Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Central Europe Research to Innovation Models Doświadczenia ze współpracy międzynarodowej w ramach programu Interreg IV Central Europe Opracował: Hubert.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Central Europe Research to Innovation Models Doświadczenia ze współpracy międzynarodowej w ramach programu Interreg IV Central Europe Opracował: Hubert."— Zapis prezentacji:

1 Central Europe Research to Innovation Models Doświadczenia ze współpracy międzynarodowej w ramach programu Interreg IV Central Europe Opracował: Hubert Pachciarek

2 © Copyright CERIM | 01.11.2013 | Presentation Title (Edit in - View/Header and Footer) | Page 2 23.05.2013 1. Geneza projektu 1.1 Bariery rozwoju innowacyjności w Polsce Dominacja finansowania budżetowego i niewielki udział podmiotów gospodarczych w wydatkach ogółem na B+R, a także relatywnie niskie wydatki na badania stosowane (25,2%) i prace rozwojowe (35,3%), w porównaniu z wydatkami na badania podstawowe (39,5%) Brak komunikacji pomiędzy środowiskami nauki i biznesu Brak sprzyjającego klimatu prawnego i finansowego do współpracy środowisk nauki i biznesu Brak finansowania fazy wdrożeniowej Biurokracja Problemy związane z ochroną własności intelektualnej Problemy wspólne dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej

3 Geneza projektu c.d. 2. Problemy zdiagnozowane w trakcie przygotowywania projektu wspólne dla regionów partnerskich Nieczytelne ramy prawne i finansowe transferu wiedzy zarówno w aspekcie ochrony własności intelektualnej jak i komercjalizowania wyników badań naukowych Brak motywacji środowiska nauki do komercjalizacji wyników własnych badań Brak specjalistów od transferu wiedzy, menadżerów wiedzy posiadających kompetencje z zakresu zarządzania procesem wdrażania na rynek wyników badań naukowych Brak współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi i badawczo- rozwojowymi, biznesem oraz instytucjami finansowymi © Copyright CERIM | 01.11.2013 | Presentation Title (Edit in - View/Header and Footer) | Page 3 23.05.2013

4 2. Cele projektu Cel ogólny projektu: Budowa i weryfikacja modelu transferu wiedzy na rynek, właściwego w warunkach ekonomicznych, społecznych i politycznych Europy Środkowo- Wschodniej oraz wzmocnienie tego modelu poprzez stworzenie porozumienia międzynarodowego na rzecz transferu wiedzy i technologii. Cele szczegółowe: Rozwój gospodarczy regionów partnerskich poprzez tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu nowych przedsiębiorstw opartych na wiedzy Wzmocnienie współpracy środowisk nauki i biznesu Wzmocnienie prac badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach oraz ukierunkowanie badań naukowych na potrzeby rynku © Copyright CERIM | 01.11.2013 | Presentation Title (Edit in - View/Header and Footer) | Page 4 23.05.2013

5 3. Partnerstwo w ramach projektu © Copyright CERIM | 01.11.2013 | Presentation Title (Edit in - View/Header and Footer) | Page 5 23.05.2013 Eurogroup Consulting ValDeal Innovation The Innovation & Technology Transfer Salzburg Institute for Innovation and Development of University of Ljubljana Slovak Academy of Sciences University of Zilina/Institute of Competitiveness and Innovations The Patent & Valorisation Agency Mecklenburg- Vorpommern AG Rostock inno AG Chemnitz University of Technology/SAXEED Center for Entrepreneurship

6 4. Korzyści z działania w partnerstwie 1. Uzyskanie masy krytycznej innowacji 2. Rozwój kompetencji specjalistów ds. transferu wiedzy i technologii 3. Pozyskanie szerszego dostępu do źródeł innowacji oraz szerszych możliwości ich zastosowania dzięki współpracy międzynarodowej 4. Budowa porozumienia pomiędzy partnerami umożliwiającego wymianę doświadczeń 5. Pozyskanie szybszej krzywej uczenia się 6. Możliwość szerszego oddziaływania na decydentów regionalnych © Copyright CERIM | 01.11.2013 | Presentation Title (Edit in - View/Header and Footer) | Page 6 23.05.2013

7 5. Działania podejmowane w ramach projektu © Copyright CERIM | 01.11.2013 | Presentation Title (Edit in - View/Header and Footer) | Page 7 23.05.2013 Rozwój modelu TT Analiza procesówTT Ocena procesówTT Wdrożenie pilotażowe opracowanego modelu w regionach partnerskich Porozumienie o współpracy międzynarodowej w dziedzinie komercjalizacji badań Projekt łączy partnerów o podobnej charakterystyce geopolitycznej i kulturowej w celu wymiany dobrych praktyk i poszukiwania optymalnych rozwiązań dla zdiagnozowanych problemów. Projekt w centrum uwagi stawia badaczy w celu wsparcia waloryzacji i komercjalizacji wyników ich badań.

8 6. Kluczowe rezultaty realizacji projektu 1. Krajowe raporty na temat regionalnego systemu innowacyjności 2. Narzędzie do samooceny instytucji transferu technologii 3. Warsztaty z zakresu transferu technologii 4. Zestaw narzędzi przydatnych w procesie transferu technologii 5. Rekomendacje do regionalnego systemu innowacyjności 6. Propozycje projektów innowacyjnych 7. Plany komercjalizacyjne dla przykładowych projektów © Copyright CERIM | 01.11.2013 | Presentation Title (Edit in - View/Header and Footer) | Page 8 23.05.2013

9 Najważniejsze korzyści z realizacji projektu CERIM 1. Rozwój procesu transferu wiedzy w regionach partnerskich 2. Pogłębiona analiza regionalnego systemu innowacyjności i porównanie na tle innych regionów partnerskich 3. Rozwój kadry menadżerów zarządzających procesami komercjalizacji wiedzy 4. Opracowanie uogólnionego modelu komercjalizacji badań 5. Zastosowanie modelu w procesach TT po zakończeniu projektu 6. Porozumienie o współpracy w procesach TT również po zakończeniu projektu © Copyright CERIM | 01.11.2013 | Presentation Title (Edit in - View/Header and Footer) | Page 9 23.05.2013 Presentation Headline

10 Dane kontaktowe Fundacja Forum Gryf Tel: (+4891) 444 21 72 E-mail: forumgryf@univ.szczecin.plforumgryf@univ.szczecin.pl www.forumgryf.pl Strona projektu: www.cerim.org © Copyright CERIM | 01.11.2013 | Presentation Title (Edit in - View/Header and Footer) | Page 10 23.05.2013


Pobierz ppt "Central Europe Research to Innovation Models Doświadczenia ze współpracy międzynarodowej w ramach programu Interreg IV Central Europe Opracował: Hubert."

Podobne prezentacje


Reklamy Google