Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lokalna Grupa Działania „Chata Kociewia” 31 marca 2010

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lokalna Grupa Działania „Chata Kociewia” 31 marca 2010"— Zapis prezentacji:

1 Lokalna Grupa Działania „Chata Kociewia” 31 marca 2010
Małe Projekty Lokalna Grupa Działania „Chata Kociewia” 31 marca 2010

2 Definicja małych projektów
Małe projekty mają przyczyniać się do poprawy jakości życia lub zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD (które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach działań osi 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej) pod warunkiem spełnienia kryteriów dostępu i wyboru, dla których całkowita wartość projektu wynosi od zł do zł. Jeden beneficjent może złożyć więcej niż jeden wniosek w konkursie.

3 Maksymalna wartość dofinansowania
W ramach jednego wniosku można ubiegać się o dofinansowanie do: 25 000,00 zł (nie więcej jak ,00 zł) stanowi to 70% wartości projektu Jeden podmiot może złożyć w okresie wnioski na łączną kwotę dofinansowania: ,00 zł

4 Kto może ubiegać się o dofinansowanie
Osoby fizyczne, które są: • obywatelem państwa członkowskiego UE, • pełnoletnie, • zamieszkują na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność gospodarczą na tym obszarze, np. mieszkańcy wsi, rolnicy, osoby prowadzące sklepy i punkty usługowe, rzemieślnicy, inni przedsiębiorcy, którzy nie mogą uzyskać pomocy w zakresie działań Osi 3.

5 Kto może ubiegać się o dofinansowanie
Osoby prawne • JST • Stowarzyszenia zarejestrowane w KRS (w tym KGW, OSP), • Fundacje, • Instytucje kultury, w tym biblioteki, muzea, orkiestry - jednostki organizacyjne jst utworzone na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. (Dz. U. Nr 114, poz. 493) o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Uwaga! Jeżeli w/w. instytucje działają na podstawie innych ustaw należy każdy przypadek rozpatrywać indywidualnie, • Wspólnoty gruntowe – ustawa z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. Nr 28, poz. 169), • Uczniowskie kluby sportowe, • Instytuty PAN – Art. 46 ustawy z dnia 25 kwietnia 1997 o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. z 1997 Nr 75 poz. 469 z późn. zm), • Spółdzielnie mieszkaniowe Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848); Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 4,poz. 27, z późn. zm.), • Spółka wodna – Prawo wodne, • SPZOZ.

6 Kto może ubiegać się o dofinansowanie
Podmioty nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy tę osobowość przyznają: •Wspólnota mieszkaniowa, •Spółka jawna, •Spółka partnerska, •Spółka komandytowa, •Spółka komandytowo-akcyjna, •Spółka akcyjna w organizacji, •Spółka z o.o. w organizacji, •Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych,

7 Jakie zadania - operacje można realizować w ramach małych projektów
Operacje wpisujące się swoim zakresem w Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Operacje określone w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008r. W sprawie szczegółowych warunków i trybu wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata (Dz.U. z 2008r., Nr 138, poz. 868 ze zm.) Operacje zgodne w zakresie z celami określonymi w Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) Najlepiej operacje, które zostały wymienione w spisie rezultatów.

8 Jakie wydatki – koszty można ponosić w ramach projektów
W ramach realizacji projektów można ponosić wyłącznie wydatki, które są określone w załączniku nr 2 „Koszty podlegające refundacji w ramach realizacji Małych projektów” do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008r. W sprawie szczegółowych warunków i trybu wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata (Dz.U. z 2008r., Nr 138, poz. 868 ze zm.)

