Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt 50 + doświadczenie. PARTNERSTWO 1. Caritas Polska - instytucja centralna Odpowiedzialna za koordynację 2. Agrotec Polska – firma prywatna Odpowiedzialna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt 50 + doświadczenie. PARTNERSTWO 1. Caritas Polska - instytucja centralna Odpowiedzialna za koordynację 2. Agrotec Polska – firma prywatna Odpowiedzialna."— Zapis prezentacji:

1 Projekt 50 + doświadczenie

2 PARTNERSTWO 1. Caritas Polska - instytucja centralna Odpowiedzialna za koordynację 2. Agrotec Polska – firma prywatna Odpowiedzialna za badania 3. Caritas diecezjalna (Grudziądz) Odpowiedzialna za realizację projektu w terenie

3 ZAŁOŻENIA CZYLI TEORIA… 1

4 Problemy i sposoby ich rozwiązania przez projekt Szybka dezaktywizacja zawodowa (blisko 1/3 ogółu Polaków jest 50+; tylko 1/3 osób wieku 55-64 lata pracuje; 1/3 emerytów dorabia w szarej strefie) Strategia zarządzania wiekiem opracowana na podstawie typów przedsiębiorstw woj. kujawsko- pomorskiego Zły stan zdrowia (główna przyczyna dezaktywizacji; co 5 osoba 50+ uważa swój stan zdrowia za zły lub bardzo zły) Szkolenie Radzenie sobie ze stresem metodą MBSR oraz broszura dla osób 50+ prezentująca zestaw ćwiczeń opartych na programie MBSR (dystrybucja bezpłatna)

5 Problemy i sposoby ich rozwiązania przez projekt Osoby 50+ nie uczą się (tylko 16% Polaków w wieku 55-64 podnosi swoją wiedzę; brak nawyku kształcenia; brak dostosowanej oferty, brak mechanizmów wspierających kształcenie osób pracujących) Podniesienie kwalifikacji zawodowych i kompetencji osobistych 60 pracowników (szkolenia i doradztwo indywidualne) Po 89 system emerytalny zachęcał do szybkiego wychodzenia z rynku pracy aby zwalniać miejsca pracy dla młodszych (dotychczas w proces wsparcia i oddziaływania na osoby 50+ nie włączono w wystarczającym stopniu pracodawców) strategie zarządzania wiekiem w 24 firmach

6 Problemy i sposoby ich rozwiązania przez projekt Brak współpracy instytucji rynku pracy oraz pracodawców wokół wspólnego celu, gdyż dotychczasowe rozwiązania nie wpływały w sposób systemowy na utrzymanie aktywności 50+ na rynku pracy Model działania instytucji typu Obserwatorium Rynku Pracy: gromadzenie i przetwarzanie danych o rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem 50 +

7 Rezultaty projektu 24 strategie zarządzania wiekiem uwzględniające m.in. rozwój kształcenia ustawicznego, organizację pracy, system zadaniowy, zarządzanie rozwojem 50+ (dot. odbiorców i użytkowników) Nabycie kompetencji zarządzania wiekiem przez kadrę zarządzającą 24 firm (50 osób; z każdej firmy będą to zespoły różnopłciowe) Publikacje opisujące wyniki badań czterech grup interesariuszy (pracodawców, pracowników, partnerów rynku pracy i instytucji rynku pracy) w kontekście potrzeb szkoleniowych 50+ i adekwatności istniejącej oferty szkoleniowej

8 Rezultaty projektu Przygotowana kadra trenerska dla pracodawców w zakresie tworzenia strategii zarządzania wiekiem oraz dla pracowników w zakresie podnoszenia stopnia motywacji oraz rozwoju umiejętności i zdolności adaptacyjnych (dot. użytkowników/odbiorców). Nowatorski program profilaktyki zdrowotnej dla 50+ oparty na programie MBSR (dot. odbiorców) Broszura dla osób 50+ prezentująca zestaw ćwiczeń opartych na programie MBSR (dot. odbiorców) Uczestnictwo przedstawicieli 70% partnerów rynku pracy w forach prezentujących wyniki projektu na wszystkich etapach jego realizacji

9 Rezultaty projektu Podniesienie kwalifikacji zawodowych i kompetencji osobistych 60 pracowników 50+ (40 K i 20 M) Wzrost umiejętności radzenia sobie ze stresem, zwiększenie umiejętności wykorzystywania własnych zdolności i możliwości oraz podniesienie samooceny zdrowia o 30% u 60 pracowników 50+ (40K i 20 M) Zmniejszona o min. 30% siła oddziaływania w 24 przedsiębiorstwach przekonań o niskiej przydatności do pracy osób starszych (dot. użytkowników)

