008 r., obecnie jest w trakcie II etapu oceny merytorycznej. Planowany termin podpisania umowy o dofinansowanie projektu: grudzień 2009 r. RPO PO-KL PO-IiŚPO-IGPEWTPO-RPWPOPT 1

11 Informacje nt. działań zmierzających do pozyskiwania środków unijnych - zgodnie z WPI Powiatu Bolesławieckiego (uchwały Nr XXX/165/2009) 2. B : 2. Budowa systemu informacyjno-komunikacyjnego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przy ul. Jeleniogórskiej 4: wniosek złożony do Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO), Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku, Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej w dniu 06.12.2008 r. wnioskodawca: SP Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, wniosek złożony do Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO), Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku, Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej w dniu 06.12.2008 r. Wartość zadania: 1.632.538 zł, w tym dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej: 1.387.657,30 zł Wartość zadania: 1.632.538 zł, w tym dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej: 1.387.657,30 zł Stan prac: Uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego Nr 2426/III/09 przyznano dofinansowanie wysokości wnioskowanej kwoty. Projekt w trakcie realizacji – przeprowadzono postępowania o udzielenia zamówienia publicznego i wyłoniono wykonawców zamówień, dotyczących dostawy sprzętu komputerowego oraz oprogramowania. Okres realizacji projektu: 2009 – 2010. RPO PO-KL PO-IiŚPO-IGPEWTPO-RPWPOPT 2

12 Informacje nt. działań zmierzających do pozyskiwania środków unijnych - zgodnie z WPI Powiatu Bolesławieckiego (uchwały Nr XXX/165/2009) 3. Utworzenie Multimedialnego Centrum Informacji Pedagogicznej i Bibliotecznej w Bolesławcu : i Bibliotecznej w Bolesławcu : wniosek złożony do Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO); Priorytet II Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku; Działanie 2.2. Rozwój usług elektronicznych. Wartość zadania: 467.820 zł, w tym dofinansowanie 397.647 zł Stan prac: Wniosek aplikacyjny został złożony w dniu 19.06.2009 r. w ramach naboru nr 10/K/2.2/2009. W dniu 29.07.2009 r. wniosek został pozytywnie oceniony pod względem formalnym i przekazany do oceny merytorycznej dokonywanej przez Komisję Oceny Projektów (KOP). W dniu 29.09.2009 r. wniosek został pozytywnie oceniony przez KOP pod względem merytorycznym, spełnił wszystkie kluczowe kryteria i został przekazany Zarządowi Województwa w celu dokonania wyboru projektów do dofinansowania. RPO PO-KL PO-IiŚPO-IGPEWTPO-RPWPOPT 3

13 Informacje nt. działań zmierzających do pozyskiwania środków unijnych - zgodnie z WPI Powiatu Bolesławieckiego (uchwały Nr XXX/165/2009) 4. Modernizacja bazy kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku : partnerski projekt sieciowy; patronat – Konwent Powiatów Województwa Dolnośląskiego; wnioskodawca – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Projekt złożony do Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Priorytetu 7., Działania 7.2. Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych. Wartość całego projektu 52.054.900,00 zł, wartość projektu dla naszego powiatu wynosi 6.094.227,50 zł, w tym udział własny 914.134,12 zł, środki z UE 5.180.093,38 zł. Wniosek został dofinansowany – decyzja Zarządu Woj. Dol. z dnia 13 października 2009 r. RPO PO-KL PO-IiŚPO-IGPEWTPO-RPWPOPT 4

14 Informacje nt. działań zmierzających do pozyskiwania środków unijnych - zgodnie z WPI Powiatu Bolesławieckiego (uchwały Nr XXX/165/2009) 5. Remont i rozbudowa zabytkowego budynku Teatru Miejskiego – siedziby MDK w Bolesławcu przy ul. Teatralnej 1 Wniosek złożony do Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO); Priorytet IX Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska, Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich powyżej 10 tysięcy mieszkańców. Wartość zadania: 7.285.100,90 zł, w tym dofinansowanie 2.796.049,84 zł Stan prac: Etap I inwestycji, współfinansowany przez Województwo Dolnośląskie (60.000 zł) i Gminę Miejską Bolesławiec (50.000 zł) rozpoczął się 08.06.2009 r. i potrwa do 16.11.2009 r. W celu realizacji etapu II złożono wniosek aplikacyjny w dniu 24.08.2009 r. w ramach naboru nr 23/K/9.1/2009. W dniu 23.09.2009 r. wniosek został pozytywnie oceniony pod względem formalnym i został przekazany do oceny merytorycznej dokonywanej przez Komisję Oceny Projektów. RPO PO-KL PO-IiŚPO-IGPEWTPO-RPWPOPT 5

