Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmiany w procedurze uzyskania stopni awansu zawodowego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmiany w procedurze uzyskania stopni awansu zawodowego"— Zapis prezentacji:

1 Zmiany w procedurze uzyskania stopni awansu zawodowego
przez nauczycieli

2 Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r.
wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. z dnia 13 kwietnia 2018r. poz. 967) Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203) wprowadziła zmiany w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, w zakresie awansu zawodowego nauczycieli, które obowiązują od 1 września 2018r. Awans zawodowy nauczyciela

3 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 26 lipca 2018r
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia 16 sierpnia 2018r., poz. 1574) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 29 maja 2018r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (Dz. U. z dnia 12 czerwca 2018r., poz. 1133) Awans zawodowy nauczyciela

4 Rozporządzenie MEN w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego
§ 1. Rozporządzenie określa sposób odbywania stażu, rodzaj dokumentacji załączanej do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, zakres wymagań do uzyskania poszczególnych stopni awansu zawodowego, tryb działania komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, wzory zaświadczeń o uzyskaniu akceptacji lub zdaniu egzaminu oraz wzory aktów nadania stopni awansu zawodowego.

5 KN Art. 9d - rozpoczęcie stażu
1. Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły, z tym że nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez złożenia wniosku. Awans zawodowy nauczyciela

6 STAŻYSTA Stażysta będzie musiał zrealizować staż w wymiarze  1 roku i 9 miesięcy. Aby staż mógł być dokończony, w nowelizacji przewidziano obowiązek zawarcia z nauczycielem stażystą umowy o pracę na czas określony obejmujący dwa lata szkolne (art. 9c ust. 1 pkt 1 oraz art. 10 ust. 2 Karty Nauczyciela w brzmieniu od 1 września 2018r.). Staż rozpoczęty przed 1 września 2018 r. a nie zakończony do tego dnia realizowany będzie na dotychczasowych zasadach.

7 Rozporządzenie MEN w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego
§ Nauczyciel stażysta przedkłada dyrektorowi szkoły plan rozwoju zawodowego w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w szkole. 2. Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany dołączają plan rozwoju zawodowego do wniosku o rozpoczęcie stażu.

8 KN Art. 9d - rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego
4. Nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej 3 lat, a nauczyciel mianowany może rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej 4 lat od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego. Awans zawodowy nauczyciela

9 KN Art. 9d - rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego
4a. Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany, legitymujący się wyróżniającą oceną pracy, może rozpocząć staż na kolejny stopień awansu zawodowego po przepracowaniu w szkole co najmniej 2 lat od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego. Awans zawodowy nauczyciela

10 Warunkiem nadania stopnia awansu zawodowego jest:
posiadanie kwalifikacji zawodowych do prowadzonych w okresie stażu zajęć (art. 11 Karta Nauczyciela) do nauczycieli zatrudnionych bez wymaganych kwalifikacji nie stosuje się przepisów dotyczących awansu zawodowego, uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej po przeprowadzonej rozmowie/egzaminie. Seminarium: Planowanie rozwoju zawodowego nauczyciela

11 KN Art.9d - przerwy w stażu
W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu ojcowskiego, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. W przypadku gdy łączny czas nieprzerwanej nieobecności w pracy z przyczyn, o których mowa w zdaniu pierwszym oraz w ust. 5, jest dłuższy niż rok i 6 miesięcy, nauczyciel jest obowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

12 KN Art.9d – przerwy w stażu
5. W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu pozostawiania w stanie nieczynnym, czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy lub urlopu innego niż wypoczynkowy i urlopy, o których mowa w ust. 5a, trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. W przypadku nieobecności dłuższej niż rok nauczyciel obowiązany jest do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze. Awans zawodowy nauczyciela

13 KN art. 9f 2. Nauczycielowi kontraktowemu i nauczycielowi mianowanemu, którzy w okresie trwania stażu zmienili miejsce zatrudnienia, do stażu, o którym mowa w art. 9c ust. 1 pkt 2, zalicza się okres dotychczas odbytego stażu, jeżeli podjęli zatrudnienie w szkole nie później niż w okresie 3 miesięcy po ustaniu poprzedniego stosunku pracy i za okres dotychczas odbytego stażu otrzymali co najmniej dobrą ocenę pracy. 3. Ocenę pracy, o której mowa w ust. 2, uwzględnia się przy dokonywaniu oceny pracy nauczyciela po zakończeniu całego stażu.

