Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FUNDUSZE UE W LATACH 2007 - 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FUNDUSZE UE W LATACH 2007 - 2013."— Zapis prezentacji:

1 FUNDUSZE UE W LATACH

2 Narodowa Strategia Spójności (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia)
Narodowa Strategia Spójności (NSS), wcześniej określana jako Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO) - to dokument strategiczny określający priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdrażania funduszy unijnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Funduszu Spójności w ramach budżetu Wspólnoty na lata Celem strategicznym NSS (NSRO) jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej.

3 Cele NSRO będą realizowane za pomocą Programów Operacyjnych (PO), zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), zarządzanych przez Zarządy poszczególnych Województw i projektów współfinansowanych ze strony instrumentów strukturalnych, tj.: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - EFRR i FS Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - EFRR Program Operacyjny Kapitał Ludzki - EFS 16 Regionalnych Programów Operacyjnych - EFRR Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej - EFRR Program Operacyjny Pomoc Techniczna - EFRR Programy Operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej - EFRR

4 Finansowanie Narodowej Strategii Spójności (Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia)
Łączna suma środków zaangażowanych w realizację NSRO w latach wyniesie około 85,56 mld euro. Z tytułu realizacji NSRO średniorocznie (do roku 2015) będzie wydatkowane około 9,5 mld euro, co odpowiada około 5% produktu krajowego brutto. Z tej sumy: 67,3 mld euro będzie pochodziło z budżetu UE, 11,86 mld euro z krajowych środków publicznych (w tym ok. 5,93 mld euro z budżetu państwa), ok. 6,4 mld euro zostanie zaangażowanych ze strony podmiotów prywatnych.

5 Szczegółowy podział funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w Polsce w układzie poszczególnych programów operacyjnych kształtuje się w następujący sposób: PO Infrastruktura i Środowisko - 41,3% całości środków (27,8 mld euro), 16 Regionalnych Programów Operacyjnych - 23,8% całości środków (16,5 mld euro), PO Kapitał Ludzki - 14,4% całości środków (9,7 mld euro), PO Innowacyjna Gospodarka - 12,3% całości środków (8,3 mld euro), PO Rozwój Polski Wschodniej - 3,4% całości środków (2,3 mld euro), PO Pomoc Techniczna - 0,8% całości środków (0,5 mld euro). PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej - (0,7 mld euro) Pozostałe środki finansowe w ramach obu funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności zostaną przeznaczone na utworzenie krajowej rezerwy wykonania (3% wartości alokacji, czyli 1,967 mld euro).

6 Regionalny Program Operacyjny województwa: Wkład wspólnotowy (w euro)
ALOKACJA ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH W PODZIALE NA REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE NA LATA W 5 WYBRANYCH WOJEWÓDZTWACH: Regionalny Program Operacyjny województwa: Wkład wspólnotowy (w euro) Mazowieckiego (największa alokacja) Małopolskiego Lubelskiego Podkarpackie Opolskie (najmniejsza alokacja) OGÓŁEM 16 RPO

7 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2013

8 HARMONOGRAM PRAC NAD RPO WP
Prace nad Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata trwały od marca 2005 r. W czasie całego procesu przygotowania dokumentu odbywały się konsultacje społeczne, w trakcie których zgłaszane były propozycje zapisów, 27 lutego 2007 r. zakończyła się procedura akceptacji na szczeblu krajowym projektu Regionalnego Programu Operacyjnego województwa podkarpackiego. 6 marca 2007 r. projekt został przekazany do Komisji Europejskiej. 25 maja br. w Rzeszowie odbyło się pierwsze spotkanie negocjacyjne z Komisją Europejską dotyczące Regionalnego Programu Operacyjnego województwa podkarpackiego na lata 5 września 2007 r. w Brukseli odbyło się drugie spotkanie negocjacyjne z Komisją Europejską dotyczące Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) dla Województwa Podkarpackiego na lata 2 października 2007 r. komisarz ds. polityki regionalnej Danuta Hübner podpisała decyzję Komisji Europejskiej przyjmującą do realizacji Regionalny Program Operacyjny dla województwa podkarpackiego na lata

9 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata jest najważniejszym instrumentem polityki rozwoju regionu dla nowej perspektywy finansowej. Program nawiązuje bezpośrednio do celów strategicznych, priorytetów i kierunków działań określonych w Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata , koncentruje się na wybranej grupie działań, które są efektem procesu szerokich konsultacji społecznych z podmiotami i środowiskami zaangażowanymi w rozwój regionu. Jest to dokument o charakterze operacyjnym, w którym określona została planowana alokacja środków z podziałem na poszczególne osie priorytetowe i działania przewidziane do realizacji w oparciu o finansowe wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w wysokości ,3 mln euro.

10 ALOKACJA ŚRODKÓW EFRR (W %) KWOTA PRZEZNACZONA NA DANĄ OŚ (W EURO)
NAZWA OSI ALOKACJA ŚRODKÓW EFRR (W %) KWOTA PRZEZNACZONA NA DANĄ OŚ (W EURO) Oś priorytetowa 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka 25,40 Oś priorytetowa 2 Infrastruktura techniczna 30,02 Oś priorytetowa 3 Społeczeństwo informacyjne 5,98 Oś priorytetowa 4 Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom 15,00 Oś priorytetowa 5 Infrastruktura publiczna 10,60 Oś priorytetowa 6 Turystyka i kultura 3,26 Oś priorytetowa 7 Spójność wewnątrzregionalna 7,00 Oś priorytetowa 8 Pomoc techniczna 2,74

