Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX"— Zapis prezentacji:

1 Ćwiczę, uczę się, wygrywam Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Okres realizacji: marzec r. – maj 2014 r.

2 Cele projektu są zgodne z założeniami „Strategii rozwoju edukacji województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2008 – 2013”

3 Opis problemu Zachowanie wielu uczniów gimnazjów naszego woj. /chłopców i dziewcząt/ odbiega od społecznie akceptowanego. Uczniowie : - łamią zasady obowiązujące w szkole - nie przestrzegają norm moralnych - nie potrafią funkcjonować w grupie - mają kłopoty ze skuteczną komunikacją - nie wywiązują się z powierzonych ról - nie przestrzegają podstaw kultury bycia - wykazują zachowania agresywne

4 Cel główny projektu Kształtowanie społecznie akceptowanych zachowań 1500 uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym ze 100 gimnazjów z woj. kujawsko-pomorskiego poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych od marca 2013 r. do maja 2014 r. /stosowanie norm moralnych, zasad, kierowanie się ogólnie przyjętymi wartościami, poprawne komunikowanie się w zespole rówieśniczym, tolerancja, fair play, kultura bycia, wywiązywanie się z ról/

5 Cele szczegółowe projektu
Zmiana nieakceptowanych społecznie zachowań 1500 uczniów w wyniku zastosowania nowatorskich działań edukacyjnych i wychowawczych na zajęciach pozalekcyjnych w okresie realizacji projektu. Przyrost u1500 uczniów umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych poprzez udział w warsztatach z psychologiem w okresie realizacji projektu. Rozwój u 1500 uczniów kompetencji kluczowych, zainteresowań matematyczno- przyrodniczych, językowych, ICT poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych w okresie realizacji projektu.

6 Grupa docelowe 1500 uczniów kl. I ze 100 gimnazjów woj. kujawsko-pomorskiego, przejawiających zachowania społecznie nieakceptowane z rodzin dysfunkcyjnych, bezrobotnych, wielkość grup: 17 uczniów, szkoły specjalne 5-8, projekt zakłada utrzymanie stałej liczby uczniów przez okres jego trwania, kryteria doboru /zostaną omówione w innym punkcie programu/

7 Zadania w projekcie 1. Realizacja programów rozwojowych szkół
w obszarze wychowania /39 tygodni/: 2. Prowadzenie wsparcia psychologicznego 3. Ewaluacja zadań projektowych w szkołach Ad.1 - przygotowanie programów /opiniuje KO w Bydgoszczy/ - opracowanie przez wybranych nauczycieli nowatorskich programów zajęć pozalekcyjnych /wyeksponowane elementy wychowawcze, opiniują przedmiotowcy z KPCEN w Bydgoszczy/, - każdy uczeń bierze udział we wszystkich zajęciach,

8 - 39 h zajęcia pozalekcyjne informatyczne - 39 h zajęcia matematyczno-przyrodnicze - 39 h zajęć językowych - 39 h zajęcia sportowe - 30 h wsparcia psychologicznego Uczeń w projekcie będzie uczestniczył łącznie w 186 h zajęć pozalekcyjnych.

9 Oczekiwane rezultaty 70% uczestników projektu podwyższy ocenę z zachowania 70% uczniów poradzi sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych 70% uczniów podniesie swoją samoocenę lub poprawi swoją pozycję w grupie rówieśniczej 70% uczestników dostrzeże potrzebę spędzania czasu wolnego na akceptowany społecznie

10 Oczekiwane rezultaty 70% uczniów podniesie wybrane kompetencje kluczowe 70 % uczniów zakwalifikowanych do projektu będzie systematycznie uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych 70% dziewcząt uczestniczących w projekcie podniesie samoocenę w obszarze umiejętności matematyczno-przyrodniczych i informatycznych 70% uczniów pozna akceptowane społecznie normy i zasady zachowania

11 Oczekiwane rezultaty 70% uczniów stosuje zasadę fair play
70% uczniów uzyska świadomość wyboru własnej ścieżki zawodowej i edukacyjnej

