Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Authors: Adian P. , Artur U.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Authors: Adian P. , Artur U."— Zapis prezentacji:

1 Authors: Adian P. , Artur U.
THE SPORT IN THE ANTIQUITY Authors: Adian P. , Artur U. SPORT W STAROŻYTNOŚCI

2 MEZOPOTAMIA, BABILONIA

3 Occupants Mezopotamia, Babilonia and they the Egypt already cultivated the sport in third millennium before the Christ, that is some 2 thousands years before first Greek Olympiads - archaeologists claim. Athletes coached to wars, so the sports of fight: stores and boxing reigned. Runs were also cultivated maybe. Mieszkańcy Mezopotamii, Babilonii i Egiptu uprawiali sport już w trzecim tysiącleciu przed Chrystusem, czyli jakieś 2 tysiące lat przed pierwszymi olimpiadami greckimi - twierdzą archeolodzy. Sportowcy trenowali do wojen, więc królowały sporty walki: zapasy i boks. Być może uprawiano też biegi.

4 EGYPT EGIPT

5 The civilization developed the fire - brands thanks to the position of this state over the life-giving river in the Egypt the Nile. Ancient Egyptians were characterizing by physical vigour about what kept bas-reliefs testify. Women were also slender and athletic. Games popular were in ball, throwing the ball hands among girls. Boys also played in the ball, but their balls were smaller than girls. Fights popular were also on sticks, athletic practices and also stores. The races of chariots were one of the elements of court ceremonies, that is horse yokes, and shooting with the bow. The lifting of weights was also cultivated, but they were not this weight, but bags with sand, and boxing and hockey and also swimming and rowing. W Egipcie cywilizacja rozwinęła się głownie dzięki położeniu tego państwa nad życiodajną rzeką Nil. Starożytni Egipcjanie odznaczali się tężyzną fizyczną, o czym świadczą zachowane płaskorzeźby. Również kobiety były smukłe i wysportowane. Wśród dziewcząt popularne były gry w piłkę, przerzucanie piłki rękami. Także chłopcy grali w piłkę, lecz ich piłki były mniejsze niż dziewcząt. Popularne były także walki na kije, ćwiczenia atletyczne a także zapasy. Jednym z elementów uroczystości dworskich były wyścigi rydwanów, czyli zaprzęgów konnych, oraz strzelanie z łuku. Uprawiano także podnoszenie ciężarów, lecz nie były to sztangi, ale worki z piaskiem, oraz boks i hokej a także pływanie i wioślarstwo.

6 They existed then already, in ancient times the military schools in whose boys they learnt the arts of the fight but not only, because also war dances, which later became general also and among the civil population. Ancient Egyptians to the championship brought the art of the swimming. Presumptions also exist that the sport contest in which competitors also took the part from different countries was holding in the ancient Egypt not only from the Egypt. She was this as the form of present-day Olympic Games. Istniały już wtedy, w czasach starożytnych szkoły wojskowe, w których chłopcy uczyli się sztuki walki ale nie tylko, bo także tańców wojennych, które później upowszechniały się także i wśród ludności cywilnej. Starożytni Egipcjanie do mistrzostwa doprowadzili sztukę pływania. Istnieją także przypuszczenia, że w starożytnym Egipcie odbywały się zawody sportowe, w których brali udział zawodnicy także z innych krajów, nie tylko z Egiptu. Była to jakby forma dzisiejszych Igrzysk Olimpijskich.

7 INDIA INDIE

8 oldest cultures of the world.
In the India which are laid in river - basin of two rivers of the Indus and Ganges in years 2500 – 1500 developed our era ago one of the oldest cultures of the world. W Indiach, które położone są w dorzeczu dwóch rzek Indusu i Gangesu w latach 2500 – 1500 przed naszą erą rozwinęła się jedna z najstarszych kultur świata.

9 Hindus tied the great weight to the cleanness of the body
Hindus tied the great weight to the cleanness of the body. He misleads hands and teeth before every meal. Physical exercise were grown mainly to improve the organism for the defences of the country. Driving chariots, drive were exercised on elephants and also shoots from the bow, using the spear, swords and axes. It was hunted on lions, jelenie, fowl. From sports, stores were known. Hindus applied also specific techniques of the massage as the healing centre and labour-saving. The dance popular was also. Hindusi wielką wagę przywiązywali do czystości ciała. Myli ręce i zęby przed każdym posiłkiem. Ćwiczenia fizyczne uprawiane były głównie w celu usprawnienia organizmu dla obronności kraju. Ćwiczono powożenie rydwanów, jazdę na słoniach a także strzelanie z łuku, używanie dzid, mieczy i toporów. Polowano na lwy, jelenie, ptactwo. Ze sportów, znane były zapasy. Hindusi stosowali także specyficzne techniki masażu jako środek leczniczy i usprawniający. Popularny był również taniec.