9 Jakie wydatki – koszty można ponosić w ramach projektów
Koszty ogólne mogą stanowić do 10% wartości pozostałych kosztów kwalifikowanych, zaliczamy do nich: koszty przygotowania dokumentacji technicznej, opłaty za patenty, licencje, koszty badań i analiz, Nadzór inwestorski lub autorski 10% kosztów kwalifikowanych może stanowić wartość pracy lub usług świadczonych nieodpłatnie Jest to iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz iloraz przeciętnego wynagrodzenia w 2009r. i liczby 168 Kosztem kwalifikowanym jest również VAT (nie jest kwalifikowany dla jst oraz podmiotów uprawnionych do dokonania odliczenia)

10 Procedura przyznawania dotacji
Termin konkursu: Wnioski można składać od 31 marca 2010r. (od godz. 7.30) do 29 kwietnia 2010 (do godz ) Wnioski składamy w Biurze LGD Chata Kociewia, Nowa Wieś Rzeczna, ul. Rzeczna 18, Starogard Gdański od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura tj. 7:30-15:30 Limit środków w ramach bieżącego konkursu: ,00 zł Wszelkie informacje dostępne są: W biurze LGD Na stronie LGD Chata Kociewia: Na stronach Urzędu Marszałkowskiego

11 Procedura przyznawania dotacji
PROCEDURA W LGD Weryfikacja projektów zaczyna się od dnia 30 kwietnia 2010r. LGD ma 21 dni na ocenienie zgodności projektu z LSR oraz przyznanie punktów projektom pod kątem kryteriów LSR – do 22 kwietnia 2010r. Beneficjenci mają czas na odwołanie się od decyzji Rady – do 5 dni od dnia otrzymania informacji o wyniku konkursu LGD ma wraz z ww. terminem 24 dni na złożenie wniosków do Urzędu Marszałkowskiego – do 16 maja 2010r. KOŃCZY SIĘ ONA ZAMIESZCZENIEM LISTY WYNIKÓW KONKURSU NAJPÓŹNIEJ W DNIU 16 MAJA 2010R.

12 Procedura przyznawania dotacji
OCENA DOKONYWANA PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI Od tego czasu korespondencja będzie odbywała wyłącznie pomiędzy beneficjentem a Urzędem Marszałkowskim Urząd Marszałkowski ma 3 miesiące na ocenę projektów, oraz dwa razy po 14 dni na dokonanie uzupełnień – procedura zakończy się około 15 października 2010r. Urząd Marszałkowski informuje beneficjentów o przyznanym dofinansowaniu Pomoc przyznawana jest w kolejności wskazanej na liście ogłoszonej przez LGD Podpisanie umów o dofinansowanie odbywa się w terminie wskazanym przez Urząd Marszałkowski

13 REALIZACJA PROJEKTÓW – planowanie
kwalifikowane są z zasady koszty ponoszone po podpisaniu umowy o dofinansowanie – najlepiej projekt planować tak, by jego realizacja rozpoczęła się po podpisaniu umowy, w przypadku, gdy wniosek otrzyma dofinansowanie można za kwalifikowane uznać również te koszty, które beneficjent poniósł od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie do dnia podpisania umowy, Koszty ogólne są kwalifikowane wtedy, gdy są poniesione od 1 stycznia 2007r.

14 REALIZACJA PROJEKTÓW - terminy
Projekt można realizować maksymalnie w 2 etapach. Wniosek o płatność ostateczną beneficjent składa najpóźniej w terminie 2 lat od zawarcia umowy o dofinansowanie zadania. Nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2014r. Trwałość projektu musi być zachowana przez 5 lat po dokonaniu płatności ostatecznej (czyli 5 lat od dnia, w którym otrzymaliśmy zwrot ostatniej raty refundacji).

15 Realizacja projektów - finansowanie
można złożyć 1 wniosek o płatność pośrednią wniosek o płatność ostateczną nie może być złożony na kwotę niższą niż 25% łącznej planowanej kwoty projektu Projekt przez cały czas jego realizacji należy finansować i rozliczać w relacji 70% środków z dotacji do 30% środków własnych Wydatki do 1 tys. PLN można dokonywać gotówkowo, Wydatki pow. 1 tys. PLN należy dokonywać przelewem Nie można finansować zadania z udziałem innych środków publicznych (poza Funduszem Kościelnym i środkami własnymi samorządu terytorialnego zgodnie z ustawą o fin. publicznych)

16 Realizacja projektów - finansowanie
Dofinansowanie ma charakter refundacji – otrzymujemy środki po udokumentowaniu ich faktycznego wydatkowania, na podstawie złożonych wniosków o płatność – dostępne będą na stronach LGD i Urzędu Marszałkowskiego. Można otrzymać środki na prefinansowanie zadania – z Banku Gospodarstwa Krajowego. Jeżeli ktokolwiek planuje prefinansowanie z BGK na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie należy skontaktować się a BGK w tej sprawie, gdyż do wniosku należy załączyć zaświadczenie z BGK Składając wniosek o dofinansowanie dokumentujemy 100% środków na realizację zadania.