12 Produkty 100 gimnazjów objętych wsparciem
4 rodzaje zajęć pozalekcyjnych 400 programów nowatorskich zajęć pozalekcyjnych 400 scenariuszy zajęć pozalekcyjnych 100 programów rozwojowych szkół 3 spotkania informacyjno-promocyjne dla dyrektorów szkół 3 spotkania informacyjno - instruktażowe dla nauczycieli współpracujących z asystentami projektu 3 spotkania informacyjno – instruktażowe w roku szkolnym 2013/2014 30 h warsztatów grupowych z psychologiem programy warsztatów psychologicznych 1 spotkanie informacyjno – promocyjne dla psychologów Konferencja sprawozdawcza dla psychologów Strona www projektu

13 Produkty Karty obserwacji
Kwestionariusze ankiet do badania na wejściu i wyjściu Kwestionariusz ankiet badających stopień zadowolenia ucznia z zajęć pozalekcyjnych i warsztatów psychologicznych Kwestionariusze ankiet ewaluacyjnych dla ucznia, nauczyciela Kwestionariusz wywiadów dla ucznia, nauczyciela i nauczyciela współpracującego z asystentem projektu Konferencja podsumowująca działania projektowe.

14 Koszty projektu Koszty ogółem – 2 807 310, 16 zł
Realizacja programów rozwojowych w szkołach , 00 zł Realizacja wsparcia psychologicznego w szkołach – ,00 zł Koszt dowozu uczniów na zajęcia – ,00 zł Koszt ewaluacji zadań projektowych w szkołach – ,00 zł Cross-financing zakup wizualizerów dla szkół – ,00 zł Koszt przypadający na uczestnika – 1871,54 zł.

15 Kadra zarządzająca projektu
Koordynator projektu Wiesława Tomasiak - Wyszyńska Tel w.45

16 Violetta Panfil-Smolińska
Asystenci projektu Wiesława Kitajgrodzka Tel w.43 Izabela Nowakowska Tel w.45 Violetta Panfil-Smolińska Dariusz Sitkowski Tel w.46

17 Prezentacja materiałów konferencyjnych
Kalendarz projektu (?) Kryteria doboru grupy docelowej Struktura programu zajęć pozalekcyjnych List do nauczycieli Zakres zadań nauczyciela realizującego zajęcia pozalekcyjne Zakres czynności nauczyciela współpracującego z asystentem Harmonogram działań związanych z procedurą wyłonienia nauczycieli do projektu – negocjacje bez ogłoszenia Formularz zgłoszenie nauczycieli do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych

18 Realizacja projektowych zajęć pozalekcyjnych w szkołach
Opracowanie programów rozwojowych szkół Wyłonienie grupy docelowej Wyłonienie nauczycieli do projektu Opracowanie programów zajęć pozalekcyjnych Opiniowanie programów przez ekspertów Publikacja najciekawszych scenariuszy zajęć

19 Program zajęć pozalekcyjnych
Cel: zmiana postaw i zachowań uczniów na społecznie akceptowane, rozbudzanie zainteresowań Programy zajęć pozalekcyjnych muszą zawierać: nowatorskie i zróżnicowane metody i formy pracy wspierające rozwój ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych i wychowawczych. Opracowując program zajęć pozalekcyjnych należy koniecznie uwzględnić cel główny i cele szczegółowe projektu oraz założone rezultaty.

