Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FINANSOWANIE PROJEKTÓW W 6

Коpie: 1
FINANSOWANIE PROJEKTÓW W 6.PROGRAMIE RAMOWYM UE (wersja z ) Barbara Trammer Krajowy Punkt Kontaktowy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FINANSOWANIE PROJEKTÓW W 6"— Zapis prezentacji:

1 FINANSOWANIE PROJEKTÓW W 6
FINANSOWANIE PROJEKTÓW W 6.PROGRAMIE RAMOWYM UE Krajowy Punkt Kontaktowy 25 marca 2003 Barbara Trammer Krajowy Punkt Kontaktowy

2 Zastrzeżenie Ponieważ prace nad kontraktem i zasadami finansowania projektów w 6.Programie Ramowym UE nie zostały jeszcze zakończone, niektóre elementy prezentacji mogą ulec zmianie.

3 Guidelines Guidelines on Proposal Evaluation Procedure
Guidelines for Evaluators Consortium Checklist Financial Guidelines IPR Issues Ethic Rules

4 Aneksy jako integralna część kontraktu
Anex I – Opis pracy w projekcie Anex II – Warunki ogólne Anex III – Zasady szczegółowe odnoszące się do poszczególnych instrumentów Formularz A – zgoda członka konsorcjum na przystąpienie do kontraktu Formularz B – przystąpienie nowego uczestnika w trakcie trwania kontraktu Formularz C – sprawozdanie finansowe

5 DOPUSZCZALNE KOSZTY Koszty rzeczywiste, ekonomicznie uzasadnione, konieczne do realizacji projektu Określone zgodnie z przyjętymi przez uczestnika zasadami księgowania Poniesione w czasie trwania projektu (o ile kontrakt nie określa inaczej) Odnotowane w księgach rachunkowych uczestnika lub, jeśli tak przewiduje umowa (w przypadku zasobów udostępnionych przez stronę trzecią na mocy wcześniejszego porozumienia), w odpowiednich księgach rachunkowych strony trzeciej Nie zawierają cła, podatków pośrednich (VAT), kosztów poniesionych w związku z innym projektem UE

6 Modele rozliczania kosztów
FC –Full Cost Model Uczestnik projektu wykazuje wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie związane z wykonywaniem zadań projektu. Wymagany system księgowości analitycznej precyzyjnie wykazujący koszty pośrednie przypadające na projekt

7 KOSZTY POŚREDNIE (Koszty ogólne jednostki)
Obsługa księgowa Koszt pomieszczeń (włączając amortyzacje budynków i aparatury), ogrzewania, energii elektrycznej, ubezpieczeń, usługi pocztowe, telefon Zarządzanie, obsługa administracyjna Zaopatrzenie biurowe Podstawowe wyposażenie (komputer, laptop, oprogramowanie biurowe)

8 Modele rozliczania kosztów
FCF – Full Cost Flat Rate Model Uczestnik projektu wykazuje wszystkie koszty bezpośrednie związane z wykonywaniem zadań projektu. Koszty pośrednie liczone są ryczałtowo jako 20% całości kosztów bezpośrednich (z wyłączeniem usług).

9 Modele rozliczania kosztów
AC – Additional Cost Model Uczestnik wykazuje tylko koszty bezpośrednio i specjalnie (poza bieżącą działalnością) poniesione do celów projektu. Koszty pośrednie liczone są ryczałtowo jako 20% całości tak liczonych kosztów bezpośrednich (z wyłączeniem usług). Komisja zwraca 100% kosztów UWAGA: wyjątek stanowi poz. consortium management, dla której dopuszczalne są koszty związane z bieżącą działalnością.

10 Modele rozliczania kosztów
Model FC-mogą używać wszyscy uczestnicy z wyjątkiem osób fizycznych, które mogą stosować jedynie model AC Model FCF-SMEs,organizacje „non commercial or non-profit” publiczne lub prywatne,organizacje międzynarodowe

11 Modele rozliczania kosztów
Model AC-organizacje „non commercial or non-profit” publiczne lub prywatne,organizacje międzynarodowe Stosowany gdy ze względu na swój system księgowy jednostka nie jest w stanie wykazać pełnych kosztów projektu. Zazwyczaj uczelnie, władze lokalne, agendy rządowe itp.

