Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie Komendantów ZSP i ZSR

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie Komendantów ZSP i ZSR"— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie Komendantów ZSP i ZSR
DYREKTYWA SEVESO III. Nowa Dyrektywa. Nowe obowiązki. kpt. mgr inż. Wojciech Wiśniewski Dębe, 10 kwietnia 2015r.

2 Zawartość 1 Wprowadzenie 2 GHS, CLP, wartości progowe SN 3
Nowe obowiązki 4 Główne zmiany 5 Implementacja

3 Cykl zmian SEVESO III Dyrektywa 82/501/EWG z dnia 24 czerwca 1982
Dyrektywa 96/82/WE z dnia 9 grudnia 1996 Dyrektywa 2003/105/WE z dnia 16 grudnia 2003 Dyrektywa 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012 r.

4 Wprowadzenie Przyczyny nowelizacji Podwyższenie poziomu ochrony
Nowy unijny system klasyfikacji substancji I mieszanin Zwiększenie dostępu do informacji Podwyższenie poziomu ochrony Zmniejszenie Ilości awarii GHS  CLP Społeczeństwo

5 Główne zmiany Dyrektywa 67/548/EWG GHS

6 Zasady nowej dyrektywy
Zakres oparty o nowy system klasyfikacji Rozsz. przep. dot. PZPA, SZB, POR Państwa Członkowskie mogą zaostrzyć wymagania Wzmocnienie kontroli Wzmocnienie procedur związanych z informowaniem społeczeństwa i jego udziału w procesie decyzyjnym

7 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/18/UE
Wprowadzenie DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi, zmieniająca, a następnie uchylająca dyrektywę Rady 96/82/WE SEVESO III

8 - Global Harmonized System (Globalny System Zharmonizowany)Rok 2003
GHS GHS - Global Harmonized System (Globalny System Zharmonizowany)Rok 2003 CLP Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Nowe rozporządzenie w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej Główny powód zmian W przygotowaniu Obowiązuje od stycznia 2009r.

9 Kategorie substancji niebezpiecznych
SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE (nazwane) SEVESO II 34 pozycje 48 pozycji SEVESO III

10 Główne zmiany SEVESO III SEVESO II H P E O SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE
(kategorie) SEVESO III Zagrożenia dla zdrowia działanie toksyczne Zagrożenia fizyczne mat. wybuchowe gazy łatwopalne aerozole gazy utleniające ciecze łatwopalne s. samoreaktywne i nadtlenki organiczne s. stałe i ciekłe piroforyczne s. stałe i ciekłe utleniające Zagrożenia dla środowiska niebezpieczne dla środowiska Pozostałe zagrożenia reagujące gwałtownie z wodą (gazy łątwopalne, toksyczne) SEVESO II bardzo toksyczne, toksyczne, utleniające, wybuchowe, łatwopalne, wysoce łatwopalne, skrajnie łatwopalne, bardzo toksyczne dla organizmów wodnych, toksyczne dla organizmów wodnych, reagujące gwałtownie w zetknięciu z wodą, wyzwalające gazy toksyczne w zetknięciu z wodą. H P E O

11 Benzyny i benzyny ciężkie (w tym paliwa do silników odrzutowych)
Główne zmiany POZYCJA NR 34 (zmiany) Produkty ropopochodne i paliwa alternatywne Benzyny i benzyny ciężkie Paliwa alternatywne mające takie samo zastosowanie i posiadające podobne właściwości pod względem palności oraz zagrożeń dla środowiska jak produkty obok Nafty (w tym paliwa do silników odrzutowych) Oleje gazowe (w tym paliwo do silników wysokoprężnych, oleje opałowe i mieszaniny olejów gazowych) Text 2 Text 3 Text 4 Ciężki olej opałowy Nowelizacja wprowadzona w lutym 2014r.

12 Główne zmiany SZB RoB SZB PZPA
Zarządzanie i kontrola ryzyka związanego ze starzeniem się instalacji SZB PZPA Obowiązek wdrożenia PZPA przez SZB, także przez ZZR (chyba, że zastosowano inne rozwiązania – kompromis Uwzględnienie scenariuszy poważnych awarii, które mogłyby wystąpić w wyniku klęsk żywiołowych (np. trzęsienie ziemi, powódź) Wnioski z analogicznych awarii w danym sektorze technologicznym RoB

13 Główne zmiany Obowiązek uwzględnienia efektów domina przy ustalaniu działań ograniczających skutki awarii PO-R Wymóg konsultacji społecznych w procesie jego opracowywania oraz wprowadzania w nim znaczących zmian Wymóg konsultacji z załogą zakładu, z uwzględnieniem odpowiednich długoterminowych pracowników i podwykonawców

