Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kurs materiałów niebezpiecznych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kurs materiałów niebezpiecznych"— Zapis prezentacji:

1 Kurs materiałów niebezpiecznych
SafetyNet educations Modul 3 © SafetyNet Nederland bv. All intellectual property rights with respect to the Website and study material remain with SafetyNet Nederland. Without the prior written consent of SafetyNet Nederland it is not allowed to disclose, multifold, save or offer for sale (parts of) this presentation, information on the Website or other course material displayed on the Website, in any possible way.

2 Kurs materiałów niebezpiecznych
ADR. ADR= kod na potrzeby transportu drogowego. ADR (fr. L' Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) to międzynarodowa konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych, sporządzona w Genewie dnia 30 września 1957 r. Została ratyfikowana przez Państwo Polskie w 1975 r. Przepisy umowy ADR są nowelizowane w cyklu dwuletnim. Umowa obowiązuje obecnie w 46 krajach. Kurs materiałów niebezpiecznych

3 Kurs materiałów niebezpiecznych
Kod ADR zawiera dziewięć części: Przepisy ogólne. Klasyfikację. Substancje niebezpieczne / vrijstellingen voor LQ. Przepisy dotyczące stosowania opakowań i zbiorników. Przepisy dotyczące wysyłki. Wymagania dotyczące konstrukcji i wymagania dotyczące testowania opakowań, IBC’s i zbiorników. Przepisy dotyczące transportu, załadowywania, rozładowywania i sposobu postępowania z daną substancją. Wymagania dotyczące pasażerów pojazdu, wyposażenia, kierownictwa i prowadzenia dokumentacji. Wymagania dotyczące konstrukcji i zatwierdzania pojazdów. Kurs materiałów niebezpiecznych

4 Klasy materiałów do transportu.
Materiały niebezpieczne w zależności od rodzaju transportu zostały podzielone na klasy materiałów, które wykazują specyficzne właściwości:  Klasa zagrożeń: Niebezpieczne materiały:  1                Materiały wybuchowe. 2                           Gazy palne - Niepalne - trujące 3                           Ciecze zapalne. 4.1                        Materiały stałe zapalne 4.2                        Materiały samozapalne 4.3                        Materiały niebezpieczne w zetknięciu z wodą gazy palne 5.1                        Materiały utleniające 5.2                        Nadtlenki organiczne 6.1                        Materiały trujące 6.2                        Materiały zakaźne 7                           Materiały promieniotwórcze 8                           Materiały żrące 9                           Różne materiały i przedmioty niebezpieczne Kurs materiałów niebezpiecznych

5 Kurs materiałów niebezpiecznych
Napisy i etykiety. Oprócz etykiet dotyczących zagrożeń stosuje się również jeszcze inne etykiety; takie jak etykiety informujące o sposobie obchodzenia się z opakowaniem - ta strona na górze, - chronić przed deszczem, - szkło. W transporcie lotniczym stosuje się jeszcze inne etykiety: - substancja namagnesowana (ostrzeżenie przed substancją, która poprzez swoje pole magnetyczne może mieć wpływ na aparaturę pokładową), - ciecze kriogeniczne ( ostrzeżenie przed głęboko schłodzonymi gazami płynnymi) i etykietę dla - ‘cargo aircraft only ‘. Dla substancji szkodliwych dla środowiska morskiego znamy w transporcie morskim osobną etykietę: Marine Pollutant. Kurs materiałów niebezpiecznych

6 Kurs materiałów niebezpiecznych
Opakowania. W transporcie materiałów niebezpiecznych posługujemy się tak zwanymi grupami pakowań, aby podać, jaki jest stopień zagrożenia w ramach danej klasy ADR. Stopień zagrożenia wyrażany jest w postaci grup pakowań I, II lub III zapisanych znakami rzymskimi. Klasa ADR 6.1 z grupą pakowań I stanowi więc najbardziej niebezpieczny materiał z substancji trujących, materiał z grupy pakowań III jest najmniej niebezpiecznym materiałem. Również rodzaj (moc) pakowania zależy od zagrożenia stwarzanego przez daną substancję. Substancje z grupy pakowań nr I można pakować tylko w opakowania posiadające literkę X. Substancje z grupy pakowań nr II można pakować tylko w opakowania posiadające literkę Y i X. Substancje z grupy pakowań nr III można pakować tylko w opakowania posiadające literkę Z, Y i X. Kurs materiałów niebezpiecznych

