Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Miasto i Gmina Drobin Stan realizacji zadań oświatowych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Miasto i Gmina Drobin Stan realizacji zadań oświatowych"— Zapis prezentacji:

1 Miasto i Gmina Drobin Stan realizacji zadań oświatowych
za rok 2010 /2011 art. 5 a ust. 4 ustawy o systemie oświaty

2 Zadania gminy w zakresie oświaty
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli Prowadzenie szkoły ponadgimnazjalnej przejętej w ramach porozumienia Ustalanie sieci szkół i przedszkoli Dowożenie dzieci do szkół i przedszkoli Dofinansowanie doskonalenie zawodowego nauczycieli Pomoc zdrowotna dla nauczycieli - przyznawanie zapomóg Udzielanie pomocy materialnej uczniom Dożywianie dzieci Pomoc uczniom zdolnym - stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Drobin Przeprowadzanie konkursów na dyrektorów szkół i przedszkoli Przeprowadzanie postępowań egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych na kolejne stopnie awansu zawodowego nauczycieli

3 Zadania gminy w zakresie oświaty c.d.
Zapewnienie warunków bhp we wszystkich placówkach (remonty, monitoring) Egzekwowanie realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia zawodowego młodocianych pracowników Zasoby mieszkaniowe i grunty oświaty Wyniki egzaminów zewnętrznych

4

5 Lp. S z k o ł a Liczba uczniów 1 M-G Przedszkole w Drobinie 92 / 4 91 / 4 2 Gminne Przedszkole w Łęgu Probostwie 36 / 2 3 Cieszewo „0” 4 / 1 4 Rogotwórsk „0” 9 / 2 5 Szkoła Podstawowa w Drobinie 330 / 16 332 / 16 6 Szkoła Podstawowa w Łęgu Probostwie 164 / 8 7 Szkoła Podstawowa w Rogotwórsku 70 / 6 69 / 6 8 Szkoła Podstawowa w Cieszewie 50 / 6 9. Publiczne Gimnazjum w Drobinie 246 / 12 241 / 12 10. Publiczne Gimnazjum w Łęgu Probostwie 94 / 5 93 / 5 11. Liceum Ogólnokształcące w Drobinie 46 / 3 46 / 3 Liczba uczniów przystępująca do sprawdzianu w 2009r.

6 Liczba dzieci w naszych placówkach stan na 31 marca 2011r.
W przedszkolach: w tym w „0” : W „0” : W szkołach podstawowych: W gimnazjach: W Liceum Ogólnokształcącym: R A Z E M:

7 Planowana liczba dzieci w naszych placówkach
w latach lata Zespół Szkół SP Rogotwórsk Cieszewo w Drobinie w Łęgu Probostwie PG 2010/2011 330 246 164 94 70 50 2011/2012 317 257 167 78 63 47 2012/2013 403 212 205 77 60 55 2013/2014 414 223 196 76 57 58 2014/2015 421 206 208 82 56

8 Liczba uczniów z orzeczeniami i opiniami
z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej na r. P l a c ó w k a W y s z c z e g ó l n i e n i e SP w Drobinie 1 – słabo widzący; 1 słabo słyszący; 8 – upośledzenie w stopniu lekkim; 1 – upośledzenie w stopniu umiarkowanym; PG w Drobinie 10 - upośledzenie w stopniu lekkim; 1 – słabo widzący; 1 - upośledzenie w stopniu umiarkowanym; SP w Łęgu Probostwie 1 - upośledzenie w stopniu lekkim; 1 - upośledzenie w stopniu znacznym; PG w Łęgu Probostwie 1 – słabo słyszący; 1 – rewalidacyjno-wychowawcze; SP w Cieszewie i „0” SP w Rogotwórsku + „0” M-G Przedszkole w Drobinie 1- upośledzenie w stopniu lekkim; 3 – z więcej niż 1 niepełnosprawnością; 1 – rewalidacyjno-wychowawcze; Gminne Przedszkole w Łęgu LO w Drobinie 2 – z więcej niż 1 niepełnosprawnością ; 1 – słabo słyszący;

9 Zajęcia specjalistyczne
Dane na 31 marca 2011 r. Placówka Liczba uczniów rewalidacyjne Dyd. – wyrównaw. Korek. – kompes. Logoped. Inne o char. terapeut. Razem ZS Drobin SP PG 11 9 55 40 75 51 ZS Łęg Prob. 2 1 17 3 Rogotwórsk 21 13 5 39 Cieszewo 28 41 LO Drobin

