Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PO REFORMIE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PO REFORMIE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ"— Zapis prezentacji:

1 PO REFORMIE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
ZENON SOBEJKO UPRAWNIENIA ORGANÓW WŁADZY PUBLICZNEJ DO ZARZĄDZANIA SYTUACJĄ KRYZYSOWĄ PO REFORMIE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

2 WYMOGI ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
KRYZYS JEST SZANSĄ ROZWOJU JEŚLI STRUKTURY PRAWNE NIE DZIAŁAJĄ, TO TWORZĄ SIĘ STRUKTURY ZASTĘPCZE KRYZYSU NIE ZWALCZA SIĘ DEMOKRATYCZNIE WŁADZA WYŻSZA ZDEJMUJE ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z WŁADZ NIŻSZYCH RÓŻNORODNOŚĆ INTERESÓW RESORTOWYCH ZASADA PRYMATU UKŁADU TERYTORIALNEGO ZASADA JEDNOOSOBOWEGO KIEROWNICTWA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZASADA ADEKWATNOŚCI ZASADA POWSZECHNOŚCI

3 ORGANIZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ RADA GMINY, ZARZĄD GMINY, WÓJT
SZCZEBEL CENTRALNY PREMIER MINISTROWIE ADMINISTRACJA RZĄDOWA ZESPOLONA NIEZESPOLONA WOJEWODA SEJMIK WOJEWÓDZTWA INSPEKCJE ZARZĄD WOJEWÓDZTWA POLICJA SKARBOWE IZBY INNE WOJEWÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI SZCZEBEL STRAŻ POŻARNA WETERYNA- RYJNA BUDOWLANA INSPEKCJE INNE SANITARNA MARSZAŁEK RADA POWIATU INSPEKCJE POLICJA STRAŻ POŻARNA SKARBOWE IZBY ZARZĄD POWIATU SANITARNA BUDOWLANA SZCZEBEL LOKALNY WETERYNA- RYJNA STAROSTA RADA GMINY, ZARZĄD GMINY, WÓJT

4 KOMPETENCJE WŁADZ SAMORZĄDOWYCH Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r
KOMPETENCJE WŁADZ SAMORZĄDOWYCH Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz. 578 Art. 35 ust.3 - starosta jest zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży, w sytuacjach szczególnych starosta jest uprawniony do kierowania wspólnymi działaniami ww. jednostek, w przypadkach nie cierpiących zwłoki zarząd powiatu może wydawać przepisy porządkowe, jeśli jest to niezbędne dla ochrony życia, zdrowia lub mienia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony środowiska,

5 KOMPETENCJE WŁADZ SAMORZĄDOWYCH Dekret z dnia 23 kwietnia 1953 r
KOMPETENCJE WŁADZ SAMORZĄDOWYCH Dekret z dnia 23 kwietnia 1953 r. o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych (Dz.U. Nr 23, poz. 93 z późn.zm.) Art. 2 - wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta kieruje zorganizowaną akcją społeczną na swoim terenie, Art. 3 - wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta może wprowadzić obowiązek świadczeń osobistych i rzeczowych na cele zorganizowanej akcji społecznej

6 KOMPETENCJE WŁADZ SAMORZĄDOWYCH Ustawa z dnia 24 października 1974 r
KOMPETENCJE WŁADZ SAMORZĄDOWYCH Ustawa z dnia 24 października 1974 r. - Prawo wodne (Dz.U. Nr 38, poz. 230, z późn. zm.) Art wójt, burmistrz, prezydent miasta może nałożyć obowiązek wykonania prac zabezpieczających przed powodzią lub dostarczenia posiadanych materiałów, Art. 73 ust.1 - wójt, burmistrz, prezydent miasta może organizować na terenie zagrożonym powodzią ochotnicze drużyny ratownicze, Art jeżeli w inny sposób nie można usunąć bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia ludzi lub dla mienia, zarząd gminy może zarządzić ewakuację ludności z obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią. W razie nagłego zagrożenia powodzią, ewakuację może zarządzić wójt, burmistrz, prezydent miasta

7 KOMPETENCJE WŁADZ SAMORZĄDOWYCH Ustawa z dnia 14 czerwca 1985 r
KOMPETENCJE WŁADZ SAMORZĄDOWYCH Ustawa z dnia 14 czerwca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. Z 1998r. Nr 90, poz. 575) Art. 12a - w przypadku bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa sanitarnego na terenie gminy lub powiatu, w szczególności zaś zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta może wydać właściwemu inspektorowi sanitarnemu polecenie podjęcia działań zmierzających do usunięcia tego zagrożenia