14 Art. 129. Ustawa o finasowaniu zadań oświatowych - rozpoczęcie stażu
W przypadku nauczyciela kontraktowego i nauczyciela mianowanego, który do dnia 1 września 2018 r. w trakcie odbywania stażu na kolejny stopień awansu zawodowego zmienił miejsce zatrudnienia i za okres dotychczas odbytego stażu otrzymał pozytywną ocenę dorobku zawodowego, ocena ta jest uwzględniana do oceny pracy dokonywanej po zakończeniu całego stażu. Awans zawodowy nauczyciela

15 Art. 130. Ustawa o finasowaniu zadań oświatowych - rozpoczęcie stażu
W roku szkolnym 2018/2019 nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego, jeżeli legitymuje się co najmniej dwuletnim okresem pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego. Awans zawodowy nauczyciela

16 KN Art.22 który w żadnej z tych szkół nie jest zatrudniony
3. Do nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, który w żadnej z tych szkół nie jest zatrudniony w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie jednak wymiar jego zajęć stanowi co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć dla danego stanowiska, nie ma zastosowania przepis art. 91b ust. 1. Awans zawodowy nauczyciela

17 KN Art.22 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, organ sprawujący nadzór pedagogiczny wyznacza dyrektora szkoły, który wykonuje czynności związane z odbywaniem stażu przez nauczyciela, w tym powołuje opiekuna stażu, dokonuje oceny pracy nauczyciela po zakończeniu stażu oraz wskazuje nauczycielowi właściwego dyrektora szkoły lub właściwy organ do złożenia wniosku o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego. Awans zawodowy nauczyciela

18 Zadanie w planie rozwoju
to konkretna czynność do wykonania przez nauczyciela, ujęta w planie rozwoju zawodowego wraz z terminem realizacji; Seminarium: Planowanie rozwoju zawodowego nauczyciela

19 Jaką strukturę może mieć plan rozwoju zawodowego?
I. części wstępnej - autoprezentacja i autodiagnoza zasobów własnych, cele podejmowanych działań, prezentacja specyfiki pracy i szkoły, przygotowanie do planowania – prawo, szkolenie, opiekun stażu, II. planu właściwego – wykaz zadań potwierdzających spełnienie wymagań i rozwój zawodowy nauczyciela, Awans zawodowy nauczyciela

20 Jaką strukturę może mieć plan rozwoju zawodowego?
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego Obszar planowania działań /wymagania z rozporządzenia § 6, 7 ust.1/2 § 8 ust.1 i 3 Zadania Sposób realizacji, termin Zamierzony efekt/sposób dokumentowania Treść wymagania zadanie kilka sposobów dla realizacji jednego zadania, droga dochodzenia do założonego celu Awans zawodowy nauczyciela

21 §3. Rozporządzenie MEN 3. Dyrektor szkoły, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w szkole, zatwierdza plan rozwoju zawodowego nauczyciela albo zwraca go nauczycielowi do poprawienia wraz z pisemnym zaleceniem wprowadzenia niezbędnych zmian. 4. Nauczyciel jest obowiązany poprawić plan rozwoju zawodowego zgodnie z zaleceniami dyrektora szkoły i ponownie przedłożyć go dyrektorowi szkoły w wyznaczonym przez niego terminie, nie krótszym niż 3 dni robocze. Dyrektor szkoły zatwierdza poprawiony planu rozwoju zawodowego, uwzględniając jego zalecenia, w terminie 7 dni od dnia jego przedłożenia.

