Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak czytać sprawozdania finansowe?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak czytać sprawozdania finansowe?"— Zapis prezentacji:

1 Jak czytać sprawozdania finansowe?
Artur Sierant

2 Lew Tołstoj Anna Karenina.
Wszystkie szczęśliwe rodziny są do siebie podobne, każda nieszczęśliwa rodzina jest nieszczęśliwa na swój sposób Lew Tołstoj Anna Karenina.

3 Wiemy co i dlaczego kupujemy. Wiemy co i dlaczego sprzedajemy.
Czy warto analizować sprawozdania finansowe? Tak Wiemy co i dlaczego kupujemy. Wiemy co i dlaczego sprzedajemy. Możemy być szybsi od rynku.

4 Nie jesteśmy w stanie przeanalizować wszystkich sprawozdań.
Które sprawozdania analizować? Nie jesteśmy w stanie przeanalizować wszystkich sprawozdań. Indywidualne kryteria wyboru.

5 Które sprawozdania analizować?
Indywidualne kryteria wyboru: branża płynność akcji struktura akcjonariatu wskaźniki finansowe: mały C/Z, wysoki C/Z dywidenda dynamika rozwoju

6 Rodzaje sprawozdań (1) GPW - Główny Rynek: raporty roczne
raporty półroczne raporty kwartalne informacja o przychodach GPW – NewConnect:

7 Rodzaje sprawozdań (2) Raporty kwartalne: skonsolidowane – 45/60 dni
jednostkowe – 35/45 dni możliwość publikacji raportu jednostkowego ze skonsolidowanym Zalety: raport finansowy zawiera podstawowe elementy czas publikacji Wady: możliwy brak niektórych danych (MSR 34)

8 Rodzaje sprawozdań (3) Raporty roczne:
jednostkowy – 14 dni przed WZA (do 6 miesięcy od zakończeniu roku obrotowego) skonsolidowany – 2 miesiące później Zalety: kompletność danych opinia biegłego rewidenta sprawozdanie zarządu z działalności Wady: termin publikacji

9 Elementy sprawozdania
Bilans Rachunek wyników Zestawienie zmian w kapitale własnym Rachunek przepływów pieniężnych Informacje dodatkowe: MSR 14 sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności opinia biegłego rewidenta [raporty roczne i półroczne]

10 Jakość zysku (1) „Zawartość zysku w zysku” zastosowanie:
atrakcyjny wskaźnik C/Z informacja o bardzo dobrych wynikach finansowych duże zainteresowanie spółką cel: określenie jaka część zysku związana jest z podstawową działalnością operacyjną

11 Jakość zysku (2) Rachunek wyników:
(+) Wynik na działalności operacyjnej podstawowej (+) Wynik na działalności operacyjnej pozostałej (+) Wynik na działalności finansowej (-) Pozostałe obciążenia (=) Zysk netto

12 Jakość zysku (3) Czy to są rzeczywiste dochody?
MSSF 3 (połączenie jednostek gospodarczych) ujemna wartość firmy jest rozliczana bezpośrednio przez rachunek wyników Czy z bieżących dochodów możemy się dowiedzieć o przyszłych dochodach? sprzedaż aktywów tworzenie/rozwiązanie rezerw zyski/straty nadzwyczajne Jak wykorzystać informacje przy wycenie akcji?

13 Jakość zysku (4) Spółka A kurs: 89,00 złotych 2.613 tys. akcji
C/Z: 3,4 kwartał przychody wynik 2Q’07 3Q’07 +2.500 4Q’07 -5.245 1Q’08 +2.054

14 Jakość zysku (5) Przychody ze sprzedaży [2Q’07] 102.333
Koszty sprzedanych produktów 74.192 Wynik brutto na sprzedaży 28.141 Koszty sprzedaży 12.134 Koszty zarządu 11.262 Zysk na sprzedaży 4.745 Pozostałe przychody operacyjne 83.692 Pozostałe koszty operacyjne 938 Wynik operacyjny 87.501

