Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie w sprawie powołania Inicjatywy Klastrowej mającej na celu utworzenie „Wschodniego Klastra Edukacji Zawodowej” Białystok, dnia 27 maja 2009 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie w sprawie powołania Inicjatywy Klastrowej mającej na celu utworzenie „Wschodniego Klastra Edukacji Zawodowej” Białystok, dnia 27 maja 2009 r."— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie w sprawie powołania Inicjatywy Klastrowej mającej na celu utworzenie „Wschodniego Klastra Edukacji Zawodowej” Białystok, dnia 27 maja 2009 r.

2 Agenda spotkania 11.00 – 12.15 Powitanie zaproszonych Gości - Bożena Barbara Krasnodębska, Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, Lucja Orzechowska - Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Białystok, Monika Kłos - Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich, Urząd Miasta Lublin, Dorota Moroz - Mojsiuszko - Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego, Jerzy Kiszkiel – Podlaski Kurator Oświaty, Bogusław Plawgo - Prezes Zarządu BFKK, 12.15 – Przerwa kawowa 12.30 – – Prezentacja Pracowni Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji  - Jerzy Mantur, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, 12.45 – Przedstawienie celu inicjatywy klastrowej, planowanych działań, perspektywy finansowej i organizacyjnej działań - Marta Goroszkiewicz 13.00 – Dyskusja, podpisanie Listu Intencyjnego – zgodnie z wolą Uczestników

3 Inicjatywa Klastrowa Inicjatywa Klastrowa jest dobrowolnym porozumieniem jednostek samorządu terytorialnego, uczelni wyższych, szkół zawodowych i centrów zawodowych, przedsiębiorców i organizacji przedsiębiorców, jednostek badawczo-rozwojowych oraz organizacji i instytucji wspierających rozwój nauki i edukacji na potrzeby rynku pracy.

4 Instytucje, uczelnie i szkoły zaproszone do Inicjatywy Klastrowej
Urząd Miejski w Białymstoku/Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku Urząd Miasta Lublin Uniwersytet w Białymstoku Politechnika Białostocka Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Kuratorium Oświaty w Białymstoku Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku Starostwo Powiatowe w Białymstoku Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr w Białymstoku Zespół Szkół Budowlano-Geodezy jnych im. S.W. Bryły w Białymstoku Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. J. Groszkowskiego w Białymstoku Zespół Szkół Gastronomicznych w Białymstoku Zespół Szkół Technicznych Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku Zespół Szkół Sportowych w Białymstoku Zespół Szkół Metalowo-Drzewnych im. Gen. Władysława Andersa w Białymstoku Zespół Szkół Mechanicznych w Białymstoku Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej im. Baczyńskiego w Lublinie

5 Przedsiębiorstwa zaproszone do Inicjatywy Klastrowej
T-Matic, Grupa Computer Plus Sp. z o.o. MTC sp. z o.o. P.U.A. ASTWA sp. z o.o. PHU Dorado, Dorota Maciejska GRUPA KONSULTACYJNA M. Masalski EPIX Elżbieta Puławska-Breś Europejskie Centrum Kształcenia „Eureka” „PARTNER” Podlaskie Stowarzyszenie Właścicielek Firm EUREKA HR Szkolenia i Doradztwo Beata Grygorczuk

6 Cele Inicjatywy Klastrowej
Celem strategicznym działań w ramach Inicjatywy Klastrowej jest: powołanie Wschodniego Klastra Edukacji Zawodowej, mającego na celu wspieranie przedsiębiorczości i rynku pracy, przyczyniającego się do rozwoju społeczno - gospodarczego Polski Wschodniej, poprzez szeroki udział sektora edukacji zawodowej, jako regionalnej i ponadregionalnej szansy województw wschodnich, w szczególności podlaskiego i lubelskiego; stworzenie nieformalnej i formalnej sieci współpracy na rzecz wspierania edukacji na potrzeby rynku pracy, podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia ustawicznego.

7 Cele Inicjatywy Klastrowej
Celem dodatkowym jest promocja działań klasteringowych oraz wzmocnienie wizerunku województw podlaskiego i lubelskiego, jako regionów posiadających wyjątkową ofertę edukacyjną, związaną z bazą naukowo-badawczą, ilością i jakością ośrodków szkoleniowych, szkół zawodowych i centrów zawodowych, uczelni wyższych oraz promocja województw w tej sferze.

