Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uniwersyteckie Poradnie Prawne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uniwersyteckie Poradnie Prawne"— Zapis prezentacji:

1 Uniwersyteckie Poradnie Prawne
Podsumowanie działalności za rok akademicki 2003/2004

2 17 Poradni w Polsce Białystok Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Katowice
Opole Wrocław Łódź Poznań Toruń Gdańsk Szczecin Słubice Białystok - Uniwersytet w Białymstoku Białystok - Wyższa Szkoła Adminis. Publicznej Gdańsk - Uniwersytet Gdański Katowice - Uniwersytet Śląski Kraków - Uniwersytet Jagielloński Lublin - Katolicki Uniwersytet Lubelski Lublin - Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie Łódź - Uniwersytet Łódzki Opole - Uniwersytet Opolski Poznań - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Rzeszów - Uniwersytet Rzeszowski Słubice - Collegium Polonicum Szczecin - Uniwersytet Szczeciński Toruń - Uniwersytet Mikołaja Kopernika Warszawa - Fundacja Academia Iuris Warszawa - Uniwersytet Warszawski Wrocław - Uniwersytet Wrocławski

3 12 Poradni spełniających Standardy
Studencka Poradnia Prawna w Białymstoku (UwB) Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna w Gdańsku Uniwersytecka Poradnia Prawna w Krakowie Uniwersytecka Poradnia Prawna w Lublinie (KUL) Uniwersytecka Studencka Poradnia Prawna w Lublinie (UMCS) Studencki Punkt Informacji Prawnej „Klinika Prawa” w Łodzi Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna w Poznaniu Koło Naukowe Studencka Poradnia Prawna w Słubicach „Centrum Edukacji Prawnej” - Studencka Poradnia Prawna w Szczecinie Uniwersytecka Poradnia Prawna w Toruniu Fundacja Academia Iuris w Warszawie Klinika Prawna, Studencki Ośrodek Pomocy Prawnej w Warszawie

4 Działalności poradni w roku akademickim 2003/2004 w liczbach
6596 – tyle spraw przyjęły poradnie w okresie od października 2003 do czerwca 2004; najwięcej – 1315 spraw przyjęła Fundacja Academia Iuris w Warszawie; najmniej – 52 Koło Naukowe „Centrum Informacji Administracyjnej” przy Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku; najczęściej – w 21 % przypadków (1408 spraw) klienci zgłaszali się do poradni o pomoc w sprawach cywilnych; w poradniach działało 913 studentów; w poradniach pracowało 109 pracowników dydaktycznych; jeden opiekun miał pieczę przeciętnie nad 9 studentami; na jednego studenta przypada przeciętnie 7 spraw.

5 Ile spraw zostało przyjętych przez poradnie?

6 Ilu studentów działa w poradniach?

7 Ilu pracowników naukowych działa w poradniach?

8 Rodzaje spraw rozpatrywanych przez poradnie
Karne (tymczasowo aresztowani, wykroczenia) Ogólne z zakresu prawa cywilnego (w tym prawa zobowiązań i rzeczowego); Rodzinne (rozwody, alimenty, ustalenie ojcostwa itp.); Spadkowe; Związane z pracą, ubezpieczeniami społecznymi i bezrobociem; Związane ze świadczeniami z pomocy społecznej; Dotyczące prawa i postępowania administracyjnego; Z zakresu prawa lokalowego i spółdzielczego (w tym: eksmisje, sprawy bezdomnych itp.); Z dziedziny prawa finansowego (podatki, zadłużenia, kredyty itp.); Związane z przemocą wobec kobiet; Z dziedziny praw uchodźców i cudzoziemców; Związane z prawami osób niepełnosprawnych; Dotyczące kontaktów ze służbą zdrowia (w tym błędy w sztuce itp.); Z zakresu pomocy organizacjom pozarządowym (NGO – szeroko rozumiana pomoc ekspercka i poradnicza); Inne.