22 § 4. Rozporządzenie MEN -Dyrektor
1. Dyrektor szkoły zapewnia nauczycielowi odbywającemu staż warunki do: obserwacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych oraz innych zajęć prowadzonych w szkole, w szczególności zajęć prowadzonych przez nauczyciela tego samego przedmiotu lub rodzaju zajęć w tej samej lub innej szkole; udziału w formach doskonalenia zawodowego, określonych w zatwierdzonym planie rozwoju zawodowego; 3) korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innych placówek i instytucji oświatowych. Awans zawodowy nauczyciela

23 § 4. Rozporządzenie MEN -Dyrektor
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w trakcie stażu, dyrektor szkoły może pisemnie zobowiązać nauczyciela do zmiany planu rozwoju zawodowego, w terminie nie krótszym niż 5 dni lub zmienić nauczycielowi opiekuna stażu. 3. W trakcie stażu dyrektor dokonuje obserwacji i omówienia co najmniej jednych, prowadzonych przez nauczyciela zajęć. 4. W trakcie stażu nauczyciel może wprowadzać zmiany w planie rozwoju zawodowego za zgodą dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły zatwierdza zmieniony plan rozwoju zawodowego, w terminie 7 dni od dnia jego przedłożenia. Awans zawodowy nauczyciela

24 § 5. 1. Opiekun stażu, w ramach swoich zadań:
współpracuje z nauczycielem odbywającym staż i wspiera go w procesie wdrażania do pracy w zawodzie, a w przypadku stażu nauczyciela stażysty w szczególności zapoznaje nauczyciela z dokumentami obowiązującymi w danej szkole, w tym z dokumentacją przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej; 2) współpracuje z nauczycielem odbywającym staż w tworzeniu planu rozwoju zawodowego, w szczególności uczestniczy w doborze właściwych form doskonalenia zawodowego na podstawie: analizy słabych i mocnych 3) wspiera nauczyciela odbywającego staż w realizacji obowiązków zawodowych;

25 § 5. 1. Opiekun stażu, w ramach swoich zadań:
4) umożliwia nauczycielowi odbywającemu staż uczestniczenie w prowadzonych przez siebie zajęciach, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu; 5) obserwuje zajęcia prowadzone przez nauczyciela odbywającego staż, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu; 6) doskonali swoje umiejętności i wiedzę w zakresie niezbędnym do pełnienia roli opiekuna stażu; 7) dzieli się z nauczycielem odbywającym staż swoją wiedzą i doświadczeniem, w szczególności omawia z nauczycielem zajęcia prowadzone przez siebie oraz przez nauczyciela;

26 § 5. 1. Opiekun stażu, w ramach swoich zadań:
8) inspiruje i zachęca nauczyciela odbywającego staż do podejmowania nowych wyzwań zawodowych; 9) przedstawia dyrektorowi szkoły opinię o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu, ze szczególnym uwzględnieniem obserwowanych zajęć prowadzonych przez nauczyciela oraz stopnia zaangażowania w realizację wymagań koniecznych do uzyskania odpowiednio stopnia nauczyciela kontraktowego albo nauczyciela mianowanego, w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu przez nauczyciela

27 § Nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie odbywania stażu powinien: 1) poznać organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły; 2) uczestniczyć jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela, w wymiarze co najmniej jednej godziny w miesiącu, oraz omawiać z prowadzącym obserwowane zajęcia; Awans zawodowy nauczyciela

28 § Nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w okresie odbywania stażu powinien: 3) prowadzić zajęcia w obecności opiekuna stażu w wymiarze co najmniej jednej godziny w miesiącu oraz dyrektora szkoły w wymiarze co najmniej jednej godziny w okresie stażu oraz omawiać je z osobą, w której obecności zajęcia zostały przeprowadzone; 4) uczestniczyć w doskonaleniu zawodowym, zwłaszcza w zakresie doskonalenia metod i form pracy. Awans zawodowy nauczyciela

29 §6.2. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego obejmują:
1) znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż; 2) umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w szczególności realizację podstawy programowej; 3) umiejętność rozpoznawania potrzeb uczniów oraz indywidualizowania nauczania; 4) umiejętność stosowania w pracy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki; Awans zawodowy nauczyciela

30 §6.2. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego obejmują:
5) umiejętność wykorzystania w pracy wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie doskonalenia zawodowego; 6) umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych; 7) umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć; 8) znajomość środowiska uczniów i ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem lokalnym. Awans zawodowy nauczyciela

31 § Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w okresie odbywania stażu powinien: uczestniczyć w pracach związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i innych statutowych zadań szkoły oraz wynikających z potrzeb szkoły i środowiska lokalnego; 2) doskonalić kompetencje w związku z wykonywanymi obowiązkami, zwłaszcza w zakresie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych;