11 CEL GŁÓWNY RPO WP wzrost krajowej i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki oraz poprawa dostępności przestrzennej Podkarpacia. CELE SZCZEGÓŁOWE: Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki opartej na wiedzy Poprawa dostępności i atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez realizację przedsięwzięć w sferze komunikacyjnej i energetycznej Stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie Zapobieganie degradacji środowiska oraz zagrożeniom naturalnym i technologicznym, a także efektywna gospodarka zasobami naturalnymi Tworzenie warunków do rozwoju kapitału społecznego poprzez inwestycje w edukację, ochronę zdrowia, pomoc społeczną, sport i rekreację Wzrost udziału turystyki w gospodarce regionu oraz ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój instytucji kultury Zmniejszenie występujących wewnątrz województwa różnic rozwojowych

12 System wyboru projektów przygotowywanych przez Beneficjentów:
W ramach systemu wyróżnia się trzy tryby wyboru projektów: Tryb konkursowy Tryb dotyczący projektów indywidualnych Tryb dotyczący projektów systemowych

13 TRYB KONKURSOWY Tryb konkursowy jest głównym sposobem wyboru projektów w ramach RPO WP, obejmuje następujące fazy: Ogłoszenie konkursu przez Instytucję Organizującą Konkurs (IOK) i przyjmowanie wniosków Ocena wniosków wg kryteriów: formalnych, merytoryczno-technicznych i strategicznych Decyzja o przyznaniu dofinansowania podejmowana przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w drodze uchwały Ogłoszenie wyników konkursu (IOK informuje Beneficjentów pisemnie oraz zamieszcza informację na stronie internetowej) Procedura odwoławcza (organem właściwym do rozpatrzenia protestu jest Wojewoda podkarpacki) Podpisanie umów o dofinansowanie projektów. W trybie konkursowym dopuszcza się preselekcję polegającą na wstępnej ocenie wniosków sporządzonych w uproszczonej formie w trybie określonym w Regulaminie Konkursu.

14 TRYB DOTYCZĄCY PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH
Projekty indywidualne to takie, które mają strategiczne znaczenie dla realizacji programu. Zarząd Województwa Podkarpackiego został zobowiązany przez Ministra Rozwoju Regionalnego do sporządzenia indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych. Jest to dodatkowy krajowy dokument informujący o najważniejszych inwestycjach planowanych do realizacji w ramach RPO WP 2007 – 2013. Projekty kluczowe są przedsięwzięciami inwestycyjnymi bardzo ważnymi dla osiągnięcia wskaźników rozwoju społeczno – gospodarczego województwa. Powyższy wykaz jest listą zamkniętą.

15 TRYB DOTYCZĄCY PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH
Jeżeli projekt zostanie umieszczony w indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych, to nie podlega procedurze konkursowej, a Zarząd Województwa Podkarpackiego zobowiązany jest do jego realizacji pod warunkiem, że projekt spełni wymogi formalne i merytoryczne. Ocena wniosków o dofinansowanie i podjęcie ostatecznej decyzji o dofinansowaniu są dokonywane przez Zarząd Województwa Podkarpackiego. W indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych znalazły się następujące inwestycje z terenu Miasta Mielca (Instytucją odpowiedzialną za ich realizację jest Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich): Modernizacja układu komunikacyjnego regionu pólnocno-zachodniego województwa podkarpackiego (węzeł Mielec) W tym zadania: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 Mielec-Dębica do drogi międzynarodowej E4 Przebudowa wiaduktu w Mielcu w ciągu drogi wojewódzkiej 875 Modernizacja dróg wojewódzkich – ul. Wolności w Mielcu Przewidywany okres realizacji: Orientacyjny koszt mln Euro

16 TRYB DOTYCZĄCY PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH
Projekty systemowe polegają na dofinansowywaniu realizacji przez poszczególne organy administracji publicznej i inne jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych zadań publicznych. Projekty systemowe są finansowane ze środków pomocy technicznej i mają na celu takie przygotowanie zaplecza technicznego (zatrudnienie osób, zakup sprzętu), aby sprawnie zarządzać i wdrażać RPO WP. Beneficjentami pomocy w ramach projektów systemowych mogą być następujące instytucje: Instytucja Zarządzająca RPO WP – Zarząd Województwa Podkarpackiego, Instytucja Pośrednicząca II stopnia. Natomiast grupami docelowymi, bezpośrednio korzystającymi z pomocy są: potencjalni i faktyczni beneficjenci RPO WP, wszystkie jednostki zaangażowane we wdrażanie funduszy strukturalnych, partnerzy społeczno-gospodarczy, ogół społeczeństwa.

17 W RPO WP na lata 2007-2013 wyznaczono 8 osi priorytetowych:
STRUKTURA DOKUMENTU W RPO WP na lata wyznaczono 8 osi priorytetowych: Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Infrastruktura techniczna Społeczeństwo informacyjne Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom Infrastruktura publiczna Turystyka i kultura Spójność wewnątrzregionalna Pomoc techniczna.

18 OŚ PRIORYTETOWA 1 KONKURENCYJNA I INNOWACYJNA GOSPODARKA
Celem nadrzędnym wyznaczonym dla osi jest tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki opartej na wiedzy. Cel nadrzędny będzie realizowany przez następujące działania: 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości 1.2 Instytucje otoczenia biznesu 1.3 Regionalny system innowacji 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu

19 OŚ PRIORYTETOWA 1 KONKURENCYJNA I INNOWACYJNA GOSPODARKA
1.1 WSPARCIE KAPITAŁOWE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Środki UE na działanie (w zł; 1 Euro=3,7 zł) ~ Poziom dofinansowania 85% Minimalna/maksymalna wartość projektu (w zł) 0,2 – 8 mln W przypadku MŚP Minimalna kwota dofinansowania projektów - 10 tys. zł Maksymalna kwota dofinansowania projektów: Mikro i małe przedsiębiorstwa – 800 tys. zł, Średnie przedsiębiorstwa – 1,2 mln zł, Projekty innowacyjne - 2 mln zł Projekty o wysokim potencjale innowacyjnym, w których zastosowano rozwiązania stosowane na świecie przez okres nie dłuższy niż 7 lat - 5,6 mln zł

20 WYBRANE TYPY PROJEKTÓW W RAMACH DZIAŁANIA 1.1
wsparcie kapitałowe funduszy poręczeniowych i pożyczkowych oraz innych instrumentów finansowego wsparcia przedsiębiorstw, bezpośrednie dotacje inwestycyjne w zakresie podnoszenia konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw m.in. na: - inwestycje z zakresu rozbudowy lub rozszerzenia zakresu działania przedsiębiorstwa, - inwestycje z zakresu zmian w procesie produkcyjnym lub sposobie świadczenia usług, a także unowocześnienia wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej.