10 P r a c o w n i c y Placówka N a u c z y c i e l e R A Z E M
Obsługa Liczba/ etat Bez stopnia stażysta Kontrak. Mianow. Dyplom. M-G P Drobin 6/5,14 2/1,14 4/4 9/8,5 GP w Łęgu 4/3,05 1/1 3/2,05 „0” Cieszewo SP Cieszewo 10/8,05 4,3,5 3/1,55 3/3 4/1,92 „0” Rogotwórsk SP Rogotwórsk 15/11,15 1/0,61 2/2 6/4,64 5/2,90 4/3,5 ZS w Łęgu 29/24,50 7/6,75 7/6,11 14/10,64 9/9 ZS w Drobinie 57/52,07 5/3,95 14/12,67 15/13,34 23/22,11 18/17,75 LO Drobin 13/6,18 2/1 3/1,31 8/3,87 1/0,5 R A Z E M 136/112,14 7,56 31/27,92 40/31,14 57/46,52 46/33,67

11 Nauczyciele stopnie awansu

12 Awans zawodowy nauczycieli rok/szk. 2010/2011
Liczba nauczycieli Postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego: ZS w Drobinie 2. Gminne Przedszkole w Łęgu 2 1

13 Budżet - 2010 r. - subwencja na ucznia
Placówka Budżet placówki Liczba uczniów Subwen- -cja na 1 ucznia Budżet na 1 ucznia Różnica subwencja z b. gminy RAZEM ZS Drobin ,40 47.439,70 ,10 592 571,27 577,95 6,68 Łęg ,30 41.612,20 ,50 254 565,26 578,91 13,65 SP Rogotwórsk ,88 ,81 ,69 69 557,68 915,05 357,37 Cieszewo ,- ,79 ,79 50 602,78 1.040,31 437,53 LO ,86 51.767,63 ,49 59 509,84 582,96 73,12 ,44 ,13 ,57 1 024 561,37 739,04 177,67

14 Subwencja i budżet 2010r. na 1 ucznia

15 Liczba dzieci średnio w roku
B u d ż e t „0” i przedszkoli w r. Placówka Budżet Liczba dzieci średnio w roku subwencja Budżet 1 wych. / m-c „0” w SP w Cieszewie 56.121,33 6 779,46 „0” w SP w Rogotwórsku 36.973,95 11 280,11 M-G Przedszkole w Drobinie ,82 107 40.702,30 564,68 Gminne Przedszkole w Łęgu ,46 46 364,07 R A Z E M 170 497,08

16 Dowóz w roku 2010 /2011 Transport R a z e m Przewoźnik - 3 Własny - 1
Liczba uczniów objętych dowozem Cena biletu Środki z budżetu gminy Zgodnie z ustawą dodatkowo RAZEM Przewoźnik - 3 331 34 365 52,43 ,88 Własny - 1 178 7 - 93.854,52 Zwrot za bilety miesięczne 6 64,26 3.855,60 Zwrot rodzicom za transport dzieci niepełnosprawnych 4 Indywid. umowy 6.561,12 R a z e m 519 41 560 ,12

17 Realizacja obowiązku nauki 16-18 lat
rok szkolny 2010/ 2011 Wyszczególnienie Liczba uczniów 1992 r. 1993 r. 1994r. W gimnazjach 2 5 16 w Z S Z 40 36 15 w LO 46 55 42 w LP 1 3 w T 35 22 41 Nauka zawodu – kurs 4 Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze Ośrodek Szkolno-wychowawczy Szk. Specjalna przysposobienie do pracy Egzekwowanie obowiązku nauki SĄD R A Z E M 134 122 124

18 POMOC MATERIALNA rok szkolny 2010/ 2011
Placówki Stypendium socjalne Zasiłek szkolny Wyprawka szkolna Szkoły Podstawowe 112 64 Gimnazja 68 1 19 Ponadgimnazjalne 39 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 3 Szkoły policealne 4 R A Z E M 226 83

19 K w o t a - 266.922,05 Stypendium socjalne - 248.217,05
Zasiłek szkolny ,- Wyprawka szkolna ,-

20 Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
rok szkolny 2010/ 2011 250,- zł/semestr Szkoły Liczba uczniów otrzymujących stypendium Kwota SP w Drobinie 5 2.500,- PG w Drobinie 7 3.500,- SP w Łęgu Probostwie 2 1.000,- PG w Łęgu Probostwie 3 1.500,- SP w Rogotwórsku 1 500,- SP w Cieszewie LO w Drobinie 250,- R A Z E M 20 9.750,-