8 Wschodni Klaster Edukacji Zawodowej
Misją „Wschodniego Klastra Edukacji Zawodowej” będzie wspieranie rozwoju szeroko rozumianego sektora edukacji zawodowej na potrzeby rynku pracy, jako regionalnej i ponadregionalnej szansy województw wschodnich, głównie podlaskiego i lubelskiego, poprzez stworzenie formalnej sieci współpracy, obejmującej: samorząd terytorialny, przedsiębiorstwa i ich organizacje, uczelnie wyższe, szkoły zawodowe i centra zawodowe, dostawców i odbiorców technologii, jednostki naukowo-badawcze, instytucje otoczenia biznesu, działające na rzecz tego sektora.

9 Przykładowe zadania i wynikające z nich dla Uczestników korzyści
Zadanie: inicjowanie i zacieśnianie współpracy szkół i pracodawców z władzami regionalnymi w celu wypracowywania nowoczesnych programów nauczania; monitoring rynku pracy (badania regionalne i ponadregionalne) na cele powiązania kierunków kształcenia zawodowego z konkretnymi potrzebami pracodawców. Korzyści dla władz regionalnych: Dostęp do jednolitej i zawsze aktualnej informacji na temat kierunków kształcenia zawodowego w regionach. Monitorowanie kierunków i poziomu kształcenia. Wpływ na poziom bezrobocia w regionach. Korzyści dla uczelni, szkół i centrów zawodowych: Benchmarking regionalny i ponadregionalny szkół i uczelni. Możliwość bieżącego dopasowywania kierunków kształcenia do wymogów rynku pracy. Lepsze dopasowanie oferty szkół wyższych do potencjału absolwentów szkół zawodowych. Korzyści dla przedsiębiorców: Bieżący wgląd w ofertę szkoleniową regionu podlaskiego i lubelskiego. Wpływ na planowanie zatrudnienia w zakładach pracy (przegląd kwalifikacji na regionalnych rynkach pracy) oraz na tworzenie nowych kierunków kształcenia. Umożliwienie firmom szkoleniowym planowania kursów uzupełniających w stosunku do oferty szkół/uczelni.

10 Przykładowe zadania i wynikające z nich dla Uczestników korzyści
Zadanie: promowanie i upowszechnianie kształcenia na kierunkach deficytowych. Badania kierunków/zawodów deficytowych. Korzyści dla władz regionalnych: Zmniejszenie zagrożenia bezrobociem wśród absolwentów szkół zawodowych i uczelni dzięki kształceniu na potrzeby zawodów deficytowych, pożądanych na rynku pracy. Zmniejszenie migracji edukacyjnej i zarobkowej. Promocja regionów. Korzyści dla uczelni, szkół i centrów zawodowych: Posiadanie w ofercie szkoleniowej aktualnych i interesujących dla mieszkańców wszystkich regionów Polski programów szkoleniowych, zapewniających absolwentom zdobycie pracy. Podniesienie atrakcyjności Podlasia i Lubelszczyzny jako bazy szkoleniowej dla kraju i przyciągnięcie studentów z innych regionów kraju/Europy. Korzyści dla przedsiębiorców: Zapewniony dopływ pracowników posiadających pożądane, często deficytowe kwalifikacje. Niższe koszty rekrutacji, selekcji i kształcenia w zakładach pracy.

11 Przykładowe zadania i wynikające z nich dla Uczestników korzyści
Zadanie: badania predyspozycji edukacyjnych i zawodowych uczniów oraz osób dorosłych w kontekście potrzeb rynku pracy. Korzyści dla władz regionalnych: Uzyskanie szerokiej informacji na temat predyspozycji edukacyjnych i zawodowych w regionie. Korzyści dla uczelni, szkół i centrów zawodowych: Monitoring predyspozycji edukacyjnych i zawodowych kandydatów i osób szkolonych na różnych poziomach kształcenia. Tworzenie pod tym kątem programów i oferty szkoleniowej. Korzyści dla przedsiębiorców: Zapewniony dopływ pracowników posiadających pożądane, często deficytowe predyspozycje zawodowe i edukacyjne (edukacja w środowisku pracy). Niższe koszty fluktuacji i kształcenia w zakładach pracy.

12 Przykładowe zadania i wynikające z nich dla Uczestników korzyści
Zadanie: umożliwienie Uczestnikom Inicjatywy Klastrowej nawiązywania wspólnych relacji prowadzących do współpracy oraz umożliwianie poszerzania inicjatywnej grupy klastrowej Korzyści dla władz regionalnych: Lepsza współpraca międzyregionalna. Wspólne opracowanie strategii promocji regionów. Korzyści dla uczelni, szkół i centrów zawodowych: Lepsza współpraca na linii szkoły zawodowe – centra zawodowe – uczelnie wyższe – niepubliczne jednostki szkoleniowe. Korzyści dla przedsiębiorców: Lepsza współpraca na linii edukacja – przedsiębiorcy. Lepsza współpraca na linii edukacja publiczna – edukacja niepubliczna (grupa przedsiębiorców związana z edukacją).