8 KOMPETENCJE WŁADZ SAMORZĄDOWYCH Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r
KOMPETENCJE WŁADZ SAMORZĄDOWYCH Ustawa z dnia 6 kwietnia r. o Policji (Dz.U. Nr 30, poz. 176, z późn. zm.) Art przewodniczący zarządu gminy lub powiatu może żądać od właściwego komendanta Policji przywrócenia stanu zgodnego z porządkiem prawnym lub podjęcia działań zapobiegających naruszeniu prawa, a także zmierzających do usunięcia zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego. (Żądanie takie nie może dotyczyć czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych, z zakresu ścigania wykroczeń, wykonania konkretnej czynności służbowej, ani określać sposobu wykonania.Żądanie powinno być potwierdzone na piśmie. Osoba występująca z żądaniem ponosi wyłączną odpowiedzialność za jego treść.)

9 KOMPETENCJE WŁADZ SAMORZĄDOWYCH Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r
KOMPETENCJE WŁADZ SAMORZĄDOWYCH Ustawa z dnia 20 lipca r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. Nr 77, poz. 335, z późn. zm.) Art. 8a, ust. 4 - w przypadkach bezpośredniego zagrożenia środowiska wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta może wydać właściwemu organowi IOŚ polecenie podjęcia działań zmierzających do usunięcia tego zagrożenia.

10 KOMPETENCJE WŁADZ SAMORZĄDOWYCH Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r
KOMPETENCJE WŁADZ SAMORZĄDOWYCH Ustawa z dnia 7 lipca r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414, z późn. zm.) Art. 89 c - w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzi związanych z budową, utrzymaniem lub rozbiórką obiektów budowlanych wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta może wydać właściwemu powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego polecenie podjęcia działań zmierzających do usunięcia tego zagrożenia.

11 KOMPETENCJE WŁADZ SAMORZĄDOWYCH Ustawa z dnia 12 lipca 1995 r
KOMPETENCJE WŁADZ SAMORZĄDOWYCH Ustawa z dnia 12 lipca r. o ochronie roślin uprawnych (Dz.U. Nr 90, poz. 446, z późn. zm.) Art. 49 a - w przypadku bezpośrednich zagrożeń fitosanitarnych wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta może wydać właściwemu organowi inspekcji polecenie podjęcia działań zmierzających do usunięcia tego zagrożenia.

12 KOMPETENCJE WŁADZ SAMORZĄDOWYCH Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r
KOMPETENCJE WŁADZ SAMORZĄDOWYCH Ustawa z dnia 24 kwietnia r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. Nr 60, poz. 369) Art. 39 a - w przypadkach bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta może wydać właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii polecenie podjęcia działań do usunięcia tego zagrożenia.

13 KOMPETENCJE WŁADZ SAMORZĄDOWYCH Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r
KOMPETENCJE WŁADZ SAMORZĄDOWYCH Ustawa z dnia 22 sierpnia r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. Nr 106, poz. 680) Art. 13 a - rada powiatu może wprowadzić zakaz przeprowadzania imprez masowych na terenie powiatu lub jego części albo w obiektach lub na terenach, na czas określony lub do odwołania, w przypadkach negatywnej oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego, w związku z przeprowadzoną imprezą masową

14 KOMPETENCJE WOJEWODY Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r
KOMPETENCJE WOJEWODY Ustawa z dnia 5 czerwca r. o administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 91, poz. 577) Art wojewoda jako przedstawiciel Rady Ministrów zapewnia współdziałanie wszystkich jednostek organizacyjnych administracji rządowej i samorządowej działających na terenie województwa i kieruje ich działalnością w zakresie zapobiegania zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia oraz zagrożeniom środowiska, bezpieczeństwa państwa i utrzymaniu porządku publicznego, ochrony praw obywatelskich, a także zapobiegania klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom oraz zwalczania i usuwania ich skutków na zasadach określonych w ustawach,

15 KOMPETENCJE WOJEWODY Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r
KOMPETENCJE WOJEWODY Ustawa z dnia 5 czerwca r. o administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 91, poz. 577) Art w zakresie nie uregulowanym w ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących, wojewoda może wydawać rozporządzenia porządkowe, jeżeli jest to niezbędne do ochrony życia, zdrowia lub mienia oraz do zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.

