Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Michał Rudy Główny Inspektorat Weterynarii Uniwersytet Wrocławski

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Michał Rudy Główny Inspektorat Weterynarii Uniwersytet Wrocławski"— Zapis prezentacji:

1 Procedury administracyjne i egzekucyjne w postępowaniu przed granicznym lekarzem weterynarii
Michał Rudy Główny Inspektorat Weterynarii Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Daniel Łopaciński Kancelaria Prawna D.Bober & D.Krupa

2 Wprowadzenie Omówienie procedur administracyjnych i egzekucyjnych stosowanych przed granicznym lekarzem weterynarii Właściwa identyfikacja strony w postępowaniu przed granicznym lekarzem weterynarii Wskazanie działania określonych procedur na konkretnych przepisach prawa weterynaryjnego Praktyczne zastosowanie procedur w pracy urzędowego lekarza weterynarii (ćwiczenia wraz z przygotowaniem wzorów pism urzędowych) Michał Rudy Daniel Łopaciński

3 Porządek spotkania Obowiązki przestrzegania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w postępowaniu przed granicznym lekarzem weterynarii Szczególne przepisy proceduralne w postępowaniu przed granicznym lekarzem weterynarii Egzekucja obowiązków o charakterze pieniężnym i niepieniężnym, powstałych w postępowaniu przed granicznym lekarzem weterynarii (ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji) Naliczanie i stosowanie opłat weterynaryjnych w postępowaniu przed granicznym lekarzem weterynarii oraz kosztów weterynaryjnej kontroli granicznej Michał Rudy Daniel Łopaciński

4 Porządek spotkania Obowiązki przestrzegania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w postępowaniu przed granicznym lekarzem weterynarii z uwzględnieniem szczególnych uregulowań proceduralnych Wprowadzenie Zasady ogólne Kodeksu postępowania administracyjnego Strona postępowania Wszczęcie postępowania Wezwania Doręczenie pism Dowody Protokoły i adnotacje Decyzja administracyjna Tryb samokontroli i przekazanie odwołania od decyzji granicznego lekarza weterynarii do Głównego Lekarza Weterynarii. Michał Rudy Daniel Łopaciński

5 Cel postępowania Celem postępowania administracyjnego prowadzonego przed organami administracyjnymi jest prawidłowe ustalenie lub stworzenie indywidualnej sytuacji prawnej w drodze wydania decyzji administracyjnej Michał Rudy Daniel Łopaciński

6 Przepisy regulujące tok czynności podejmowanych przez granicznych lekarzy weterynarii
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego Ustawa z dnia 26 sierpnia 2003 r. o weterynaryjnej kontroli granicznej Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji Michał Rudy Daniel Łopaciński

7 Tok postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w weterynarii
Postępowanie dowodowe Stwierdzenie właściwości do załatwienia sprawy Wszczęcie postępowania Wydanie decyzji Wyegzekwowanie wykonania decyzji Michał Rudy Daniel Łopaciński

8 Kodeks postępowania administracyjnego stosujemy jeżeli:
postępowanie dotyczy sprawy indywidualnej, rozstrzyganej w drodze decyzji administracyjnej postępowanie toczy się przed organem administracji weterynaryjnej, a organ ten z mocy prawa został powołany do załatwienia określonej sprawy art. 1 Kodeksu postępowania administracyjnego Michał Rudy Daniel Łopaciński

9 Przykład Jeżeli więc jakaś osoba fizyczna lub prawna albo też jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej zgłasza do właściwego granicznego lekarza weterynarii zamiar przywozu na terytorium wspólnotowe, na przykład produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi, to odbywa się przed tym organem postępowanie w wyniku, którego zezwala on na wprowadzenie takich produktów (przyznaje się temu podmiotowi określone uprawnienia) lub wydaje się decyzję nie wyrażającą zgody na takie wprowadzenie (odmawia przyznania tego uprawnienia) i może nałożyć obowiązki na stronę Michał Rudy Daniel Łopaciński

10 Wyłącznie stosowania Kodeksu postępowania administracyjnego
Przepisów Kodeksu nie stosuje się do postępowania w sprawach wynikających z: nadrzędności i podległości organizacyjnej w stosunkach między organami administracji weterynaryjnej podległości służbowej pracowników organów administracji weterynaryjnej Michał Rudy Daniel Łopaciński

11 Zasady ogólne w postępowaniu administracyjnym
Przepisy wspólne dla całości postępowania administracyjnego Są integralną częścią przepisów regulujących procedurę administracyjną i są dla organu administracji publicznej wiążące na równi z innymi przepisami Ustalają prawne wytyczne działania organów administracji Zasady ogólne postępowania administracyjnego odnoszą się także do stosowania wykładni prawa weterynaryjne Michał Rudy Daniel Łopaciński

12 zasada praworządności,
zasada uwzględniania interesu społecznego i słusznego interesu obywateli, zasada prawdy obiektywnej, zasada pogłębiania zaufania obywateli do organów państwowych, zasada oddziaływania na świadomość i kulturę prawną obywateli, zasada udzielania informacji, zasada czynnego udziału strony w postępowaniu, zasada przekonywania, zasada szybkości postępowania, zasada pisemności, zasada dwuinstancyjności postępowania, zasada trwałości ostatecznych decyzji administracyjnych, zasada sądowej kontroli procesowych aktów administracyjnych. Michał Rudy Daniel Łopaciński

13 Zasada praworządności
Organy administracji działają na podstawie przepisów prawa art. 6 Kodeksu postępowania administracyjnego Zasada obejmuje dwa elementy: ustalenie przez organ zdolności prawnej do prowadzenia postępowania w danej sprawie (badanie właściwości i przesłanek wyłączenia pracownika oraz organu) stosowanie przepisów materialnego prawa weterynaryjnego i przepisów procedury administracyjnej przy rozpoznawaniu i rozstrzyganiu spraw (min. obowiązek przytaczania w decyzji podstawy prawnej i uzasadnienia prawnego) Michał Rudy Daniel Łopaciński

14 Zasada kontroli i nadzoru
Organy administracji stoją na straży praworządności art. 7 Kodeksu postępowania administracyjnego Zasada obejmuje: kontrolę uczestników postępowania samokontrolę dokonywaną przez organ nadzór organu wyższego stopnia nad organem niższego stopnia Michał Rudy Daniel Łopaciński

15 Kodeksu postępowania administracyjnego
Zasada uwzględniania interesu społecznego i słusznego interesu obywateli W toku postępowania organy administracji publicznej (…) podejmują wszelkie kroki niezbędne (…) do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli art. 7 Kodeksu postępowania administracyjnego Michał Rudy Daniel Łopaciński