12 1 Jednostka1 system księgowy1 model rozliczania kosztów
AC  FCF AC  FC FCF  FC

13 KOSZTY PERSONELU Całość kosztów zatrudnienia (wraz z podatkami, obowiązkowymi ubezpieczeniami i kosztami urlopów) Wlicza się tylko personel merytorycznie związany z realizacją projektu Rozliczany jest tylko koszt czasu pracy poświęconego na cele projektu Obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy TIMESHEETS

14 RODZAJE KOSZTÓW (5.PR) Koszty bezpośrednie: Koszty pośrednie:
Personnel (personelu) Durable equipment (sprzęt trwały) Subcontracting (zlecenia) Travel and subsistence (podróże) Consumables (materiały) Computing (obliczenia komputerowe) Intellectual property rights (ochrona własności intelekt.) Other specific costs (inne koszty) Koszty pośrednie: Overheads (narzuty)

15 zarządzanie konsorcjum
Klasyfikacja kosztów Według rodzajów działań, których dotyczą, nie ma ściśle określonych kategorii kosztów (jak w 5.PR) badania wdrożenie szkolenie inne działania zarządzanie konsorcjum

16 Klasyfikacja kosztów (cd.)
Każda instytucja zastosuje własne zasady rachunkowe Komisja wyda zestaw wytycznych finansowych, w których poinformuje uczestników o tym, jak można klasyfikować i wliczać wydatki podlegające refundacji w koszty projektu oraz zaproponuje dobre praktyki finansowe

17 Kalkulacja wkładu finansowego KE
Oszacowanie rzeczywistych kosztów realizacji poszczególnych działań w projekcie Wybór odpowiedniego modelu rozliczania kosztów dla każdego partnera w projekcie Zastosowanie wskaźników wsparcia przez Komisję poszczególnych rodzajów działań Maksymalny wkład finansowy KE zostanie określony w kontrakcie

18

19 Zarządzanie konsorcjum(1)
Finansowanie wynosi 100%, ale tylko do wysokości 7% wkładu KE. Pozostałe koszty zarządzania będą włączone do typu działalności, którego dotyczą i w odpowiednim procencie przez Komisję finansowane Koszty obligatoryjnie umieszczane w kategorii „zarządzanie” - certyfikat audytora zewn. - competitive calls (Projekty Zintegrowane, Sieci Doskonałości)

20 Zarządzanie konsorcjum(2)
Koszty, które mogą być umieszczone w kategorii „zarządzanie” przygotowanie umowy konsorcjalnej (jeśli obowiązkowa) koordynacja działań merytorycznych ogólne zarządzanie konsorcjum (prawne, administracyjne, finansowe) zarządzanie wiedzą uzyskanie gwarancji finansowych (gwarancje bankowe), jeśli wymagane przez KE inne UWAGA: Uczestnicy rozliczający się w modelu AC mogą umieszczać w kategorii „zarządzanie” koszty pracy personelu stałego

21 Projekty Zintegrowane Kontrakt i początkowe finansowanie
Kontrakt określi maksymalne finansowanie ze strony KE Nie określi rozkładu dofinansowania dla poszczególnych partnerów ani zadań Ogólny opis zadań w projekcie (może być w trakcie modyfikowany) Szczegółowy plan wdrożenia wraz z planem finansowym i kosztorysem uwzględniającym rodzaje działań i uczestników na pierwsze 18 miesięcy Komisja wypłaci zaliczkę :85% oczekiwanego wkładu KE na 18 miesięcy(15,3 miesiąca)

22 Projekty Zintegrowane Finansowanie
Konsorcjum składa po 12 miesiącach: sprawozdanie merytoryczne i finansowe Szczegółowy plan wdrożenia wraz z planem finansowym i kosztorysem uwzględniającym rodzaje działań i uczestników na kolejne 18 miesięcy (powstaje 6-miesięczna „zakładka”)

