Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Obszary Natura 2000 Wykonali: Barbara Badzińska Michał Dziędziel.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Obszary Natura 2000 Wykonali: Barbara Badzińska Michał Dziędziel."— Zapis prezentacji:

1 Obszary Natura 2000 Wykonali: Barbara Badzińska Michał Dziędziel

2 Jakie są cele Obszarów Natura 2000?
Głównym celem funkcjonowania sieci Natura 2000 jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Drugim jej celem jest ochrona różnorodności biologicznej. Obecnie w Polsce sieć Natura 2000 zajmuje prawie 20% powierzchni lądowej. W jej skład wchodzi 849 obszarów siedliskowych oraz 145 obszarów ptasich.

3 Podstawy funkcjonowania Obszarów Natura 2000
Podstawą jego funkcjonowania są dwie unijne dyrektywy - Dyrektywa 2009/147/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa - zwana dyrektywą ptasią oraz Dyrektywa 92/43/EWG Rady z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory - zwana dyrektywą siedliskową. W myśl dyrektywy ptasiej oraz dyrektywy siedliskowej każdy kraj członkowski Unii Europejskiej ma obowiązek zapewnić siedliskom przyrodniczym i gatunkom roślin i zwierząt, o których mowa w tych dyrektywach, warunki sprzyjające ochronie lub zadbać o odtworzenie ich dobrego (właściwego) stanu, m.in. poprzez wyznaczenie obszarów specjalnej ochrony ptaków (OSO) oraz specjalnych obszarów ochrony siedlisk (SOO).

4 Dyrektywa Ptasia Dyrektywa ptasia nakazuje państwom członkowskim  podjęcie szczególnych działań ochronnych dla gatunków ptaków istotnych dla Europy. Jednym z obowiązków jest ustanowienie obszarów specjalnej ochrony ptaków, których przedmiotami ochrony są ptaki oraz ich siedliska. W ramach ptasich obszarów Natura 2000 chroni się gatunki ptaków zagrożonych wyginięciem, jak również regularnie występujące gatunki ptaków wędrownych, które w czasie swych corocznych wędrówek odpoczywają lub zatrzymują się w krajach Unii Europejskiej.

5 Dyrektywa siedliskowa
Miejsca ich ochrony wyznacza się jako specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO). W przypadku SOO, każde państwo członkowskie opracowuje i przedstawia Komisji Europejskiej listę leżących na jego terytorium obszarów kwalifikujących pod względem przyrodniczym, odpowiadających gatunkowo i siedliskowo wymogom zawartym w dyrektywie siedliskowej. W dyrektywie siedliskowej cele ochrony wymienione zostały wymagające działań ochronnych typy siedlisk przyrodniczych o znaczeniu dla całej Unii Europejskiej (naturalne oraz półnaturalne tereny lądowe i wodne wyróżniające się specyficznymi czynnikami geograficznymi, fizycznymi cechami środowiska i określonymi zbiorowiskami roślinnymi) oraz wybrane cenne gatunki roślin i zwierząt (poza ptakami).

6 Mapa Obszarów Natura 2000 w Polsce

7 Mapa Obszarów Natura 2000 z podziałem na Dyrektywę Ptasią i Siedliskową

8 Obszary Natura 2000 znajdujące się najbliżej Tychów
Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Zbiornik Goczałkowicki – Ujście Wisły i Bajerki  Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Dolina Górnej Wisły Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Pierściec Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Stawy w Brzeszczach Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Dolina Dolnej Soły Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Dolna Soła

9 Dolina Górnej Wisły – co chronimy?
Z racji iż jest on objęty Dyrektywą Ptasią to chroni się w nim ptactwo a między innymi takie ptaki jak: Żuraw Dzięcioł czarny, zielonosiwy i średni Czapla biała i nadobna Bocian biały Łabędź krzykliwy

10 Stawy w Goczałkowicach


Pobierz ppt "Obszary Natura 2000 Wykonali: Barbara Badzińska Michał Dziędziel."

Podobne prezentacje


Reklamy Google