14 Główne zmiany EFEKT DOMINO
Identyfikacja zakładów i obszarów narażonych, obowiązek wymiany informacji i jej udostępniania, w tym na potrzeby ZPO-R EFEKT DOMINO Obowiązek informowania prowadzącego zakład przez organ właściwy, jeśli ten posiada dodatkowe informacje z innych obiektów przemysłowych

15 Główne zmiany KONTROLE
Obowiązek opracowania planu (systemu) kontroli (obejmuje plany rutynowych/ /planowych kontroli) KONTROLE Minimalna częstotliwość kontroli: ZoDR 1/rok, ZoZR 1/3 lata, chyba, że prowadzona jest systematyczna ocena zagrożeń poważnymi awariami Obowiązek przeprowadzenia nierutynowej kontroli, tak szybko jak to jest możliwe, w przypadku wystąpienia awarii, zdarzeń awaryjnych oraz poważnych skarg Wzmocnienie wymagań w przypadku wystąpienia awarii Niezależna od przedkładanych RoB

16 Główne zmiany KONTROLE Obowiązek rekontroli w ciągu 6 m-cy
(w przypadku stwierdzenia „poważnej niezgodności”) KONTROLE Obowiązek poinformowania prowadzącego zakład o wynikach kontroli w ciągu 4 m-cy Koordynacja z kontrolami prowadzonymi w oparciu o inne przepisy (wspólne kontrole)

17 Kontrole Zalecenia Kontrola Realizacja zaleceń

18 Nowe obszary wyłączone
SEVESO II - wszelkie działania przemysłu wydobywczego związane z poszukiwawczymi minerałów w kopalniach i kamieniołomach oraz wydobywaniem ich stamtąd również przy wykorzystaniu otworów wiertniczych - miejsca wysypisk odpadów SEVESO III eksploatacji, to jest poszukiwania, wydobycia oraz przetwarzania kopalin w kopalniach oraz kamieniołomach, w tym za pomocą odwiertów morskich poszukiwań i eksploatacji kopalin, w tym węglowodorów magazynowania gazu w podziemnych obiektach morskich, obejmujących zarówno przeznaczone do tego obiekty magazynowe, jak i obiekty, w których prowadzi się również poszukiwania i eksploatację kopalin, w tym węglowodorów składowisk odpadów, w tym magazynowania odpadów pod ziemią Art. 4 Obszary wyłączone (wyjątki) Art. 2

19 Obszary niepodlegające wyłączeniu
Podziemne magazynowanie gazu na lądzie w warstwach naturalnych, wodonośnych, kawernach solnych i nieeksploatowanych kopalniach oraz chemiczne i cieplne procesy przetwarzania i składowania powiązane z tymi operacjami, które dotyczą substancji niebezpiecznych Instalacje unieszkodliwiania odpadów z procesów flotacji, w tym stawy osadowe lub obwałowania, zawierające substancje niebezpieczne

20 Definicje zakładów – okres przejściowy
SEVESO NOWY ZAKŁAD INNY ZAKŁAD ISTNIEJĄCY ZAKŁAD

21 Definicje zakładów – okres przejściowy
SEVESO NOWY ZAKŁAD INNY ZAKŁAD ISTNIEJĄCY ZAKŁAD

22 Definicje zakładów – okres przejściowy
NOWY ZAKŁAD Zakład uruchomiony lub zbudowany 1 czerwca 2015 r. lub po tej dacie Miejsce działalności, które jest objęte zakresem stosowania niniejszej dyrektywy, lub zakład o zwiększonym ryzyku, który z dniem 1 czerwca 2015 r. lub po tej dacie staje się zakładem o dużym ryzyku lub odwrotnie, ze względu na zmiany w instalacjach lub działalności powodujące zmianę w wykazie substancji niebezpiecznych danego zakładu

23 Definicje zakładów – okres przejściowy
SEVESO NOWY ZAKŁAD INNY ZAKŁAD ISTNIEJĄCY ZAKŁAD

24 Definicje zakładów – okres przejściowy
ISTNIEJĄCY ZAKŁAD Zakład, który w dniu 31 maja 2015 r. jest objęty zakresem stosowania dyrektywy 96/82/WE, a od dnia 1 czerwca 2015 r. zostaje objęty zakresem stosowania niniejszej dyrektywy bez zmiany swojej klasyfikacji jako zakładu o zwiększonym ryzyku lub zakładu o dużym ryzyku

