Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

THE INFLUENCE of SPORT AND PHYSICAL ACTIVITY ON THE PSYCHICAL HEALTH MAN. Author: Ania Brańka WPŁYW SPORTU I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ NA ZDROWIE PSYCHICZNE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "THE INFLUENCE of SPORT AND PHYSICAL ACTIVITY ON THE PSYCHICAL HEALTH MAN. Author: Ania Brańka WPŁYW SPORTU I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ NA ZDROWIE PSYCHICZNE."— Zapis prezentacji:

1 THE INFLUENCE of SPORT AND PHYSICAL ACTIVITY ON THE PSYCHICAL HEALTH MAN.
Author: Ania Brańka WPŁYW SPORTU I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ NA ZDROWIE PSYCHICZNE CZŁOWIEKA.

2 „MENS SANA IN CORPORE SANO”

3 The regular physical activity not only favours the behaviour of the physical health, but the huge meaning also has for the psychical health. The sport is the checked way of the control of the stress. Regularna aktywność fizyczna nie tylko sprzyja zachowaniu zdrowia fizycznego, lecz ma również ogromne znaczenie dla zdrowia psychicznego. Sport to sprawdzony sposób regulacji stresu.

4 „Euforia biegacza” lub poprawa samopoczucia to znane zjawiska występujące u zawodowych sportowców lub amatorskich biegaczy długodystansowych. Ale nawet aktywność fizyczna na niższym poziomie, taka, jaką uprawia jedna trzecia mieszkańców Europy, przynosi porównywalne efekty regulacji stresu - nie mówiąc już o tym, że samo poświęcanie czasu na zdrową aktywność fizyczną oznacza miłą rozrywkę i obniża poziom napięcia. „Euforia biegacza” lub poprawa samopoczucia to znane zjawiska występujące u zawodowych sportowców lub amatorskich biegaczy długodystansowych. Ale nawet aktywność fizyczna na niższym poziomie, taka, jaką uprawia jedna trzecia mieszkańców Europy, przynosi porównywalne efekty regulacji stresu – nie mówiąc już o tym, że samo poświęcanie czasu na zdrową aktywność fizyczną oznacza miłą rozrywkę i obniża poziom napięcia.   

5 Every training almost assures the high tide of joy, strength, and also vitalities. The scientists investigations proved, that the caused by practices improvement of the mood, the growth of energy and general optimism, then the reaction of the organism on the raised quantity endorfin, that is commonly so called „hormones of happiness”. Prawie każdy trening zapewnia przypływ radości, siły, a także witalności. Badania naukowców udowodniły, że powodowana przez ćwiczenia poprawa samopoczucia, wzrost energii i ogólnego optymizmu, to reakcja organizmu na podwyższoną ilość endorfin, czyli potocznie tak nazywanych „hormonów szczęścia”.

6 One can self - characterize the notion "good mood" in this incident as the feeling the relaxation and relaxations, satisfaction from the realization of something good for one's body, the enchantment from the improvement of the own appearance, the movement or outright the euphoria. There can be the responsible different chemical relationship for every such situation. Pojęcie "dobre samopoczucie" można scharakteryzować w tym wypadku jako odczucie relaksacja i odprężenia, satysfakcja z wykonanie czegoś dobrego dla swojego ciała, zachwytu z poprawy własnego wyglądu, poruszenie lub wręcz euforię. Za każdą taką sytuację może być odpowiedzialny inny związek chemiczny.

7 The motive activity also influences our psyche perfectly, not only through the improvement of the blood supply of the brain. We come off from the everyday life during the effort, and concentrate on the work of our muscles, what HE FREES FROM THE STRESS after the heavy day in work or school superbly. Aktywność ruchowa doskonale wpływa także na naszą psychikę, nie tylko poprzez poprawę ukrwienia mózgu. W czasie wysiłku odrywamy się od życia codziennego, a skupiamy się na pracy naszych mięśni, co znakomicie UWALNIA OD STRESU po ciężkim dniu w pracy czy szkole.

8 The stress inflicts, that he gives off more the adrenaline, which causes the tension of muscles and shrinking superficial blood dishes, he as a result of what does not reach to the surface of the skin as much the blood, how as should. The long-lasting working of the factor of the stress is reflects on the health whole our organism, and now you should take care about him on the example by the physical exercise which improve the mood and desires give to life and defeating everyday difficulties. Stres sprawia, że wydziela się więcej adrenaliny, która powoduje napięcie mięśni i skurczenie powierzchniowych naczyń krwionośnych, wskutek czego nie dociera do powierzchni skóry tyle krwi, ile powinno. Długotrwałe działanie czynnika stresu odbija się na zdrowiu całego naszego organizmu, a więc należy o niego zadbać na przykład przez ćwiczenia fizyczne, które poprawiają nastrój i dają chęci do życia i pokonywania codziennych trudności.

9 Drive on bicycle, swimming or aerobics with the certainty will influence our mood more profitably, than the idle inspection of the television. Team games have the positive influence on the psychical shape e.g. retina or football, drive on bicycle, swimming. The game is the perfect way on freeing herself from the stress in paintball. Jazda na rowerze, pływanie czy aerobik z pewnością korzystniej wpłyną na nasze samopoczucie, niż bezczynne oglądanie telewizji. Pozytywny wpływ na kondycję psychiczną mają gry zespołowe np. siatkówka czy piłka nożna, jazda na rowerze, pływanie. Doskonałym sposobem na uwolnienie się od stresu jest gra w paintballa.

10 REMEMBER! ZAPAMIĘTAJ! The lack of the active rest contributes to the excessive overload of the nervous arrangement. Brak czynnego wypoczynku przyczynia się do nadmiernego przeciążenia układu nerwowego.


Pobierz ppt "THE INFLUENCE of SPORT AND PHYSICAL ACTIVITY ON THE PSYCHICAL HEALTH MAN. Author: Ania Brańka WPŁYW SPORTU I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ NA ZDROWIE PSYCHICZNE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google