32 § Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w okresie odbywania stażu powinien: 3) prowadzić zajęcia w obecności opiekuna stażu w wymiarze co najmniej 4 godzin w roku szkolnym oraz dyrektora szkoły wymiarze co najmniej jednej godziny w okresie stażu oraz omawiać je z osobą, w której obecności zajęcia zostały przeprowadzone; 4) przeprowadzić co najmniej 2 godziny zajęć otwartych dla nauczycieli szkoły, w której odbywa staż, oraz dokonać ich ewaluacji, w obecności, w miarę możliwości, nauczyciela-doradcy metodycznego w zakresie tych zajęć.

33 §7.2. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego obejmują:
uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 3 Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją; 2) umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej; 3) umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia; 4) umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy;

34 §7.2. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego obejmują:
5) umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego; 6) umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych; 7) umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż; 8) umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych

35 § Nauczyciel mianowany ubiegający się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego w okresie odbywania stażu powinien: 1) podejmować działania mające na celu doskonalenie warsztatu pracy, w tym umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej; 2) realizować zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły; 3) pogłębiać wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego; 4) przeprowadzić co najmniej 3 godziny zajęć otwartych dla nauczycieli oraz dokonać ich ewaluacji, w obecności, w miarę możliwości, nauczyciela-doradcy metodycznego w zakresie tych zajęć lub nauczyciela-konsultanta lub przedstawiciela organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

36 §8.3. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego obejmują:
1) umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się; 2) umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli; 3) poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych;

37 §8.3. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego obejmują:
4) realizację co najmniej dwóch z następujących zadań: a) opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, b) wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także nauczyciela-konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej,

38 §8.3. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego obejmują:
c) uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie podstawowym, a w przypadku nauczycieli języków obcych – umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie podstawowym, d) opracowanie autorskiej pracy z zakresu oświaty lub rozwoju dziecka opublikowanej w czasopiśmie branżowym lub w formie innej zwartej publikacji.

39 § 4 Rozporządzenie MEN - sprawozdanie
5. W terminie 7 dni od zakończenia stażu nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniając efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły.

40 KN Art. 6a – podsumowanie stażu ocena
2a. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, dyrektor szkoły jest obowiązany dokonać oceny pracy nauczyciela w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania, o którym mowa w art. 9c ust. 3.

41 ust.5d. Karta Nauczyciela
W przypadku uzupełniania przez nauczyciela tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć na podstawie art. 22 ust. 1 oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, w której nauczyciel uzupełnia obowiązkowy wymiar zajęć. Seminarium: Planowanie rozwoju zawodowego nauczyciela

42 ust.5e. Karta Nauczyciela
W przypadku, o którym mowa w art. 22 ust. 3, oceny pracy nauczyciela po zakończeniu stażu na kolejny stopień awansu zawodowego dokonuje dyrektor szkoły wyznaczony przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z dyrektorami szkół, w których nauczyciel odbywał staż. Seminarium: Planowanie rozwoju zawodowego nauczyciela

43 KN Art. 6a - obligatoryjne terminy dokonywania oceny pracy
1. Praca nauczyciela podlega ocenie. Oceny pracy nauczyciela dokonuje się: 1) po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela kontraktowego, nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego; 2) po zakończeniu dodatkowego stażu, o którym mowa w art. 9g ust. 8; 3) co 3 lata pracy w szkole - od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego, nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego.

44 Odwołanie od oceny ust.9. Od ustalonej oceny pracy, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, przysługuje: 1) nauczycielowi – prawo wniesienia odwołania, za pośrednictwem dyrektora szkoły, do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą, a w przypadku nauczycieli placówek doskonalenia nauczycieli – prawo wniesienia odwołania, za pośrednictwem dyrektora placówki, do kuratora oświaty; Seminarium: Planowanie rozwoju zawodowego nauczyciela