21 OŚ PRIORYTETOWA 1 KONKURENCYJNA I INNOWACYJNA GOSPODARKA
1.2 INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU Środki UE na działanie (w zł; 1 Euro=3,7 zł) ~ Poziom dofinansowania 85% Maksymalna wartość projektu (w zł) 2,35 mln

22 WYBRANE TYPY PROJEKTÓW W RAMACH DZIAŁANIA 1.2
wsparcie w zakresie poprawy jakości istniejącej oferty usługowej, przygotowania i wdrożenia pakietu nowych usług, wsparcie w zakresie udziału w lokalnych i regionalnych, sieciach współpracy, wsparcie inwestycyjne niezbędne do właściwego funkcjonowania instytucji otoczenia biznesu, lub sieci instytucji świadczących wyspecjalizowane usługi na rzecz przedsiębiorców, a w szczególności wprowadzania innowacji do sektora MŚP, promocja instytucji otoczenia biznesu oraz sieci instytucji otoczenia biznesu, kampanii promocyjnych i działań informacyjnych.

23 OŚ PRIORYTETOWA 1 KONKURENCYJNA I INNOWACYJNA GOSPODARKA
1.3 REGIONALNY SYSTEM INNOWACJI Środki UE na działanie (w zł; 1 Euro=3,7 zł) ~ Poziom dofinansowania 85% Maksymalna wartość projektu (w zł) 47,06 mln (dotyczy projektów w zakresie wsparcia parków technologicznych)

24 WYBRANE TYPY PROJEKTÓW W RAMACH DZIAŁANIA 1.3
wspieranie tworzenia nowych lub rozwoju istniejących parków naukowo – technologicznych, parków przemysłowych, inkubatorów technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości akademickiej, centrów innowacji, innowacyjnych klastrów przemysłowych, laboratoriów świadczących usługi innowacyjne dla przedsiębiorstw itp. wsparcie inwestycyjne na rozbudowę lub tworzenie zaplecza badawczo-rozwojowego w zakresie przedsięwzięć zgodnych z RSI, budowania sieci komunikacji między gospodarką i nauką w regionie, wsparcie przedsięwzięć polegających na tworzeniu bazy służącej kształceniu praktycznemu w zakresie nowoczesnych technologii.

25 OŚ PRIORYTETOWA 1 KONKURENCYJNA I INNOWACYJNA GOSPODARKA
1.4 PROMOCJA GOSPODARCZA I AKTYWIZACJA INWESTYCYJNA REGIONU Środki UE na działanie (w zł; 1 Euro=3,7 zł) ~ Poziom dofinansowania 85% Minimalna/maksymalna wartość projektu (w zł) 30% alokacji – projekty pozainwestycyjne – maksymalna wartość projektu: 0,59 mln 70% alokacji – projekty inwestycyjne – maksymalna wartość projektu: 35,3 mln

26 WYBRANE TYPY PROJEKTÓW W RAMACH DZIAŁANIA 1.4
kompleksowe uzbrojenie i przygotowanie terenów inwestycyjnych, o powierzchni poniżej 40 ha przygotowanie kompleksowych ofert inwestycyjnych, organizacja i realizacja przedsięwzięć promocyjnych, w tym targów, imprez wystawienniczych, opracowanie i realizacja kampanii promocyjnych oraz planów marketingowych, tworzenie nowych i rozwoju istniejących systemów informacji gospodarczej, promocji markowych produktów województwa, a także szkoleń i doradztwa w powiązaniu z ww. typami projektów.

27 OŚ PRIORYTETOWA 2 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Celem nadrzędnym wyznaczonym dla osi jest poprawa dostępności i atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez realizację przedsięwzięć w sferze komunikacyjnej i energetycznej. Cel nadrzędny będzie realizowany przez następujące działania: 2.1 Infrastruktura komunikacyjna 2.2 Infrastruktura energetyczna

28 2,86 – 11,76 mln ~ 1 089 764 655 1,07 – 2,86 mln 70% - schemat B i C
OŚ PRIORYTETOWA 2 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA Środki UE na działanie (w zł; 1 Euro=3,7 zł) ~ Poziom dofinansowania 70% - schemat B i C 85% - schemat A, D, E i F Minimalna/maksymalna wartość projektu (w zł) Schemat A – Drogi wojewódzkie (nie dotyczy projektów wymienionych w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym) 5,9 – 23,53 mln Schemat B – Drogi powiatowe 2,86 – 11,76 mln Schemat C – Drogi gminne 1,07 – 2,86 mln Schemat D – Transport publiczny 0,59 – 3,53 mln Schemat E – Infrastruktura kolejowa bez limitu Schemat F – Infrastruktura portów lotniczych

29 WYBRANE TYPY PROJEKTÓW W RAMACH DZIAŁANIA 2.1
Schemat A, B i C – drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne: roboty budowlane dot. dróg i mostów wojewódzkich/powiatowych/gminnych oraz infrastruktury towarzyszącej, roboty budowlane dot. obwodnic obszarów zurbanizowanych na drogach wojewódzkich/powiatowych/gminnych oraz infrastruktury towarzyszącej. Schemat D – transport publiczny roboty budowlane i/lub zakup wyposażenia w zakresie transportu multimodalnego, w tym centrów logistycznych – projekty o wartości kosztów kwalifikowanych poniżej 20 mln roboty budowlane i/lub zakup wyposażenia (w tym zakup taboru) w zakresie transportu publicznego, modernizacja taboru transportu publicznego, w tym w zakresie zastosowania alternatywnych źródeł zasilania.