16 Słuszny interes obywatela
Zasada uwzględniania interesu społecznego i słusznego interesu obywateli Interes społeczny ochrona zdrowia lub życia ludzi ochrona innych interesów konsumentów ochrona zdrowia zwierząt ochrona zwierząt przed zadawaniem im cierpienia ze strony człowieka Słuszny interes obywatela prawo do prowadzenia działalności zarobkowej prawo do równego traktowania podmiotów poddanych nadzorowi administracji publicznej Zakaz jednostronnego akcentowania czy to interesu społecznego, czy to interesu jednostki Polecenie dla organów administracji harmonizowania obu elementów Obowiązek wskazania, o ochronę jakiego interesu ogólnego chodzi, i udowodnienie, że jest on tak ważny i znaczący, iż bezwzględnie wymaga ograniczenia uprawnień indywidualnych obywatela Michał Rudy Daniel Łopaciński

17 Zasada prawdy obiektywnej
Organy podejmują wszelkie kroki niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego i załatwienia sprawy art. 7 Kodeksu postępowania administracyjnego Określenie z urzędu jakie dowody są niezbędne dla ustalenia stanu faktycznego sprawy (postanowieniem) Przeprowadzenie z urzędu wskazanych w postanowieniu dowodów Michał Rudy Daniel Łopaciński

18 Zasada pogłębiania zaufania obywateli do Państwa
Organy administracji publicznej obowiązane są prowadzić postępowanie w taki sposób, aby pogłębiać zaufanie obywateli do organów Państwa art. 8 Kodeksu postępowania administracyjnego przestrzeganie reguł postępowania administracyjnego i przepisów prawa materialnego poszanowanie reguł kultury administrowania (np. uprzejmy stosunek do interesantów, odpowiednie pomieszczenie do ich przyjmowania, uwzględnianie przy wzywaniu możliwości dogodnego dojazdu strony z miejsca zamieszkania) jednolitego stosowania na terenie kraju przepisów weterynaryjnych udzielanie w sprawie informacji prawnej i faktycznej Michał Rudy Daniel Łopaciński

19 Obowiązek udzielania informacji
Organy administracji są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek. Michał Rudy Daniel Łopaciński

20 Zasada czynnego udziału strony w postępowaniu
Organy administracji obowiązane są zapewnić stronom : czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji możliwość wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego Michał Rudy Daniel Łopaciński

21 Możliwość odstąpienia od zasady czynnego udziału strony w postępowaniu istnieje, jeżeli:
załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki - konieczność natychmiastowego wydania decyzji i występuje niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego albo istnieje groźba niepowetowanej szkody materialnej należy pamiętać, iż obie powyższe przesłanki muszą zaistnieć łącznie Michał Rudy Daniel Łopaciński

22 niebezpieczeństwo dla życia groźba niepowetowanej
Przykłady zwalczanie zoonoz niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego niebezpieczna żywność groźba niepowetowanej szkody materialnej zwalczanie chorób powodujących straty gospodarcze Michał Rudy Daniel Łopaciński

23 Kodeksu postępowania administracyjnego
Zasada przekonywania Organy administracji powinny wyjaśniać stronom zasadność przesłanek, którymi kierują się przy załatwieniu sprawy, aby w ten sposób w miarę możności doprowadzić do wykonania przez strony decyzji bez potrzeby stosowania środków przymusu art. 11 Kodeksu postępowania administracyjnego Należy wskazać zasadność przesłanek rozstrzygnięcia kładąc nacisk na względy społeczne, reguły prawne i inne argumenty racjonalne w przypadku braku chęci dobrowolnego podporządkowania się strony rozstrzygnięciu przymus może jednak zostać zastosowany Michał Rudy Daniel Łopaciński

24 Zasada szybkości postępowania
Organy administracji powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia art. 11 Kodeksu postępowania administracyjnego niepotrzebna przewlekłość postępowania i jego powolność opóźnia moment realizacji nakazu wynikającego z przepisów prawa, a niekiedy wręcz ją udaremnia sprawy, które nie wymagają zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień, powinny być załatwione niezwłocznie Michał Rudy Daniel Łopaciński

25 Sprawy należy załatwiać w formie pisemnej
Zasada pisemności Sprawy należy załatwiać w formie pisemnej art. 14 Kodeksu postępowania administracyjnego Michał Rudy Daniel Łopaciński

26 Forma pisemna to nie tylko decyzja
Organ administracji weterynaryjnej obwiązany jest do dokumentowania w formie pisemnej wszystkich czynności podejmowanych przez siebie i stronę postępowania Przykłady: komunikowanie się organu ze stroną postępowania komunikowanie się strony z organem, przyjmowanie oświadczeń i wyjaśnień strony przesłuchanie świadka [protokół], przeprowadzanie oględzin [protokół] Michał Rudy Daniel Łopaciński

27 Możliwość odstąpienia od zasady pisemności istnieje tylko, jeżeli:
za takim załatwieniem sprawy przemawia interes strony - gdy strona się na to zgadza, przepis prawa nie stoi temu na przeszkodzie należy pamiętać, iż obie powyższe przesłanki muszą zaistnieć łącznie Michał Rudy Daniel Łopaciński

28 Zasada dwuinstancyjności postępowania
 Postępowanie administracyjne jest dwuinstancyjne art. 15 Kodeksu postępowania administracyjnego Zobowiązuje organy do dwukrotnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy, a więc do przeprowadzenia dwukrotnie postępowania wyjaśniającego Wynika z niej prawo do odwoływania się od każdej decyzji nieostatecznej Michał Rudy Daniel Łopaciński

29 Mając na względzie zasadę dwuinstancyjności postępowania niedopuszczalne jest narzucenie organowi administracji weterynaryjnej stopnia podstawowego przez organ II instancji sposobu rozstrzygnięcia indywidualnej sprawy (np. w drodze wydania instrukcji, okólników, wytycznych, czy też zwykłego pisma nakazującego takie a nie inne załatwienie spawy). Działanie takie sprowadza bowiem postępowanie do jednej instancji i pozbawia organ stopnia podstawowego niezbędnej samodzielności nieodzownej w orzecznictwie administracyjnym. Michał Rudy Daniel Łopaciński

30 Zasada trwałości decyzji ostatecznych
 Decyzje, od których nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji, są ostateczne Uchylenie lub zmiana, stwierdzenie nieważności oraz wznowienie postępowania decyzji ostatecznych może nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych w Kpa lub w ustawach szczególnych Michał Rudy Daniel Łopaciński