9 Podział spraw ze względu na rodzaje
Łącznie: 6596

10 Podział spraw ze względu na rodzaje
Łącznie: 6596

11 Sprawy z zakresu ogólnej problematyki prawa cywilnego
Przykładowe sprawy: zagadnienia sporządzania, treści i wykonania umów (np. sprzedaży, pożyczki); niedozwolone klauzule w umowach zawieranych z konsumentami; dochodzenie roszczeń z tytułu gwarancji i niezgodności towaru z umową; przeniesienie własności; odwołanie darowizn; cywilnoprawne spory sąsiedzkie; ustanowienie służebności; powództwa posesoryjne; tematyka odszkodowań i zadośćuczynienia za krzywdę; zwrot stypendium za nieukończone studia doktoranckie. Łącznie: 1408

12 Sprawy karne Łącznie: 1046 Przykładowe sprawy:
zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa; wystąpienie z prywatnym aktem oskarżenia; wniosek o ustanowienie obrońcy z urzędu; prawa oskarżonego w postępowaniu karnym; zagadnienie świadka koronnego; ustalanie podstaw prawnych do stosowania tymczasowego aresztowania oraz okoliczności uzasadniające jego uchylenie; wniosek o utajnienie danych dotyczących miejsca zamieszkania; kwestia cenzurowania korespondencji w zakładzie karnym; pomoc postpenitencjarna rodzinom osób skazanych; wcześniejsze zatarcie skazania; wyłączenie sędziego w procesie karnym. Łącznie: 1046

13 Sprawy rodzinne Łącznie: 947 Przykładowe sprawy:
rozwodowe i separacji (przede wszystkim pozwy w tym zakresie); ubezwłasnowolnienia; ustanowienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej, ustalanie lub zaprzeczania ojcostwa; alimentacja (ustalanie, podwyższanie, obniżanie, egzekucji komorniczej, warunki alimentacji przez Fundusz Alimentacyjny, dochodzenie alimentów od cudzoziemców); zniesienie współwłasności majątkowej; zabezpieczanie majątku jednego ze współmałżonków przed roszczeniami drugiego z nich; roszczenia matki wobec ojca dziecka niebędącego jej mężem. Łącznie: 947

14 Sprawy związane z pracą i bezrobociem
Przykładowe sprawy: spory pomiędzy pracownikiem a pracodawcą (np. warunki rozwiązania umowy o pracę, sprostowanie świadectwa pracy, odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi); świadczenia pracownicze (np. uprawnienia z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, dochodzenie zaległego wynagrodzenia); sprawy emerytur (warunki wcześniejszego uzyskania uprawnień, podstawy wysokości świadczeń); kwestie rent (odwołania od decyzji ZUS); praca w szczególnych warunkach i choroby zawodowe; warunki przyznawania świadczeń przedemerytalnych; zagadnienie akcji pracowniczych. Łącznie: 696

15 Sprawy z zakresu prawa lokalowego i spółdzielczego
Przykładowe sprawy: eksmisje (podstawy, postępowanie, koszty, eksmisje dzikich lokatorów; kwestie lokali socjalnych (osoby uprawnione, koszty); zagadnienia mieszkań komunalnych; prawo pierwokupu; nadpłata czynszu, kwestionowanie umów na usługi ze spółdzielnią; premie gwarancyjne, zwrot kaucji mieszkaniowej; spory członków ze spółdzielnią, m.in. kwestie wysokości opłat. Łącznie: 484

16 Sprawy z zakresu prawa i postępowania administracyjnego
Przykładowe sprawy: zasady zmiany imion i nazwisk; ochrona danych osobowych i zagadnienia dostępu do informacji publicznej; pozwolenia na budowę; tworzenie fundacji i stowarzyszeń; postępowanie administracyjne – przystąpienie w charakterze strony, zażalenia; skargi na bezczynność organów; skargi na decyzje w postępowaniu egzekucyjnym (m.in. na czynności komornicze); kwestie właściwości organów. Łącznie: 432

