Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Postrzeganie i rola certyfikatów wśród dyrektorów i specjalistów IT dużych firm Raport z badania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Postrzeganie i rola certyfikatów wśród dyrektorów i specjalistów IT dużych firm Raport z badania."— Zapis prezentacji:

1 Postrzeganie i rola certyfikatów wśród dyrektorów i specjalistów IT dużych firm
Raport z badania

2 O badaniu

3 O badaniu Postrzeganie i rola certyfikatów informatycznych w dużych firmach Wywiady telefoniczne CATI – Computer Assisted Telephone Interviews Wywiady prowadzone z dyrektorami IT oraz specjalistami IT w największych polskich firmach. Luty 2007 CELE METODA PRÓBA RAMY CZASOWE 3

4 O badaniu Głównym celem badania było poznanie opinii o certyfikatach oraz sposobu ich wykorzystania w dużych firmach. Chcieliśmy poznać zarówno opinie szefów IT odpowiedzialnych za zarządzanie zespołem pracowników czy dobór współpracowników do swojego działu, jak i opinie specjalistów IT pracujących na szczeblach operacyjnych. W koncepcji badania zakładano odmienne postrzeganie certyfikatów przez obydwie grupy respondentów: Szefowie IT w większym stopniu mogą postrzegać certyfikat, jako element weryfikacji swoich podwładnych, czy też gwarancję kompetencji pracownika. Z drugiej strony, specjaliści IT mogą postrzegać certyfikaty jako narzędzie kariery lub możliwość otrzymania awansu. CELE 4

5 O badaniu Głównym kryterium wyboru firmy była wielkość firmy.
Dla celów badania przygotowano bazę największych polskich przedsiębiorstw. Do wszystkich firm z bazy wykonano telefony, z prośbą o przeprowadzenie wywiadu z dyrektorem IT. Wymogiem rekrutacyjnym była znajomość certyfikatów informatycznych oraz posiadanie w dziale pracownika z certyfikatem. Po ukończeniu wywiadu z szefem IT prosiliśmy o przekierowanie do pracownika posiadającego certyfikat informatyczny Próba miała charakter losowy. W rezultacie udało się przeprowadzić 238 wywiadów z dyrektorami IT 163 wywiady ze specjalistami z działów IT 124 wywiady podwójne, kiedy to obydwie badane osoby (dyrektor IT oraz specjalista IT) pochodziły z tej samej firmy PRÓBA 5

6 Opis badanych firm i respondentów

7 Opis badanych firm i respondentów
W przebadanej grupie połowa dyrektorów IT zarządzała zespołami informatycznymi od 2-5 osób. Duże działy IT, powyżej 26 osób stanowiły 6% badanej próby 32% dyrektorów IT szacowało liczbę komputerów w firmie na mniej niż 250 komputerów, aczkolwiek opierali się oni często jedynie na szacunkach dla oddziału firmy, w której pracowali. 48% dyrektorów IT posiadało jakiekolwiek certyfikaty z zakresu oprogramowania i bezpieczeństwa. W przypadku specjalistów badaliśmy jedynie te osoby, które posiadały taki certyfikat. Najbardziej popularne wśród specjalistów są certyfikaty Microsoft. Podsumowanie 7

8 Postrzeganie certyfikatów przez dyrektorów IT

9 Postrzeganie certyfikatów przez dyrektorów IT
Wśród dyrektorów IT, zdecydowanie najbardziej cenione są certyfikaty Microsoftu (wskazywało je 48% badanych). Ponad połowa dyrektorów IT uznaje certyfikaty za przydatne. Odsetek ten jest wyższy wśród dyrektorów tych działów, w których przynajmniej 50% pracowników posiada certyfikaty informatyczne. Blisko 68% dyrektorów IT w dużych firmach spotkało się z prośbą pracowników o dofinansowanie szkoleń przygotowujących do certyfikatu. Certyfikaty są postrzegane jako dobry sposób budowania lojalności wobec firmy, zaraz po podwyżce i awansach. Okazuje się jednak, że rzadko stanowią one istotne kryterium rekrutacji do firmy. Dyrektorzy kierują się przede wszystkim doświadczeniem pracownika, wykształceniem, wrażeniami z rozmowy kwalifikacyjnej oraz referencjami. Aż 72% dyrektorów deklaruje, że firma finansuje szkolenia certyfikacyjne swoim pracownikom. Stosunkowo rzadko kiedy jednak certyfikaty stosuje się jako wymóg niezbędny do awansu, podwyżki czy weryfikacji kompetencji i kwalifikacji. Podsumowanie 9