7 Kurs materiałów niebezpiecznych
Opakowania. Niebezpieczne materiały mogą być pakowane tylko w tak zwane opakowania zatwierdzone przez UN [ONZ] (za wyjątkiem LQ). Opakowania te, zatwierdzone wyłącznie przez wskazane instytucje, mogą składać się z bardzo różnych materiałów, jeżeli tylko dostosowane są do niebezpiecznych właściwości substancji. Na każdym zatwierdzonym przez UN opakowaniu widnieje kod: UN A1/X/480/98/NL/0482 Numer UN podaje, że mamy do czynienia z opakowaniem zatwierdzonym przez UN [ONZ]. 1A1 oznacza, że chodzi o beczkę stalową z nieściągalną pokrywą. Litera X oznacza, że ten rodzaj opakowania jest przeznaczony dla grup pakowania I, II i III. Liczba 480 to ciśnienie testowe w kilo paskalach. 98 to rok produkcji. NL to oznaczenie kraju, w którym miało miejsce dopuszczenie tego opakowania na rynek. 0482 to numer rejestracyjny producenta. Kurs materiałów niebezpiecznych

8 Kurs materiałów niebezpiecznych
Ilości limitowane. Jeżeli przewożone są małe opakowania lub opakowania dla handlu detalicznego to może być mowa o limitowanej ilości ( ilości limitowane : LQ ) . Klasy 1, 4.2, 6.2 i 7 są z tego wyłączone ). Opakowania z LQ są zwolnione z ADR, chyba, że: nie podlegają one pod ADR; ale muszą posiadać etykietę. Z dniem 1 stycznia 2011 etykieta ta została zmieniona. Kurs materiałów niebezpiecznych

9 Kurs materiałów niebezpiecznych
Etykietowanie Wszystkie opakowania, które umieszczone są na jednej palecie, należy przed transportem zamocować na palecie. Poprzez owinięcie całej zawartości palety folią można je mocniej unieruchomić. Często może to nie wystarczyć. Jeżeli paleta została owinięta folią to wszystkie materiały niebezpieczne należy tak ułożyć na palecie, aby z zewnątrz były widoczne ich etykiety. Przy dobieraniu zamówień zrozumiałym jest ustawianie puszek na palecie tak, aby etykiety były po stronie zewnętrznej. Jeżeli etykiety nie są widoczne z zewnątrz to na folii należy nakleić wszystkie etykiety ADR wszystkich towarów znajdujących się na palecie. Oprócz tego na folii należy umieścić słowo ‘opakowanie dodatkowe’. Kurs materiałów niebezpiecznych

10 Kurs materiałów niebezpiecznych
Dokument przewozowy. Zgodnie z ADR na dokumencie przewozowym należy zamieścić następujące dane: numer UN, nazwę materiału, klasę ADR, (w nawiasie dodatkowe zagrożenia), grupę pakowania, kod tunelowy, ilość opakowań (Colli/IBC), objętość masy brutto / netto, nazwę/adres nadawcy i nazwę/adres odbiorcy. Przykład: UN 1230 Methanol, 3 (6.1), II (D/E) W miejscu klasy zagrożeń należy podać numer etykiety z kolumny 5 listy materiałów ADR; następnie w nawiasie należy umieścić ewentualne numery etykiet, które informują o dodatkowych zagrożeniach. Kurs materiałów niebezpiecznych

11 Kurs materiałów niebezpiecznych
Dokument przewozowy. Jeżeli mamy do czynienia z transportem międzynarodowym to dane na liście przewozowym muszą być zapisane w języku kraju wysyłki jak również w j. angielskim, francuskim lub niemieckim, jeśli różni się on od języka kraju wysyłki. Również jeżeli przewożone są tylko nieoczyszczone puste opakowania należy sporządzić list przewozowy. Kurs materiałów niebezpiecznych

