Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawa Człowieka Maciej Pleśniak.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawa Człowieka Maciej Pleśniak."— Zapis prezentacji:

1 Prawa Człowieka Maciej Pleśniak

2 Prawa Człowieka Prawa człowieka to pojęcie reprezentujące koncepcję, według której każdemu człowiekowi przysługują pewne prawa, wynikające z godności człowieka, które są niezbywalne nienaruszalne naturalne i niepodzielne. Państwu przypisuje się rolę instytucji, której zadaniem jest ochrona owych praw. Poszanowanie praw człowieka i godności ludzkiej jest uznawane za podstawę sprawiedliwości i pokoju na świecie.Prawa człowieka są powszechne,niezbywalne, nienaruszalne i przyrodzone

3 Konwencje Genewskie szereg umów dotyczących prawa międzynarodowego i pomocy humanitarnej podpisany w Genewie w Szwajcarii; jest on częścią międzynarodowego prawa humanitarnego. Konwencje były rezultatem działalności i zabiegów politycznych Henriego Dunanta. Można spotkać się także z pojęciem "prawa genewskiego", czyli prawa opartego na tych konwencjach.

4 WOLNOŚĆ „Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem oraz powinni postępować w stosunku do siebie wzajemnie w duchu braterstwa.”

5 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

6 Deklaracja Powszechna Deklaracja Praw Człowieka uchwalona została przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 10 grudnia 1948 roku w Paryżu, prace nad nią trwały od roku grudnia 1948 roku Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęło i proklamowało Powszechną Deklarację Praw Człowieka. W następstwie tego historycznego wydarzenia Zgromadzenie Ogólne wezwało Państwa Członkowskie do opublikowania tekstu Deklaracji i do "spowodowania, aby Deklaracja była rozpowszechniana, pokazywana, czytana i objaśniana przede wszystkim w szkołach i innych instytucjach oświatowych, wszędzie bez względu na status polityczny kraju lub terytorium".

7 Historia  Kiedy zbrodnie nazistowskich Niemiec wyszły na jaw, uznano, że Karta Narodów Zjednoczonych jedynie ogólnie formułuje prawa człowieka, dlatego też na konferencji w San Francisco wysunięto propozycję utworzenia karty praw człowieka; jej opracowaniem zająć się miała Komisja Praw Człowieka powołana przez Radę Gospodarczą i Społeczną. Główną rolę w tworzeniu Deklaracji odegrali Kanadyjczyk John Peters Humphrey, René Cassin z Francji, Eleanor Roosevelt, Charles Malik z Libanu oraz Peng-chun Chang z Chin. Deklarację przyjęto bez głosu sprzeciwu. Wstrzymało się od głosu osiem krajów: Arabia Saudyjska, RPA oraz państwa komunistyczne, w tym Polska. Ponieważ została przyjęta jako rezolucja, deklaracja nie miała wiążącego charakteru. Powszechną Deklarację Praw Człowieka można uznać za pierwsze znaczące dokonanie ONZ w dziedzinie ochrony praw człowieka.

8 Ciekawostki W porównaniu do Paktów Praw Człowieka, które zostały uchwalone na podstawie Deklaracji zawiera ona więcej o dwa prawa - prawo do własności oraz prawo do azylu. Państwa przyjmujące ostatecznie wycofały te dwa prawa z uchwalonych później dokumentów, ze względu na ich wiążący charakter. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka została umieszczona w Księdze Rekordów Guinessa, jako najczęściej tłumaczony dokument. Na stronie ONZ można znaleźć aż 300 wersji językowych. Krytyczne omówienie roli Deklaracji znajdujemy w książkce autorstwa Pawła Bały i Adama Wielomskiego "Prawa człowieka i ich krytyka. Przyczynek do studiów o ideologii czasów ponowożytnych", Warszawa 2008.

9 Charakter Prawny W momencie powstania Deklaracja była jedynie standardem - jako rezolucja Zgromadzenia Ogólnego nie tworzyła prawa międzynarodowego. W tej chwili większość prawników zajmujących się prawem międzynarodowym uważa ją za prawo zwyczajowe, z czego wnioskują jej powszechne obowiązywanie. Na bazie Deklaracji w 1966 roku uchwalono Międzynarodowe Pakty Praw Człowieka, które jako umowy międzynarodowe od początku obowiązywały wszystkie Państwa - Strony. Deklaracja do dziś jest podstawą systemu ochrony praw człowieka ONZ.