10 Postrzeganie certyfikatów przez dyrektorów IT
Prawie wszyscy dyrektorzy uważają, że znaczenie certyfikatów na rynku IT będzie rosło. Certyfikat postrzegany jest też przez zdecydowaną większość dyrektorów jako atut w zdobyciu pracy. Nie zawsze jednak przekłada się to na wykorzystanie praktyczne certyfikatów w rzeczywistym procesie rekrutacyjnym. Styczność z certyfikowanymi specjalistami wpływa na postrzeganie przydatności certyfikatów w codziennej pracy. Szefowie działów IT zatrudniający większość pracowników z certyfikatami, częściej zgadzali się, że certyfikaty przyczyniają się do sprawniejszego wdrażania nowych produktów, technologii i rozwiązań. Częściej też zauważali, że pracownicy certyfikowani podnoszą wydajność zespołu. Co drugi dyrektor IT chętniej wybiera do zespołu osoby z certyfikatami informatycznymi. Po zestawieniu średnich ocen wszystkich opinii dotyczących certyfikatów okazało się, dyrektorzy najczęściej zgadzali się z dość ogólnymi stwierdzeniami. Świadomi są rosnącej roli certyfikatów na rynku IT oraz przy poszukiwaniu nowej pracy. Warto jednak zwrócić uwagę, że stwierdzenia dotyczące praktycznego wykorzystania certyfikatów w działaniu firmy były najrzadziej wskazywane. Podsumowanie 10

11 Postrzeganie certyfikatów przez dyrektorów IT
Dyrektorzy IT często zauważają, że ich pracownicy skłonni są do podnoszenia swych kwalifikacji poprzez zdawanie certyfikatów. Rzadziej jednak postrzegają egzaminy certyfikacyjne jako formę wzmocnienia zespołu lub podniesienia jego wydajności (zgoda na poziomie 42%). Z postrzeganiem przydatności certyfikatów w dużym stopniu związane są kwestie takie, jak „wartość certyfikatów na rynku IT” oraz „wartość certyfikatów na rynku pracy. Są one bardzo dobrze ugruntowane w świadomości dyrektorów IT. Dla wzmocnienia poczucia przydatności certyfikatów należy zwrócić uwagę na ich rolę jako gwaranta wiedzy i kompetencji pracowników, ich wkładu w bezpieczeństwo informatyczne firmy, a także ich przełożenie na wymierne korzyści finansowe dla pracowników (np.podwyżka). Egzamin certyfikacyjny za rzadko też zdaje się być formą motywacji i nagradzania pracownika. Podsumowanie 11

