Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krótkoterminowe źródła finansowania

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krótkoterminowe źródła finansowania"— Zapis prezentacji:

1 Krótkoterminowe źródła finansowania

2 Krótkoterminowe źródła finansowania
www: tel.: , tel.: T. S. Maness, J. T. Zietlow, „Short-Term Financial Management”. N. C. Hill, W. L. Sartoris, Short-term financial management: text and cases, Prentice Hall, 2004.

3 Strategie finansowania kapitału pracującego

4 Strategie finansowania kapitału pracującego

5 Budżet środków pieniężnych [preliminarz gotówki]
Utrzymywanie odpowiedniego poziomu płynności wymaga nie tylko bieżącego monitorowania aktualnie posiadanych aktywów bieżących i wkrótce wymagalnych zobowiązań, ale też tych, których należy się spodziewać w przyszłości. W związku z tym konieczne jest planowanie obrotów środkami pieniężnymi. Prognoza zapotrzebowania przedsiębiorstwa na środki pieniężne jest jednym z najważniejszych elementów krótkoterminowego planowania. CELE stosowania preliminarza środków pieniężnych: Programowanie obiegu środków pieniężnych w sposób gwarantujący utrzymanie płynności finansowej w przedsiębiorstwie na wymaganym optymalnym poziomie. ·   Określanie działań jakie powinny być podjęte w celu zapewnienia dodatkowych źródeł finansowania lub innego rozwiązania przewidywanych problemów związanych z oczekiwanym spiętrzeniem płatności, jeśli zgodnie z prognozą miałyby zagrażać utratą płynności. Określenie najkorzystniejszych sposobów lokowania przewidywanych krótkoterminowych nadwyżek. Grzegorz Michalski;

6 Budżet środków pieniężnych c.d.
Grzegorz Michalski;

7 Budżet środków pieniężnych c.d.
Grzegorz Michalski;

8 Jest 30 maja. Przedsiębiorstwo prognozuje poziom zapotrzebowania na finansowanie krótkoterminowe od czerwca do listopada. III: 95 000, IV: 90 000, V: 78 000, VI: 34 000, VII: 32 000, VIII: 23 000, IX: 31 000, X: 45 000, XI: 51 000 Przedsiębiorstwo dokonuje sprzedaży na warunkach 5/10, netto 30. W rzeczywistości jednak wielu odbiorców opóźnia uregulowanie należności aż do 90 dni. Z danych historycznych wynika, że 10% klientów reguluje płatności pomiędzy 61 a 90 dniem od daty zakupu, 30% pomiędzy 31 a 60 dniem, 50% pomiędzy 11 a 30 dniem, a 10% korzysta ze skonta, regulując należności w ciągu 10 dni od chwili zakupu. Koszty przedsiębiorstwa Stalos związane z wytworzeniem produktów to 55% ceny ich sprzedaży. Zakupu materiałów koniecznych do wytworzenia produktów dokonuje się dwa miesiące przed dniem sprzedaży. Dostawcy udzielają kredytu kupieckiego na 30 dni. Na podstawie odpowiednich prognoz wynika, że planowane stałe wydatki, będą kształtować się na poziomie 18 000 zł w 25 dniu każdego miesiąca. Jeśli będą planowane wydatki inwestycyjne, powinny być one również uwzględnione w budżecie. W lipcu przewidziany jest wydatek inwestycyjny na poziomie 250 000 zł. Docelowy poziom środków pieniężnych C* oszacowano na poziomie 14 000 zł, natomiast oczekiwany poziom środków pieniężnych w dniu 30 maja wynosi 127 000 zł.

9 Kredyt handlowy Z udzielaniem kredytu kupieckiego związany jest koszt kredytu kupieckiego (ang. cost of trade credit) jakim obciążany jest odbiorca nie wykorzystujący bezpłatnego odroczenia, czyli płacącego na koniec okresu kredytowania n – liczba okresów w roku w których podmiot korzysta z kredytu obciążonego kosztami, n = 360 / (ok – os)

10 Zarząd przedsiębiorstwa Alfa zrezygnował ze skonta
Zarząd przedsiębiorstwa Alfa zrezygnował ze skonta. Ile wynosi koszt kredytu kupieckiego oraz jego rzeczywista wielkość, jeśli przeciętny stan jego zobowiązań wobec przedsiębiorstwa Beta wynosi 125 000 zł, a warunki kredytowe to 5/15, netto 45?