13 Przykładowe zadania i wynikające z nich dla Uczestników korzyści
Zadanie: wspólne pozyskiwanie kapitału, w tym dotacji z UE. Korzyści dla władz regionalnych: Wsparcie budżetów regionalnych. Korzyści dla uczelni, szkół i centrów zawodowych: Możliwość korzystania z unijnych programów operacyjnych, adresowanych do klastrów związanych z edukacją. Przerzucenie zadań związanych z tworzeniem i obsługą wniosków na Koordynatora. Realny wpływ na kształt i cele wniosków. Korzyści dla przedsiębiorców:

14 Przykładowe zadania i wynikające z nich dla Uczestników korzyści
Zadanie: pełne wykorzystanie zasobów szkół, ośrodków akademickich i jednostek naukowych w edukacji, przemyśle i biznesie. Realizacja wspólnych projektów edukacyjnych i oświatowych, badawczo-rozwojowych i promocyjnych. Korzyści dla władz regionalnych: Wzrost konkurencyjności regionów Podlaskiego i Lubelskiego. Korzyści dla uczelni, szkół i centrów zawodowych: Kształcenie na potrzeby konkretnych problemów badawczo-rozwojowych; działalność patentowa. Wykorzystanie zasobów w kontekście form szkolnych i pozaszkolnych. Korzyści dla przedsiębiorców: Udział w kształceniu kandydatów do pracy już na etapie nauki. Wkład w działalność B&R.

15 Przykładowe zadania i wynikające z nich dla Uczestników korzyści
Zadanie: stwarzanie przestrzeni do rozwoju nowych innowacyjnych przedsiębiorstw, wspieranych w szczególności przez uczniów, studentów i pracowników naukowych Korzyści dla władz regionalnych: Wzrost konkurencyjności regionów Podlaskiego i Lubelskiego. Wpływ na wysokość stopy bezrobocia dzięki pomocy w tworzeniu nowych, innowacyjnych firm przez absolwentów szkół i uczelni wyższych. Korzyści dla uczelni, szkół i centrów zawodowych: Praktyka zawodowa już na etapie nauki, inkubowanie innowacyjnych przedsięwzięć absolwentów, promocja kierunków kształcenia związanych z przedsiębiorczością. Korzyści dla przedsiębiorców: Udział w kształceniu kandydatów do pracy już na etapie nauki. Pełne wykorzystanie zasobów szkół, ośrodków akademickich i jednostek naukowych w przemyśle i biznesie.

16 Proponowane działania:
1. Powołanie Wschodniego Klastra Edukacji Zawodowej w formie wymaganej przez prawo. 2. Konferencja inaugurująca działalność Wschodniego Klastra Edukacji Zawodowej. 3. Przeprowadzenie regionalnych badań - przykładowa lista: Badanie praktycznej nauki zawodu na Podlasiu – rzeczywistość a potrzeby Badanie warunków edukacyjnych na potrzeby rynku pracy Podlasia Podlaski rynek pracy a rynki ościenne Monitoring ofert pracy na Podlasiu Powiaty Podlasia – zróżnicowanie potrzeb i oferty edukacyjnej Badanie losów absolwentów Badanie pracodawców wybranych branż Podlasia Badania predyspozycji zawodowych uczniów w kontekście potrzeb rynku pracy (MAPP3, JTI, inne).

17 Proponowane działania:
4. Utworzenie wspólnej platformy internetowej, dostępnej dla Uczestników Inicjatywy Klastrowej. 5. Konferencje i seminaria tematycznie związane z celami Inicjatywy Klastrowej. 6. Wizyty studyjne. 7. Współpraca z partnerami wspierającymi z regionu, kraju i zagranicy (z firmami szkoleniowymi, badawczymi, edukacyjnymi). 8. Ciągła współpraca pomiędzy organizacjami szkolnymi, studenckimi oraz studenckimi kołami naukowymi, a pracodawcami w regionie. inne?

18 i zapraszam do dyskusji
Dziękuję za uwagę i zapraszam do dyskusji


Pobierz ppt "Spotkanie w sprawie powołania Inicjatywy Klastrowej mającej na celu utworzenie „Wschodniego Klastra Edukacji Zawodowej” Białystok, dnia 27 maja 2009 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google