30 WYBRANE TYPY PROJEKTÓW W RAMACH DZIAŁANIA 2.1
Schemat E – infrastruktura kolejowa zakup taboru dla połączeń regionalnych i/lub roboty budowlane dot. regionalnej sieci kolejowej, Schemat F – infrastruktura portów lotniczych roboty budowlane i/lub zakup wyposażenia w zakresie portu lotniczego Rzeszów-Jasionka – projekty inne niż realizowane w ramach PO Infrastruktura i Środowisko; w zakresie portów lotniczych wsparcie ograniczone będzie wyłącznie do portu lotniczego Rzeszów-Jasionka.

31 OŚ PRIORYTETOWA 2 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
2.2 INFRASTRUKTURA ENERGETYCZNA Środki UE na działanie (w zł; 1 Euro=3,7 zł) ~ Poziom dofinansowania 85% Maksymalna wartość projektu (w zł) 23,53 mln Projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii – projekty o wartości powyżej 3,53 mln

32 WYBRANE TYPY PROJEKTÓW W RAMACH DZIAŁANIA 2.2
roboty budowlane i/lub wyposażenie w zakresie przedsięwzięć dotyczących: odnawialnych źródeł energii, infrastruktury przesyłu energii elektrycznej lub przesyłu energii cieplnej, wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, w tym w skojarzeniu, budowa systemów dystrybucji gazu ziemnego na terenach niezgazyfikowanych oraz modernizacja istniejących sieci dystrybucji, kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz zmiana źródeł wytwarzania energii w celu ograniczenia tzw. „niskiej emisji”, modernizacja obiektów spalania paliw.

33 OŚ PRIORYTETOWA 3 SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE
Celem nadrzędnym osi jest tworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Podniesienie jakości usług w zakresie infrastruktury informatycznej pozwoli na istotne zmniejszenie dystansu województwa w stosunku do bardziej rozwiniętych regionów kraju i UE.

34 OŚ PRIORYTETOWA 3 SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE
Środki UE na działanie (w zł; 1 Euro=3,7 zł) ~ Poziom dofinansowania 85% Maksymalna wartość projektu (w zł) 23,53 mln (dotyczy projektów w zakresie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego dla celów dydaktycznych w publicznych szkołach wyższych)

35 WYBRANE TYPY PROJEKTÓW W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ 3
e-usługi publiczne o wymiarze regionalnym i lokalnym (w tym e-zdrowie, e-edukacja), e-usługi w administracji publicznej – m.in. elektroniczny obieg dokumentów, podpis elektroniczny, budowa i wdrażanie platform elektronicznych na poziomie regionalnym i/lub lokalnym, budowa i/lub rozbudowa lokalnych i regionalnych sieci szerokopasmowych współdziałających z siecią szerokopasmową na poziomie regionalnym i/lub krajowym, tworzenie publicznych punktów dostępu do internetu, budowa i/lub rozbudowa lokalnych bądź regionalnych sieci teleinformatycznych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, np.: transmisja satelitarna, radiowa, budowa, rozbudowa i/lub wyposażenie centrów zarządzania sieciami lokalnymi i regionalnymi.

36 OŚ PRIORYTETOWA 4 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIOM
Celem nadrzędnym osi jest zapobieganie degradacji środowiska oraz zagrożeniom naturalnym i technologicznym, a także efektywna gospodarka zasobami naturalnymi. Cel nadrzędny będzie realizowany przez następujące działania: 4.1 Infrastruktura ochrony środowiska 4.2 Infrastruktura przeciwpowodziowa i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi 4.3 Zachowanie oraz ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej 4.4 Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom

37 OŚ PRIORYTETOWA 4 OCHRONA SRODOWISKA I ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIOM
4.1 INFRASTRUKTURA OCHRONY ŚRODOWISKA Środki UE na działanie (w zł; 1 Euro=3,7 zł) ~ Poziom dofinansowania 70 % - schemat A i B 85% - schemat C Minimalna/maksymalna wartość projektu (w zł) Schemat A i B: Projekty dotyczące infrastruktury oczyszczania ścieków, zaopatrzenia w wodę: - projekty na obszarach wiejskich i w miastach do 5 tys. mieszkańców w przypadku, gdy gmina nie wyczerpała limitu wsparcia w ramach PROW 5,71 – 11,43 mln - projekty na obszarach wiejskich i w miastach do 5 tys. mieszkańców w przypadku, gdy gmina wyczerpała limit wsparcia w ramach 1,43 – 11,43 mln - projekty w miastach powyżej 5 tys. mieszkańców 1, ,43 mln Schemat C: Projekty dotyczące zagospodarowania odpadów 1,18 – 5,9  mln

38 WYBRANE TYPY PROJEKTÓW W RAMACH DZIAŁANIA 4.1
Schemat A - projekty dotyczące infrastruktury oczyszczania ścieków, zaopatrzenia w wodę: roboty budowlane i/lub zakup wyposażenia w zakresie infrastruktury kanalizacji sanitarnej i/lub deszczowej, oraz infrastruktury oczyszczalni ścieków - projekty w obrębie aglomeracji do RLM wymienionych w KPOŚK, Schemat B roboty budowlane i/lub zakup wyposażenia w zakresie infrastruktury dostarczania i/lub uzdatniania wody (z wyłączeniem zbiorników wodnych) - projekty w obrębie aglomeracji do RLM wymienionych w KPOŚK, Schemat C - projekty dotyczące zagospodarowania odpadów projekty obsługujące do 150 tys. mieszkańców w zakresie wdrażania systemowej gospodarki odpadami komunalnymi, w tym: roboty budowlane i/lub wyposażenie w zakresie selektywnej zbiórki odpadów, roboty budowlane i/lub wyposażenie obiektów przekształcania odpadów w celu odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów, budowa nowych, modernizacja istniejących i rekultywacja zamkniętych składowisk, likwidacja mogilników, likwidacja „dzikich” wysypisk.

