Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Test a. Rzeczpospolita w XVI wieku Test podsumowujący rozdział V.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Test a. Rzeczpospolita w XVI wieku Test podsumowujący rozdział V."— Zapis prezentacji:

1 Test a

2

3 Rzeczpospolita w XVI wieku

4

5 Test podsumowujący rozdział V

6

7 1. Przeczytaj uważnie tekst i zadania.

8 2. W zadaniach od 1. do 6. oraz 10. znajdują się cztery odpowiedzi: A, B, C, D. Wybierz tylko jedną z nich i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą w karcie odpowiedzi.

9 3. Jeżeli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem.

10 4. Rozwiązania zadań od 7. do 9. oraz 11. zapisz lub uzupełnij czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. Pomyłki przekreślaj.

11 5. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów, jaką można uzyskać za właściwą odpowiedź. Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 21 punktów.

12

13 1. Pierwsze obrady sejmu walnego złożonego z trzech stanów sejmujących odbyły się w

14 (0–1 p.)

15

16 A. 1501 r.

17 B. 1493 r.

18 C. 1573 r.

19 D. 1505 r.

20

21 2. Urzędnikiem odpowiedzialnym za politykę zagraniczną w Polsce był(0– 1 p.)

22

23 A. marszałek.

24 C. kanclerz.

25 B. podskarbi.

26 D. hetman.

27

28 3. Wojsko kwarciane było(0–1 p.)

29

30 A. piechotą chłopską, utworzoną przez Stefana Batorego.

31 B. ciężkozbrojną jazdą szlachecką, zwoływaną w razie wojny z Moskwą.

32 C. stałą, zaciężną armią utrzymywaną z królewszczyzn, czyli dochodów króla.

33 D. piechotą, w której skład wchodzili głównie mieszczanie z prywatnych miast szlacheckich

34

35 4. Ugodę pomiędzy przedstawicielami różnych odłamów protestantyzmu w Rzeczypospolitej, mającą na celu obronę ich wyznań przed prześladowaniami, zawarto w(0–1 p.)

36 A. 1569 r. w Lublinie

37 B. 1573 r. w Warszawie.

38 C. 1570 r. w Sandomierzu.

39 D. 1596 r. w Brześciu.Na podstawie zamieszczonej fotografii wykonaj zadania 5. i 6.

40

41 5. Na zdjęciu przedstawiono(0–1 p.)

42

43 A. ratusz w Poznaniu.

44 B. katedrę we Fromborku.

45 C. dziedziniec krużgankowy na Wawelu.

46 D. kaplicę Zygmuntowską przy katedrze wawelskiej.

47

48 6. Ukazana na ilustracji budowla służyła jako miejsce`(0–1 p.)

49

50 A. koronacji królów elekcyjnych.

51 B. pochówku ostatnich Jagiellonów.

52 C. apeli wojskowych.

53 D. badań astronomicznych Mikołaja Kopernika.

54

55 7. Napisz, których postaci historycznych dotyczą podane opisy.(0–4 p.)

56

57 wybitny polski astronom, autor teorii heliocentrycznej – …………………………….……… ….

58 kardynał, sprowadził do Rzeczypospolitej jezuitów – ……….…………………….…… ……….

59 arcybiskup gnieźnieński, pierwszy interreks w dziejach Polski – ……….……….………………

60 książę siedmiogrodzki, w 1575 r. wybrany na króla Rzeczypospolitej – ………..……………….

61

62 8. Wstaw znak x obok elementów wspólnych dla Korony i Litwy w wyniku zawarcia unii w Lublinie(0–3 p.)

63

64 [ ] władca

65 [ ] polityka zagraniczna

66 [ ] skarb

67 [ ] armia

68 [ ] urzędy

69 [ ] sejm9. Uzupełnij tekst.(0–5 p.)

70

71 W 1511 r. wielkim mistrzem zakonu krzyżackiego został …………….. ……………………. Po przegranej wojnie z Polską przeszedł na …………………… oraz ogłosił się księciem Prus. Aby pozyskać sojusznika, poprosił o pomoc polskiego króla ……………….. ………………… i w ………. r. złożył mu hołd. Dzięki układowi obu władców Prusy ………………. stały się lennem Polski.

72

73 Na podstawie zamieszczonego tekstu źródłowego wykonaj zadanie 10. i 11.

74 My tu na synodzie porządnym zebrani w Brześciu Litewskim [...] oznajmujemy [...], iż wszystkie patriarchie do jednego się potomka Piotra św., papy rzymskiego [papieża], zawżdy w nauce wiary i braniu mocy duchowej i w sądach biskupich i apelacjach uciekały [...]. My [...] wyprawiliśmy do papy rzymskiego posła naszego, [...] prosząc, aby nas do swego posłuszeństwa przyjął i od zwierzchności patryjarchów carogrodzkich wyzwolił i rozgrzeszył, zachowując nam obrządki i ceremonie Kościołów wschodnich greckich, a żadnej odmiany w cerkwiach naszych nie czyniąc.

75

76 M. Ferenc, Epoka nowożytna, [w:] Teksty źródłowe. Tematy lekcji i zagadnienia do historii w szkole średniej, Kraków 2001, s. 55.

77

78 10. Na synodzie w Brześciu Litewskim ogłoszono postanowienia dotyczące(0–1 p.)

79

80 A. tolerancji religijnej w Rzeczypospolitej.

81 B. ugody przedstawicieli różnych odłamów protestantyzmu.

82 C. unii prawosławnych z Kościołem katolickim.

83 D. zwierzchnictwa władzy papieskiej nad władzą świecką.

84

85 11. Podaj rok powstania cytowanego pisma. Określ, który z władców Rzeczypospolitej zatwierdził ustalenia zamieszczone w dokumencie.(0–2 p.)

86 …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………

87

88


Pobierz ppt "Test a. Rzeczpospolita w XVI wieku Test podsumowujący rozdział V."

Podobne prezentacje


Reklamy Google