31 Zasada prawa do skargi na decyzje do sądu administracyjnego
Kryterium oceny sądu administracyjnego jest zgodność z prawem (sąd bada czy nie naruszono prawa materialnego lub procesowego) Kontrola taka jest w pełni niezależna od organów Inspekcji Weterynaryjnej Michał Rudy Daniel Łopaciński

32 Strona w postępowaniu przed granicznymi lekarzami weterynarii
Michał Rudy Daniel Łopaciński

33 Strona nie jest przedmiotem postępowania ale jego czynnym uczestnikiem – podmiotem samoistnych uprawnień Michał Rudy Daniel Łopaciński

34 Kwestie kluczowe Celem postępowania administracyjnego
jest rozstrzygnięcie o prawach lub obowiązkach stron Postępowanie administracyjne nie może toczyć się bez udziału strony Jednym z najczęściej popełnianych błędów jest skierowanie decyzji do podmiotu niebędącego stroną postępowania Skutkuje to koniecznością stwierdzenia nieważności takiej decyzji Michał Rudy Daniel Łopaciński

35 Kodeksu postępowania administracyjnego
Pojęcie strony Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego Michał Rudy Daniel Łopaciński

36 Co na to sądy administracyjne
O tym, czy określonemu podmiotowi służy prawo strony w konkretnym postępowaniu administracyjnym, decyduje norma prawna, z której dla tego podmiotu wynikają wprost określone prawa lub obowiązki, albowiem uczestniczenie jakiejś osoby (fizycznej lub prawnej) w postępowaniu administracyjnym samo przez się nie czyni z niej strony Musi ona wykazać, że ma materialnoprawny interes uczestniczenia w tej sprawie Kierowca pojazdu być może posiada interes faktyczny w zakresie stosunków łączących go z pracodawcą lecz nie ma w sprawie interesu prawnego, a postępowanie nie dotyczy jego obowiązku wyrok WSA w Warszawie z dnia 10 grudnia 2004 r. VI SA/Wa 42/2004 Michał Rudy Daniel Łopaciński

37 Interes prawny to nie interes faktyczny
Jednostka może być bezpośrednio zainteresowana danym rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej ale nie może wskazać przepisu prawa, który miałby stanowić podstawę rozstrzygnięcia i w konsekwencji uprawniał ją do żądania podjęcia stosownych czynności przez organ administracji weterynaryjnej Michał Rudy Daniel Łopaciński

38 Pojęcie interesu prawnego lub obowiązku
Interes prawny lub obowiązek ma co do zasady charakter materialnoprawny Brak definicji w Kodeksie postępowania administracyjnego Oznacza to, że możne je wywodzić tylko z przepisów prawa materialnego W Państwa przypadku będą to przepisy o weterynaryjnej kontroli granicznej Michał Rudy Daniel Łopaciński

39 Konkluzja O tym czy jest się stroną danego postępowania administracyjnego nie decyduje sama wola czy też subiektywne przekonanie podmiotu ale okoliczności czy istnieje przepis prawa materialnego pozwalający zakwalifikować interes danego podmiotu jako „interes prawny”1 1wyrok NSA z 10 sierpnia r. I SA 511/00 Michał Rudy Daniel Łopaciński

40 o weterynaryjnej kontroli granicznej
Przykład Jeżeli przesyłka zwierząt spełnia wymagania przywozowe, osoba odpowiedzialna za przesyłkę otrzymuje od granicznego lekarza weterynarii uwierzytelnione kopie świadectw weterynaryjnych lub innych dokumentów oraz weterynaryjne świadectwo przekroczenia granicy, potwierdzające, że przesyłka spełnia te wymagania art. 14 ust. 1 ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej Michał Rudy Daniel Łopaciński

41 Strona postępowania przed granicznym lekarzem weterynarii
Stroną postępowania w przedmiocie weterynaryjnej kontroli granicznej, a tym samym adresatem podjętych decyzji administracyjnych, jest osoba odpowiedzialna za przesyłkę Jest to osoba fizyczna, osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zgodnie z przepisami prawa celnego odpowiada za przesyłkę, we wszystkich przypadkach przewidzianych w tych przepisach, a także przedstawiciel takich osób w rozumieniu przepisów prawa celnego, jeżeli nałożono na niego taką odpowiedzialność, w zakresie czynności kontrolnych przewidzianych ustawą art. 2 ust. 1 pkt 13 ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej Michał Rudy Daniel Łopaciński

42 Wspólnotowy Kodeks Celny
Zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) NR 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającym Wspólnotowy Kodeks Celny[1], przez osobę odpowiedzialną za przesyłkę (zgłaszającego), uznaje się osobę, która dokonuje zgłoszenia celnego we własnym imieniu albo osobę, w której imieniu dokonywane jest zgłoszenie celne [1] Dz.Urz. UE. L 302 , 19/10/1992 s – 0050 z późn. zm. Michał Rudy Daniel Łopaciński

43 Działanie przez przedstawiciela
Stosownie do art. 5 Kodeksu celnego każda osoba ma prawo do działania przez przedstawiciela reprezentującego ją przed organami celnymi, celem dokonania wszelkich czynności i formalności przewidzianych przepisami prawa celnego Przedstawicielstwo może być: bezpośrednie, w tym przypadku przedstawiciel działa w imieniu i na rzecz innej osoby (powinien otrzymać decyzję administracyjną, ale nie uznajemy go za stronę postępowania), pośrednie, w tym przypadku przedstawiciel działa we własnym imieniu, lecz na rzecz innej osoby (uznajemy go za dodatkową stronę postępowania, która bierze udział w postępowaniu niezależnie od osoby na rzecz której działa). Michał Rudy Daniel Łopaciński

44 Obowiązek zgłoszenia przedstawicielstwa
Przedstawiciel musi zgłosić fakt wykonywania działalności na rzecz osoby reprezentowanej, sprecyzować czy jest to przedstawicielstwo pośrednie czy bezpośrednie oraz być odpowiednio umocowanym do reprezentowania innego podmiotu W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku osoba taka traktowana jest jako działająca we własnym imieniu i na własną rzecz i to zarówno w sytuacji gdy, nie zadeklaruje faktu wykonywania działalności w imieniu lub na rzecz innej osoby, jak i kiedy zadeklaruje, że działa w imieniu lub na rzecz innej osoby, nie będąc faktycznie umocowaną do takiej reprezentacji Michał Rudy Daniel Łopaciński

45 Kodeksu postępowania administracyjnego
Rodzaje stron osoby fizyczne osoby prawne państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne i organizacje społeczne – w tym podmioty nie posiadające osobowości prawnej art. 29 Kodeksu postępowania administracyjnego Michał Rudy Daniel Łopaciński