39 OŚ PRIORYTETOWA 4 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIOM
4.2 INFRASTRUKTURA PRZECIWPOWODZIOWA I RACJONALNA GOSPODARKA ZASOBAMI WODNYMI Środki UE na działanie (w zł; 1 Euro=3,7 zł) ~ Poziom dofinansowania 85% Maksymalna wartość projektu (w zł) 47,06 mln

40 WYBRANE TYPY PROJEKTÓW W RAMACH DZIAŁANIA 4.2
w zakresie retencji wody: roboty budowlane i/lub wyposażenie w zakresie renaturalizacji cieków wodnych i terenów wodno-błotnych, utrzymania naturalnego charakteru cieków poza terenami o zwartej zabudowie, odtworzenia terenów podmokłych, w zakresie opanowania wody: roboty budowlane i/lub wyposażenie w zakresie urządzeń przeciwpowodziowych (wałów z niezbędnymi drogami dojazdowymi, przepompowni, polderów, suchych zbiorników, kanałów ulgi), regulacji i utrzymania cieków wodnych oraz innych form retencyjności, małych zbiorników wielozadaniowych o pojemności mniejszej niż 10 mln m3 i stopni wodnych, w zakresie strategii zarządzania ryzykiem powodziowym: opracowanie ocen ryzyka powodziowego, map zagrożeń, planów zarządzania ryzykiem powodziowym i studiów ochrony przeciwpowodziowej.

41 OŚ PRIORYTETOWA 4 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIOM
4.3 ZACHOWANIE ORAZ OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZOWEJ Środki UE na działanie (w zł; 1 Euro=3,7 zł) ~ Poziom dofinansowania 85% Minimalna/maksymalna wartość projektu (w zł) 0,24 – 5,9 mln

42 WYBRANE TYPY PROJEKTÓW W RAMACH DZIAŁANIA 4.3
projekty z zakresu zachowania różnorodności gatunkowej, ekosystemowej i krajobrazowej (m. in. roboty budowlane i/lub wyposażenie ośrodków rehabilitacji zwierząt chronionych, pielęgnacja i konserwacja pomników przyrody ożywionej i nieożywionej), projekty z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin, zwierząt i grzybów (m.in. renaturyzacja zniszczonych i cennych ekosystemów i siedlisk przyrodniczych), roboty budowlane i/lub wyposażenie dotyczące infrastruktury służącej promocji obszarów Natura 2000, roboty budowlane i/lub wyposażenie centrów edukacji ekologicznej, projekty z zakresu inwentaryzacji przyrodniczej, opracowanie planów ochrony dla obszarów NATURA 2000, parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody, projekty z zakresu monitoringu przyrodniczego, projekty budowy przejść dla zwierząt i/lub likwidacja barier ekologicznych, kampanie promocyjne i informacyjne, imprezy masowe, konkursy ekologiczne, w tym promocja obszarów NATURA 2000, projekty z zakresu edukacji ekologicznej

43 OŚ PRIORYTETOWA 4 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIOM
4.4 ZWALCZANIE I ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIOM Środki UE na działanie (w zł; 1 Euro=3,7 zł) ~ Poziom dofinansowania 85% Minimalna/maksymalna wartość projektu (w zł) Projekty dotyczące osuwisk 1,18 – 23,53 mln Projekty dotyczące jednostek odpowiedzialnych za podejmowanie działań ratowniczych w sytuacji pożarów, klęsk żywiołowych, awarii i katastrof technicznych, chemicznych i ekologicznych (z wyłączeniem administracji rządowej) 0,59 – 4,7 mln Projekty dotyczące monitoringu środowiska

44 WYBRANE TYPY PROJEKTÓW W RAMACH DZIAŁANIA 4.4
roboty budowlane i/lub wyposażenie dot. monitoringu środowiskowego, narzędzi obserwowania środowiska, gromadzenia i przetwarzania informacji o środowisku (np. stacje kontrolne i ostrzegawcze, bazy danych, mapy), roboty budowlane i/lub wyposażenie obiektów i wyposażenia jednostek odpowiedzialnych za podejmowanie działań ratowniczych w sytuacji pożarów, klęsk żywiołowych, awarii i katastrof technicznych, chemicznych i ekologicznych (z wyłączeniem administracji rządowej), w tym tworzenie i modernizacja systemów łączności, roboty budowlane i/lub wyposażenie dot. osuwisk: zabezpieczenie przed wystąpieniem osuwisk, likwidacja skutków osuwisk: przywrócenie stanu pierwotnego infrastruktury będącej własnością wnioskodawcy lub będącej w jego zarządzie wraz z zabezpieczeniem przed dalszym osuwaniem się ziemi.