45 Odwołanie od oceny ust. 10a. Organ, o którym mowa w ust. 9, w terminie 30 dni od dnia otrzymania odwołania albo wniosku o ponowne ustalenie oceny pracy, po rozpatrzeniu odwołania albo wniosku o ponowne ustalenie oceny pracy przez zespół oceniający: podtrzymuje ocenę pracy dokonaną przez dyrektora szkoły lub organ, o którym mowa w ust. 6, albo uchyla ocenę pracy dokonaną przez dyrektora szkoły lub organ, o którym mowa w ust. 6, oraz ustala nową ocenę pracy nauczyciela, albo Seminarium: Planowanie rozwoju zawodowego nauczyciela

46 Odwołanie od oceny uchyla ocenę pracy dokonaną przez dyrektora szkoły lub organ, o którym mowa w ust. 6, oraz przekazuje sprawę do ponownego ustalenia oceny pracy, jeżeli ocena pracy została dokonana z naruszeniem prawa. ust.10b. Ocena pracy ustalona przez organ, o którym mowa w ust. 9, w wyniku odwołania albo wniosku o ponowne ustalenie oceny pracy jest sporządzana w formie pisemnej i zawiera uzasadnienie. ust.10c. Ocena pracy ustalona przez organ, o którym mowa w ust. 9, jest ostateczna. Seminarium: Planowanie rozwoju zawodowego nauczyciela

47 Ocena pracy nauczyciela Przepisy przejściowe
Art.123. 1. Do postępowań w sprawie dokonania oceny pracy nauczyciela, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 września 2018 r, stosuje się przepisy dotychczasowe. 2. Oceny pracy nauczyciela kontraktowego i nauczyciela mianowanego dokonuje się po raz pierwszy na zasadach określonych w art.6a ustawy zmienianej w art.76, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do dnia 31 sierpnia 2021r., a jeżeli nauczyciel w tym okresie rozpocznie staż na kolejny stopień awansu zawodowego – po zakończeniu tego stażu. Seminarium: Planowanie rozwoju zawodowego nauczyciela

48 § 6. Rozporządzenie MEN 1. Ocenę pracy nauczyciela ustala się po ustaleniu poziomu spełniania wszystkich kryteriów oceny pracy określonych dla danego stopnia awansu zawodowego, z zastosowaniem wskaźników oceny pracy określonych w regulaminie, o którym mowa w art. 6a ust. 14 Karty Nauczyciela. 2. W przypadku ustalenia poziomu spełniania kryteriów oceny pracy na poziomie: 95% i powyżej – nauczyciel otrzymuje ocenę wyróżniającą; 80% i powyżej – nauczyciel otrzymuje ocenę bardzo dobrą; 55% i powyżej – nauczyciel otrzymuje ocenę dobrą; poniżej 55% – nauczyciel otrzymuje ocenę negatywną.

49 § 2. 1. Kryteria oceny pracy nauczyciela stażysty obejmują:
poprawność merytoryczną i metodyczną prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki; znajomość praw dziecka, w tym praw określonych w Konwencji o Prawach Dziecka, przyjętej dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. poz. 526), ich realizację oraz kierowanie się dobrem ucznia i troską o jego zdrowie z poszanowaniem jego godności osobistej; wspieranie każdego ucznia, w tym ucznia niepełnosprawnego, w jego rozwoju oraz tworzenie warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa ucznia w życiu szkoły oraz środowiska lokalnego;

50 § 2. 1. Kryteria oceny pracy nauczyciela stażysty obejmują:
5) kształtowanie u uczniów szacunku do drugiego człowieka, świadomości posiadanych praw oraz postaw obywatelskiej, patriotycznej i prospołecznej, w tym przez własny przykład nauczyciela; 6) współpracę z innymi nauczycielami; 7) przestrzeganie przepisów prawa z zakresu funkcjonowania szkoły oraz wewnętrznych uregulowań obowiązujących w szkole, w której nauczyciel jest zatrudniony; 8) poszerzanie wiedzy i doskonalenie umiejętności związanych z wykonywaną pracą, w tym w ramach doskonalenia zawodowego; 9) współpracę z rodzicami.

