Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INFORMACJE DLA RODZICÓW

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INFORMACJE DLA RODZICÓW"— Zapis prezentacji:

1 INFORMACJE DLA RODZICÓW
EGZAMIN GIMNAZJALNY INFORMACJE DLA RODZICÓW

2 Informacje ogólne Egzamin gimnazjalny jest powszechny, dlatego przystępują do niego wszyscy uczniowie klas III gimnazjum za wyjątkiem uczniów upośledzonych w stopniu głębokim i umiarkowanym. Egzamin gimnazjalny jest egzaminem obowiązkowym, który warunkuje ukończenie gimnazjum. Uczeń, który nie przystąpi do egzaminu musi powtórzyć ponownie klasę trzecią gimnazjum. Egzamin gimnazjalny ma charakter zewnętrzny. Jest pisany w szkole macierzystej, jednak arkusze egzaminacyjne sprawdzane są przez egzaminatorów okręgowych komisji egzaminacyjnych. Jest to egzamin pisemny, którego celem jest sprawdzenie stopnia opanowania wiadomości i umiejętności podstawy programowej określonej dla przedmiotów humanistycznych (język polski, historia i wiedza o społeczeństwie), matematyczno – przyrodniczych (matematyka, biologia, chemia, fizyka, geografia) oraz języka obcego nowożytnego w zakresie języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego.

3 Informacje ogólne Egzamin z języka obcego odbywa się na dwóch poziomach podstawowym – obejmującym wymagania przewidziane dla poziomu podstawowego, tzn. poziom III.0, przeznaczony jest dla uczniów, którzy w gimnazjum rozpoczęli naukę tego języka; rozszerzonym – obejmującym wymagania przewidziane dla poziomu rozszerzonego, tzn. poziom III.1, przeznaczony jest dla uczniów kontynuujących naukę języka na podbudowie wymagań przewidzianych dla drugiego etapu edukacyjnego. Uczeń może zdawać egzamin na poziomie podstawowym i rozszerzonym z tego samego języka obcego. Może wybrać jedynie ten język, którego w gimnazjum uczył się, jako obowiązkowego. Egzamin na poziomie podstawowym z języka obcego nowożytnego jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów natomiast na poziomie rozszerzonym jest obowiązkowy dla uczniów, którzy rozpoczęli naukę danego języka w szkole podstawowej, a następnie kontynuowali w gimnazjum. Do poziomu rozszerzonego uczeń może przystąpić tylko wtedy, gdy był on poprzedzony egzaminem z poziomu podstawowego.

4 Informacje ogólne Uczniowie mogą, na zasadzie dobrowolności zdawać poziom rozszerzony z języka, którego nie uczyli się w szkole podstawowej, ale opanowali go w stopniu wyższym i pragną sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności. Na poziomie rozszerzonym mogą zdawać także uczniowie, kontynuujący naukę danego języka w gimnazjum, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w stopniu lekkim na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów. W procesie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych wyniki egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego będą uwzględniane od roku szkolnego 2018/2019.

5 Informacje ogólne Uczniowie mogą być zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego lub jego części w przypadku: występowania u ucznia niepełnosprawności sprzężonych; uzyskania tytułu laureata konkursu przedmiotowego lub laureata i finalisty olimpiady przedmiotowej. Jest to równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku z odpowiedniej części egzaminu (humanistycznej, matematyczno – przyrodniczej, językowej); szczególnych przypadków zdrowotnych i zdarzeń losowych; nieumiejętności czytania lub pisania w przypadku uczniów ze stwierdzoną sprzężoną niepełnosprawnością; posiadania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w związku z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.

6 Obowiązki rodziców/prawnych opiekunów przed egzaminem gimnazjalnym
Złożenie do 20 września roku szkolnego, w którym odbywa się egzamin pisemnej deklaracji o wyborze zdawanego języka (dotyczy wszystkich uczniów) oraz zamiarze przystąpienia ucznia do egzaminu na poziomie rozszerzonym (dotyczy uczniów dobrowolnie przystępujących do części rozszerzonej egzaminu). Do 15 października 2013 r. dostarczenie dyrektorowi szkoły opinii wystawianych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, które uprawniają do dostosowania form i warunków egzaminu do indywidualnych potrzeb uczniów.

7 Obowiązki rodziców/prawnych opiekunów przed egzaminem gimnazjalnym
Do 30 października 2013 r. zapoznanie się z proponowanymi przez szkołę sposobami dostosowania form i warunków przeprowadzania egzaminu do indywidualnych potrzeb dziecka. Do 31 października 2013 r. przekazanie do szkoły oświadczenia akceptującego sposób dostosowania form i warunków egzaminu lub rezygnacji z określonych warunków. Dostarczenie do szkoły zaświadczeń w przypadku, gdy dziecko, jako uczeń gimnazjum otrzymało tytuł laureata konkursu przedmiotowego lub laureata i finalisty olimpiady przedmiotowej.

8 Organizacja egzaminu Uczniowie w każdym dniu egzaminu są obowiązani stawić się w szkole o godzinie 830, z aktualną legitymacją szkolną. Uczeń ma obowiązek przynieść na egzamin: przybory do pisania – długopis z czarnym wkładem lub pióro z czarnym atramentem (należy zaopatrzyć się w długopis zapasowy), gumkę, ołówek, kątomierz, cyrkiel, linijkę, ekierkę

9 Organizacja egzaminu Na salę egzaminacyjną nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych i nośników informacji elektronicznej. Uczniowie nieobecni, spóźnieni oraz wszyscy, którym komisja przerwie egzamin i unieważni, mają prawo przystąpić do egzaminu w terminie dodatkowym.