45 OŚ PRIORYTETOWA 5 INFRASTRUKTURA PUBLICZNA
Celem nadrzędnym osi jest tworzenie warunków dla rozwoju kapitału społecznego poprzez inwestycje w edukację, ochronę zdrowia, pomoc społeczną, sport i rekreację. Cel nadrzędny będzie realizowany przez następujące działania: 5.1 Infrastruktura edukacyjna 5.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej 5.3 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna

46 OŚ PRIORYTETOWA 5 INFRASTRUKTURA PUBLICZNA
5.1 INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA Środki UE na działanie (w zł; 1 Euro=3,7 zł) ~ Poziom dofinansowania 70% Minimalna/maksymalna wartość projektu (w zł) Roboty budowlane i/lub wyposażenie obiektów dydaktycznych szkolnictwa artystycznego 1,43 – 5,71 mln Pozostałe rodzaje projektów 1,43 mln – bez limitu Roboty budowlane i/lub wyposażenie obiektów szkolnictwa wyższego – Schemat A – szkoły wyższe - maksymalna wartość projektu: bez limitu Roboty budowlane i/lub wyposażenie obiektów szkół i placówek tworzących system oświaty – Schemat B – system oświaty - maksymalna wartość projektu: 7,1 mln

47 WYBRANE TYPY PROJEKTÓW W RAMACH DZIAŁANIA 5.1
Schemat A – szkoły wyższe: roboty budowlane i/lub wyposażenie (w tym dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych) obiektów szkolnictwa wyższego: dydaktycznych, naukowo – badawczych (w tym laboratoriów, pracowni, bibliotek, innych), roboty budowlane i/lub wyposażenie (w tym dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych) obiektów szkolnictwa wyższego w zakresie infrastruktury towarzyszącej, np. akademiki, obiekty sportowe – wyłącznie jako element projektu wymienionego w ww. tiret. Schemat B – system oświaty: roboty budowlane i/lub wyposażenie (w tym dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych) obiektów dydaktycznych w szkołach i placówkach tworzących system oświaty, roboty budowlane i/lub wyposażenie (w tym dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych) obiektów infrastruktury towarzyszącej w szkołach i placówkach tworzących system oświaty, np. bursy, internaty, obiekty sportowe, stołówki – wyłącznie jako element projektu wymienionego w ww. tiret. roboty budowlane i/lub wyposażenie w zakresie poprawy wydajności energetycznej budynków i zwiększenia wydajności produkcji, transmisji oraz dystrybucji ciepła i elektryczności mogą być realizowane wyłącznie jako element projektu wymienionego w poszczególnych schematach.

48 OŚ PRIORYTETOWA 5 INFRASTRUKTURA PUBLICZNA
5.2 INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ Środki UE na działanie (w zł; 1 Euro=3,7 zł) ~ Poziom dofinansowania 70% Minimalna/maksymalna wartość projektu (w zł) Schemat A – infrastruktura ochrony zdrowia 1,43 – 7,1 mln Schemat B – pomoc społeczna 0,71 – 7,1 mln

49 WYBRANE TYPY PROJEKTÓW W RAMACH DZIAŁANIA 5.2
Schemat A – infrastruktura ochrony zdrowia roboty budowlane w zakresie rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, montażu, remontu (w tym dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych) obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia, z wyłączeniem ratownictwa medycznego, wyposażenie, w tym w aparaturę medyczną do diagnostyki, terapii i rehabilitacji oraz w specjalistyczny i wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny, z wyłączeniem ratownictwa medycznego. W ramach schematu A nie będą się kwalifikowały projekty polegające na wykonywaniu robót budowlanych dotyczących budowy budynków. Schemat B – pomoc społeczna roboty budowlane i/lub wyposażenie (w tym dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych) obiektów pomocy społecznej, np. domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia, ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodków dla bezdomnych, centrów i klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej, ośrodków dla uchodźców, innych. Roboty budowlane i/lub wyposażenie w zakresie poprawy wydajności energetycznej budynków i zwiększenia wydajności produkcji, transmisji oraz dystrybucji ciepła i elektryczności mogą być realizowane wyłącznie jako element projektu wymienionego w schematach A i B.

50 OŚ PRIORYTETOWA 5 INFRASTRUKTURA PUBLICZNA
5.3 INFRASTRUKTURA SPORTOWA I REKREACYJNA Środki UE na działanie (w zł; 1 Euro=3,7 zł) ~ Poziom dofinansowania 70% Minimalna/maksymalna wartość projektu (w zł) 1,43 – 7,1 mln

51 WYBRANE TYPY PROJEKTÓW W RAMACH DZIAŁANIA 5.3
roboty budowlane i/lub wyposażenie (w tym dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych) w zakresie infrastruktury sportowej lub rekreacyjnej: pływalnie, lodowiska, stadiony, hale sportowe, boiska, ścieżki rowerowe i inne obiekty oraz zespoły ww. obiektów. W ramach niniejszego działania: nie będą się kwalifikowały obiekty sportowe służące szkołom wyższym i placówkom oświaty do działalności edukacyjnej, których wsparcie przewidziano w ramach działania 5.1 Infrastruktura edukacyjna, nie będą się kwalifikowały obiekty sportowe i rekreacyjne o znaczeniu turystycznym, których wsparcie przewidziano w osi priorytetowej 6 Turystyka i kultura. Roboty budowlane i/lub wyposażenie w zakresie poprawy wydajności energetycznej budynków i zwiększenia wydajności produkcji, transmisji oraz dystrybucji ciepła i elektryczności mogą być realizowane wyłącznie jako element projektu.

52 OŚ PRIORYTETOWA 6 TURYSTYKA I KULTURA
Celem nadrzędnym osi jest wzrost udziału turystyki w gospodarce regionu oraz ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój instytucji kultury. Projekty turystyczne, które będą wspierane w ramach działania, będą musiały wykazywać wyraźne oddziaływanie gospodarcze.