15 Jakość zysku (6) „W II kwartale 2007 nabyto majątek PP HELLENA w upadłości w Kaliszu. Ustalona wartość godziwa zidentyfikowanych składników majątkowych wyniosła tys.zł a cena zakupu, powiększona o koszty dodatkowe bezpośrednio związane z nabyciem, stanowiła tys. zł. Powstałą nadwyżkę wartości godziwej nad ceną nabycia w wysokości tys. zł odniesiono na wynik finansowy bieżącego okresu i zaprezentowano w pozycji pozostałych przychodów operacyjnych.”

16 Jakość zysku (7) zysk: ok. 1,97mln zł kwartał przychody wynik 2Q’07
+3.590 3Q’07 +2.500 4Q’07 -5.245 1Q’08 +2.054 zysk: ok. 1,97mln zł EPS: 0,75 zł C/Z: 118

17 Jakość zysku (8) Spółka B: C/Z = 2,6 cena: 0,96 złotych
tys. akcji kwartał przychody wynik 2Q’07 25.420 3Q’07 4Q’07 33.114 1Q’08 32.969

18 Jakość zysku (9) Przychody ze sprzedaży [3Q’07] 646.219
Koszty sprzedanych produktów Wynik brutto na sprzedaży 66.958 Koszty sprzedaży 16.134 Koszty zarządu 29.318 Pozostałe przychody operacyjne 1.416 Pozostałe koszty operacyjne 1.359 Wynik operacyjny 21.563 Zysk na nabyciu jednostki zależnej

19 Jakość zysku (10) Emitent nabył roku od Unipetrol a.s. akcje Kaucuk a.s. Wartość godziwa aktywów wydanych w zamian za przejęcie kontroli nad Kaucuk a.s., powiększona o koszty, które można bezpośrednio przypisać połączeniu jednostek, została oszacowana na ,3 tys. zł. (...) Obecnie trwa proces wyceny do wartości godziwej nabytych aktywów, zobowiązań i zobowiązań warunkowych. W związku z tym możliwe było jedynie przedstawienie wstępnych szacunków Zarządu, co do wartości godziwej nabytych aktywów (...).

20 Jakość zysku (11) kwartał przychody wynik 4Q’07 555.959 33.114 1Q’08
32.969 zysk: ok. 130 mln zł EPS: ok. 0,01 zł C/Z: ok. 9,6

21 Jakość zysku (12) MSR 40 – nieruchomości inwestycyjne
model wartości godziwej – wszystkie nieruchomości wyceniane są w wartościach godziwych  zmiany wartości godziwej odnoszone są do rachunku wyników model ceny nabycia – wycena w cenie nabycia /koszcie wytworzenia pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne  przeszacowanie powoduje zmianę kapitału z aktualizacji wyceny

22 Jakość zysku (13)

23 Jakość zysku (14) MSR 32 – instrumenty finansowe: ujawnianie i prezentacja aktywa finansowe w wartości godziwej przez wynik finansowy pożyczki i należności inwestycje utrzymywane do upływu terminu zapadalności aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

24 Jakość zysku (15)

25 Jakość zysku (16)

26 Jakość zysku (17) Spółka E: C/Z = 1,9 cena:95,20 złotych
7.961 tys. akcji kwartał przychody wynik 2Q’07 7 701 3Q’07 6 839 4Q’07 18 719 1Q’08

27 Rachunek wyników (1) Wynik na działalności operacyjnej podstawowej przychody struktura dynamika koszty prezentacja

28 Rachunek wyników (2)

29 Rachunek wyników (3)

30 Rachunek wyników (4)

31 Rachunek wyników (5)

32 Odpowiedzi A Jutrzenka E ComArch B Synthos F NG2 C Immoeast G Prosper
Skotan

33 Dziękuję Artur Sierant


Pobierz ppt "Jak czytać sprawozdania finansowe?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google