15 Informacje nt. działań zmierzających do pozyskiwania środków unijnych - zgodnie z WPI Powiatu Bolesławieckiego (uchwały Nr XXX/165/2009) RPO PO-KL PO-IiŚPO-IGPEWTPO-RPWPOPT 6 6. Odkryj urok Borów Dolnośląskich – kampania promocyjna na rzecz zwiększenia ruchu turystycznego w subregionie Bory Dolnośląskie Wniosek składany do Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO); 6. Odkryj urok Borów Dolnośląskich – kampania promocyjna na rzecz zwiększenia ruchu turystycznego w subregionie Bory Dolnośląskie Wniosek składany do Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO); Priorytet VI Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska, Działanie 6.5 Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową. Wartość zadania: 1.512.900 zł, w tym dofinansowanie: 1.059.030 zł Zadanie będzie realizowane w formie partnerstwa następujących JST: Gmin Lubin, Pieńsk, Przemków, Osiecznica, Warta Bolesławiecka, Węgliniec, Miejskiej Zgorzelec i Powiatu Bolesławieckiego. Stan prac: W dniu 23.09.2009 r. zaproszono wykonawców do złożenia oferty na przygotowanie wniosku aplikacyjnego i studium wykonalności. W dniu 2.10.2009 r. wyłoniono wykonawcę zamówienia. Planowane rozpoczęcie naboru wniosków: październik 2009 r.

16 Informacje nt. działań zmierzających do pozyskiwania środków unijnych - zgodnie z WPI Powiatu Bolesławieckiego (uchwały Nr XXX/165/2009) 7. Podpis elektroniczny, zakup sprzętu komputerowego, wielofunkcyjnego i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Bolesławcu – E-urząd: wniosek złożony do Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO); wniosek złożony do Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO); Priorytet II Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku; Priorytet II Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku; Działanie 2.2. Rozwój usług elektronicznych Działanie 2.2. Rozwój usług elektronicznych Wniosek został pozytywnie oceniony pod względem formalnym i merytorycznym, spełnił wszystkie kluczowe kryteria i został przekazany w dniu 18.09.2009 r. Zarządowi Województwa w celu dokonania wyboru projektów do dofinansowania. Wartość zadania wynosi 392.277,99 zł, w tym dofinansowanie: 333.436,29 zł. Dnia 20.10.2009 Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 3496/III/09 w sprawie wyboru do dofinansowania projektów, złożonych w odpowiedzi na nabór projektów w trybie systemowym nr 10/S/2.2/2009 Informatyzacja administracji. RPO PO-KL PO-IiŚPO-IGPEWTPO-RPWPOPT 7

17 Informacje nt. działań zmierzających do pozyskiwania środków unijnych - zgodnie z WPI Powiatu Bolesławieckiego (uchwały Nr XXX/165/2009) 8. Przebudowa ul. Karola Miarki i Żwirki i Wigury w Bolesławcu : Wniosek złożony do Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO); Priorytet III Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku; Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa w dniu 30.01.2009 r. Wartość zadania: 8.301.368 zł, w tym dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej: 4.022.707 zł i z budżetu Gminy Miejskiej Bolesławiec: 2.011.353 zł Stan prac: W dniu 16.07.2009 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu. 24.09.2009 r. zawarto umowę z wybranym wykonawcą inwestycji. Plan działań: prace projektowe – luty 2010, roboty budowlane – od marca do 19.11.2010 r. Wartość zawartej umowy: 6.627.406 zł, w tym dokumentacja projektowa 268.400 zł i roboty budowlane 6.359.006 zł. RPO PO-KL PO-IiŚPO-IGPEWTPO-RPWPOPT 8

18 11,42 Mld Poziom współfinansowania ze środków wspólnotowych - 85% Środki krajowe – 15% PLAN FINANSOWY

19 Informacja na temat projektów realizowanych przez Powiat Bolesławieckich z udziałem środków z UE: rok 2008 i 2009 – stypendia unijne (czwarta edycja) Projekt nr Z/2.02./II/2.2/01/08 pn. Pomoc stypendialna szansą na lepsze wyniki edukacji w ramach Działania 2.2, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa dolnośląskiego – projekt partnerski (lider Powiat Świdnicki). Lp. Szkoł a I tura wypłaty stypendium (od IX do XII 2008r. ) II tura wypłat stypendium (od I do VI 2009r.) Ogółem kwota wypłacony ch stypendiów Liczba uczniów Kwota ogółem Liczba ucznió w Kwota ogółem 1. ZSO nr 1 2921750 zł29 50750 zł 72500 zł 2.II LO2921750 zł29 50750 zł 72500 zł 3.ZSE2518750 zł25 43750 zł 62500 zł 4. ZSH i U 2720250 zł27 47250 zł 67500 zł 5. ZSOi Z 4231500 zł42 73000 zł 136000 zł 6.ZSM1612000 zł16 28000 zł 40000 zł 7.ZSB3022500 zł30 52000 zł 74500 zł Razem:198 148500 zł 198 345500 zł 525500 zł Lp. Szk oła Wypłaty stypendium za okres od września 2008 r. do czerwca 2009 r. Ogółem kwota wypłacon ych stypendió w Liczba uczniów Kwota ogółem 1. ZSO nr 1 615000 2. II LO 1127500 3.ZSE922500 4. ZSH i U 1640000 5. ZSO iZ 2152500 6. ZS M 1230000 7.ZSB1640000 Razem:91227500 Ogółem: 289 uczniów - 753 tysiące zł przelane na konta uczniów (poza budżetem)