53 OŚ PRIORYTETOWA 6 TURYSTYKA I KULTURA
Środki UE na działanie (w zł; 1 Euro=3,7 zł) ~ Poziom dofinansowania 85% Minimalna/maksymalna wartość projektu (w zł) 0,59 – 17,65 mln Dla niektórych beneficjentów oraz typów projektów maksymalna wartość projektu wynosi 4,7 mln - dla projektów dotyczących: konserwacji zabytków ruchomych, rozwoju zasobów cyfrowych w dziedzinie kultury, zabezpieczenia zabytków przed kradzieżą i zniszczeniem oraz projektów realizowanych przez instytucje kultury państwowe i współprowadzone z ministrem właściwym ds. kultury i dziedzictwa narodowego, czy archiwa państwowe.

54 WYBRANE TYPY PROJEKTÓW W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ 6
projekty dotyczące obiektów infrastruktury turystycznej, w tym m.in. szlaków, tras turystycznych, wyciągów narciarskich, przystani wodnych, kąpielisk i innych form infrastruktury służącej rozwojowi turystyki wraz z infrastrukturą sanitarną, gastronomiczną, noclegową, informacyjną, projekty dotyczące obiektów służących udostępnianiu dla turystów atrakcji turystycznych, w tym ciągów komunikacyjnych, parkingów, punktów widokowych, wież widokowych, zadaszeń, itp., wraz z infrastrukturą sanitarną, gastronomiczną, noclegową, informacyjną, projekty dotyczące punktów informacji turystycznej, kampanii reklamowych i innych działań informacyjnych i promocyjnych, projekty dotyczące architektury zdrojowej, parków zdrojowych, pijalni wód, domów zdrojowych oraz promocji produktu uzdrowiskowego, projekty dotyczące rewaloryzacji, konserwacji, renowacji, restauracji oraz zachowania obiektów dziedzictwa kulturowego wraz z otoczeniem, a także ich adaptacji na cele kulturalne lub turystyczne, projekty dotyczące konserwacji zabytkowych muzealiów, starodruków, zabytkowych archiwaliów, księgozbiorów oraz innych zabytków ruchomych, projekty dotyczące infrastruktury służącej udostępnianiu obiektów dziedzictwa kulturowego, w tym ciągów komunikacyjnych, parkingów, itp.,

55 projekty dotyczące instytucji kultury wraz z otoczeniem, w tym teatrów, bibliotek, ognisk artystycznych, muzeów, domów kultury, galerii sztuki, projekty dotyczące monitoringu i zabezpieczenie obiektów infrastruktury turystycznej, dziedzictwa kulturowego oraz instytucji kultury wraz z otoczeniem na wypadek zagrożeń, projekty dotyczące tworzenia systemów informacji kulturalnej, informacji dotyczącej obiektów dziedzictwa kulturowego oraz rozwoju i modernizacji publicznej infrastruktury informacyjnej (np. centra i punkty informacji kulturalnej), projekty dotyczące wyposażenia służącego prowadzeniu działalności kulturalnej w obiektach będących celem projektu (wyłącznie jako jeden z elementów projektu), projekty dotyczące organizacji imprez kulturalnych o znaczeniu regionalnym, np. festiwali, targów (wyłącznie jako elementu przedsięwzięć infrastrukturalnych), projekty dotyczące przygotowania i realizacji programów rozwoju i promocji lokalnych lub regionalnych produktów turystyki kulturowej i przyrodniczej (wyłącznie jako element przedsięwzięć infrastrukturalnych), projekty dotyczące przystosowania obiektów turystycznych i dziedzictwa kulturowego oraz instytucji kultury do potrzeb osób niepełnosprawnych (tylko jako element większego projektu), projekty dotyczące tworzenia i rozwoju systemów oznakowania obszarów i obiektów atrakcyjnych kulturowo (tylko jako element większego projektu), projekty dotyczące cyfrowej archiwizacji zasobów instytucji kultury.

56 OŚ PRIORYTETOWA 7 SPÓJNOŚĆ WEWNĄTRZREGIONALNA
Celem nadrzędnym osi jest zmniejszenie występujących wewnątrz województwa różnic rozwojowych poprzez wzmocnienie ośrodków miejskich, ożywienie społeczno gospodarcze obszarów zdegradowanych i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej obszarów zmarginalizowanych gospodarczo. Cel nadrzędny będzie realizowany przez następujące działania: 7.1 Rewitalizacja miast 7.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych 7.3 Aktywizacja obszarów zmarginalizowanych gospodarczo

57 OŚ PRIORYTETOWA 7 SPÓJNOŚĆ WEWWNĄTRZREGIONALNA
7.1 REWITALIZACJA MIAST Środki UE na działanie (w zł; 1 Euro=3,7 zł) ~ Poziom dofinansowania 85% Minimalna/maksymalna wartość projektu (w zł) 0,59 – 11,76 mln

58 WYBRANE TYPY PROJEKTÓW W RAMACH DZIAŁANIA 7.1
projekty dotyczące przedsięwzięć na obszarach i w obiektach rewitalizowanych, w tym renowacji, rewaloryzacji, modernizacji, adaptacji i wyposażenia istniejącej zabudowy na wskazane wyżej cele oraz poprawy estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej, projekty dotyczące budowy i wyposażenia nowych obiektów, projekty dotyczące systemów poprawy bezpieczeństwa publicznego oraz przedsięwzięć mających na celu walkę z przestępczością i patologiami społecznymi, projekty dotyczące przedsięwzięć służących aktywizacji społeczności zamieszkujących obszary rewitalizowane oraz przeciwdziałaniu negatywnym zjawiskom społecznym. projekty dotyczące renowacji części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych oraz renowacji i adaptacji na cele mieszkaniowe budynków istniejących stanowiących własność władz publicznych lub własność podmiotów działających w celach niezarobkowych,