46 Sprawdzamy dokumenty pozwalające właściwie zidentyfikować stronę postępowania
Dokumentem takim może być: 1)aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego 2)zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej 3)kopia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE udzielonego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej - w przypadku gdy wnioskodawca będący cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów o cudzoziemcach, zamierza wykonywać działalność gospodarczą na podstawie przepisów obowiązujących w tym zakresie w Rzeczypospolitej Polskiej, 4) kopia zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym nadanym na podstawie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności Michał Rudy Daniel Łopaciński

47 Michał Rudy Daniel Łopaciński

48 Michał Rudy Daniel Łopaciński

49 Patrz wyrok WSA w Warszawie
Co jeszcze jest ważne To na organie administracji weterynaryjnej ciąży obowiązek ustalenia z urzędu, kto ma w danej sprawie interes prawny lub obowiązek, a zatem to organ musi ustalić zarówno adresata decyzji, jak i wszystkie osoby zainteresowane Wszczynając postępowanie czy to z urzędu, czy to na wniosek strony, organ obowiązany jest zawiadomić o wszczęciu postępowania wszystkie osoby będące, zgodnie z art. 28 kpa, stronami w sprawie Patrz wyrok WSA w Warszawie z dnia 11 sierpnia 2005 r. VI SA/Wa 76/2005 Michał Rudy Daniel Łopaciński

50 Ważne Zawsze należy odróżnić stronę od osób lub organów które ją w postępowaniu reprezentują Michał Rudy Daniel Łopaciński

51 Kto może występować w imieniu strony
Zdolność do czynności prawnych ocenia się według przepisów prawa cywilnego, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej Inaczej mówiąc ocena do występowania w imieniu strony postępowania oceniana jest na podstawie na podstawie przepisów prawa cywilnego przy dopuszczeniu możliwości przyznania tej zdolności innym podmiotom na podstawie wyraźnej normy prawa administracyjnego Michał Rudy Daniel Łopaciński

52 np. spółkę z o.o. reprezentuje zarząd
Zdolność do czynności prawnych przed organami weterynaryjnymi mają osoby pełnoletnie i nieubezwłasnowolnione, a także osoby co prawda niepełnoletnie ale które zawarły związek małżeński Osoby prawne działają przez swoich ustawowych lub statutowych przedstawicieli np. spółkę z o.o. reprezentuje zarząd (art. 205 par 1 Kodeksu Spółek Handlowych) Michał Rudy Daniel Łopaciński

53 Michał Rudy Daniel Łopaciński

54 Działanie przez pełnomocnika
Strona lub jej przedstawiciel może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat lub radca prawny oraz rzecznik patentowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa Michał Rudy Daniel Łopaciński

55 Wszczęcie postępowania
Michał Rudy Daniel Łopaciński

56 Inicjatywa wszczęcia postępowania
Postępowanie administracyjne wszczyna się: na żądanie strony z urzędu warto pamiętać, iż kwestie uprawnień w zakresie inicjatywy wszczęcia postępowania przed organami administracji weterynaryjnej regulują przepisy prawa weterynaryjnego Michał Rudy Daniel Łopaciński

57 rozporządzenia (WE) Nr 882/2004
Przykłady Zgłoszenie przesyłki zwierząt lub produktów pochodzenia zwierzęcego do weterynaryjnej kontroli granicznej następuje w drodze wypełnienia części I formularza wspólnotowego świadectwa weterynaryjnego dla wwozu i przewozu (świadectwa CVED) wszczęcie na wniosek W sytuacji, gdy właściwy organ wykryje niezgodności, podejmuje on działanie zapewniające, że podmiot gospodarczy zastosuje środki zaradcze. Podczas decydowania, jakie podjąć działanie, właściwy organ uwzględnia rodzaj niezgodności oraz poprzednie dane podmiotu gospodarczego w zakresie niezgodności. art. 54 ust. 1 rozporządzenia (WE) Nr 882/2004 Michał Rudy Daniel Łopaciński

58 Co do zasady Postępowanie na żądanie strony wszczyna się z reguły wtedy, gdy chodzi o uzyskanie lub ustalenie istnienia pewnego uprawnienia Wszczęcie postępowania z urzędu następuje z reguły wtedy, gdy przedmiotem postępowania może być nałożenie na stronę określonych obowiązków albo ograniczenie lub cofnięcie pewnych uprawnień. Rozstrzygnięcia takie wprowadzane są najczęściej w formie nakazów lub zakazów Michał Rudy Daniel Łopaciński

59 Obowiązek powiadomienia
O wszczęciu postępowania z urzędu organ administracji weterynaryjnej obowiązany jest zawiadomić wszystkie osoby będące stronami w sprawie (art. 61 § 4 kpa) Oznacza to, iż powinien on z własnej inicjatywy ustalić kto w danej sprawie ma interes prawny lub obowiązek warto pamiętać, iż zastosowanie się przez organ do tej normy stanowi jeden z najistotniejszych aspektów realizacji zasady ogólnej czynnego udziału strony w postępowaniu przed organami administracji państwowej Michał Rudy Daniel Łopaciński

60 Forma i treść podania Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone: pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej umożliwiającego wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego ustnie do protokołu (tzw. zasada ograniczonego formalizmu) Michał Rudy Daniel Łopaciński

61 Podanie powinno zawierać co najmniej:
wskazanie osoby, od której pochodzi jej adres i żądanie czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych Michał Rudy Daniel Łopaciński

62 Wymagania szczegółowe -przykład CVED
Przed fizycznym przybyciem przesyłki na terytorium Wspólnoty osoba odpowiedzialna za ładunek powiadamia o przybyciu produktów personel weterynaryjny w punkcie kontroli granicznej, któremu produkty zostaną przekazane, przy użyciu Wspólnotowego świadectwa weterynaryjnego dla wwozu i przewozu (CVED) Formularz ten wprowadzony zostały rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 282/2004 z dnia 18 lutego 2004 r. wprowadzającym dokument zgłoszenia i kontroli weterynaryjnych dotyczących zwierząt wwożonych do Wspólnoty pochodzących z krajów trzecich[1] – w stosunku do zwierząt oraz rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 136/2004 z dnia 22 stycznia 2004 r. ustanawiającym procedury kontroli weterynaryjnej we wspólnotowych punktach kontroli granicznej dotyczącą produktów przywożonych z państw trzecich[2] - w przypadku produktów. [1] Dz. Urz. UE. L 049 , 19/02/2004 s – 0024. [2] Dz. Urz. UE. L 021 , 28/01/2004 s – 0023. Michał Rudy Daniel Łopaciński