51 § 3. 1. Kryteria oceny pracy nauczyciela kontraktowego obejmują kryteria określone w §2 ust. 1 oraz
planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze specyfiki szkoły i zajmowanego stanowiska, z wykorzystaniem metod aktywizujących ucznia, w tym narzędzi multimedialnych i informatycznych, dostosowanych do specyfiki prowadzonych zajęć; diagnozowanie potrzeb i możliwości ucznia oraz indywidualizowanie pracy z uczniem; analizowanie własnej pracy, wykorzystywanie wniosków wynikających z tej analizy do doskonalenia procesu dydaktyczno–wychowawczego i opiekuńczego oraz osiąganie pozytywnych efektów pracy; wykorzystywanie w pracy wiedzy i umiejętności nabytych w wyniku doskonalenia zawodowego; realizowanie innych zajęć i czynności, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela, w tym udział w przeprowadzaniu egzaminów, o których mowa w art. 42 ust. 2b pkt 2 Karty Nauczyciel

52 §4. 1. Kryteria oceny pracy nauczyciela mianowanego obejmują kryteria określone w §2 ust. 1 i §3 ust. 1 oraz 1) ewaluację własnej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz wykorzystywanie jej wyników do doskonalenia własnej pracy i pracy szkoły; 2) efektywne realizowanie zadań na rzecz ucznia we współpracy z podmiotami zewnętrznymi;

53 §4. 1. Kryteria oceny pracy nauczyciela mianowanego obejmują kryteria określone w §2 ust. 1 i §3 ust. 1 oraz 3) dwa z poniższych kryteriów, wskazane przez nauczyciela: a) opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych lub innych programów wynikających ze specyfiki szkoły lub zajmowanego stanowiska, z uwzględnieniem potrzeb uczniów, b) upowszechnianie dobrych praktyk edukacyjnych, w szczególności przygotowanie autorskiej publikacji z zakresu oświaty, c) przeprowadzenie ewaluacji działań wynikających z pełnionej funkcji lub zadań związanych z oświatą realizowanych poza szkołą oraz wykorzystywanie jej wyników do podnoszenia jakości pracy szkoły, d) współpracę z Centralną Komisją Egzaminacyjną lub okręgową komisją egzaminacyjną, w szczególności w charakterze egzaminatora, autora zadań lub recenzenta, placówkami doskonalenia nauczycieli lub szkołami wyższymi w zakresie opieki nad studentami odbywającymi praktyki pedagogiczne.

54 Oceny pracy nauczyciela po raz pierwszy na podstawie nowych przepisów należy dokonać do (art. 123 ufzo):     r. w przypadku nauczyciela dyplomowanego, który r. legitymuje się co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole od uzyskania tego stopnia awansu;     r. w przypadku nauczyciela kontraktowego bądź mianowanego, a jeżeli w tym okresie rozpocznie on staż na kolejny stopień awansu zawodowego – po jego zakończeniu. Ocena po trzech latach …aby otrzymać dodatek za wyróżniającą pracę trzeba będzie wystąpić o ocenę po trzech latach. …ocena pracy powiązana z wysokością wynagrodzeń nauczycieli.

55 KN Art. 9 d - wniosek 7. Nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy składają wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego w roku otrzymania co najmniej dobrej oceny pracy dokonanej w przypadkach, o których mowa w art. 6a ust. 1 pkt 1 lub 2. W razie niedotrzymania terminów złożenia wniosków nauczyciele ci są obowiązani do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

56 §9. Do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego dołącza się: kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, a w przypadku nauczyciela kontraktowego – także kopię aktu nadania tego stopnia, poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;

57 § 9. 2) zaświadczenie dyrektora szkoły o:
wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż, b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela i dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,

58 § 9. 3) kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem; 4) kopię oceny pracy dokonanej po zakończeniu stażu, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.

59 § 9.2. Do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego dołącza się dokumenty:
opis i analizę sposobu realizacji jednego wymagania wybranego spośród określonych w § 8 ust. 3 pkt 1–3 i jednego wymagania wybranego spośród określonych w § 8 ust. 3 pkt 4, w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów dla nauczyciela i szkoły;

60 § 9.2. Do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego dołącza się dokumenty:
2) kopię dyplomu lub świadectwa potwierdzającego znajomość języka obcego na poziomie podstawowym, o których mowa w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, poświadczone przez pracodawcę za zgodność z oryginałem – jeżeli nauczyciel realizował zadanie, o którym mowa w § 8 ust. 3 pkt 4 lit. c; 3) kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.