21 Liczba dzieci objętych dożywianiem
w placówkach Wyszczególnienie Liczba dzieci objętych dożywianiem W gminie Poza gminą Przedszkola 40 2 Szkoły Podstawowe 184 7 Gimnazja 114 13 R A Z EM 338 22

22 D O Ż Y W I A N I E - środki finansowe
rok szkolny 2010/ 2011 Wyszczególnienie Środki finansowe Z budżetu gminy Dotacja Wojewody Razem Dożywianie w ramach programu 27.023,11 ,20 ,31 Doposażenie stołówek 6.730,- 25.000,- 31.730,- -

23 Zasoby mieszkaniowe szkół
Miejscowość Rok budowy I l o ś ć Powierzchnia mieszkań użytkowa Cieszewo 1977 4 240 m² Rogotwórsk 1950 1 72 m²

24 Działki szkolne ha ZS w Łęgu Probostwie 0,75 SP Rogotwórsk 4,0271
Szkoła Działka w miejscowości Działka o powierzchni ha ZS w Łęgu Probostwie Łęg Kościelny 0,75 SP Rogotwórsk Rogotwórsk 4,0271

25 Fundusz zdrowotny nauczycieli
III kw r , IV kw r ,- I kw r ,- II kw r ,- Razem wypłacono: ,-

26 Fundusz n a g r ó d Placówka 49.295,40 N. Burmistrza N. Dyrektora
dla nauczycieli dla obsługi R A Z E M l.osób kwota l. osób l.os. M-G P Drobin - 2 1.750,- 4 2.000,- 6 3.750,- GP Łęg P. 1 600,- 300,- 900,- SP Cieszewo 3.300,- 3 3.100,- 400 5 6.800,- SP Rogotwórsk 2.700,- 1.112,- 8 3.812,- ZS w Łęgu P. 7.387,20 1.517,- 14 12.204,20 ZS w Drobinie 11 15.950,- 18 3.882,20 29 19.832,20 LO Drobin 1.850,- 147 1.997,- 6.600,- 32 33.337,20 34 9.358,20 68 49.295,40

27 Doskonalenie zawodowe - 2010r.
Środki w dyspozycji Środki finansowe % wykorzystania Planowane Wykorzystane Burmistrza 3.000,- 1.195,- 39,83 ZS Drobin 12.887,- 3.390,72 61,80 ZS Łęg 1.744,88 SP Cieszewo + „0” 1.358,98 SP Rogotwórsk +0” 103,15 M-G Przedsz. Drobin 615,01 G Przedsz. Łęg 2.278,06 LO Drobin 370,60 R A Z E M 15.887,- 9.056,40 57

28 Remonty, modernizacje i inwestycje
M - G Przedszkole w Drobinie ,79 przegląd i konserwacja pieca c.o ,79 położenie polbruku ,- Wykonanie chodnika ,- Zakup mat. na bramę i bramki ,-

29 SP w Rogotwórsku – 21.424,25 Plac zabaw, remont dachu,
Remont punktu przedszkolnego Parapety w budynku pomocniczym Remont Sali gimnastycznej malowanie

30 ZS w Łęgu Probostwie – 3.591,- Udrażnianie i montaż wentylacji w kuchni Wyciągi wentylacyjne w łazienkach Malowanie klas

31 ZS w Drobinie

32 SP w Cieszewie Montaż instalacji ciepłej wody

33 Wydatki na pomoce dydaktyczne
M-G P w Drobinie ,- ZS w Łęgu Probostwie ,- ZS w Drobinie LO w Drobinie ,43

34 Zajęcia dodatkowe uczniów
Placówka inform. technika przedm. artystycz sport. inne Razem ZS Drobin 1 / 13 1 / 10 5 / 45 1 / 11 2 / 41 1 / 6 11 / 126 ZS w Łęgu 1 / 21 1 / 12 3 / 44 4 / 41 SP Cieszewo 1 / 7 3 / 34 SP Rogotwórsk 3 / 29 1 / 20 6 / 66

35 Młodociani pracownicy - 2010 r.
Okres Kształcenia l. miesięcy Kwota dofinansowania pracodawcy Liczba pracodawców w zawodach mechanik 5 36 40.403,85 2 sprzedawca 4 11; 24; 6 13.131,25 piekarz 1 8.080,77 fryzjer 16.161,54 Rzeźnik, kucharz Razem 14 - 93.938,95 11