63 Michał Rudy Daniel Łopaciński

64 Podanie wniesione elektronicznie
powinno być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, powinno zawierać dane w ustalonym formacie, zawarte we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach Michał Rudy Daniel Łopaciński

65 Braki formalne podania
Jeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie pozostawia się bez rozpoznania (tzw. brak nieusuwalny) Jeżeli podanie nie czyni zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, należy wezwać wnoszącego do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania (braki usuwalne) Michał Rudy Daniel Łopaciński

66 Wezwanie do usunięcia braków
organ administracji weterynaryjnej nie może pozostać bezczynny wezwanie wnoszącego podanie do usunięcia braków w terminie 7 dni od daty doręczenia tego wezwania w wezwaniu należy zamieścić pouczenie, iż nieusunięcie braków w podanym terminie spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania Michał Rudy Daniel Łopaciński

67 Pozostawienie podania bez rozpoznania
Czynność ta nie ma określonej formy procesowej Nie jest ona podejmowana ani w formie decyzji administracyjnej, ani też postanowienia Pozostawienie podania bez rozpoznania oznacza bowiem stwierdzenie przez organ administracji publicznej, że podanie zawiera wadę określoną w art. 64 kpa i wskutek tego stało się bezskuteczne z mocy prawa Michał Rudy Daniel Łopaciński

68 Wezwania w postępowaniu administracyjnym
Michał Rudy Daniel Łopaciński

69 Wezwanie do czynności procesowych
Organ Inspekcji może wzywać osoby do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień lub zeznań: osobiście przez pełnomocnika lub na piśmie, jeżeli jest to niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy lub dla wykonywania czynności urzędowych art. 50 Kodeksu postępowania administracyjnego Michał Rudy Daniel Łopaciński

70 Kodeksu postępowania administracyjnego
Treść wezwania nazwę i adres organu wzywającego imię i nazwisko wzywanego (lub nazwa firmy) w jakiej sprawie oraz w jakim charakterze i w jakim celu zostaje wezwany czy wezwany powinien się stawić osobiście lub przez pełnomocnika, czy też może złożyć wyjaśnienie lub zeznanie na piśmie termin, do którego żądanie powinno być spełnione, albo dzień, godzinę i miejsce stawienia się wezwanego lub jego pełnomocnika skutki prawne niezastosowania się do wezwania art. 54 Kodeksu postępowania administracyjnego plus zasada pisemności Michał Rudy Daniel Łopaciński

71 Podpis pod wezwaniem Wezwanie powinno być zaopatrzone podpisem pracownika organu wzywającego, z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego podpisującego Michał Rudy Daniel Łopaciński

72 Wezwanie pilne Art. 55 Kpa W sprawach nie cierpiących zwłoki wezwania można dokonać: - telegraficznie lub telefonicznie - przy użyciu innych środków łączności, z podaniem danych wymienionych powyżej Takie wezwanie jest skuteczne tylko wtedy, gdy nie ma wątpliwości, że dotarło do adresata we właściwej treści i w odpowiednim terminie Michał Rudy Daniel Łopaciński

73 Wezwania w postępowaniu przed granicznym lekarzem weterynarii
Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych podania wniesienie podania nie na formularzu CVED brak dokumentów pozwalających na identyfikację strony postępowania brak dokumentów wskazujących na umocowanie do działania w imieniu strony Wezwanie do udziału w czynności urzędowej postępowania Wezwanie osoby odpowiedzialnej za przesyłkę do złożenia wyjaśnień Michał Rudy Daniel Łopaciński

74 Przykład Jeżeli weterynaryjna kontrola graniczna wykaże, że przesyłka produktów nie spełnia wymagań przywozowych lub taka kontrola wykaże nieprawidłowości, po złożeniu wyjaśnień przez osobę odpowiedzialną za przesyłkę, graniczny lekarz weterynarii wydaje decyzję w sprawie: 1) odesłania przesyłki poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej z tego samego granicznego posterunku kontroli do miejsca uzgodnionego z osobą odpowiedzialną za przesyłkę, przy użyciu tego samego typu środka transportu, w terminie 60 dni od dnia wydania decyzji, jeżeli wyniki weterynaryjnej kontroli granicznej oraz wymagania zdrowotne na to pozwalają; 2) zniszczenia przesyłki, jeżeli jej odesłanie jest niemożliwe albo upłynął termin, o którym mowa w pkt 1, albo osoba odpowiedzialna za przesyłkę wyraziła na to zgodę. art. 34 ust. 2 ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej Michał Rudy Daniel Łopaciński

75 art. 35 ust. 1 ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej
Przykład II Jeżeli weterynaryjna kontrola graniczna wykaże, że przesyłka zwierząt nie spełnia warunków określonych w przepisach ustawy lub przepisach odrębnych lub taka kontrola wykaże inne nieprawidłowości, to graniczny lekarz weterynarii, po złożeniu wyjaśnień przez osobę odpowiedzialną za przesyłkę, wydaje decyzję w sprawie: 1) udzielenia zwierzętom schronienia, ich żywienia i pojenia, a jeżeli to niezbędne także leczenia albo 2) umieszczenia w stacji kwarantanny lub w izolacji, albo 3) odesłania, w określonym terminie, zwierząt poza terytorium Unii Europejskiej, jeżeli zdrowie zwierząt i ich dobro na to pozwolą. art. 35 ust. 1 ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej Michał Rudy Daniel Łopaciński

76 Doręczenia Michał Rudy Daniel Łopaciński

77 Zasada oficjalności doręczeń
Organ doręcza pisma za pokwitowaniem przez: pocztę swoich pracowników inne upoważnione osoby lub organy art. 39 Kodeksu postępowania administracyjnego   proszę zwrócić uwagę na obowiązek pokwitowania Michał Rudy Daniel Łopaciński

78 Doręczenia komunikacją elektroniczną
Może nastąpić, jeżeli strona: wystąpiła do organu administracji publicznej o takie doręczenie albo wyraziła zgodę na doręczenie jej pism za pomocą tych środków Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, strukturę i sposób sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. Nr 64, poz. 565), a także warunki organizacyjno-techniczne ich doręczania, w tym formę urzędowego poświadczania odbioru tych pism przez ich adresata oraz sposób udostępniania ich kopii art. 391 Kodeksu postępowania administracyjnego Michał Rudy Daniel Łopaciński

79 Kodeksu postępowania administracyjnego
Komu doręczamy ? Pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela – temu przedstawicielowi Jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi. Jeżeli w sprawie występuje dwie lub więcej stron pisma doręcza się wszystkim stronom, chyba że w podaniu wskazały jedną jako upoważnioną do odbioru pism art. 40 Kodeksu postępowania administracyjnego Michał Rudy Daniel Łopaciński