11 Krótkoterminowe kredyty bankowe
ODSETKI PROSTE. Przy kredycie z odsetkami prostymi kredytobiorca powinien dokonać zwrotu otrzymanej kwoty kredytu razem z odsetkami w z góry ustalonym terminie. SP1: Przedsiębiorstwo Alfa zaciągnęło 9 700 000 zł kredytu na sześć miesięcy przy stopie odsetek równej 11%. SP2: Przedsiębiorstwo Alfa II zaciągnęło 9 700 000 zł kredytu na sześć miesięcy przy kwocie odsetek wynoszącej 533 500 zł. SP3: Jeżeli przedsiębiorstwo Beta otrzyma 900 000 zł kredytu na 50 dni, przy rocznej stopie procentowej równej 12% to ile będzie równała się efektywna stopa odsetek? efektywna roczna stopa odsetek zależy od nominalnej stopy odsetek oraz od okresu wykorzystania kredytu

12

13 ODSETKI PŁATNE Z GÓRY. Przy kredycie ze zdyskontowanymi odsetkami, do dyspozycji przedsiębiorstwa korzystającego z kredytu stawiana jest kwota kredytu pomniejszona o zdyskontowane odsetki. W terminie zwrotu kredytu powinien ono zwrócić jedynie zasadniczą jego kwotę, pomniejszoną już o odsetki. Tego rodzaju kredyty charakteryzują się wyższą od nominalnej, efektywną (rzeczywistą) stopą odsetek, którą można oszacować na podstawie wzoru: SP4. Przedsiębiorstwo Beta II ubiega się w banku o stuczterdziestodniowy kredyt w wysokości 890 000 zł, o odsetkach płatnych z góry, dla którego nominalna stopa oprocentowania wynosi 12%. SP5. Przedsiębiorstwo Gama ubiega się w banku o dwudziestosiedmiotygodniowy kredyt w wysokości 780 000 zł. Roczna nominalna stopa oprocentowania tego kredytu wynosi 11%. Od kredytu tego zostaną pobrane odsetki z góry. Na jakim poziomie będzie się kształtowała efektywna stopa procentowa? >> Kredyt jest zaciągany na konkretny cel, którego realizacja byłaby mocno utrudniona lub niemożliwa bez dodatkowego zwrotnego zewnętrznego finansowania. Potrzebne zatem jest uzyskanie informacji o tym, jaka ma być wynikająca z umowy wielkość kredytu, aby przy pobieranych z góry odsetkach, uzyskać potrzebne przedsiębiorstwu środki w odpowiedniej ilości. Można ją oszacować na podstawie równania:

14 SP6. Zarząd przedsiębiorstwa Gama II oszacował jego potrzeby w zakresie krótkoterminowego finansowania zewnętrznego, dokładnie na poziomie 790 000 zł. Kwota ta potrzebna jest na okres 8 miesięcy. Roczna nominalna stopa oprocentowania tego kredytu wynosi 11%. Od kredytu zostaną pobrane odsetki z góry. SALDO KOMPENSUJĄCE. Dodatkową komplikacją w szacowaniu rzeczywistej stopy procentowej jest sytuacja w której udzielony jest kredyt z tak zwanym saldem kompensacyjnym (bądź kompensującym). Umowa takiego kredytu zmniejsza swobodę kredytobiorcy w dysponowaniu całością środków przyznanych przez bank. Kredyt taki jest udzielany pod warunkiem, że dłużnik pozostawi na swoim koncie w banku określoną część przyznanego kredytu SP7. Przedsiębiorstwo Delta ma przyznany sześciomiesięczny kredyt bankowy w wysokości 900 000 zł. Jego oprocentowanie w wysokości 12% rocznie, lecz wiąże się z obowiązkiem pozostawienia na koncie w banku 45 000 zł. W związku z tym efektywna (rzeczywista) stopa kredytu będzie wyższa niż 12% (wynikająca ze stopy nominalnej). SP 8. Przedsiębiorstwo Delta II zaciągnęło w banku 145 000 zł siedemnastodniowego kredytu oprocentowanego w wysokości 11,5% rocznie z odsetkami prostymi. Umowa z bankiem zobowiązuje przedsiębiorstwo do utrzymywania salda kompensującego na poziomie 5% przyznanej kwoty kredytu. >> Kolejnym wariantem kredytu, przy którym bank wymaga od przedsiębiorstwa zaciągającego ją pozostawienia na koncie salda kompensacyjnego jest wariant ze zdyskontowanymi odsetkami (tzn. płatnymi z góry). W takim przypadku, różnica między nominalną a efektywną (rzeczywistą) stopą odsetek jest jeszcze większa. Wynika to z faktu, że kwota pozostawiona do dyspozycji kredytobiorcy jest najmniejsza z wszystkich do tej pory omówionych wariantów.

15 SP9. Przedsiębiorstwo Alfa zaciągnęło w banku 890 000 zł kredytu oprocentowanego w wysokości 11% rocznie, z odsetkami płatnymi z góry. Okres kredytowania wynosi dziewięć miesięcy, a 6% przyznanej kwoty ma pozostać w banku na koncie przedsiębiorstwa w postaci salda kompensującego.


Pobierz ppt "Krótkoterminowe źródła finansowania"

Podobne prezentacje


Reklamy Google