Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZESPÓŁ EKSPERCKI DS. EUROPEJSKIEJ I KRAJOWEJ POLITYKI STRUKTURALNEJ RP

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZESPÓŁ EKSPERCKI DS. EUROPEJSKIEJ I KRAJOWEJ POLITYKI STRUKTURALNEJ RP"— Zapis prezentacji:

1 ZESPÓŁ EKSPERCKI DS. EUROPEJSKIEJ I KRAJOWEJ POLITYKI STRUKTURALNEJ RP
Mazowsze 2018

2 Zespół Ekspercki ds. Europejskiej i Krajowej Polityki Strukturalnej pełni głównie rolę opiniodawczo-doradczą m.in. w sprawach związanych z: przygotowywaniem stanowisk Związku Województw RP, pomocnych w pracach nad długookresowymi i średniookresowymi krajowymi dokumentami strategicznymi, inicjowaniem i opiniowaniem projektów aktów prawnych, inspirowaniem i podejmowaniem wspólnych inicjatyw, mających wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy regionów, dbaniem o interesy województw na forum ogólnopaństwowym i międzynarodowym, w zakresie wdrażania funduszy europejskich.

3 Aktualnie Zespół pracuje nad opiniowaniem dokumentów znajdujących się w pakiecie legislacyjnym dotyczącym nowej perspektywy finansowej. Obecnie trwa między regionalny proces konsultacji: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarzadzania Granicami i Wiz (rozporządzenie ogólne), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

4 Strategiczne propozycje dotyczą:
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarzadzania Granicami i Wiz (rozporządzenie ogólne): do dnia 22 sierpnia regiony zgłosiły ponad 30 poprawek do treści rozporządzenia Strategiczne propozycje dotyczą: umożliwienia aktualizacji danych statystycznych, zmniejszeniu liczby dostępnych kodów interwencji poprzez połączenie ich zakresu, zwiększenie limitu środków na PT.

5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności: do dnia 22 sierpnia regiony zgłosiły pond 60 poprawek do treści rozporządzenia Strategiczne propozycje dotyczą: przesunięć niektórych typów wsparcia pomiędzy celami tematycznymi, zmiany określonych pułapów koncentracji tematycznej, umożliwienia udzielania wsparcia na transport kolejowy, dopuszczenia do dofinansowania inwestycji trwałego składowania odpadów polegających na ich likwidacji lub rekultywacji, bardziej wyraźnego rozgraniczenia zakresu interwencji pomiędzy EFRR i FS, a EFS Plus, doprecyzowania załącznika dotyczącego wskaźników produktu i rezultatu poprzez dodanie definicji, jednostek miar oraz przeformułowanie niektórych z propozycji.

6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego Plus:
do dnia 22 sierpnia regiony zgłosiły 27 poprawek do treści rozporządzenia Najważniejsze propozycje dotyczą: wdrażania komponentu zdrowie w zarządzaniu dzielonym, rewizji poziomów koncentracji tematycznej w EFS, włączenia uwarunkowań i wyzwań regionalnych przy opracowywaniu programów (nie tylko wyzwań opisanych w zaleceniach dla poszczególnych Państw - CSR), narzucania sztucznej demarkacji pomiędzy interwencjami dotyczącymi ludzi młodych, deprywacji materialnej i pozostałą interwencją EFS, która niweluje korzyści wynikające z utworzenia FES+ .

7 Harmonogram prac Zespołu:
Ostateczny kształt opinii dotyczącej pakietu legislacyjnego zostanie wypracowany na kolejnym posiedzeniu Zespołu, które odbędzie się w dnia września br. w Warszawie. Następnie zalecenia ZEEiKPS za pośrednictwem Związku Województw RP zostaną przekazane pod obrady Konwentu Marszałków. Poza wrześniowym spotkaniem do końca br. zaplanowano jeszcze kolejna dwa posiedzenia Zespołu na których najprawdopodobniej omawiane będą opinie Komitet Oprócz prac nad unijnymi rozporządzeniami Zespół na bieżąco opiniuje akty prawa krajowego. W ostatnim czasie wydał opinię do projektu ustawy o rynku pracy, która spotkała się z częściową akceptacją ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


Pobierz ppt "ZESPÓŁ EKSPERCKI DS. EUROPEJSKIEJ I KRAJOWEJ POLITYKI STRUKTURALNEJ RP"

Podobne prezentacje


Reklamy Google