17 Sprawy spadkowe Łącznie: 394 Przykładowe sprawy:
zasady dziedziczenia ustawowego (w szczególności kwestie zachowku) i testamentowego; unieważnienie testamentu; zakres majątku wchodzącego w skład masy spadkowej, kwestia długów spadkowych; postępowania spadkowe (wnioski o stwierdzenie nabycia, dział spadku); zrzeczenie się spadku; podważenie spadku przez osobę wydziedziczoną; dziedziczenie spółdzielczego prawa do lokalu; dziedziczenie nieruchomości rolnych; umowy dożywocia. Łącznie: 394

18 Sprawy związane z prawami uchodźców i cudzoziemców
Przykładowe sprawy: nadanie statusu uchodźcy; udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony (w tym legalizacja pobytu w ramach tzw. abolicji); spadki od cudzoziemców; rozliczenia podatkowe cudzoziemców; udzielenie zezwolenia na osiedlenie się; kwestie repatriacji; wydalenie cudzoziemca z Polski; zawarcie związku małżeńskiego obywatelem polskim; zezwolenie na pracę cudzoziemców w Polsce. Łącznie: 285

19 Sprawy finansowe Łącznie: 179 Przykładowe sprawy:
sprawy podatkowe, w tym: obowiązki, uprawnienia do ulg i zagadnienia odpowiedzialności za zaległości podatkowe; pomoc w wypełnianiu zeznań podatkowych; kwestia upadłości osób fizycznych; zagadnienie unieważnienia weksla in blanco; opłaty celne; odszkodowania za niewykupione obligacje; debety na koncie bankowym.

20 Sprawy związane ze świadczeniami z pomocy społecznej
Przykładowe sprawy: nowe zasady nabywania zasiłków z pomocy społecznej; nabywanie praw do rent socjalnych; odwołania od decyzji o odmowie przyznania zasiłków i rent; kwestie dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych; świadczenia dla matek samotnie wychowujących dzieci; uprawnienia dla osób umieszczonych w ośrodkach pomocy społecznej; wsparcie materialne dla osób ubiegających się o pomoc społeczną. Łącznie: 129

21 Sprawy związane z prawami osób niepełnosprawnych
Łącznie: 71 Przykładowe sprawy: zasady zatrudniania w zakładach pracy chronionej; zmiana stopnia niepełnosprawności; warunki dofinansowania zakupu samochodu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; odwołanie od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności; odwołania od decyzji ZUS o przyznaniu prawa do renty oraz apelacje w tym zakresie.

22 Sprawy związane ze służbą zdrowia
Łącznie: 51 Przykładowe sprawy: koszty usług medycznych; odpowiedzialność lekarza za błąd w sztuce lekarskiej (zarażenie klienta wirusem żółtaczki podczas wizyty w szpitalu); odwołanie od decyzji o odmowie udzielenia przerwy w karze dla przeprowadzenia badań; odszkodowania dla pracowników służby zdrowia w związku z tzw. ustawą 203; skargi na warunki w zakładach opieki medycznej, w tym, w ZOZ znajdujących się w zakładach karnych.

23 Sprawy związane z przemocą wobec kobiet
Łącznie: 18 Przykładowe sprawy: znęcanie się przez członków rodziny; molestowanie w miejscu pracy.

24 Sprawy związane z pomocą organizacjom pozarządowym (NGO)
Łącznie: 8 *) Przykładowe sprawy: Pomoc stowarzyszeniom i organizacjom: „Zagrożeni Likwidacją Funduszu Alimentacyjnego”; Komitet Praw Dziecka; Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji; Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami; Krajowy Związek Lokatorów i Spółdzielców; Ogólnopolski Ruch Ochrony Praw Obywatelskich i Walki z Korupcją. Pomoc innym organizacjom pozarządowym w rozpoczęciu działalności (przygotowanie statutu, wniosków do KRS itp.). *) Klinika Prawa działająca przy Uniwersytecie Warszawskim udzieliła organizacjom pozarządowym 11 dalszych porad. Dane te podane są w ramach poszczególnych kategorii objętych sprawozdaniem, stosownie do rodzaju zgłoszonej sprawy.