36 SPRAWDZIAN klas VI SzkóŁ Podstawowych - 2011 -

37 Jakie umiejętności uczniów były mierzone podczas sprawdzianu?
ROZUMOWANIE PISANIE WYKORZYSTANIE WIEDZY W PRAKTYCE CZYTANIE KORZYSTANIE Z INFORMACJI

38 przystępujących do sprawdzianu
Liczba uczniów klas VI przystępujących do sprawdzianu w 2009 r. Szkoła Podstawowa Liczba uczniów W Drobinie W Łęgu Probostwie W Rogotwórsku w Cieszewie R A Z E M

39 Liczba uczniów, którym dostosowano warunki sprawdzianu
A r k u s z Liczba uczniów D Ł C R z lekką niepełnosprawnością umysłową niedosłyszący słabowidzący wydłużony o 50% limit czasu z dysleksją R a z e m

40 Wyniki sprawdzianu klas VI w 2011 r.
Szkoła Podstawowa czytanie pisanie rozumowa- -nie Wykorzysta-nie wiedzy w praktyce Korzysta- z informacji Średnia liczba punktów dla arkusza Cieszewo 7,42 4,75 4,08 3,08 2,33 21,67 Drobin 7,93 4,69 4,48 2,72 2,03 21,85 Rogotwórsk 6,62 4,54 2,31 1,46 2,08 17 Łęg Probostwo 6,95 3,10 3,60 2,05 2,40 18,10 Dla Gminy Drobin 7,53 4,38 4,00 2,48 2,14 20,53 Dla Powiatu Płockiego 23,56 Dla Woj. Mazowieckiego 25,96 Dla kraju 25,27

41 Wyniki SP w latach – liczba punktów / stanin
Placówka 2006 2007 2008 2009 SP Drobin 21,71 niski 23,56 niski 24,23 n.średni 20,61 n.średni SP Łęg 24,64 średni 22,23 b.niski 22,23 niski 17,50 b.niski SP Cieszewo 23,33 n. średni 24,61 n. śred. 22,98 niski 23 wyż.średni SP Rogotwórsk 17,78 najniższy 22,64 b.niski 23,29 niski 19,81 niski Gmina 22,20 23,29 23,38 19,93 Powiat 24,65 26.08 25,34 21,74 Województwo 26,35 27,43 26,37 23,85 Kraj 25,30 26,6 25,77 22,64

42 egzaminu gimnazjalnego w 2009 r. uczniów szkół Miasta i Gminy DROBIN
W y n i k i egzaminu gimnazjalnego w 2009 r. uczniów szkół Miasta i Gminy DROBIN

43 Liczba uczniów przystępujących do egzaminu gimnazjalnego
w 2009 r. Lp. Publiczne Gimnazjum Liczba uczniów 1 W Drobinie 2 W Łęgu Probostwie R A Z E M

44 z niepełnosprawnością ruchową
Liczba uczniów, którym dostosowano warunki egzaminu A r k u s z Liczba uczniów D Ł z lekką niepełnosprawnością umysłową niedosłyszący słabowidzący z dysleksją z niepełnosprawnością ruchową R a z e m

45 Jakie umiejętności uczniów sprawdzał egzamin?
Umiejętne stosowanie terminów Wskazywanie Stosowanie wiedzy Tworzenie Wyszukiwanie Czytanie

46 Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2011 r. - część humanistyczna -
Lp Publiczne Gimnazjum Czytanie Tworzenie Średnia liczba punktów dla arkusza 1 W Drobinie 13,80 8,71 22,52 2 W Łęgu Probostwie 15,15 8,27 23,42 3 Dla Gminy Drobin 14,25 8,57 22,82 4 Dla Powiatu Płockiego 24,56 5 Dla Woj. Mazowieckiego 27,33 6. Dla kraju 25,31

47 Wyniki PG w latach – liczba punktów / stanin
- część humanistyczna 2006 2007 2008 2009 GP Drobin 28,56 niski 28,15 niski 23,09 b.niski 29,13 niski GP Łęg niski 29,08 n.śred. 25,50 niski 27,52 niski Gmina 28,42 28,39 24,43 28,68 Powiat 29,53 29,52 28,38 30,41 Województwo 32,41 32,85 31,72 32,81 Kraj 31,39 31,48 30,75 31,67