61 KN Art. 9g - komisja Komisje egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego powołuje dyrektor szkoły. W skład komisji wchodzą: 1) dyrektor lub wicedyrektor szkoły, jako przewodniczący komisji; 2) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny; 3) przedstawiciel organu prowadzącego szkołę; 4) ekspert z listy ekspertów prowadzonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; 5) opiekun stażu.

62 KN Art. 9g - komisja 2. Komisje egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego powołuje organ prowadzący szkołę. Skład komisji egzaminacyjnej wchodzą: przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący komisji; przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny; dyrektor szkoły; dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

63 § 10. Komisja 1. Organ powołujący komisję egzaminacyjną dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego zapewnia w jej składzie udział eksperta posiadającego kwalifikacje z zakresu psychologii lub pedagogiki, w tym pedagogiki specjalnej, lub nauczającego tego samego przedmiotu lub prowadzącego ten sam rodzaj zajęć.

64 § 10. Komisja 2. Organ powołujący komisję egzaminacyjną dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego lub komisję kwalifikacyjną dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego, zapewnia w jej składzie udział ekspertów posiadających kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole tego samego typu co szkoła, w której nauczyciel jest zatrudniony, z których co najmniej jeden, w miarę możliwości, naucza tego samego przedmiotu lub prowadzi ten sam rodzaj zajęć.

65 § 10. Komisja 3. W przypadku nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły, organ powołujący komisję kwalifikacyjną zapewnia w niej udział co najmniej dwóch ekspertów zajmujących stanowisko związane ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego, z których co najmniej jeden zajmuje stanowisko kierownicze w szkole, oraz co najmniej jednego eksperta nauczającego tego samego przedmiotu lub prowadzącego ten sam rodzaj zajęć co nauczyciel, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły.

66 § 11. –analiza dokumentacji
1. Dyrektor szkoły lub inny organ właściwy do nadania stopnia awansu zawodowego przeprowadza analizę formalną wniosku o podjęcie odpowiednio postępowania egzaminacyjnego lub kwalifikacyjnego i dokumentacji, o której mowa w § Jeżeli wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego lub dokumentacja, o której mowa w § 9, nie spełniają wymagań formalnych, dyrektor szkoły lub inny organ właściwy do nadania stopnia awansu zawodowego wskazuje szczegółowo stwierdzone braki i wzywa nauczyciela do ich usunięcia w terminie 14 dni, wraz z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

67 § 11. 3. Dyrektor szkoły lub inny organ właściwy do nadania stopnia awansu zawodowego powiadamia nauczyciela, który złożył wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania egzaminacyjnego lub kwalifikacyjnego, o terminie i miejscu przeprowadzenia odpowiednio egzaminu lub rozmowy na co najmniej 7 dni przed dniem posiedzenia komisji.

68 § 12. egzamin_stażysta/kontraktowy
1. Komisja egzaminacyjna, zapoznaje się z oceną pracy nauczyciela i sprawozdaniem z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz przeprowadza egzamin, podczas którego nauczyciel: 1) prezentuje dorobek zawodowy;

69 § 12. 2) prezentuje swoją wiedzę i umiejętności, w szczególności przez: a) zaproponowanie rozwiązania wskazanego przez komisję problemu związanego z wykonywaną pracą, z uwzględnieniem praktyki szkolnej, aktualnej wiedzy i przepisów prawa, b) wykonanie zadania z użyciem narzędzi multimedialnych;

70 § 12. stażysta/kontraktowy
3) odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wymagań niezbędnych do uzyskania odpowiednio stopnia nauczyciela kontraktowego albo stopnia nauczyciela mianowanego;

71 § 12. rozmowa_mianowany 3. Komisja kwalifikacyjna zapoznaje się z oceną pracy nauczyciela i sprawozdaniem z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz analizuje dorobek zawodowy nauczyciela na podstawie przedłożonej przez niego dokumentacji, o której mowa w § 9, i przeprowadzonej rozmowy, podczas której nauczyciel: 1) prezentuje sposób realizacji wybranego przez siebie zadania określonego w § 8 ust. 3, którego opis i analiza nie była dołączona do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego; 2) odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wpływu działań i zadań zrealizowanych przez nauczyciela w okresie stażu na podniesienie jakości pracy szkoły, w której nauczyciel odbywał staż; 3) wykazuje się umiejętnością rozwiązania wskazanego przez komisję problemu związanego z wykonywaną pracą, z uwzględnieniem przepisów prawa; 4) określa cele dalszej pracy i własnego rozwoju.