25 Sprawy inne Łącznie: 448 Przykładowe sprawy: systemy argentyńskie;
rekompensaty za mienie pozostawione na Kresach; postępowania upominawcze; zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym; środki prawne wobec opieszałego komornika; skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; świadczenia z Funduszu Polsko-Niemieckie Pojednanie; prawo dostępu do informacji zgromadzonych w Instytucie Pamięci Narodowej; skargi konstytucyjne; odwołanie od decyzji o uniemożliwieniu dalszego uczestnictwa w teleturnieju „Wielka Gra”. Łącznie: 448

26 Studencka Poradnia Prawna w Białymstoku (Uniwersytet w Białymstoku)
Spraw łącznie: 533 Studentów: 61 Opiekunów: 11 Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: zgoda Dziekana Wydziału Prawa na przekształcenie poradni w pracownię; zorganizowanie drugiej edycji programu Studenckie Punkty informacyjne tzw. Komisariaty; wyróżnienie Dziekana Wydziału Prawa za działalność poradni.

27 Koło Naukowe Centrum Informacji Administracyjnej przy Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku Spraw łącznie: 52 Studentów: 18 Opiekunów: 6 Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: podpisanie umowy z Rzecznikiem Praw Studenta; organizacja dyżurów zamiejscowych w Grajewie.

28 Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna w Gdańsku
Spraw łącznie: 129 Studentów: 63 Opiekunów: 5 Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: nawiązanie współpracy z Biurem Porad Obywatelskich; zorganizowanie szkolenia na Helu dla nowych członków poradni i gości z innych klinik; organizacja konferencji „Prawnik jako zawód społecznej użyteczności”; wydanie biuletynu „Gdzie szukać pomocy?”.

29 Studencka Poradnia Prawna – Koło Naukowe w Katowicach
Spraw łącznie: 80 Studentów: 50 Opiekunów: 6 Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: Przedstawienie działalności poradni na forum Rady Wydziału, czym wzbudzono coraz większą świadomość kadry naukowej uczelni o działalności poradni.

30 Uniwersytecka Poradnia Prawna w Krakowie
Spraw łącznie: 873 Studentów: 45 Opiekunów: 9 Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: nadanie statusu uchodźcy w 26 sprawach prowadzonych przez poradnię; uznanie przez Europejski Trybunał Praw Człowieka naruszenia praw deklarowanych w Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności w sprawie ze skargi przygotowanej z udziałem poradni – 3 przypadki.

31 Uniwersytecka Poradnia Prawna w Lublinie (KUL)
Spraw łącznie: 72 Studentów: 53 Opiekunów: 5 Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: nawiązanie współpracy z Wojewódzkim Centrum Informacji dla Ofiar Przestępstw i Wykroczeń oraz ze Stowarzyszeniem „Mali Bracia Ubogich”; utworzenie sekcji ds. uchodźców.

32 Uniwersytecka Studencka Poradnia Prawna w Lublinie (UMCS)
Spraw łącznie: 103 Studentów: 38 Opiekunów: 5 Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: zwiększenie liczby mieszczących się przy radach osiedli Punktów Konsultacyjnych Poradni. Studenci pełnią tam dyżury. Ta forma działalności z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem.

33 Studencki Punkt Informacji Prawnej „Klinika Prawa” w Łodzi
Spraw łącznie: 300 Studentów: 95 Opiekunów: 7 Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: Wstępna zgoda władz wydziału na utworzenie samodzielnego Zakładu Kliniki Prawa.

34 Studencka Poradnia Prawna „Bona Fides” w Opolu
Spraw łącznie: 64 Studentów: 20 Opiekunów: 2 Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: sędzia Sądu Rejonowego w Opolu zwrócił się do poradni z prośbą o reprezentowanie strony w sprawie toczącej się w niniejszym sądzie; uzyskanie dotacji na dofinansowanie działalności przez Prezydenta Miasta Opola.

35 Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna w Poznaniu
Spraw łącznie: 756 Studentów: 50 Opiekunów: 5 Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: nawiązanie współpracy z dwoma Ośrodkami Pomocy Rodzinie oraz Policyjnym Ośrodkiem Pomocy Ofiarom Przestępstw.