23 Projekty Zintegrowane Finansowanie
Po przyjęciu sprawozdania finansowego przez KE, kwota zaliczki wypłaconej za miniony okres zostaje rozliczona i zmieniona na płatność przyjętą KE uzupełni zaliczkę tak, by konsorcjum znów dysponowało 85% przewidywanego wkładu Komisji na okres kolejnych 18 miesięcy

24

25 Projekty Celowe (STREP)-Finansowanie
Kontrakt określi maksymalne finansowanie ze strony KE Określi dokładnie zadania, plan wdrożenia i plan finansowy na cały okres trwania projektu Nie określi rozkładu finansowania dla poszczególnych partnerów ani dla realizacji poszczególnych zadań

26 Projekty Celowe (STREP)-Finansowanie
Komisja ustali, jaki będzie okres rozliczeniowy i ustali zaliczkę w wysokości: 85% wkładu KE na okres rozliczeniowy + 6 miesięcy Konsorcjum składa raport za okres rozliczeniowy. Po zatwierdzeniu przez KE kwota zaliczki zostaje zmieniona na płatność przyjętą Komisja uzupełni zaliczkę tak, by Konsorcjum znowu dysponowało zaliczką w wysokości 85% na poczet kolejnego okresu rozliczeniowego

27 Sieci Doskonałości (NoE)-GRANT NA INTEGRACJĘ
Określona suma na wsparcie wspólnego programu działań (joint programme of activities JPA) Uwzględnia oczekiwany stopień integracji sieci, proponowaną liczbę pracowników biorących udział w sieci, charakterystykę danej dziedziny badań, JPA Każdy konkurs będzie zawierał tabelę z przeliczeniem liczby pracowników naukowych na średni roczny grant przyznawany sieci

28 NOE – wartość grantu na integrację - PRZYKŁAD
50 badaczy 1 mln EUR/rok 20 tys.EUR/badacza/rok 100 badaczy 2 mln EUR/rok 20 tys.EUR/ badacza/rok 150 badaczy 3 mln EUR/rok 250 badaczy 4 mln EUR/rok 16 tys.EUR/ badacza/rok 500 badaczy 5 mln EUR/rok 10 tys.EUR/ badacza/rok 1000 i więcej badaczy 6 mln EUR/rok 6 tys.EUR/ badacza/rok +dodatkowo 4tys. Eur/rok na doktoranta, max. do 10% grantu na badaczy

29 NOE – Kto jest badaczem Członek personelu badawczego z co najmniej 4-letnim doświadczeniem w badaniach naukowych lub ze stopniem doktora Jest zatrudniony przez partnera konsorcjum lub pracuje pod jego bezpośrednim zarządzaniem w ramach umowy partnera z pracodawcą badacza Wchodzi w skład zespołu przeznaczonego do realizacji zadań sieci Jest określony z imienia i nazwiska (lista dostępna do kontroli)

30 NOE - FINANSOWANIE W kontrakcie określony wkład finansowy KE, ale nie rozdział grantu między uczestników sieci i działania Zostanie zastosowany system 18- miesięcznych planów, 12-miesięcznych sprawozdań i 85% zaliczek, jak dla IP

31 NOE - FINANSOWANIE Grant wypłacany w rocznych ratach uzależniony od:
1) osiągnięcia satysfakcjonujących postępów w trwałej integracji 2) poprzednia rata została wykorzystana na prowadzenie wspólnych działań Zasada zmniejszających się rat rocznych przy zachowaniu całkowitej wielkości grantu w celu przeciwdziałania uzależnieniu się Sieci od finansowania zewnętrznego

32 Certyfikat audytora(1)
Potwierdzenie kosztów poniesionych w projekcie Każdy partner przedstawia certyfikat odnośnie swojej części kosztów Certyfikat audytora przedstawiany będzie KE jednocześnie ze sprawozdaniem finansowym