12 Najbardziej cenione certyfikaty przez dyrektorów IT
12

13 Ocena wszystkich aspektów certyfikatów informatycznych Średnie odpowiedzi na poszczególne stwierdzenia – dyrektorzy IT Zdobyty certyfikat jest ważnym atutem podczas ubiegania się o pracę poza granicami Polski Znaczenie certyfikatów w branży IT w Polsce będzie rosło, dążąc do światowych standardów Osoby certyfikowane są bardziej cenione na rynku IT Pracownik z certyfikatem jest znacznie bardziej pożądany na rynku pracy Pracownicy chcą podnosić kwalifikacje poprzez certyfikaty Firma finansuje egzaminy certyfikacyjne swoim pracownikom Pracownicy z certyfikatem są lepiej postrzegani przez klientów wewnętrznych i zewnętrznych Bezpieczeństwo informatyczne firmy jest większe, jeśli pracują w niej pracownicy z certyfikatami Certyfikat to gwarancja wiedzy i kompetencji pracownika Osoba posiadająca certyfikat informatyczny powinna zarabiać więcej Certyfikat to rzetelny i obiektywny miernik kwalifikacji Dyrektor IT chętniej wybiera osoby posiadające certyfikaty Częścią polityki firmy jest dbałość o rozwój pracowników poprzez fundowanie certyfikatów Pracownicy certyfikowani szybciej radzą sobie z wdrażaniem nowych produktów, technologii Pracownicy z certyfikatem podnoszą wydajność zespołu Certyfikatów używa się jako kryterium rekrutacji pracowników IT Egzamin certyfikacyjny to częsty sposób nagradzania i motywowania pracownika Zdobywanie wiedzy potwierdzonej certyfikatami premiuje się awansami i/lub podwyżkami Warunkiem objęcia niektórych stanowisk jest posiadanie certyfikatu Pracowników wysyła się na egzaminy certyfikacyjne, w celu sprawdzenia ich kompetencji W firmie dba się ciągły pomiar kwalifikacji pracowników za pomocą egzaminów certyfikacyjnych Posiadanie certyfikatu jest wymogiem niezbędnym dla otrzymania awansu lub podwyżki Stwierdzenia ogólne dotyczące postrzegania certyfikatów na rynku IT Stwierdzenia dotyczące roli certyfikatów w firmie dyrektora IT Stwierdzenia dotyczące oceny własnych pracowników posiadających certyfikaty 13

14 Specjaliści IT

15 Postrzeganie certyfikatów przez specjalistów IT
Zdecydowana większość specjalistów IT postrzega certyfikaty jako przydatne (69%). Prawie wszyscy specjaliści dostrzegają rosnącą rolę certyfikatów na rynku IT i rynku pracy. Certyfikat postrzegany jest jako istotny walor w ubieganiu się o pracę za granicą. Pracownicy IT postrzegają certyfikaty przede wszystkim przez pryzmat udokumentowania swojej wiedzy i kompetencji (84%).Tylko 28% stwierdziło, że certyfikat pomógł im w uzyskaniu pracy, zarazem właściciele certyfikatów Microsoftu częściej dostrzegali ich przydatność w karierze. Zdecydowana większość osób posiadających tytuły certyfikacyjne planuje przystąpienie do dalszych egzaminów w przyszłości. Najczęściej wskazywanym powodem podejścia do egzaminu certyfikacyjnego była potrzeba udokumentowania swoich umiejętności oraz sprawdzenia swych kompetencji. Chęć awansu i uzyskania pracy wymieniano na dalszych miejscach. Podsumowanie 15

16 Postrzeganie certyfikatów przez specjalistów IT
Podobnie jak w przypadku dyrektorów, widoczny jest wyraźny dysonans między ogólnym pojęciu o certyfikatach, a praktycznym ich wykorzystaniem w firmach - pomiarem kwalifikacji za pomocą egzaminów, czy premiowaniem zdobytej wiedzy awansami lub podwyżkami. Wśród kwestii mających największy wpływ na postrzeganie certyfikatów , a zarazem najrzadziej wskazywanych, znalazły się sprawy związane z zatrudnieniem. Certyfikat za rzadko stanowi atut w uzyskaniu pracy, za rzadko też przyczynia się do poprawy warunków zatrudnienia. Warto też zwrócić uwagę, że jedynie, co 10ty pracownik IT wspominał, że jego firma dba o pomiar kwalifikacji za pomocą egzaminów certyfikacyjnych. 28% specjalistów deklarowało otrzymanie awansu dzięki certyfikatom, a 26% - otrzymanie podwyżki . Zdecydowanie najczęściej wskazywanym czynnikiem zniechęcającym do certyfikatów okazała się cena. Podsumowanie 16

17 Postrzeganie certyfikatów na rynku IT przez specjalistów Top 2 boxes
Posiadanie certyfikatów to ważny atut podczas aplikacji do nowej firmy Zdobyty certyfikat jest ważnym atutem podczas ubiegania się o pracę poza granicami Polski Znaczenie certyfikatów w branży IT w Polsce będzie rosło, dążąc do światowych standardów w tej dziedzinie Ufundowanie przez firmę egzaminu certyfikacyjnego to dobry sposób na nagrodę dla pracowników Pracownik, który zdobywa coraz to nowe certyfikaty jest znacznie bardziej pożądany, od takiego, który nie dba o posiadanie certyfikatów Osoby certyfikowane są bardziej cenione przez przełożonych niż osoby bez certyfikatów N=163 17