10 GREECE GRECJA

11 The sport was one of the most the most interesting and the most original phenomena in the Greek culture. Young people cultivated the practices in all societies be sure the having on the aim practice of physical efficiency, and achievements in this field inflicted them the satisfaction, however only sport contest letting the possibility of the rivalry was organized in the Greece. Jednym z najciekawszych i najoryginalniejszych zjawisk w kulturze greckiej był sport. Wprawdzie we wszystkich społeczeństwach ludzie młodzi uprawiali ćwiczenia mające na celu wyrobienie sprawności fizycznej, a osiągnięcia w tej dziedzinie sprawiały im satysfakcję, jednak tylko w Grecji organizowano zawody sportowe dające możliwość rywalizacji.

12 The beginnings of Olympic games are wrapped the curtain of the myth
The beginnings of Olympic games are wrapped the curtain of the myth. They were first of all the holiday towards worship Zeusa, Greek gods king. However they, in spite of present-day, general images, resembled more the folk festival abounding in food and beverages for crowds from the beginning of the Olympiad already, than the serious, skupione religious holiday. „Ancient authors describe, in as horrible conditions these ceremonies were holding – in torrid heat, in the crush, in swarms circulating over the flies people, with the part of the newcomers thousands” – the professor Sinn translates. But such parties answered the people of the antiquity. They arrived on not from the whole contemporary Greek world. Początki igrzysk olimpijskich spowite są zasłoną mitu. Były one przede wszystkim świętem ku czci Zeusa, króla bogów greckich. Jednak, wbrew dzisiejszym, powszechnym wyobrażeniom, już od początku Olimpiady przypominały bardziej festiwal ludowy obfitujący w jadło i napitki dla rzesz, niż poważne, skupione święto religijne. „Antyczni autorzy opisują, w jak okropnych warunkach odbywały się te uroczystości – w upale, w ścisku, w chmarach krążących nad ludźmi much, z udziałem tysięcy przybyszów” – tłumaczy profesor Sinn. Ale ludziom antyku odpowiadały takie zabawy. Przybywali na nie z całego ówczesnego greckiego świata.

13 The splendid document , the representing among others rye sport ancient tribes called Achajami living on the territory of the present-day Greece are they the poems Homera Iliada and Odyseja, Games began the races of chariots, were boxing fights, stores, run, fights in armour in the more far order and cower the throw iron – the kind of the present-day disc and also the shooting with the bow and throw the spear. Wspaniałym dokumentem , przedstawiającym między innymi życie sportowe starożytnych plemion zwanych Achajami mieszkającymi na terytorium dzisiejszej Grecji są poematy Homera Iliada i Odyseja, Igrzyska zaczynały się wyścigami rydwanów, w dalszej kolejności były walki bokserskie, zapasy, bieg, walki w zbroi oraz rzut żelazną kulą – rodzajem dzisiejszego dysku a także strzelanie z łuku i rzut włócznią.

14 The ancient Greece divided on many states, the largest this of which were the Athens and Sparta.
Starożytna Grecja dzieliła się na wiele państw, z których największe to były Ateny i Sparta.

15 Spartanie prepared their children and youth first of all to the military service however Ateńczycy trained children under eye of the teacher of physical exercise in the bar / the sport field / preparing the youth to the social, public life rather. The beautiful and good man was the ideal of education in this time / kalokagathia /. The youth cultivated military drill, horsemanship, yachting, she learnt the using the weapon. The pentathlon which hugged: was also cultivated runs, jumps, throw the disc, the spear and stores. Spartanie przygotowywali swoje dzieci i młodzież przede wszystkim do służby wojskowej natomiast Ateńczycy szkolili dzieci pod okiem nauczyciela ćwiczeń fizycznych w palestrze /boisko sportowe/ przygotowując młodzież raczej do życia społecznego, publicznego. Ideałem wychowania w tym czasie był człowiek piękny i dobry /kalokagathia/. Młodzież uprawiała musztrę wojskową, jazdę konną, żeglarstwo, uczyła się posługiwania bronią. Uprawiano także pięciobój, który obejmował: biegi, skoki, rzut dyskiem, oszczepem i zapasy.

16 ROME RZYM

17 Roman games organized for the assurance of the entertainment the wide masses of the simple Roman nation (pleb). The games were organized by edylów initially, later in the period of empire by emperors or the członków of imperial families, the most often in the aim of gaining support or the favour of the nation. The kinds of games are circus games: *gladiators circus * gladiators game * theatrical games. Igrzyska rzymskie organizowane dla zapewnienia rozrywki szerokim masom prostego ludu rzymskiego (plebsu). Początkowo igrzyska były organizowane przez edylów, później w okresie cesarstwa przez cesarzy lub członków rodzin cesarskich, najczęściej w celu zyskania poparcia lub przychylności ludu. Rodzaje igrzysk to: * igrzyska cyrkowe * igrzyska gladiatorów * igrzyska teatralne.

18 The bibliography: 1.Ryszard Wroczyński „General happens physical education and sport” 2.Wikipedia, free encyclopaedia / Internet / - „Summer and winter Olympic games” Bibliografia: 1.Ryszard Wroczyński „Powszechne dzieje wychowania fizycznego i sportu” 2.Wikipedia, wolna encyklopedia /Internet/ - „Letnie i zimowe igrzyska olimpijskie”


Pobierz ppt "Authors: Adian P. , Artur U."

Podobne prezentacje


Reklamy Google