25 Definicje zakładów – okres przejściowy
SEVESO NOWY ZAKŁAD INNY ZAKŁAD ISTNIEJĄCY ZAKŁAD

26 Definicje zakładów – okres przejściowy
INNY ZAKŁAD Miejsce działalności objęte zakresem stosowania niniejszej dyrektywy lub zakład o zwiększonym ryzyku, który z dniem 1 czerwca 2015 r. lub po tej dacie staje się zakładem o dużym ryzyku lub odwrotnie, z powodów innych niż te

27 Okres dostosowawczy – szczegóły
ZGŁOSZENIE ZAKŁADU w odpowiednim terminie poprzedzającym rozpoczęcie budowy lub działalności lub poprzedzającym wprowadzenie zmian prowadzących do modyfikacji wykazu substancji niebezpiecznych; w terminie roku, licząc od daty rozpoczęcia stosowania niniejszej dyrektywy do danego zakładu, tj. 1 czerwca 2016r. w terminie roku, licząc od daty rozpoczęcia stosowania niniejszej dyrektywy do danego zakładu NOWY ISTNIEJĄCY INNY

28 Okres dostosowawczy – szczegóły
PROGRAM ZAPOBIEGANIA AWARIOM w rozsądnym terminie poprzedzającym rozpoczęcie budowy lub działalności lub poprzedzającym wprowadzenie zmian prowadzących do modyfikacji wykazu substancji niebezpiecznych w terminie roku, licząc od daty rozpoczęcia stosowania niniejszej dyrektywy do danego zakładu, tj. 1 czerwca 2016r. w terminie roku, licząc od daty rozpoczęcia stosowania niniejszej dyrektywy do danego zakładu NOWY ISTNIEJĄCY INNY

29 Okres dostosowawczy – szczegóły
RAPORT O BEZPIECZEŃSTWIE w przypadku nowych zakładów w odpowiednim terminie poprzedzającym rozpoczęcie budowy lub działalności lub poprzedzającym wprowadzenie zmian prowadzących do modyfikacji wykazu substancji niebezpiecznych w przypadku istniejących zakładów o dużym ryzyku – 1 czerwca 2016r. w przypadku innych zakładów w ciągu dwóch lat od daty rozpoczęcia stosowania niniejszej dyrektywy do danego zakładu NOWY ISTNIEJĄCY INNY

30 Okres dostosowawczy – szczegóły
WEWNĘTRZNY PLAN OPERACYJNO RATOWNICZY rozsądnym czasie przed rozpoczęciem działalności lub przed wprowadzeniem zmian prowadzących do modyfikacji wykazu substancji niebezpiecznych w przypadku istniejących zakładów o dużym ryzyku – 1 czerwca 2016r. w terminie dwóch lat, licząc od daty rozpoczęcia stosowania niniejszej dyrektywy do danego zakładu NOWY ISTNIEJĄCY INNY

31 Implementacja dyrektywy Wejście w życie z dniem 1 czerwca 2015r.
Termin implementacji Implementacja dyrektywy SEVESO III do dnia 31 maja 2015 roku Wejście w życie z dniem 1 czerwca 2015r.

32 Implementacja do prawa krajowego – zmieniane ustawy
Ustawa Prawo ochrony środowiska Ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym SEVESO III Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

33 Implementacja do prawa krajowego
Ustawa Prawo ochrony środowiska Rozporządzenie MG w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej Rozporządzenie MŚ w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej Rozporządzenie MG w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać raport o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku Rozporządzenie MSW w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać plany operacyjno-ratownicze

34 Implementacja do prawa krajowego
Rozporządzenie dot. planów operacyjno-ratowniczych – zmiana z Ministerstwa Gospodarki na Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Obecnie sama ustawa jak i akty wykonawcze do niej „opuściły” Komitet do Spraw Europejskich Akty wykonawcze do Ustawy POŚ na etapie wewnętrznych konsultacji Możliwość powstania opóźnienia w implementacji Dyrektywy

35 Implementacja do prawa krajowego
Ogromna ilość uwag Sprzeczność interesów Brak jednomyślności Powody opóźnienia Nachodzące na siebie kompetencje Zmiany koncepcji

36 kpt. mgr inż. Wojciech Wiśniewski
Dziękuję za uwagę kpt. mgr inż. Wojciech Wiśniewski


Pobierz ppt "Spotkanie Komendantów ZSP i ZSR"

Podobne prezentacje


Reklamy Google