20 Struktura programu zajęć pozalekcyjnych
Wstęp: szkoła, rodzaj zajęć, liczba uczniów uczestniczących w poszczególnych zajęciach pozalekcyjnych, charakterystyka grupy, nauczyciel prowadzący. Cele ogólne programu z uwzględnieniem celu ogólnego projektu. Cele szczegółowe programu z uwzględnieniem celów szczegółowych Tabelaryczne ujęcie programu: Tematyka zajęć ( podstawa programowa) 39 h Liczba godzin Wymagania szczegółowe – treści nauczania Uczeń: Sposoby osiągania celów wychowania i kształcenia Opis założonych osiągnięć uczniów. Kształtowane kompetencje kluczowe Historia regionu w skałach zapisana Walory turystyczne mojego regionu 3 4 rozpoznaje główne rodzaje skał występujących w najbliższej okolicy szkoły podaje przykłady ich zastosowania, Opisuje zajęcia ludności, charakter produkcji rolnej efektywnie współpracuje w zespole Wycieczka … Zadania edukacyjne, np. skompletować zbiór skał wraz z ich opisem Metoda projektu Studium przypadku Drama Inne metody aktywizujące Potrafi: rozpoznać podstawowe rodzaje skał, wyjaśnić nazwę „Białe Kujawy”, wykazać zależność …. stosować zasady efektywnej współpracy konstruktywnie rozwiązywać problemy (…) Kompetencje społeczne i obywatelskie

21 (9 miesięcy – od września 2013 r. do maja 2014 r.)
Realizacja wsparcia psychologicznego: (9 miesięcy – od września 2013 r. do maja 2014 r.) 60 h w szkole z podziałem na 2 grupy - 3h w miesiącu (łącznie 30h x 2 grupy) - forma warsztatowa prowadzona przez zewnętrznych psychologów Obszary wsparcia: - komunikacja interpersonalna w grupie rówieśniczej - radzenie sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych - wzmacnianie poczucia własnej wartości - kształtowanie akceptowanych społecznie zachowań. Finansowanie dowozu

22 Dokumentowanie zadań projektowych

23 UMOWY: wypełnienie danych RACHUNKI
NAUCZYCIEL WSPÓŁPRACUJĄCY UMOWY: wypełnienie danych RACHUNKI (ZGODNIE Z TRANSZAMI) SEMESTRALNY HARMONOGRAM PROWADZONYCH W SZKOLE ZAJĘĆ PROJEKTOWYCH PROGRAMY ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH KARTY CZASU PRACY (KUMULOWANIE) DZIENNIKI ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH Miesięczna karta obserwacji ucznia przez nauczyciela – ocena jego aktywności i relacji w grupie

24 MONITOROWANIE I EWALUACJA PROJEKTU
REJESTRACJA POSTĘPÓW (karty obserwacji) BADANIE STOPNIA ZADOWOLENIA Z ZAJĘĆ CZY ZREALIZOWANO CELE PROJEKTU CZY OSIĄGNIĘTO OCZEKIWANE REZULTATY WIZYTY ASYSTENTÓW OCENA ZACHOWANIA W trosce o jakość działań projektowych, realizacji celów i osiągnięcia rezultatów projektu

25 Monitorowanie Wizyty w szkołach – kontrola frekwencji, zgodności
przebiegu zajęć pozalekcyjnych z przesłanym harmonogramem, prowadzenia dokumentacji projektowej, promocji projektu w środowisku szkolnym i lokalnym

26 Badanie stopnia zadowolenia ucznia z udziału
w zajęciach pozalekcyjnych i warsztatach psychologicznych. Przygotowanie sprawozdania z realizacji zadań projektowych w szkole przez nauczycieli współpracujących z asystentami - XII 2013 r., maj 2014 r. Przekazywanie informacji zbiorczej dotyczącej ocen zachowania uczniów (semestralnych i końcoworocznych).

27 Ewaluacja projektu Badanie stopnia osiągnięcia celów i rezultatów projektu. Badanie „na wejściu i wyjściu„ - kwestionariusz ankiety do samooceny ucznia zachowań i postaw, relacji w grupie, radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych, radzenia sobie ze złością i agresją, sposobów spędzania czasu wolnego i diagnozujących zainteresowania ucznia - kwestionariusz ankiety do oceny ucznia przez nauczyciela

28 - ankiety ewaluacyjne dla nauczycieli
Badania końcowe: - ankiety ewaluacyjne dla nauczycieli - kwestionariusze wywiadu dla losowo wybranych nauczycieli i uczniów Przygotowanie raportu końcowego przez koordynatora projektu. .

29 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ I ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
.


Pobierz ppt "Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX"

Podobne prezentacje


Reklamy Google