80 Miejsce doręczenia zależy od rodzaju strony postępowania
Osoby fizyczne (w tym osoby prowadzące działalność gospodarczą pod własnym imieniem i nazwiskiem oraz wspólnicy spółki cywilnej) Jednostki organizacyjne i organizacje społeczne (w tym osoby prawne – np. spółki z o.o., S.A., organy samorządu terytorialnego) Michał Rudy Daniel Łopaciński

81 Doręczenia osobom fizycznym
Pisma doręcza się osobom fizycznym w ich mieszkaniu lub miejscu pracy Pisma mogą być doręczane również w lokalu organu administracji publicznej, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej W razie niemożności doręczenia pisma w sposób określony powyżej, a także w razie koniecznej potrzeby, pisma doręcza się w każdym miejscu, gdzie się adresata zastanie art. 42 Kodeksu postępowania administracyjnego Michał Rudy Daniel Łopaciński

82 Kodeksu postępowania administracyjnego
Doręczenie zastępcze Pod nieobecności adresata pismo doręcza się, za pokwitowaniem: dorosłemu domownikowi sąsiadowi lub dozorcy domu - jeżeli osoby te podjęły się oddania pisma adresatowi O doręczeniu sąsiadowi lub dozorcy zawiadamia się adresata, umieszczając zawiadomienie w skrzynce na korespondencję lub, gdy to nie jest możliwe, w drzwiach mieszkania art. 43 Kodeksu postępowania administracyjnego Michał Rudy Daniel Łopaciński

83 Doręczenia jednostką organizacyjnym i organizacjom społecznym
Jednostkom organizacyjnym i organizacjom społecznym doręcza się pisma w lokalu ich siedziby do rąk osób uprawnionych do odbioru pism art. 45 Kodeksu postępowania administracyjnego Michał Rudy Daniel Łopaciński

84 Fikcja prawna doręczenia
W razie niemożności doręczenia pismo składa się na okres 7 dni w placówce pocztowej lub w urzędzie gminy, a zawiadomienie o tym umieszcza się w skrzynce na korespondencję lub, gdy to nie jest możliwe, na drzwiach mieszkania adresata albo biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe, bądź w miejscu widocznym na nieruchomości, której postępowanie dotyczy; w tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia tego okresu art. 44 Kodeksu postępowania administracyjnego Michał Rudy Daniel Łopaciński

85 Sposób dokumentowania doręczenia
Odbierający pismo potwierdza doręczenie mu pisma swym podpisem ze wskazaniem daty doręczenia Jeżeli odbierający pismo uchyla się od potwierdzenia doręczenia lub nie może tego uczynić, doręczający sam stwierdza datę doręczenia oraz wskazuje osobę która odebrała pismo i przyczynę braku jej podpisu W przypadku doręczenia pisma za pomocą środków komunikacji elektronicznej doręczenie jest skuteczne, jeżeli w terminie 7 dni od dnia wysłania pisma organ administracji publicznej otrzyma potwierdzenie doręczenia pisma. W razie nieotrzymania takiego potwierdzenia organ doręcza pismo w sposób określony w przepisach o doręczeniach dla pisma w formie innej niż forma dokumentu elektronicznego art. 46 Kodeksu postępowania administracyjnego Michał Rudy Daniel Łopaciński

86 Zwrotne potwierdzenie odbioru
Michał Rudy Daniel Łopaciński

87 Zwrotne potwierdzenie odbioru
Michał Rudy Daniel Łopaciński

88 Kodeksu postępowania administracyjnego
Odmowa odbioru pisma Jeżeli adresat odmawia przyjęcia pisma przesłanego mu przez pocztę lub inny organ albo w inny sposób, pismo zwraca się nadawcy z adnotacją o odmowie jego przyjęcia i datą odmowy Pismo wraz z adnotacją włącza się do akt sprawy W takim przypadku uznaje się, że pismo doręczone zostało w dniu odmowy jego przyjęcia przez adresata art. 47 Kodeksu postępowania administracyjnego Michał Rudy Daniel Łopaciński

89 Protokoły i adnotacje Michał Rudy Daniel Łopaciński

90 Protokół Organ Inspekcji sporządza zwięzły protokół z każdej czynności postępowania, mającej istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy Informacje dodatkowe jest to uszczegółowienie zasady pisemności postępowania administracyjnego Michał Rudy Daniel Łopaciński

91 Protokół sporządza się z: przyjęcia wniesionego ustnie podania
przesłuchania strony, świadka (np. przy dochodzeniu epizootycznym) i biegłego oględzin (np. towarów, zakładów) i ekspertyz (np. badań laboratoryjnych) dokonywanych przy udziale przedstawiciela organu Inspekcji rozprawy ustnego ogłoszenia decyzji i postanowienia Michał Rudy Daniel Łopaciński

92 Wymagania formalne i procesowe
Protokół sporządza się tak, aby z niego wynikało, kto, kiedy, gdzie i jakich czynności dokonał, kto i w jakim charakterze był przy tym obecny, co i w jaki sposób w wyniku tych czynności ustalono i jakie uwagi zgłosiły obecne osoby (wymagania formalne) Protokół odczytuje się wszystkim osobom obecnym, biorącym udział w czynności urzędowej, które powinny następnie protokół podpisać. Odmowę lub brak podpisu którejkolwiek osoby należy omówić w protokole (kontrola procesowa) Michał Rudy Daniel Łopaciński

93 A ponadto Skreśleń i poprawek w protokole należy tak dokonywać, aby wyrazy skreślone i poprawione były czytelne. Skreślenia i poprawki powinny być stwierdzone w protokole przed jego podpisaniem. Czynności organu Inspekcji, z których nie sporządza się protokołu, a które mają znaczenie dla sprawy lub toku postępowania, utrwala się w aktach w formie adnotacji podpisanej przez pracownika, który dokonał tych czynności. (notatka urzędowa) Michał Rudy Daniel Łopaciński

94 Dowody w postępowaniu przed granicznym lekarzem weterynarii
Michał Rudy Daniel Łopaciński

95 Pojęcie dowodu Dowód pozwala na przekonanie się o istnieniu lub nieistnieniu oznaczonych faktów bądź okoliczności, a tym samym o prawdziwości lub nieprawdziwości twierdzeń o faktach i okolicznościach Michał Rudy Daniel Łopaciński

96 Kodeksu postępowania administracyjnego
Zasady ogólne I Jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem art. 75 Kodeksu postępowania administracyjnego W szczególności dowodem mogą być: dokumenty zeznania świadków opinie biegłych oględziny Michał Rudy Daniel Łopaciński