72 KN Art. 9g 8. Nauczyciel, który nie uzyskał akceptacji lub nie zdał egzaminu odpowiednio przed komisjami, o których mowa w ust. 1-3, może ponownie złożyć wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania egzaminacyjnego lub kwalifikacyjnego po odbyciu na wniosek nauczyciela i za zgodą dyrektora szkoły, dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy, z tym, że: nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy mogą przystąpić ponownie do egzaminu przed komisją egzaminacyjną tylko jeden raz w danej szkole; nauczyciel mianowany w przypadku powtórnego nieuzyskania akceptacji, przed kolejnym ubieganiem się o uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej jest obowiązany do odbycia stażu w wymiarze określonym w art. 9c ust.1pkt.2.

73 Art. 9g KN 8. Nauczyciel, który nie uzyskał akceptacji lub nie zdał egzaminu odpowiednio przed komisjami, o których mowa w ust. 1-3, może ponownie złożyć wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania egzaminacyjnego lub kwalifikacyjnego po odbyciu na wniosek nauczyciela i za zgodą dyrektora szkoły, dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy, z tym, że: nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy mogą przystąpić ponownie do egzaminu przed komisją egzaminacyjną tylko jeden raz w danej szkole; nauczyciel mianowany w przypadku powtórnego nieuzyskania akceptacji, przed kolejnym ubieganiem się o uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej jest obowiązany do odbycia stażu w wymiarze określonym w art. 9c ust.1pkt.2.

74 ETAPY PLANOWANIA STAŻU – PODSUMOWANIE SZKOLENIA
Art. 9d pkt.1 KN - wniosek o rozpoczęcie stażu nauczyciel kontraktowy i mianowany składają wniosek do dyrektora o rozpoczęcie stażu nauczyciel stażysta nie składa wniosku §3 Złożenie planu rozwoju zawodowego na okres stażu §3 ust.1. nauczyciel stażysta w ciągu 20 dni od rozpoczęcia zajęć [rok i 9 miesięcy] §3 ust.2. nauczyciel kontraktowy i mianowany załączają plan rozwoju zawodowego do wniosku o rozpoczęcie stażu §3 ust.3. Zatwierdzenie planu przez dyrektora w terminie 30 dni od rozpoczęcia zajęć, albo zwrot planu nauczycielowi do poprawy ze wskazaniem, w formie pisemnej zakresu niezbędnych zmian §3 ust.4. nauczyciel jest zobowiązany poprawić plan rozwoju zawodowego zgodnie z zaleceniami dyrektora szkoły i ponownie przedłożyć plan dyrektorowi szkoły w terminie nie krótszym niż 3 dni. Dyrektor szkoły zatwierdza poprawiony plan w ciągu 7 dni. § Dyrektor szkoły zapewnia nauczycielowi odbywającemu staż warunki do: 1) obserwacji zajęć dydaktycznych, opiekuńczych , wychowawczych oraz innych zajęć 2) udziału w formach doskonalenia zawodowego określnych w zatwierdzonym planie rozwoju zawodowego 3) korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej poradni psychologiczno - pedagogicznej lub innych placówek i instytucji oświatowych § 4 ust. 2. w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w trakcie stażu dyrektor szkoły może pisemnie zobowiązać nauczyciela do zmiany planu w terminie nie krótszym niż 3 dni. § 4 ust. 4. w trakcie stażu nauczyciel może wprowadzać zmiany w planie rozwoju zawodowego za zgodą dyrektora. Dyrektor zatwierdza zmieniony plan w ciągu 7 dni. § 4 ust.5 – w terminie 7 dni od zakończenia stażu nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego uwzględniając efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły.

75 Dziękuję Kontakt: Urszula Wittchen


Pobierz ppt "Zmiany w procedurze uzyskania stopni awansu zawodowego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google