18 Rola certyfikatów w karierze specjalistów IT Top 2 boxes
Certyfikat to poświadczenie mojej wiedzy i kompetencji. Planuję przystąpienie do dalszych egzaminów certyfikacyjnych Zauważyłem, że moja pozycja na rynku pracy rośnie z każdym uzyskanym certyfikatem Kolejne etapy mojej kariery zawodowej opieram na zdobywaniu certyfikatów Większość moich znajomych posiada już certyfikaty informatyczne. Certyfikaty przyczyniły się do poprawy moich warunków zatrudnienia Certyfikat pomógł mi w uzyskaniu pracy N=163 18

19 Rola certyfikatów w działaniu firmy według specjalistów IT Top 2 boxes
Moja firma finansuje egzaminy certyfikacyjne Moja firma motywuje pracowników do zdawania egzaminów certyfikacyjnych Warunkiem objęcia niektórych stanowisk, jest posiadanie certyfikatu potwierdzającego odpowiedni poziom kwalifikacji Zdobywanie wiedzy potwierdzonej certyfikatami jest premiowane przez firmę awansami i/lub podwyżkami Moja firma mierzy kwalifikacje pracowników za pomocą egzaminów certyfikacyjnych N=163 19

20 Ocena wszystkich aspektów certyfikatów informatycznych Średnie odpowiedzi na poszczególne stwierdzenia – specjaliści IT Zdobyty certyfikat jest ważnym atutem podczas ubiegania się o pracę poza granicami Polski Posiadanie certyfikatów to ważny atut podczas aplikacji do nowej firmy Znaczenie certyfikatów w branży IT w Polsce będzie rosło, dążąc do światowych standardów Ufundowanie przez firmę egzaminu certyfikacyjnego to dobry sposób na nagrodę Planuję przystąpienie do dalszych egzaminów certyfikacyjnych Pracownik, który zdobywa coraz to nowe certyfikaty jest znacznie bardziej pożądany na rynku IT Certyfikat to poświadczenie mojej wiedzy i kompetencji. Zauważyłem, że moja pozycja na rynku pracy rośnie z każdym uzyskanym certyfikatem Osoby certyfikowane są bardziej cenione przez przełożonych niż osoby bez certyfikatów Kolejne etapy mojej kariery zawodowej opieram na zdobywaniu certyfikatów Moja firma finansuje egzaminy certyfikacyjne Większość moich znajomych posiada już certyfikaty informatyczne. Certyfikaty przyczyniły się do poprawy moich warunków zatrudnienia Moja firma motywuje pracowników do zdawania egzaminów certyfikacyjnych Warunkiem objęcia niektórych stanowisk, jest posiadanie certyfikatu Certyfikat pomógł mi w uzyskaniu pracy Zdobywanie wiedzy potwierdzonej certyfikatami jest premiowane awansami i/lub podwyżkami Moja firma mierzy kwalifikacje pracowników za pomocą egzaminów certyfikacyjnych Stwierdzenia ogólne dotyczące postrzegania certyfikatów na rynku IT Stwierdzenia dotyczące roli certyfikatów w firmie specjalisty IT Stwierdzenia dotyczące oceny certyfikatów w rozwoju własnej kariery 20