10 Badania w ramach projektu 3 wywiady grupowe z pracodawcami oraz pracownikami 5 studiów przypadku w przedsiębiorstwach 120 wywiadów kwestionariuszowych z pracodawcami 120 wywiadów kwestionariuszowych z pracownikami 50+ 44 wywiady telefoniczne z instytucjami i partnerami rynku pracy

11 Wyniki badań jest gorzej niż podawały statystyki smuga cienia zaczyna się ok. 40-stki! duże znaczenie dla pracodawców mają argumenty ekonomiczne trzeba szukać nisz (branż, zawodów, specjalistów) w celu utrzymania zatrudnienia osób 50+ trzeba podnosić kompetencje osób młodszych niż 50+

12 Model instytucji o charakterze Obserwatorium Rynku Pracy Cel główny: utworzenie instytucji partnerstwa lokalnego Tworzona instytucja będzie zarazem platformą komunikacji jak również siecią współpracy instytucji rynku pracy i pracodawców. W ramach podjętych działań powstanie portal internetowy, który będzie głównym środkiem komunikacji i wymiany informacji między instytucjami tworzącymi platformę.

13 Model instytucji o charakterze Obserwatorium Rynku Pracy Cele cząstkowe: Centrum przepływu informacji dotyczących sytuacji osób 50+ na lokalnym rynku pracy. Zbierane będą informacje na temat poziomu i struktury zatrudnienia oraz bezrobocia osób 50+. Szczególna uwaga zwrócona zostanie zarówno na potencjał zawodowo-kwalifikacyjny tej grupy, jak i niedobory kwalifikacyjne. Analizie poddane zostaną także czynniki zachęcające i zniechęcające do dalszej aktywności zawodowej.

14 Model instytucji o charakterze Obserwatorium Rynku Pracy Cele cząstkowe: Nawiązywanie i utrzymywanie współpracy instytucji działających na lokalnym rynku pracy na rzecz aktywizacji zawodowej osób starszych. Ośrodek będzie platformą wymiany opinii na temat zwiększenia możliwości zatrudnienia 50+. Umożliwi on zarówno nawiązywanie dwustronnych kontaktów między podmiotami, budowanie sieci instytucji wymieniających informacje między sobą, jak i prowadzanie konsultacji.

15 Model instytucji o charakterze Obserwatorium Rynku Pracy Cele cząstkowe: R ozpoznanie oferty firm szkoleniowych w zakresie kształcenia ustawicznego dla generacji 50+. Odpowiednio zdiagnozowane potrzeby szkoleniowe w badaniu sondażowym mogą przyczynić się do lepszego dostosowania oferty kształcenia ustawicznego do potrzeb ludzi starszych.

16 Model instytucji o charakterze Obserwatorium Rynku Pracy Cele cząstkowe: Diagnozowanie potrzeb szkoleniowych pracowników 50+ na lokalnym rynku pracy. Diagnoza może stać się podstawą budowy strategii zarządzania wiekiem i kreacji nowych projektów szkoleniowych. Jest to bardzo istotna kwestia powiązana z tzw. efektem pokolenia, polegającym na mniejszej konkurencyjności obecnych pięćdziesięciolatków w stosunku do młodszych pracowników.

17 Model instytucji o charakterze Obserwatorium Rynku Pracy Interesariusze ORP: – Publiczne służby zatrudnienia (PUP, WUP) – Przedstawiciele pracodawców, zrzeszenia – Zrzeszenia pracowników, związki zawodowe – Instytucje szkoleniowe – Agencje zatrudnienia – Organizacje pozarządowe – Władze samorządowe (powiaty: grudziądzki grodzki i grudziądzki ziemski)

18 Model instytucji o charakterze Obserwatorium Rynku Pracy Model funkcjonowania instytucji o charakterze ORP na szczeblu lokalnym nie został jeszcze wypracowany!!! Proponowane działania wymagają przetestowania i udoskonalenia niniejszej koncepcji w procesie implementacji.

19 Model instytucji o charakterze Obserwatorium Rynku Pracy Założenia (etap testowania VI-XII.2011): - siedziba w Grudziądzkim Centrum Caritas, przy biurze projektu. Biuro ORP będzie czynne w dni robocze od godz. 10.00 do godz. 14.00. - raz w miesiącu spotkania robocze wszystkich instytucji partycypujących w przedsięwzięciu - działalność operacyjna ORP - odpowiedzialny będzie moderator (gromadzenie i przepływ informacji w centrum ORP oraz komunikacja między partnerami obserwatorium)

20 ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY!!! Ks. Marek Borzyszkowski – koordynator regionalny Biuro projektu: Grudziądzkie Centrum Caritas 86-300 Grudziądz; ul. Klasztorna 6 tel. 56/642 85 87grudziadz@caritas.pl


Pobierz ppt "Projekt 50 + doświadczenie. PARTNERSTWO 1. Caritas Polska - instytucja centralna Odpowiedzialna za koordynację 2. Agrotec Polska – firma prywatna Odpowiedzialna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google