Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DOSTOSOWANIE WARUNKÓW EGZAMINACYJNYCH DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIÓW rok szkolny 2018/2019.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DOSTOSOWANIE WARUNKÓW EGZAMINACYJNYCH DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIÓW rok szkolny 2018/2019."— Zapis prezentacji:

1 DOSTOSOWANIE WARUNKÓW EGZAMINACYJNYCH DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIÓW
rok szkolny 2018/2019

2 Terminy egzaminów: Klasa VIII: 15,16,17 IV 2019 r.
(język polski, matematyka, język angielski) Klasy III: 10,11,12 IV 2019 r. (historia i WOS, język polski, przyrodnicze, matematyka, język nowożytny) WYNIKI: 14 VI 2019 r.

3 Terminarz i procedury:
Do 28 IX szkoła zobowiązana jest do zapoznania uczniów i ich rodziców z możliwymi dostosowaniami warunków i form egzaminu; Do 1 X złożenie deklaracji dotyczącej wyboru języka, Do 15 X rodzice uczniów klas III i VIII przedkładają dyrektorowi szkoły opinię, orzeczenie lub zaświadczenie lekarskie uprawniające do dostosowania warunków i formy egzaminu oraz piszą podanie do dyrektora o dostosowanie egzaminu do potrzeb swojego dziecka. Do 20 XI dyrektor informuje na piśmie rodziców ucznia o dostosowaniu warunków i form przeprowadzania egzaminu do jego dysfunkcji, Do 23 XI rodzice składają oświadczenie o skorzystaniu lub rezygnacji z przyznanych uczniowi dostosowań.

4 Podstawa dostosowania warunków egzaminu:
Opinia psychologiczna stwierdzająca specyficzne trudności w uczeniu się; Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub nauczania indywidualnego; Wniosek o dostosowanie warunków egzaminu ze względu na sytuację kryzysową lub traumatyczną; Zaświadczenie lekarskie stwierdzające chorobę przewlekłą; Zaświadczenie lekarskie w sytuacji choroby lub niesprawności czasowej W każdym z przypadków potrzebne jest podanie rodziców do dyrektora szkoły

5 Możliwe formy dostosowania warunków i form egzaminu:
Dostosowany do niepełnosprawności arkusz egzaminacyjny z wydłużonym czasem pracy, Wydłużony czas pracy, Osobna sala, Zaznaczanie odpowiedzi do pytań zamkniętych na arkuszu bez przenoszenia do karty odpowiedzi, Zmodyfikowane kryteria oceniania, Zapisywanie odpowiedzi na komputerze lub nauczyciel wspomagający zapisujący odpowiedzi (przy bardzo nasilonej dysgrafii), Głośne odczytanie tekstów powyżej 250 słów, Dostosowanie miejsca pracy do dysfunkcji lub choroby, Korzystanie z zaleconego sprzętu medycznego i leków, Obecność specjalisty, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania właściwego kontaktu z uczniem.

6 PODSTAWA DOSTOSOWANIA WARUNKÓW EGZAMINACYJNYCH
Specyficzne trudności w uczeniu się Niepełnosprawność intelektualna niedosłuch, niedowidzenie, afazja, niepełnosprawność ruchowa, niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem, Autyzm i Zespół Aspergera, trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej Przewlekła lub czasowa choroba Sytuacja kryzysowa lub traumatyczna

7 Wydłużenie czasu pracy dla klas III gimnazjum:
Język polski- 45 minut (z 90 do 135) Matematyka- 45 minut (z 90 do 135) Historia i WOS- 20 minut (z 60 do 80) Przedmioty przyrodnicze- 20 minut (z 60 do 80) Język obcy na poziomie podstawowym- 20 minut (z 60 do 80) Język obcy na poziomie rozszerzonym- 30 minut (z 60 do 90)

8 Wydłużenie czasu pracy dla uczniów klasy VIII:
Język polski o 60 minut (ze 120 na 180) Matematyka o 50 minut (ze 100 na 150) Język angielski o 45 minut (z 90 na 135)

9 WZÓR PODANIA DO DYREKCJI:
Imię i nazwisko rodzica miejscowość, data adres Dyrektor Szkoły Podstawowej w Luborzycy Zwracam się z prośbą o dostosowanie warunków egzaminu gimnazjalnego/ ósmoklasisty do potrzeb mojej córki/ mojego syna .…………… , ucznia klasy ……….. . Podpis rodzica

10 W sytuacjach niejasnych i przypadkach nie omówionych szczegółowo proszę o kontakt z pedagogiem szkolnym

11

12

13

14 Przydatne linki: https://doradztwo.ore.edu.pl

15 Dziękuję za uwagę - Pedagog Szkolny mgr Alina Marchewczyk
Wysiołek Luborzycki, r.


Pobierz ppt "DOSTOSOWANIE WARUNKÓW EGZAMINACYJNYCH DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIÓW rok szkolny 2018/2019."

Podobne prezentacje


Reklamy Google