21 Dyrektorzy IT vs specjaliści Porównanie

22 Dyrektorzy IT vs specjaliści - Porównanie
Większą przydatność certyfikatów dostrzegają specjaliści IT. Trzeba wziąć jednak pod uwagę, że w przeciwieństwie do dyrektorów, wszyscy badani specjaliści byli posiadaczami certyfikatów informatycznego. W obu badanych grupach najbardziej cenione są certyfikaty Microsoftu. Wśród dyrektorów i specjalistów z tej samej firmy występują pewne rozbieżności w postrzeganiu certyfikatów. Specjaliści rzadziej zauważają, że certyfikaty są finansowane , znacznie rzadziej też zgadzali się ze stwierdzeniem, że zdobywanie wiedzy potwierdzonej certyfikatami jest premiowane awansami lub podwyżkami. Certyfikaty częściej postrzegane są przez specjalistów jako atut w ubieganiu się o pracę za garanicą. Dyrektorzy z kolei bardziej optymistycznie patrza na wartość certyfikatów na rynku IT. Przy Decyzji o podejściu do egzaminów certyfikacyjnych specjaliśći częściej kierują się potrzebą udokumentowania umiejętności, natomiast dyrektorzy - chęcią sprawdzenia siebie. Podsumowanie 22

23 Ogólna przydatność certyfikatów Specjaliści IT vs. Dyerktorzy IT
Certyfikowani Specjaliści IT Dyrektorzy IT ogółem Certyfikowani Dyrektorzy IT 58% 68% 69% N=163 N=238 N=115 23

24 Pracownicy IT w działach dyrektorów
Cenione certyfikaty Dyrektorzy i specjaliści IT Pracownicy IT w działach dyrektorów Microsoft Cisco Novell IBM Oracle HP Inne Nie wiem 24

25 Rola certyfikatów w karierze badanych osób Dyrektorzy IT vs specjaliści
Top 2 boxes Średnia ocen (skala 1-5) Certyfikat to poświadczenie mojej wiedzy i kompetencji. Planuję przystąpienie do dalszych egzaminów certyfikacyjnych Zauważyłem, że moja pozycja na rynku pracy rośnie z każdym uzyskanym certyfikatem Kolejne etapy mojej kariery zawodowej opieram na zdobywaniu certyfikatów Większość moich znajomych posiada już certyfikaty informatyczne. Certyfikaty przyczyniły się do poprawy moich warunków zatrudnienia Certyfikat pomógł mi w uzyskaniu pracy N=163 N=114 25

26 Najlepsze sposoby budowania lojalności/wynagradzania pracowników Dyrektorzy IT vs. specjaliści
Wskazywane jako pierwsze Średnia ocen (6=najlepszy sposób budowania lojalności) Podwyżka Awanse Szkolenia certyfikacyjne Premia pieniężna Wyjazdy integracyjne Inne szkolenia N=163 N=238 26

27 Rola certyfikatów w firmie Dyrektorzy IT vs
Rola certyfikatów w firmie Dyrektorzy IT vs. specjaliści z tej samej firmy Top 2 boxes Różnice Firma finansuje egzaminy certyfikacyjne swoim pracownikom Warunkiem objęcia niektórych stanowisk jest posiadanie certyfikatu Zdobywanie wiedzy potwierdzonej certyfikatami premiuje się awansami i/lub podwyżkami W firmie dba się ciągły pomiar kwalifikacji pracowników za pomocą egzaminów certyfikacyjnych N=123 N=123 27

28 Postrzeganie certyfikatów na rynku IT Dyrektorzy IT vs
Postrzeganie certyfikatów na rynku IT Dyrektorzy IT vs. specjaliści ogółem Top 2 boxes Różnice Zdobyty certyfikat jest ważnym atutem podczas ubiegania się o pracę poza granicami Polski Znaczenie certyfikatów w branży IT w Polsce będzie rosło, dążąc do światowych standardów w tej dziedzinie Pracownik, który posiada certyfikaty jest znacznie bardziej pożądany na rynku pracy, od takiego, który ich nie posiada Osoby certyfikowane są bardziej cenione na rynku IT niż osoby bez certyfikatów N=163 N=238 28

29 Powody podejścia do egzaminu certyfikacyjnego Dyrektorzy IT vs
Powody podejścia do egzaminu certyfikacyjnego Dyrektorzy IT vs. specjaliści ogółem Potrzeba udokumentowania swoich umiejętności Potrzeba sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności Wymogi firmy, w której pracuje Nic , egzamin został ufundowany przez pracodawcę Chęć awansu Chęć uzyskania pracy Inne N=163 N=238 29


Pobierz ppt "Postrzeganie i rola certyfikatów wśród dyrektorów i specjalistów IT dużych firm Raport z badania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google