10 Organizacja egzaminu Jeżeli stwierdzone zostanie:
niesamodzielne rozwiązywanie zadań przez zdającego, wniesienie zabronionych urządzeń telekomunikacyjnych i nośników informacji elektronicznej, zakłócanie prawidłowego przebiegu egzaminu przez zdającego, obowiązkiem przewodniczącego zespołu nadzorującego jest przerwanie uczniowi egzaminu i zabranie zestawu egzaminacyjnego. Następuje unieważnienie danej części egzaminu i opuszczenie sali przez zdającego. Fakt ten zostaje odnotowany w protokole przebiegu egzaminu.

11 Organizacja egzaminu W przypadku, gdy uczeń nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie i w terminie dodatkowym nie kończy gimnazjum i musi powtarzać klasę trzecią oraz napisać egzamin. Jeżeli podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych stwierdzona zostaje niesamodzielność rozwiązywania zadań przez ucznia lub uczniów dyrektor OKE w porozumieniu dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej unieważnia egzamin. W takiej sytuacji uczeń lub uczniowie przystępują do odpowiedniej części egzaminu w terminie wyznaczonym przez dyrektora CKE. Jeżeli powtórzona zostanie sytuacja niesamodzielnego pisania egzaminu opisanego w punkcie 3 w zaświadczeniu o wynikach egzaminu wpisuje się 0%.

12 Inne ważne informacje Uczniowie u których zdiagnozowano dysfunkcje mają prawo przystąpić do egzaminu w określonych warunkach i formie dostosowanej do ich potrzeb. Dostosowanie jest określone w opinii wydanej przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną i może polegać na: pisaniu egzaminu w oddzielnej sali; stosownym wydłużeniu pisania egzaminu; odczytaniu przez nauczyciela tekstu, który liczy więcej niż 250 słów; przenoszeniu przez zespół nadzorujący odpowiedzi z arkusza na kartę odpowiedzi (czynność tę wykonuje zewnętrzny członek zespołu nadzorującego); pisaniu egzaminu na komputerze; ocenie arkusza na zasadzie zmodyfikowanych kryteriów ( w tym zadań zamkniętych);

13 Inne ważne informacje Otwieranie zestawów egzaminacyjnych następuje w obecności uczniów i członków zespołu nadzorującego. Zestawy egzaminacyjne są foliowane i zawierają instrukcję postępowania. Wszyscy uczniowie otrzymali dokładne wskazówki postępowania z arkuszami egzaminacyjnymi. Czas pracy zestawem egzaminacyjnym liczy się od momentu zakończenia wszelkich czynności egzaminacyjnych. Czas rozpoczęcia i zakończania egzaminu zapisywany jest na tablicy, a każdej sali znajduje się w widocznym dla piszących miejscu zegar. 15 minut przed zakończeniem przewidywanego czasu pisania przewodniczący informuje o tym fakcie zdających.

14 Inne ważne informacje W trakcie trwania egzaminu uczniowie nie mogą wychodzić z sali, wyjątek stanowi uzasadniona przyczyna, np. otrzymanie pomocy medycznej. Uczniowie nie mogą wnosić na salę żywności, napojów oraz wierzchniego okrycia. Mogą natomiast posiadać leki, które uczeń przyjmuje na skutek wskazań lekarskich. Uczniowie powinni przyjść na egzamin w stroju galowym.

15 Procedury odwoławcze Na prośbę rodziców/prawnych opiekunów lub ucznia sprawdzona i oceniona praca udostępniana jest wnoszącym prośbę w terminie i miejscu wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. W przeciągu dwóch dni od daty przeprowadzenia odpowiedniej części egzaminu, zdający może zgłosić w formie pisemnej zastrzeżenia do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, jeżeli uzna, że w trakcie egzaminu zostały naruszone procedury związane z jego przebiegiem. W zastrzeżeniu należy dokładnie opisać sytuację naruszającą procedury. Zastrzeżenie dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej rozpatruje w przeciągu siedmiu dni. Jeżeli odwołanie zostanie uznane za zasadne ze stwierdzeniem uchybień w procedurach, dyrektor OKE w porozumieniu dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej może unieważnić egzamin w sytuacji, gdy uzna, że naruszenie miało wpływ na wynik zdającego. W takiej sytuacji uczeń przystępuje do egzaminu w terminie wyznaczonym przez dyrektora CKE.

16 Sposób przedstawiania wyników
Wyniki egzaminu gimnazjalnego nie są podawane dla każdej części egzaminu tylko dla poszczególnych jego zakresów. Dlatego od roku 2011/ uczeń otrzymuje oddzielne wyniki z: języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych (chemia, fizyka, geografia, biologia), języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym oraz języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym w sytuacji, gdy uczeń na tym poziomie przystępował do egzaminu.

17 Sposób przedstawiania wyników
Wyniki egzaminu przedstawiane są w skalach procentowych i centylowych: skala procentowa określana jest przez okręgową komisję egzaminacyjną i wskazuje ile procent punktów uzyskał dany uczeń za wszystkie zadania; skala centylowa określana jest przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i wskazuje, jaki odsetek uczniów, którzy przystąpili do egzaminu osiągnął taki sam lub niższy wynik niż dany uczeń. Wynik punktowy, który uczeń otrzymuje z egzaminu gimnazjalnego nie ma wpływu na ukończenie szkoły jest natomiast ważnym czynnikiem w procesie rekrutacyjnym do szkół ponadgimnazjalnych.


Pobierz ppt "INFORMACJE DLA RODZICÓW"

Podobne prezentacje


Reklamy Google