Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sesja Rady Miasta Rybnika

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sesja Rady Miasta Rybnika"— Zapis prezentacji:

1 Sesja Rady Miasta Rybnika
BUDŻET MIASTA 2008 Sesja Rady Miasta Rybnika 12 grudnia 2007 roku

2 PRIORYTETY W 2008 ROKU KANALIZACJA DROGI OSZCZĘDZANIE

3 BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
PRIORYTET

4 POPRAWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO MIASTA
,85 zł PRIORYTET

5 DOCHODY BUDŻETOWE ,95 zł

6 STRUKTURA DOCHODÓW ,95 zł

7 POZYSKIWANIE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH w dochodach 91.465.369,39 zł
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI ,00 EFRR (ZPORR) ,95 EFRR (SPO-T) ,13 EFS ,04 BUDŻET PAŃSTWA ,48 FUNDUSZ PRACY ,00 FUNDUSZ DOPŁAT (BGK) ,79

8 WYDATKI BUDŻETOWE ,12 zł

9 WYDATKI BUDŻETOWE Ogółem 598,8 Ogółem 607,8 mln zł 40,89% 41,54 %
41,54 % 59,11% 58,46 %

10 STRUKTURA WYDATKÓW ,12 zł

11 WYDATKI BUDŻETOWE Ogółem 607.877.829,12 zł %
wydatki bieżące , ,46 - wynagrodzenia ,74 - pochodne od wynagrodzeń ,02 - dotacje ,44 - dla oświatowych zakładów budżetowych ,44 - dla niepublicznych szkół i przedszkoli ,00 - dla instytucji kultury ,00 - dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej ,00 - dla organizacji pozarządowych ,00 - inne ,00 - obsługa długu ,00 - poręczenia i gwarancje ,00 - remonty ,00 - pozostałe wydatki bieżące ,90 wydatki majątkowe , ,54

12 WYDATKI BUDŻETOWE GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (DZ
WYDATKI BUDŻETOWE GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (DZ. 900) ,28 zł Budowa kanalizacji sanitarnej i uporządkowanie gospodarki ściekowej kolektory A i C - budżet miasta budżet miasta - wniosek do POIiŚ ( r ) prefinansowanie Funduszu Spójności WFOŚiGW Fundusz Spójności Gaszowice i Jejkowice GiPFOŚiGW (kanalizacja sanitarna i deszczowa) zł Wodociągi ,00 Utrzymanie zieleni ,00 Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 Gospodarka odpadami ,28 Kompostownia ,00 Oczyszczanie miasta ,00 Pozostałe ,00

13 WYDATKI BUDŻETOWE TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 59.205.981,85 zł
Drogi publiczne ,85 Obwodnica Miasta ,00 Zwiększenie atrakcyjności... - droga RYFAMA ,00 modernizacja Drogi Krajowej nr 78 - Śródmieście ,85 remonty dróg i zakup betonitów ,00 RSK - bieżące utrzymanie dróg ,00 przebudowa infrastruktury drogowej w dz. Kłokocin ,00 Pozostałe (oznakowanie, dokumentacje i inne) ,00 Komunikacja miejska (ZTZ) ,00

14 OŚWIATA W BUDŻECIE MIASTA OGÓŁEM WYDATKI NA OŚWIATĘ 155.801.824,53 zł
WYDATKI BUDŻETOWE OŚWIATA W BUDŻECIE MIASTA Działy 801 i 854 Część oświatowa subwencji ,00 zł Dopłata miasta do zadań finansowanych z subwencji oświatowej ,00 zł Inne wydatki ze środków własnych ,00 zł Zadania finansowane z innych źródeł ,53 zł OGÓŁEM WYDATKI NA OŚWIATĘ ,53 zł

15 WYDATKI BUDŻETOWE KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 11. 966
WYDATKI BUDŻETOWE KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zł Dotacje dla instytucji kultury zł Dotacje dla organizacji pozarządowych zł Remonty i inwestycje w obiektach kultury zł Modernizacja DK Chwałowice zł Ochrona zabytków zł Pozostałe wydatki w zakresie kultury zł

16 WYDATKI BUDŻETOWE KULTURA FIZYCZNA I SPORT 14.805.860 zł
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Centrum Rekreacji i Rehabilitacji „BUSHIDO” Inwestycje i remonty w obiektach kultury fizycznej Dotacje dla stowarzyszeń Pozostałe

17 WYDATKI BUDŻETOWE OPIEKA SPOŁECZNA 61.887.066,35 zł
Świadczenia rodzinne b.p ,00 Jednostki organizacyjne pomocy społecznej ,00 Dodatki mieszkaniowe b.m ,00 Zasiłki, usługi opiekuńcze ,00 Rodziny zastępcze - b.m ,00 Odpłatność za osoby skierowane do domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych w innych powiatach - b.m ,00 Inwestycje i remonty w budynkach pomocy społecznej - b.m ,00 Powiatowy Urząd Pracy ,00 Żłobek - b.m ,00 Programy realizowane ze środków UE ,35 Pozostałe ,00

18 WYDATKI BUDŻETOWE OCHRONA ZDROWIA 6.582.745 zł
Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Ośrodek Leczniczo – Rehabilitacyjny w tym kontrakt z NFZ – Składki na ubezpieczenia zdrowotne (b.p.) Przeglądy techniczne przychodni Granty Pozostałe

19 WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA
ogółem ,68 - budżet miasta ,02 fundusze ,00 RPO i POIiŚ – ujęte tylko w WPI ,66