59 OŚ PRIORYTETOWA 7 SPÓJNOŚĆ WEWWNĄTRZREGIONALNA
7.2 REWITALIZACJA OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH Środki UE na działanie (w zł; 1 Euro=3,7 zł) ~ Poziom dofinansowania 85% Minimalna/maksymalna wartość projektu (w zł) 0,59 – 9,41 mln

60 WYBRANE TYPY PROJEKTÓW W RAMACH DZIAŁANIA 7.2
projekty dotyczące przedsięwzięć na obszarach i w obiektach rewitalizowanych służących ich adaptacji do potrzeb gospodarczych, społecznych, edukacyjnych, kulturowych, turystycznych oraz mieszkalnych, projekty dotyczące rekultywacji terenów zdegradowanych, projekty dotyczące przedsięwzięć służących wypromowaniu obszarów i obiektów rewitalizowanych, projekty dotyczące renowacji części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenach popegeerowskich oraz renowacji i adaptacji na cele mieszkaniowe budynków istniejących stanowiących własność władz publicznych lub własność podmiotów działających w celach niezarobkowych.

61 OŚ PRIORYTETOWA 7 SPÓJNOŚĆ WEWWNĄTRZREGIONALNA
7.3 AKTYWIZACJA OBSZARÓW ZMARGINALIZOWANYCH GOSPODARCZO Środki UE na działanie (w zł; 1 Euro=3,7 zł) ~ Poziom dofinansowania 85% Minimalna/maksymalna wartość projektu (w zł) 0,59 – bez limitu

62 WYBRANE TYPY PROJEKTÓW W RAMACH DZIAŁANIA 7.3
projekty dotyczące uzbrojenia terenów wraz ze zwiększeniem ich dostępności komunikacyjnej m.in. poprzez modernizację i budowę bezpośrednich dróg dojazdowych – nie będą dopuszczalne projekty dotyczące wyłącznie infrastruktury drogowej, projekty dotyczące przedsięwzięć służących wypromowaniu uzbrojonych terenów inwestycyjnych, projekty dotyczące niezagospodarowanych oraz niedokończonych w wyniku zaniechania inwestycji obiektów w celu dostosowania ich do potrzeb gospodarczych, społecznych, edukacyjnych, kulturowych i turystycznych

63 OŚ PRIORYTETOWA 8 POMOC TECHNICZNA
Celem nadrzędnym osi jest efektywna realizacja RPO WP. Cel nadrzędny będzie realizowany przez następujące działania: umożliwienie sprawnego funkcjonowania systemu realizacji programu oraz zapewnienie ciągłości procesu programowania, upowszechnienie informacji o dostępnym wsparciu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego oraz promocja efektów programu, zagwarantowanie prawidłowego przygotowania projektów w celu ulepszenia ich wdrażania, pełne uczestnictwo w jednolitym komputerowym systemie monitoringu.

64 OŚ PRIORYTETOWA 8 POMOC TECHNICZNA
8.1 WSPARCIE PROCESU ZARZĄDZANIA I WDRAŻANIA Środki UE na działanie (w zł; 1 Euro=3,7 zł) ~ Poziom dofinansowania 100% Minimalna/maksymalna wartość projektu (w zł) nie dotyczy

65 WYBRANE TYPY PROJEKTÓW W RAMACH DZIAŁANIA 8.1
zatrudnienie pracowników wypełniających zadania związane z zarządzaniem i wdrażaniem programu (w tym również w zakresie ewaluacji, informacji i promocji), wyposażenie (w tym również zakup lub leasing pojazdów służbowych) dla jednostek zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPO WP, a także zapewnienie im odpowiednich warunków lokalowych, stworzenie, modyfikowanie i utrzymanie systemów informatycznych dla potrzeb zarządzania i wdrażania RPO WP, w tym m.in. niezbędnych dla zarządzania finansowego, monitorowania, weryfikacji, audytu i oceny, podnoszenie kwalifikacji pracowników instytucji zarządzającej, instytucji wdrażających oraz osób zaangażowanych w proces oceny projektów i członków komitetu monitorującego program, wsparcie procesu oceny i selekcji projektów, obsługa komitetu monitorującego program, zbieranie i analiza danych na potrzeby monitorowania i wdrażania programu, wsparcie procesu audytu i kontroli, przygotowanie analiz, badań, studiów, ekspertyz, ocen i sprawozdań na potrzeby procesu wdrażania i zarządzania RPO WP, wsparcie procesu ewaluacji, pokrycie kosztów związanych z archiwizacją dokumentów, zapewnienie ciągłości programowania na poziomie województwa.

66 OŚ PRIORYTETOWA 8 POMOC TECHNICZNA
8.2 INFORMOWANIE, PROMOCJA ORAZ WSPARCIE PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW Środki UE na działanie (w zł; 1 Euro=3,7 zł) ~ Poziom dofinansowania 100% Minimalna/maksymalna wartość projektu (w zł) nie dotyczy

67 WYBRANE TYPY PROJEKTÓW W RAMACH DZIAŁANIA 8.2
przedsięwzięcia informacyjne (w tym m.in.: stworzenie i utrzymanie punktów informacyjnych, prowadzenie serwisu internetowego, współpraca z mediami i inne), szkolenia i pomoc doradcza dla potencjalnych i faktycznych beneficjentów programu, przedsięwzięcia promocyjne, w tym m.in. kampanie promocyjne, konferencje i seminaria, publikacje, stworzenie logo i systemu wizualizacji programu, itp., wsparcie tworzenia projektów, w tym przygotowanie dokumentacji projektowej, konsultacje i upowszechnianie programu na kolejną perspektywę finansową.

68 Więcej informacji na stronach:
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Więcej informacji na stronach:


Pobierz ppt "FUNDUSZE UE W LATACH 2007 - 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google