48 Średni wynik z egzaminu gimnazjalnego w 2011r. -część humanistyczna-

49 Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2011 r.
* część matematyczno - przyrodnicza * Lp Publiczne Gimnazjum stosowanie wiedzy Umiejętne stosowa -nie terminów wskazywanie Wyszukiwanie Średnia liczba punktów dla arkusza 1 W Drobinie 2,05 6,33 5,64 4,92 18,94 2 W Łęgu Probostwie 2,45 7,36 6,88 6,09 22,79 3 Dla Gminy Drobin 2,18 6,68 6,05 5,31 20,22 4 Dla Powiatu Płockiego 22,82 5 Dla Woj. Mazowieckiego 24,54 6. Dla kraju 23,63

50 Wyniki PG w latach – liczba punktów / stanin
- część matematyczno-przyrodnicza 2006 2007 2008 2009 GP Drobin 18,87 b.niski 19,48 b.niski 21,03 b. niski 21,03 niski GP Łęg 19,68 niski 23,18 n.średni 21,96 niski 24,58 średni Gmina 19,07 20,45 21,50 22,02 Powiat 21,69 23,44 25,04 25,02 Województwo 25,24 26,77 28,58 27,53 Kraj 23,9 25,31 27,07 26,03

51 Średni wynik z egzaminu gimnazjalnego w 2011r
Średni wynik z egzaminu gimnazjalnego w 2011r. część matematyczno-przyrodnicza

52 Jakie umiejętności uczniów z języków obcych sprawdzał egzamin?
Odbiór tekstu czytanego Redagowanie językowe Odbiór tekstu słuchanego

53 Egzamin gimnazjalny 2011 r. - - część z języka obcego / angielskiego
Lp Publiczne Gimnazjum Średnie liczby punktów Odbiór tekstu słuchanego Odbiór tekstu czytanego Reagowanie językowe Dla arkusza 1 W Drobinie 4,67 8,58 9,53 22,77 2 W Łęgu Probostwie 3,67 6,91 8,85 19,42 3 dla gminy 4,33 8,02 9,30 21,66 4 dla powiatu 24,45 5 dla województwa 29,16 6 dla kraju

54 Średni wynik z egzaminu gimnazjalnego w 2011r. - język angielski -

55 Liceum Ogólnokształcące w Drobinie
MATURA Język polski Liceum Ogólnokształcące w Drobinie Zdawalność % Średni wynik % Egz. ustny pisemny Pisemny KRAJ 99,1 68 55,88 MAZOWIECKIE 60,51 Powiat PŁOCKI 56,28 LO w Drobinie 100 69,63 62,69

56 Liceum Ogólnokształcące w Drobinie
MATURA Język angielski Liceum Ogólnokształcące w Drobinie Zdawalność % Średni wynik % Egz. ustny pisemny Egz. Ustny KRAJ 98,61 74 80,29 MAZOWIECKIE 72,96 Powiat PŁOCKI 60,09 LO w Drobinie 87,5 60,5 54,25

57 Liceum Ogólnokształcące w Drobinie
MATURA matematyka Liceum Ogólnokształcące w Drobinie Wyszczególnienie Średni wynik % Pisemny KRAJ 51,45 MAZOWIECKIE 58,62 Powiat PŁOCKI 41,45 LO w Drobinie 29,80

58 „Przedszkole na dobry początek!”
Placówka Zatrud./osoby Licz. dzieci Licz. Oddział. Licz. Dzieci dowożonych M-G Przedsz. Drobin 2 – naucz. 2 – pom. naucz. 1- pom. kuch. 1 – woźna 42 / 41 2 Gm. Przedsz. W Łęgu 1 – nauczyciel 1 – pom. naucz. 24 1 13 Cieszewo 18 1 łączony z „0” Rogotwórsk 1 – pom. kuch. 10 / 11 9 R A Z E M 12 94 4 + 1 22

59 c.d. „Przedszkole na dobry początek!”
Placówka Liczba dzieci objętych zajęciami dydaktycznymi psycholog pedagog logopeda Dykcyjno-teatralne Muzyczno-rytmiczne Jez. ang. M-G Przed. Drobin 6 23 42/41 Gm. Przed. Łęg 3 7 24 Cieszewo 18 Rogotwórsk 4 8 10/11 R A Z E M 15 38 94

60

61

62

63

64 Dziękujemy za uwagę

65 Do zobaczenia


Pobierz ppt "Miasto i Gmina Drobin Stan realizacji zadań oświatowych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google