36 Uniwersytecka Poradnia Prawna w Rzeszowie
Spraw łącznie: 158 Studentów: 23 Opiekunów: 3

37 Koło Naukowe Studencka Poradnia Prawna w Słubicach
Spraw łącznie: 253 Studentów: 30 Opiekunów: 2 Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: uzyskanie możliwości zaliczania przez studentów pracy w poradni do tzw. godzin fakultatywnych w programie studiów; nawiązanie współpracy z radcą prawnym Starostwa Słubickiego, która została drugim koordynatorem poradni.

38 „Centrum Edukacji Prawnej” - Studencka Poradnia Prawna w Szczecinie
Spraw łącznie: 552 Studentów: 50 Opiekunów: 3 Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: założenie Stowarzyszenia Edukacji Społecznej i Prawnej – „Ius et Ratio”; ogólnopolskie seminarium – „Wina a kara” pod patronatem honorowym Rzecznika Praw Obywatelskich; przeprowadzenie drugiego z kolei szkolenia dla poradni prawnych z udziałem przedstawicieli poradni w Gdańsku i Białymstoku w Pobierowie.

39 Uniwersytecka Poradnia Prawna w Toruniu
Spraw łącznie: 147 Studentów: 36 Opiekunów: 10 Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: podpisanie umowy z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich; podpisanie umowy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku; współpraca z Laboratorium Społecznych Działań Politologii, w zakresie programu „Ojciec – to też rodzic!”.

40 Klinika Prawna, Studencki Ośrodek Pomocy Prawnej w Warszawie
Spraw łącznie: 1030 Studentów: 77 Opiekunów: 7 Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: klinika uzyskała status pracowni międzyinstytutowej, Wydział przyznał w związku z tym pół etatu dla pracownika merytorycznego oraz jeden etat dla pracownika sekretariatu; rozszerzenie programu szkoleń psychologicznych ze studentami udzielającymi porad o zagadnienia z zakresu zachowań asertywnych, dzięki temu program szkoleniowy obejmuje obecnie trzy dni; w ramach materiałów szkoleniowych nagrano film z udziałem studentów w formie inscenizacji przyjmowania klienta w klinice, film przygotowano w polskiej i angielskiej wersji językowej.

41 Fundacja Academia Iuris w Warszawie
Spraw łącznie: 1315 Studentów: 180 Opiekunów: 15 Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: od lutego 2004 rozpoczął działalność kolejny punkt porad administrowany wspólnie przez Ośrodek Pomocy Społecznej i fundację – łącznie fundacja prowadzi ich już 15; Fundacja Academia Iuris podpisała porozumienie z Federacją Inicjatyw Oświatowych, w efekcie, którego wolontariusze fundacji pomagają szkołom niepublicznym, nad którymi pieczę ma Federacja; wspólnie z Federacją Inicjatyw Oświatowych został także uruchomiony punkt konsultacyjny dla „małych szkół” (placówek oświatowych, które zostały przejęte przez rodziców od samorządu); Fundacja Academia Iuris w coraz szerszym zakresie współpracuje z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich (umowa o współpracy została podpisana 1 lipca 2003).

42 Uniwersytecka Poradnia Prawna we Wrocławiu
Spraw łącznie: 177 Studentów: 24 Opiekunów: 8 Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: zaawansowany stan przygotowań do włączenia działalności poradni do programu studiów.

43 Czas załatwiania spraw klientów poradni

44 Źródła wiedzy o poradniach
Kobiety Mężczyźni Brak danych z poradni w Białymstoku (WSAP)

45 Czy klienci poradni korzystali wcześniej z profesjonalnej pomocy prawnej?
Kobiety Mężczyźni Brak danych z poradni w Rzeszowie

46 Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych
Dziękujemy za uwagę Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych ul. Szpitalna 5 lok. 5 Warszawa tel.: (22) w.143; fax: (22) Internet: © Dizzy & Filip


Pobierz ppt "Uniwersyteckie Poradnie Prawne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google