10

11 Organizacje praw człowieka
Amnesty International Jest obejmującym 150 krajów ochotniczym ruchem na rzecz praw człowieka, skupiającym ponad milion członków. Założona w 1961 roku z siedzibą główną w Londynie. Organizacja prowadzi swą działalność także na terenie Polski. Amnesty International domaga się natychmiastowego uwolnienia więźniów sumienia – ludzi, którzy więzieni są za to tylko, że ośmielili się korzystać z fundamentalnych praw człowieka, nie stosując ani nie nawołując do przemocy. Występuje przeciwko torturom, okrutnemu, nieludzkiemu i poniżającemu traktowaniu ludzi, a także stanowczo przeciwstawia stosowaniu kary śmierci w każdych okolicznościach.

12 Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Ich celem jest obywatelska kontrola wypełniania przez rządy zobowiązań dotyczących wolności praw człowieka, podjętych przez państwa na mocy umów międzynarodowych. Komitety zaczęły powstawać po podpisaniu Aktu Końcowego KBWE w Helsinkach w maju 1975 roku. W państwach Europy Centralnej i wschodniej działały przez wiele lat w konspiracji, jako organizacje nielegalne. Obecnie istnieją w 34 krajach.

13

14 Polski Czerwony Krzyż Jest organizacją humanitarną, pomagającą najbardziej potrzebującym bez względu na narodowość, rasę, wyznanie czy poglądy polityczne. Dostarcza pomocy ofiarą klęsk żywiołowych oraz konfliktów zbrojnych, zapewnia pomoc w rozwoju ekonomicznym regionów najuboższych. PCK powstał wkrótce po odzyskaniu przez Polskę niepodległości - 27 kwietnia 1919 r. W tym samym roku został uznany przez MKCK i przyjęty do Ligi Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Od początku swojego istnienia działa nieprzerwanie we wszystkich okresach historii narodu polskiego.

15 UNICEF Został obdarzony przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych mandatem rzecznika ochrony praw dzieci, by wspierać realizację podstawowych potrzeb i tworzyć warunki do pełnego rozwoju osobowości wszystkich dzieci. Kieruje się Konwencją o Prawach Dziecka i podejmuje starania, by prawa dziecka stanowiły kanon zasad etycznych oraz standardów międzynarodowych w postępowaniu wobec dzieci. Organizacja utrzymuje, że przeżycie, ochrona i rozwój dzieci są uniwersalnymi imperatywami, które stanowią integralną część rozwoju ludzkości.

16 Towarzystwo Przyjaciół Tybetu
Organizacja zajmująca się rozpowszechnianiem informacji o Tybecie, które są niestety dostępne po polsku w znikomych ilościach. Członkowie starają się gromadzić notatki i artykuły ukazujące się w prasie i czasopismach. Na stronie Towarzystwa Przyjaciół Tybetu znajdziesz wiarygodne informacje o sytuacji w Tybecie

17 Przyczyny łamania praw człowieka

18 Przyczyny łamania praw człowieka mogą być bardzo różne
Przyczyny łamania praw człowieka mogą być bardzo różne. Wynika to przede wszystkim z odmienności i różnic dzielących poszczególne kraje. Przyczyny mogą być najróżniejsze: polityczne, religijne, rasowe. Często przyczyna ich łamania jest konieczność wybrania mniejszego zła. Doskonałym przykładem są kary śmierci stosowane w USA. Każdy człowiek ma prawo do życia a jednak sądy w niektórych stanach np. Teksasie łamią je i skazują podsądnych na karę śmierci. Nie jest to jednak widzimisie sędziów a skuteczna walka z wzrastającą przestępczością, która postępuje w Stanach Zjednoczonych.

19 To w jaki sposób łamane są prawa człowieka i które z nich są łamane, zależy od państwa i jego ustroju. Przykładowo w krajach o totalitarnym systemie rządów tj. Chiny, Kuba, Indonezja i Korea Północna państwo nie ingeruje w życie i działalność obywateli dopóki ci egzystują według jego wyznaczników. Najczęściej łamane jest w takich sytuacjach prawo do wolności osobistej i wolności słowa. Z kolei rażącym łamaniem praw człowieka-dziecka jest sytuacja w biedniejszych krajach Afrykańskich. Tam młodzi ludzie przyszli obywatele nie mają możliwości edukacji. Spowodowane jest to ciągłą walką na najwyższych szczeblach władzy, która zajęta własnymi problemami nie robi nic dla swoich obywateli. Innymi przyczynami są również: walki pomiędzy plemionami, brak wykwalifikowanej kadry i przede wszystkim szkół, które mieszczą się od siebie w znacznych odległościach wystarczających, aby rodzic nie chciał wysyłać tam potomstwa.


Pobierz ppt "Prawa Człowieka Maciej Pleśniak."

Podobne prezentacje


Reklamy Google