12 Kurs materiałów niebezpiecznych
Dokument przewozowy. W przypadku transportu morskiego stosuje się pewne inne dokumenty. I tak w przypadku kontenera morskiego należy załączyć tak zwany container packing certificate, jeżeli kontener zostanie załadowany i następnie będzie transportowany na statku. Ten certyfikat załadowania kontenera jest zaświadczeniem potwierdzającym , że załadunek odbył się w zgodzie z przepisami dotyczącymi transportu morskiego (kod IMDG). Oprócz tego certyfikatu dla faktycznego transportu morskiego stosuje się Multimodel Dangerous goods Form. Dane, które muszą być zamieszczone na tym dokumencie, również są ściśle określone: nazwa materiału do transportu, klasa zagrożeń, w przypadku gazów z wtórnymi właściwościami niebezpiecznymi informacje na temat tych wtórnych właściwości niebezpiecznych, numer UN, grupa pakowania, ilość i opis opakowań i całkowita waga w kg lub całkowita objętość w litrach. Kurs materiałów niebezpiecznych

13 Kurs materiałów niebezpiecznych
Karta instrukcji. Podczas transportu materiałów niebezpiecznych kierowca musi posiadać kartę instrukcji przewożonego materiału. Jest to instrukcja na piśmie dotycząca przewozu niebezpiecznych materiałów składająca się z 4 stron. Dla każdej klasy ADR podane są informacje, jak kierowca ma się zachować, jeżeli coś się nie uda. Oprócz tego podane są informacje jakie materiały awaryjne należy mieć zawsze przy sobie. Karta instrukcji musi być sporządzona w języku zrozumiałym dla kierowcy. Zanim niebezpieczne materiały zostaną załadowane należy sprawdzić, czy kierowca posiada instrukcję przy sobie. Oprócz tego należy sprawdzić dowód osobisty kierowcy, jego certyfikat ARD i lub czy obecna jest wystarczająca ilość materiału do zamocowania. Kurs materiałów niebezpiecznych

14 Załadunek samochodów ciężarowych.
Podczas załadunku samochodów ciężarowych niebezpiecznymi materiałami należy przestrzegać jeszcze pewnych dodatkowych reguł: Zadania i odpowiedzialność osoby dokonującej załadunku zawarte są w ADR. Pracownicy magazynu muszą dysponować wiedzą na temat niebezpiecznych materiałów. Pomarańczową tablicę należy rozłożyć zanim rozpocznie się załadunek. Odpowiednio wcześniej należy się upewnić, czy jest wystarczająca ilość materiału do zamocowania. Należy skontrolować miejsce do załadowania pod względem zabrudzeń, gwoździ, wystających części . Towary należy dobrze zamocować, przy czym należy uwzględnić reguły rozdziału materiałów (nie należy składować środków spożywczych obok chemikaliów) Kurs materiałów niebezpiecznych

15 Środki ochrony osobistej w samochodzie.
Każda jednostka transportowa przewożąca niebezpieczne substancje musi być wyposażona w następujące środki bezpieczeństwa: Przynajmniej 1 klocek zatrzymujący dla każdego pojazdu w wielkości odpowiadającej wadze pojazdu i średnicy kół. Dwa samodzielnie stojące sygnały ostrzegawcze ( na przykład stożki odblaskowe, trójkąty ostrzegawcze lub migające pomarańczowe lampki (niezależnie od rodzaju pojazdu)). Kamizelkę bezpieczeństwa lub ubiór bezpieczeństwa zgodnie z EN471 dla każdego członka załogi pojazdu. Lampę przenośną dla każdego członka załogi pojazdu. Środki ochrony układu oddechowego zgodnie z uzupełniającymi postanowieniami S7, jeżeli te uzupełniające postanowienia mają zastosowanie zgodnie z informacją w kolumnie 19 tabeli A Środki ochrony osobistej i wyposażenie konieczne do zastosowania dodatkowych i/lub szczególnych środków, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcjach pisemnych. Na karcie instrukcji dla każdej klasy ARD podane jest, jakie wyposażenie należy zabrać ze sobą. Dlatego należy oczekiwać, że na wyposażeniu zawsze znajdą się planteka do przykrycia, łopata, środek do przemywania oczu, rękawice odporne na kwasy, apteczka pierwszej pomocy i buty z cholewą. Kurs materiałów niebezpiecznych

16 Kurs materiałów niebezpiecznych
Główne menu Kurs materiałów niebezpiecznych


Pobierz ppt "Kurs materiałów niebezpiecznych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google