Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TYPY DEGRADACJI PRODUKTYWNOŚCI GLEB

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TYPY DEGRADACJI PRODUKTYWNOŚCI GLEB"— Zapis prezentacji:

1 TYPY DEGRADACJI PRODUKTYWNOŚCI GLEB
Zespół 1 : Ewa Baramow, Marcin Kawka, Anna Łukasik, Małgorzata Ramus

2 Produktywność Gleby = stan warunków glebowych
zdolność gleby do wytwarzania biomasy w danych warunkach siedliskowych produkcyjnością gleby określa się ilość lub wartość plonu z określonej jednostki powierzchni produktywność gleby kształtuje zespół właściwości fizycznych (np. miąższość gleby, uziarnienie)chemicznych i biologicznych powierzchniowej warstwy skorupy ziemskiej

3 Elementy produktywności gleby
Elementy środowiska przyrodniczego: Położenie geograficzne Klimat-opady, ewapotranspiracja Bilans wodny Bilans energetyczny Budowa geologiczna Podstawowe właściwości gleby: Zawartość węgla organicznego Zawartość frakcji iłowej Kationowa pojemność wymienna Budowa profilu glebowego Rolnicza działalność człowieka: Uprawa gleby dobór roślin Regulacja stosunków wodnych Regulacja zasobności gleby w składniki pokarmowe

4 Typy degradacji produktywności gleb w zależności od czynników sprawczych i przejawów:
Degradacja mechaniczna Degradacja eksploatacyjna Degradacja odwodnieniowa Degradacja chemiczna Odwracalna Trwała może z czasem się pogłębiać

5 Degradacja mechaniczna

6 Degradacja mechaniczna
Zachodzi na skutek mechanicznych przekształceń wierzchnich warstw gleby. Najczęstszy przykład: „zajeżdżenie” różnymi środkami transportu pól uprawnych, ścięcie poziomu orno-próchnicznego/ poziomu zadarnienia, pokrycie warstwy urodzajnej (próchnicznej) materiałem mineralnego podłoża, przekopanie zniekształcające naturalny układ poziomów genetycznych profilu glebowego itp..

7 Półzawieszany pług obracalny wyposażony w odkładnice ażurowe.

8 Degradacja mechaniczna:
Odwracalna nieodwracalna występuje, gdy wierzchnie warstwy gleby zostały nadmiernie zagęszczone (zbite), ale profil glebowy nie uległ przekształceniu możliwość jej zlikwidowania: odpowiednie zabiegi agrotechniczne występuje, gdy profil glebowy uległ przekształceniu (zwłaszcza warstwa orno- próchniczna) zachodzi dość często, tylko lokalnie – na względnie małych powierzchniach szkody i straty w plonach są i powinny być załatwiane względnie szybko przez dyrekcję KWB

9 Degradacja eksploatacyjna
Nadmierne, ekstensywne, jednostronne użytkowanie. Przy ograniczeniu(zaniechaniu) wapniowania, nawożenia Niewłaściwym zmianowaniu Wadliwej mechanicznej uprawie roli

10 Degradacja eksploatacyjna
odwracalna nieodwracalna Gdy można przywrócić glebie jej pierwotną produktywność (pow. IV klasy bonit.) odpowiednie zabiegi agrotechniczne, odpowiednie zagospodarowanie i użytkowanie Intensywne użytkowanie eksploatuje naturalne zasoby składników odżywczych Ekstensywne zagospodarowanie gleb bardzo słabych (V i VI klasa wytworzone z głębokich piasków luźnych albo słabo gliniastych) Spadek produktywności o jedną klasę

11 Degradacja chemiczna Spowodowana różnego rodzaju zanieczyszczeniami i skażeniami chemicznymi itp. Nie zawsze SPADEK PLONOWANIA, a raczej: obniżają wartość konsumpcyjną i użytkowe plonu

12 Degradacja odwodnieniowa
Zachodzi pod wpływem obniżenia lustra wody glebowo-gruntowej Najczęściej w glebach hydrogenicznych: pobagiennych, murszowych i murszowatych Obniżenie poziomu wód przyśpiesza humifikację i mineralizację

13 Degradacja odwodnieniowa
Podział: Naturalna Kopalniana Z fazą melioracyjną Bez fazy melioracyjnej

14 Degradacja odwodnieniowa naturalna
Zachodzi na całym niżu Środkowopolskim Powodowana m.in. Brakiem śnieżnych zim Następuje wolniej od degradacji odowdnienowej kopalnianej

15 Degradacja odwodnieniowa kopalniana
Z fazą melioracji następuje wolniej niż bez fazy melioracji

16 ¿Katastrofalna degradacja?
Degradacja pozorna Zachodzi gdy gleby mułowe i niektóre murszowe z bardzo płytką wodą gruntową zostaną szybko i radykalnie odwodnione a pokrywę gleby tworzy roślinność bagienna Tego typu obszary klasyfikowane do nieużytków ¿Katastrofalna degradacja?

17 Degradacja produktywności gleb oraz pokrywy roślinnej
Jest to odmiana podwójnej – sprzężonej degradacji Obejmuje glebę jaki i naturalną pokrywę trwałych użytków zielonych Ta zależność jest rezultatem tego iż roślinność łąk i pastwisk jest nie tylko przejawem produktywności gleby ale także jest jej czynnikiem, który kształtuje stan fizyczny wierzchniej, produkcyjnej warstwy gleby Może się ona przejawiać w różnym stopniu i rozmiarze Rozmiar degradacji produktywności gleby i pokrywy roślinnej jest istotnym wskaźnikiem i czynnikiem tej produktywności

18 ¿Pytania? Co to jest produktywność gleby? Od jakich czynników zależy?
Jakie wyróżniamy typy degradacji produktywności gleb? opisz jeden z nich.


Pobierz ppt "TYPY DEGRADACJI PRODUKTYWNOŚCI GLEB"

Podobne prezentacje


Reklamy Google