97 Kodeksu postępowania administracyjnego
Zasady ogólne II Organ administracji publicznej jest obowiązany w sposób wyczerpujący zebrać i rozpatrzyć cały materiał dowodowy Fakty powszechnie znane oraz fakty znane organowi z urzędu nie wymagają dowodu. Fakty znane organowi z urzędu należy zakomunikować stronie art. 77 Kodeksu postępowania administracyjnego Michał Rudy Daniel Łopaciński

98 Kodeksu postępowania administracyjnego
Zasady ogólne III Żądanie strony dotyczące przeprowadzenia dowodu należy uwzględnić, jeżeli przedmiotem dowodu jest okoliczność mająca znaczenie dla sprawy Organ administracji publicznej może nie uwzględnić żądania, które nie zostało zgłoszone w toku przeprowadzania dowodów lub w czasie rozprawy, jeżeli żądanie to dotyczy okoliczności już stwierdzonych innymi dowodami, chyba że mają one znaczenie dla sprawy art. 78 Kodeksu postępowania administracyjnego Michał Rudy Daniel Łopaciński

99 Orzecznictwo sądów Organ administracji może odmówić przeprowadzenia dowodu, jeżeli uzna, że przeprowadzenie takiego dowodu nie wniesie nic nowego do sprawy1 Podstawą do odmowy przeprowadzenia dowodu jest zatem zarówno stwierdzenie, że dowód dotyczy okoliczności niemającej znaczenia dla sprawy, jak i stwierdzenie, że dana okoliczność została już udowodniona za pomocą innych dowodów 1zob. wyrok NSA OZ w Lublinie z 26 września 1995 r., SA/Lu 1929/94 Michał Rudy Daniel Łopaciński

100 Obowiązki organu Organ administracji publicznej ocenia na podstawie całokształtu materiału dowodowego, czy dana okoliczność została udowodniona art. 80 Kodeksu postępowania administracyjnego Okoliczność faktyczna może być uznana za udowodnioną, jeżeli strona miała możność wypowiedzenia się co do przeprowadzonych dowodów, chyba że zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 10 § 2. art. 81 Kodeksu postępowania administracyjnego Michał Rudy Daniel Łopaciński

101 Dowód z dokumentu Dokumentem jest akt pisemny, stanowiący wyrażenie określonych myśli lub wiadomości W takim rozumieniu dokumentem jest każde pismo utrwalające wolę sporządzającego je, bez względu na treść i przyjętą konwencję Kodeks postępowania administracyjnego nie podaje definicji dokumentu urzędowego Definicję taką zawiera natomiast art. 6 ust. 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zgodnie z którym dokumentem urzędowym jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego w rozumieniu przepisów kodeksu karnego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy. Definicja ta może być jednak wyłącznie posiłkowo stosowana w ramach postępowania administracyjnego uregulowanego przez Kodeks postępowania administracyjnego Michał Rudy Daniel Łopaciński

102 Dowód z dokumentu Dokumenty urzędowe sporządzone w przepisanej formie przez powołane do tego organy państwowe w ich zakresie działania stanowią dowód tego, co zostało w nich urzędowo stwierdzone Nie oznacza to jednak braku możliwości przeprowadzenia dowodu przeciwko treści dokumentu urzędowego Michał Rudy Daniel Łopaciński

103 Oświadczenia składane przez stronę oraz przedstawiane przez nią dokumenty korzystają z domniemania prawdziwości, jeżeli nie są sprzeczne z innymi dowodami lub faktami znanymi organowi zob. wyrok SN z 20 września 1990 r., III ARN 9/90 - OSNCP 1991, nr 10-12, poz. 129 Michał Rudy Daniel Łopaciński

104 art. 83 Kodeksu postępowania administracyjnego
Zeznania świadka Nikt nie ma prawa odmówić zeznań w charakterze świadka, z wyjątkiem małżonka strony, wstępnych, zstępnych i rodzeństwa strony oraz jej powinowatych pierwszego stopnia, jak również osób pozostających ze stroną w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli Prawo odmowy zeznań trwa także po ustaniu małżeństwa, przysposobienia, opieki lub kurateli Świadek może odmówić odpowiedzi na pytania, gdy odpowiedź mogłaby narazić jego lub jego bliskich wymienionych na odpowiedzialność karną, hańbę lub bezpośrednią szkodę majątkową albo spowodować naruszenie obowiązku zachowania prawnie chronionej tajemnicy zawodowej Przed odebraniem zeznania organ administracji publicznej uprzedza świadka o prawie odmowy zeznań i odpowiedzi na pytania oraz o odpowiedzialności za fałszywe zeznania art. 83 Kodeksu postępowania administracyjnego Michał Rudy Daniel Łopaciński

105 Kodeksu postępowania administracyjnego
Opinia biegłego Gdy w sprawie wymagane są wiadomości specjalne, organ administracji publicznej może zwrócić się do biegłego lub biegłych o wydanie opinii art. 84 Kodeksu postępowania administracyjnego Michał Rudy Daniel Łopaciński

106 Ale… Nie jest dopuszczalne powołanie biegłego, jeżeli przedmiotem jego opinii miałaby być treść lub sposób interpretacji przepisów prawa zob. wyrok SN z 1 lipca 1998 r. I PKN 203/98 - OSNAPiUS 1999, nr 15, poz. 478 Michał Rudy Daniel Łopaciński

107 Kodeksu postępowania administracyjnego
Strona powinna być zawiadomiona o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu ze świadków, biegłych lub oględzin przynajmniej na siedem dni przed terminem art. 79 Kodeksu postępowania administracyjnego Strona ma prawo, a nie obowiązek, wzięcia udziału w przeprowadzanym dowodzie ze świadków, biegłych lub oględzin Michał Rudy Daniel Łopaciński

108 Kodeksu postępowania administracyjnego
Oględziny Organ administracji publicznej może w razie potrzeby przeprowadzić oględziny Jeżeli przedmiot oględzin znajduje się u osób trzecich, osoby te są obowiązane na wezwanie organu do okazania przedmiotu oględzin art. 85 Kodeksu postępowania administracyjnego Michał Rudy Daniel Łopaciński

109 Oględziny Oględziny polegają na bezpośrednim zbadaniu przez organ administracji osoby, nieruchomości, rzeczy ruchomej lub miejsca w celu dokonania spostrzeżeń mających znaczenie dla sprawy będącej przedmiotem postępowania Przebieg oględzin przeprowadzanych przy udziale przedstawiciela organu administracji publicznej powinien być utrwalony w protokole Michał Rudy Daniel Łopaciński