17 Na co zwrócić szczególną uwagę przy sporządzaniu projektów
Należy bardzo dokładnie czytać rozporządzenie – w szczególności załączniki nr 1 i 2 dobierając zadanie do realizacji i planując wydatki. Należy bardzo dokładnie czytać instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie. Należy złożyć załączniki, które wynikają z instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz załączniki, które wynikają z wymogów postawionych przez LGD – niewypełnienie tych załączników może spowodować, że Rada LGD nie będzie mogła ocenić zgodności projektu z LSR.

18 Na co zwrócić szczególną uwagę przy sporządzaniu projektów
Wnioski, które: nie zostały złożone w terminie, złożono tak, że nie podano we wniosku adresu wnioskodawcy i nie można ustalić tego adresu na podstawie posiadanych danych, nie został wybrany przez LGD do dofinansowania zostają przez Urząd Marszałkowski pozostawione bez rozpatrzenia. Pozostałe elementy wniosku można uzupełniać w 2 rundach uzupełnień dopuszczalnych w rozporządzeniu i realizowanych przez Urząd Marszałkowski

19 Na co zwrócić szczególną uwagę przy sporządzaniu projektów
Biuro LGD pomaga nieodpłatnie na etapie przygotowania wniosku oraz na etapie uzupełnień do wniosku, a także podczas realizacji i rozliczeń. Koszty robocizny budowlanej oraz koszty ogólne nie mogą być zaliczone jako wkład rzeczowy. Wartość dofinansowania musi być niższa niż ,00 zł (np zł). Kosztorysy na roboty budowlane muszą być wykonane ściśle wg. rozporządzenia dotyczącego sporządzania kosztorysów (muszą mieć wszystkie elementy tam wskazane) Poza obszarem działania LGD można realizować zadania, poza inwestycjami.

20 Na co zwrócić szczególną uwagę przy sporządzaniu projektów
Beneficjentem projektu nie mogą być osoby spoza obszaru LGD, Złożony projekt musi stanowić jednolitą całość, nie można podzielić zadania i złożyć go w kilku projektach. O dofinansowanie mogą ubiegać się mieszkańcy gmin miejsko-wiejskich do 20 tys. mieszkańców i miejskich do 5 tys. mieszkańców. Jeżeli organizacja nie ma siedziby na terenie LGD może ubiegać się o dofinansowanie, jeżeli z KRS wynika, że prowadzi ona działalność na terenie LGD. Zabezpieczeniem umowy jest weksel in blanco, zarówno umowę, jak i weksel przygotowuje Urząd Marszałkowski, umowę należy podpisać na miejscu – w UM.

21 Na co zwrócić szczególną uwagę przy sporządzaniu projektów
Planując realizację zadania inwestycyjnego należy pamiętać, że wraz z końcowym wnioskiem o płatność należy złożyć pozwolenie na użytkowanie. polecamy realizację zadania w 2 etapach – więcej pracy ze składaniem wniosków o płatność, ale nastąpi szybszy zwrot środków. Najlepiej zaplanować 2 etapy przy planowaniu projektu, gdyż później można mieć problem ze zmianą umowy z jednego etapu na dwa. Wszelkie rozliczenia są realizowane z Urzędem Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

22 Dziękuję bardzo za uwagę
Biuro LGD: Nowa Wieś Rzeczna Ul. Rzeczna 18 Starogard Gdański (58)


Pobierz ppt "Lokalna Grupa Działania „Chata Kociewia” 31 marca 2010"

Podobne prezentacje


Reklamy Google