20 PLANOWANE INWESTYCJE W 2008 ROKU
OGÓŁEM NAKŁADY ,02 zł tj. 41,54 % wydatków ogółem w tym ze środków własnych ,18 ( z tego pożyczki z WFOŚiGW – zł) tj. 60,25 % wydatków inwestycyjnych

21 BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W DZIELNICACH MIASTA
UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ – ZLEWNIE KOLEKTORÓW A i C ogółem zł

22 na odcinku od ul. Budowlanych do Rudzkiej
Obwodnica Miasta na odcinku od ul. Budowlanych do Rudzkiej budżet miasta zł wniosek do RPO (tylko w WPI) zł

23 UKŁAD DROGOWY W REJONIE RYBNIKA I ŻOR
DW 925 kier. Rudy Wybudowany I i IV etap północnej obwodnicy Rybnika Obwodnica północna III etap długość 2,0 km koszt 23,2 mln zł Węzeł „ROWIEŃ” Wybudowany odcinek obwodnicy południowej Rybnika Wiadukt ul. Raciborska koszt 10,5 mln zł DW 935 ul. Żorska długość 4,5 km koszt 35,0 mln zł PLANOWANY PRZEBIEG AUTOSTRADY A1

24 Przebudowa w Śródmieściu
DROGA KRAJOWA nr 78 Przebudowa w Śródmieściu Środki własne

25 Budowa przedszkola i rozbudowa obiektu na potrzeby świetlicy środowiskowej w dz. Paruszowiec - Piaski ( r ) środki własne budżet miasta – wniosek do RPO

26 Basen kryty w dz. Boguszowice ( r )
środki własne budżet miasta – wniosek do RPO

27 EFRR (ZPORR) Renowacja zabytkowej kamienicy Rynek 1 wraz z adaptacją na cele gospodarcze ,00 zł Budżet miasta ,80 GFOŚiGW ,00 Budżet państwa ,64 ZPORR ,56

28 Modernizacja i adaptacja 5 budynków mieszkalnych na budynki z lokalami socjalnymi przy ul. Ogrodowskiego ,51 zł budżet miasta ,72 zł Fundusz Dopłat (BGK) ,79 zł

29 Modernizacja i adaptacja 5 budynków mieszkalnych na budynki z lokalami socjalnymi przy ul. Ogrodowskiego

30 Modernizacja i adaptacja 5 budynków mieszkalnych na budynki z lokalami socjalnymi przy ul. Ogrodowskiego

31 BUDOWA BUDYNKU STRAŻY MIEJSKIEJ
- budżet miasta zł

32 WYDATKI INWESTYCYJNE FINANSOWANE Z GMINNEGO I POWIATOWEGO FUNDUSZY OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ zł BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ SKŁADOWISKO ODPADÓW LIKWIDACJA NISKIEJ EMISJI W BUDYNKACH NA TERENIE MIASTA ZMNIEJSZENIE ZUŻYCIA ENERGII ZAKUPY INWESTYCYJNE RSK, ZZM i MOSIR URZĄDZENIE PLACÓW ZABAW NA TERENIE MIASTA POZOSTAŁE

33 Budżet miasta Rybnika na 2008 r.
Dochody ogółem ,95 Wydatki ogółem ,12 DEFICYT ,17 Rozchody ,28 - wykup obligacji ,00 - spłaty pożyczek ZPORR, SPO-T i WFOŚiGW ,20 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,08 Przychody ,45 - pożyczki na prefinansowanie środków UE ,41 - pożyczki i kredyty na rynku krajowym ,00 - wolne środki ,04

34 WYDATKI BUDŻETOWE DOPŁATY ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH MIASTA
DO ZADAŃ FINANSOWANYCH SUBWENCJĄ OŚWIATOWĄ zł DO RZĄDOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH zł OGÓŁEM DOPŁATY zł

35 Wskaźnik zadłużenia (max. 60 %) Wskaźnik obsługi długu (max. 15%)
WSKAŹNIKI 2008 Wskaźnik zadłużenia (max. 60 %) 48,97 % Wskaźnik obsługi długu (max. 15%) 5,59 %

36 Rating przyznany miastu
Fitch Polska S.A. utrzymał w 2007 roku rating miasta na poziomie [A (pol)], co odzwierciedla bardzo dobre i poprawiające się wyniki operacyjne Miasta, umiarkowane zadłużenie, ostrożną politykę w zakresie zadłużania oraz niskie ryzyko związane z jednostkami sektora publicznego Rating krajowy: Długoterminowy: A (pol), - krajowy rating na poziomie „A” oznacza wysoką wiarygodność kredytową w porównaniu do innych podmiotów ocenianych w tym samym kraju. Jednakże zmiany w otoczeniu lub warunkach gospodarczych mogą wpłynąć na zdolność do terminowej spłaty tych zobowiązań finansowych w większym stopniu, niż w przypadku zobowiązań finansowych zakwalifikowanych do wyższej kategorii. Perspektywa Ratingu: stabilna. Krajowe ratingi długoterminowe - skala AAA (xxx), AA (xxx), A (xxx), BBB (xxx), BB (xxx), B (xxx), CCC (xxx), CC (xxx), C (xxx), D (xxx), DD (xxx), D (x)

37 Sesja Rady Miasta Rybnika
BUDŻET MIASTA 2008 Sesja Rady Miasta Rybnika 12 grudnia 2007 roku


Pobierz ppt "Sesja Rady Miasta Rybnika"

Podobne prezentacje


Reklamy Google