110 Kodeksu postępowania administracyjnego
A ponadto Jeżeli po wyczerpaniu środków dowodowych lub z powodu ich braku pozostały nie wyjaśnione fakty istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, organ administracji publicznej dla ich wyjaśnienia może przesłuchać stronę art. 86 Kodeksu postępowania administracyjnego Michał Rudy Daniel Łopaciński

111 Warto pamiętać także, iż…
organ administracji nie może biernie oczekiwać na zgłoszenie dowodów przez stronę, ale w związku z zasadą oficjalności (art. 7 i 75Kpa) jest zobowiązany do podjęcia wszelkich kroków niezbędnych do wyjaśnienia i załatwienia sprawy, w tym również do przeprowadzania z urzędu dowodów służących ustaleniu stanu faktycznego sprawy 1 1 wyrok NSA z 29 listopada 2000 r., V SA 948/2000 Michał Rudy Daniel Łopaciński

112 Decyzja Michał Rudy Daniel Łopaciński

113 Definicja decyzji administracyjnej
Załatwienie sprawy przez organ administracji weterynaryjnej następuje w formie wydania decyzji administracyjnej Decyzja administracyjna rozstrzyga sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończy sprawę w danej instancji Definicja decyzji administracyjnej Michał Rudy Daniel Łopaciński

114 Składniki struktury decyzji administracyjnej
1)oznaczenie organu administracji publicznej wydającego decyzję, 2)datę wydania decyzji, 3)oznaczenie strony lub stron do których decyzja jest skierowana (adresatów decyzji), 4)powołanie podstawy prawnej z podaniem określonego art. ustawy lub paragrafu rozporządzenia, 5)rozstrzygnięcie istoty sprawy, 6)uzasadnienie faktyczne i prawne, 7)pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie, 8)podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji. Michał Rudy Daniel Łopaciński

115 Konstrukcja prawidłowego uzasadnienia decyzji
Uzasadnienie faktyczne - musi zawierać okoliczności wskazujące na potrzebę lub konieczność wydania decyzji w danej sprawie i wobec określonego podmiotu oraz ich wpływ na treść rozstrzygnięcia. Uzasadnienie prawne - wskazanie normy obowiązującej i jej znaczenia ustalonego w drodze wykładni prawa. Michał Rudy Daniel Łopaciński

116 Wyjątek od obowiązku uzasadnienia decyzji
Muszą łącznie wystąpić następujące przesłanki pozytywne 1) postępowanie toczy się w I instancji 2) strona postępowania jest jedna, a gdy jest ich kilka to mają wspólne i niesprzeczne interesy 3) decyzja uwzględnia w całości żądania zgłoszone przy wszczęciu i w toku postępowania przez stronę (strony) Organ może odstąpić od uzasadnienia ale nie ma takiego obowiązku Michał Rudy Daniel Łopaciński

117 Natychmiastowe wykonanie decyzji
Decyzja organu Inspekcji I instancji nie podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, a jego wniesienie wstrzymuje jej wykonanie art. 130 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego Decyzji takiej może być jednak nadany rygor natychmiastowej wykonalności Rygor taki może być nadany: z mocy ustawy w trybie art. 108 Kpa Michał Rudy Daniel Łopaciński

118 Rygor z art. 108 Może być nadany jeżeli jest to niezbędne ze względu na: ochronę zdrowia lub życia ludzkiego zabezpieczenie gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony Nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności w tym trybie wymaga umotywowania w uzasadnieniu decyzji Michał Rudy Daniel Łopaciński

119 Współdziałanie przy wydaniu decyzji
Czasami przepis prawa uzależnia wydanie decyzji od zajęcia stanowiska przez inny organ (wyrażenia opinii lub zgody albo wyrażenia stanowiska w innej formie) Organ Inspekcji załatwiający sprawę, zwracając się do innego organu o zajęcie stanowiska, zawiadamia o tym stronę Organ, do którego zwrócono się o zajęcie stanowiska, obowiązany jest przedstawić je niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia mu żądania, chyba że przepis prawa przewiduje inny termin Zajęcie stanowiska przez ten organ następuje w drodze postanowienia Michał Rudy Daniel Łopaciński

120 Przykład Jeżeli odesłanie przesyłki zwierząt jest niemożliwe, szczególnie ze względu na dobro zwierząt, to graniczny lekarz weterynarii, po uzyskaniu zgody Głównego Lekarza Weterynarii i po przeprowadzeniu badania przedubojowego, może wydać decyzję w sprawie uboju zwierząt z przeznaczeniem do spożycia przez ludzi zgodnie z warunkami określonymi w przepisach o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt lub ochronie zdrowia publicznego obowiązującymi w państwach członkowskich Unii Europejskiej art. 35 ust. 3 ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej Michał Rudy Daniel Łopaciński

121 Decyzję doręcza się stronom na piśmie
Doręczenie decyzji Decyzję doręcza się stronom na piśmie (uszczegółowienie zasady pisemności postępowania) Michał Rudy Daniel Łopaciński

122 Pamiętamy o zwrotnym potwierdzeniu odbioru !!!!!
Michał Rudy Daniel Łopaciński

123 Związanie organu wydaną decyzją
Kodeks stanowi o związaniu organu własną decyzją od chwili jej doręczenia stronie Organ jest związany własną decyzją zarówno wtedy, gdy jest ona w jego przekonaniu poprawna, jak również wtedy, gdy dostrzega jej wadliwość Michał Rudy Daniel Łopaciński

124 Odwołania Michał Rudy Daniel Łopaciński

125 Ograniczony formalizm
Odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, jeżeli z odwołania wynika, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji Michał Rudy Daniel Łopaciński

126 Procedura Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie - od dnia jej ogłoszenia stronie. Michał Rudy Daniel Łopaciński

127 Samokontrola decyzji Jeżeli odwołanie wniosły wszystkie strony (również, gdy odwołanie wniosła jedna ze stron, a pozostałe strony wyraziły zgodę na uchylenie lub zmianę decyzji zgodnie z żądaniem odwołania), a organ administracji publicznej, który wydał decyzję, uzna, że to odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, może wydać nową decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję. Od nowej decyzji służy stronom odwołanie. Michał Rudy Daniel Łopaciński

128 Przekazanie akt Organ administracji publicznej, który wydał decyzję, obowiązany jest przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu w terminie siedmiu dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie, jeżeli w tym terminie nie wydał nowej decyzji Michał Rudy Daniel Łopaciński

129 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Michał Rudy Główny Inspektorat Weterynarii Uniwersytet Wrocławski"

Podobne prezentacje


Reklamy Google