16 KOMPETENCJE WOJEWODY Dekret z dnia 23 kwietnia 1953 r
KOMPETENCJE WOJEWODY Dekret z dnia 23 kwietnia 1953 r. o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych (Dz.U. Nr 23, poz. 93 z późn.zm.) Art. 2 - wojewoda kieruje zorganizowaną akcją społeczną na swoim terenie, Art. 3 - wojewoda może wprowadzić obowiązek świadczeń osobistych i rzeczowych na cele zorganizowanej akcji społecznej

17 KOMPETENCJE WOJEWODY Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r
KOMPETENCJE WOJEWODY Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz.U. z 1994 r., Nr 49, poz. 196 z późn.zm.) Art. 104, ust. 1 - w razie nadzwyczajnego stanu zagrożenia środowiska wojewoda, poprzez komendanta wojewódzkiego PSP i wojewódzkiego IOŚ, w porozumieniu z marszałkiem województwa, podejmuje działania i stosuje środki niezbędne do usunięcia zagrożenia i jego skutków, określając w szczególności związane z tym obowiązki organów administracji rządowej, organów jednostek samorządu terytorialnego i jednostek organizacyjnych.

18 KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO-GAŚNICZY Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r
KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO-GAŚNICZY Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. Nr 81, poz. 351 z późn.zm.) Art. 14, ust. 1 - krajowy system ratowniczo-gaśniczy to integralna część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego Państwa, obejmująca prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń; system ten skupia jednostki ochrony przeciwpożarowej, inne służby, inspekcje, straże, instytucje oraz podmioty, które dobrowolnie w drodze umowy cywilnoprawnej zgodziły się współdziałać w akcjach ratowniczych.

19 KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO-GAŚNICZY Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o
KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO-GAŚNICZY Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o.zm ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. Nr 81, poz. 351 z późn.) Art. 14, ust. 2 - krajowy system ratowniczo-gaśniczy ma na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez walkę z pożarami lub innymi klęskami zywiołowymi oraz ratownictwo: techniczne, chemiczne, ekologiczne i medyczne, Art. 14, ust. 3 - Komendant Główny PSP, wojewoda lub starosta, odpowiednio na obszarze kraju, województwa lub powiatu, określają zadania systemu oraz koordynują i kontrolują jego funkcjonowanie,

20 KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO-GAŚNICZY Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r
KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO-GAŚNICZY Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. Nr 81, poz. 351 z późn.zm.) Koordynacja działań w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń ludzi i środowiska należy do kompetencji: na terenie powiatu - starosty, przekraczających granice powiatu - wojewody, przekraczających granice województwa - ministra właściwego do spraw wewnętrznych

21 KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO-GAŚNICZY Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r
KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO-GAŚNICZY Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. Nr 88, poz. 400 z późn.zm.) Art. 9 - centralnym organem administracji rządowej w sprawach organizacji systemu ratowniczo-gaśniczego oraz ochrony przeciwpożarowej jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, podległy ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, Art. 14, ust. 3 - w przypadku bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa wspólnoty samorządowej, w szczególności życia lub zdrowia, przewodniczący zarządu gminy lub powiatu może wydać komendantowi powiatowemu (miejskiemu) PSP polecenie podjęcia działań zmierzających do usunięcia tego zagrożenia.

22 PODSUMOWANIE WYMOGI ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
ZASADA PRYMATU UKŁADU TERYTORIALNEGO ZASADA JEDNOOSOBOWEGO KIEROWNICTWA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZASADA ADEKWATNOŚCI ZASADA POWSZECHNOŚCI KOMPETENCJE POZIOME -TERYTORIALNE, NIE PIONOWE -RESORTOWE DECYZJE JEDNOOSOBOWE, NIE KOLEGIALNE REAGOWANIE NA POZIOMIE NAJNIŻSZYM, PROPORCJONALNIE DO SPECYFIKI I RODZAJU ZAGROŻENIA OBOWIĄZKI DLA WSZYSTKICH OBYWATELI, WRAZ Z PAKIETEM POWINNOŚCI I ŚWIADCZEŃ


Pobierz ppt "PO REFORMIE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google