20 Poziom wykształcenia ludności wg powiatów Powiat Bolesławiecki = 16 miejsce

21 Ludność z wykształceniem wyższym w dolnośląskich gminach

22 1. SOS – szkoły otwartych szans : Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL), Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych; Wartość projektu: 2.082.925,62 zł, w tym dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej: 2.082.925,62 zł (100 % wartości projektu). Stan prac: W dniu 14.09.2009 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu. Okres realizacji projektu: od września 2009 r. do końca III kwartału 2011 r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

23 2. Nowe kwalifikacje dla nauczycieli – podyplomowe studia uprawniające do nauczania zawodu technik-logistyk Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL), Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Wartość projektu: 52.083,40 zł, wkład własny Powiatu Bolesławieckiego: 7.812,51 zł Projekt realizowany jest w partnerstwie z Międzynarodową Wyższą Szkołą Logistyki i Transportu we Wrocławiu, będącą Liderem projektu. Stan prac: Projekt w trakcie realizacji. Okres realizacji projektu: od 20.12.2008 r. do 28.02.2010 r.

24 3. Projekt nowych możliwości wnioskodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu: projekt systemowy; Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL), Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich; Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie; Poddziałanie 6.1.3. poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych. Całkowita wartość projektu w roku 2009: 2.091.000 zł, w tym finansowanie z budżetu Unii Europejskiej w wysokości: 1.777.350 zł i z Funduszu Pracy: 313.650 zł. Umowa na realizację projektu UDA-POKL.06.01.03-02-003/08-00 została zawarta na okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2013 r. Stan prac: Drugi rok realizacji - czas trwania projektu: 01.01.2009 r. – 31.12.2009 r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekty systemowe

25 4. Aktywni społecznie w Powiecie Bolesławieckim 2008 – 2013 wnioskodawca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu, projekt systemowy; Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL) priorytet VII Promocja integracji społecznej; Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji; Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie; Całkowita wartość projektu w roku 2009: 397.887,23 zł, w tym dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej: 338.204,15 zł, z budżetu państwa: 17.904,92 zł. Umowa na realizację projektu UDA-POKL.07.01.02-02-015/08-00 została zawarta na okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2013 r. Stan prac: Drugi rok realizacji - czas trwania projektu: 01.01.2009 r. – 31.12.2009 r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekty systemowe

26 Cele programu Uczenie się przez całe życie realizowane są w ramach: 4 programów sektorowych (Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig), programu międzysektorowego oraz programu Jean Monnet Comenius dotyczy potrzeb dydaktycznych osób korzystających z edukacji na poziomie przedszkolnym i szkolnym do końca szkoły średniej, a także instytucji zapewniających kształcenie w tym zakresie; Erasmus dotyczy potrzeb dydaktycznych osób korzystających z edukacji na poziomie studiów wyższych a także szkolenia i kształcenia zawodowego na poziomie studiów wyższych, a także potrzeb instytucji zapewniających lub ułatwiających edukację i szkolenia w tym zakresie; Leonardo da Vinci dotyczy potrzeb dydaktycznych osób korzystających ze szkolenia i kształcenia zawodowego, poza szkoleniem i kształceniem zawodowym na poziomie studiów wyższych […] Grundtvig dotyczy potrzeb dydaktycznych osób korzystających z wszelkich form kształcenia dorosłych, a także potrzeb instytucji zapewniających bądź ułatwiających kształcenie w tym zakresie.

27 1. 1.Wspieranie mobilności zawodowej przyszłych pracowników branży hotelarsko–gastronomicznej; projekt opracowany w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego, finansowany z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 121.512 zł w ramach programu Leonardo da Vinci Uczenie się przez całe życie. Projekt jest realizowany od 2008 r. 2.Zdrowa europejska młodzież; projekt opracowany w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1, finansowany z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 98.390 zł w ramach programu Socrates Comenius Uczenie się przez całe życie. Projekt jest realizowany w latach 2009 – 2011. 3.Podniesienie jakości kształcenia poprzez staż zawodowy; projekt opracowany w Zespole Szkół Budowlanych, finansowany z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 439.787 zł w ramach programu Leonardo da Vinci Uczenie się przez całe życie. Projekt jest realizowany od 2008 r.


Pobierz ppt "Informacja na temat projektów realizowanych przez Powiat Bolesławieckich z udziałem środków z UE: rok 2009 Wnioski aplikacyjne Wnioski aplikacyjne Wnioski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google