33 Certyfikat audytora(2)
Audytor zewnętrzny: - niezależny w stosunku do uczestnika projektu - ma kwalifikacje odpowiednie do przeprowadzania audytu zgodnie z 8 Council directive 84/253/EEC z Krajowa Izba Biegłych Rewidentów

34 Certyfikat audytora(3)
Certyfikat audytora jest obowiązkowy Dla projektów o długości do 24 mies. na koniec projektu i obejmuje cały okres trwania projektu (DO NEGOCJACJI) Dla projektów dłuższych niż 24 mies. na koniec pierwszego roku i na koniec projektu (DO NEGOCJACJI) Dla Projektów Zintegrowanych i Sieci Doskonałości co 12 miesięcy

35 Certyfikat audytora(4)
Certyfikat audytora potwierdza, że koszty wykazane w sprawozdaniu finansowym są: Rzeczywiste Określone zgodnie ze stosowanymi przez uczestnika zasadami księgowymi Poniesione w czasie trwania projektu (o ile kontrakt nie określa inaczej) Odnotowane w księgach rachunkowych uczestnika Nie zawierają cła, podatków pośrednich (VAT), kosztów poniesionych w związku z innym projektem UE Wykazane zgodnie ze stosowanym przez uczestnika modelem rozliczania kosztów

36 Certyfikat audytora(5)
Sprawdzenie jakości informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym Certyfikat nie będzie odzwierciedlać zasadności dokonania takich, a nie innych wydatków ani gospodarności w zarządzaniu zasobami

37 Certyfikat audytora(6)
Koszt uzyskania certyfikatu będzie zwrócony przez KE w 100% (zarządzanie konsorcjum) Komisja zachowuje prawo do przeprowadzania audytów finansowych w każdym momencie w trakcie trwania projektu i 5 lat po jego zakończeniu

38 Cło Polskie przepisy prawne
Towary przywożone w ramach Programów Ramowych UE są zwolnione od cła na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 „Przywóz towarów z zagranicy jest zwolniony od cła, jeśli przedmiotem przywozu są:towary przywożone w ramach Ramowego Programu Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej oraz innych programów naukowo-badawczych Unii Europejskiej...”

39 Podatek VAT(1) Polskie przepisy prawne
Zwrot podatku VAT przysługuje podatnikom dokonującym zakupu towarów i usług lub importu towarów, finansowanego ze środków Programów Ramowych Unii Europejskiej oraz innych programów naukowo-badawczych Unii Europejskiej. (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002r.) Z podatku VAT zwolniony jest import towarów zwolnionych od cła. (Ustawa o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym)

40 Podatek VAT (2) Polskie przepisy prawne
Zwrot podatku przysługuje podatnikom, którzy spełniają następujące warunki: 1. Złożyli zgłoszenie rejestracyjne i posiadają numer identyfikacji podatkowej 2. Prowadzą ewidencję zawierającą dane niezbędne do określenia kwoty zwrotu podatku 3. Gromadzą środki o których mowa na wyodrębnionym rachunku bankowym i dokonują zakupów z tego rachunku 4. W całości zapłacili należność obejmującą podatek naliczony z tytułu dokonanych zakupów towarów i usług oraz posiadają oryginał faktury 5. Posiadają zaświadczenie, że zakup sfinansowany został ze środków Unii Europejskiej. Zaświadczenie wydaje Komitet Integracji Europejskiej 6. Złożą wniosek o zwrot podatku VAT

41 Podatek VAT (3) Polskie przepisy prawne
Stawka 0% VAT na usługi stosuje się do świadczenia usług nabywanych za środki finansowe przekazane polskim podmiotom na sfinansowanie programów naukowo-badawczych realizowanych przez te jednostki ze środków Programów Ramowych Unii Europejskiej oraz innych programów naukowo-badawczych Unii Europejskiej, jeśli zawarta została pisemna umowa o świadczenie tych usług, zarejestrowana przez Komitet Integracji Europejskiej (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002r.)


Pobierz ppt "FINANSOWANIE PROJEKTÓW W 6"

Podobne prezentacje


Reklamy Google