Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykonawca badania: Instytucja zlecająca badanie: ul. Zakole 2; Olsztyn

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykonawca badania: Instytucja zlecająca badanie: ul. Zakole 2; Olsztyn "— Zapis prezentacji:

1 Wykonawca badania: Instytucja zlecająca badanie: ul. Zakole 2; Olsztyn Prezentacja wyników badania pn. „Badanie świadomości i opinii mieszkańców Bielska-Białej na temat sytuacji społecznej oraz podstawowych aspektów życia miejskiego”

2 Cel badania dostarczenie instytucjom, organizacjom i mieszkańcom Bielska-Białej wiarygodnej wiedzy na temat świadomości istniejących problemów społecznych i skali ich występowania w Mieście w rozbiciu na poszczególne Osiedla oraz innych istotnych kwestii życia miejskiego, jak np.: ekologia, drogi, bezpieczeństwo, więzi sąsiedzkie, itp.

3 Rodzaje przeprowadzonych badań i analiz
I. Analiza danych wtórnych analiza dostępnych dokumentów, publikacji, raportów, opracowań itp. odnośnie problemów społecznych i życia miejskiego w Bielsku-Białej II. Badanie ilościowe bezpośrednie wywiady kwestionariuszowe PAPI z mieszkańcami Bielska-Białej III. Badanie jakościowe - indywidualne wywiady pogłębione (IDI) z przewodniczącymi Komisji Rady Miejskiej IV. Studia przypadku dla wszystkich osiedli Bielska-Białej V. Analiza SWOT analiza słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń dla miasta Bielska-Białej

4 Próba Badanie jakościowe Badanie ilościowe
W celu dostarczenia instytucjom, organizacjom i mieszkańcom Bielska-Białej wiarygodnej wiedzy na temat powszechnej świadomości istnienia problemów społecznych i skali ich występowania w mieście, Wykonawca zgromadził niezbędny do wnioskowania materiał badawczy poprzez zastosowanie kilku technik badawczych w ramach zarówno ilościowej, jak i jakościowej metody zbierania danych. Próba Badanie ilościowe bezpośredni wywiad kwestionariuszowy (PAPI) z mieszkańców Bielska Białej, Badanie jakościowe indywidualny wywiad pogłębiony (IDI) z 6 przedstawicielami Komisji Rady Miejskiej

5 SYTUACJA SPOŁECZNA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W KONTEKŚCIE DOSTĘPNYCH DANYCH WTÓRNYCH
POŁOŻENIE MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ POŁOŻENIE MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ

6 PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ NA OSIEDLA.

7 Liczba ludności w latach 2005-2010
LICZBA LUDNOŚCI W MIEŚCIE BIELSKU-BIAŁEJ NA TLE WOJ. ŚLĄSKIEGO W LATACH SALDO MIGRACJI W MIEŚCIE BIELSKU-BIAŁEJ NA PRZESTRZENI LAT 2005 – 2010 Liczba ludności w latach 2005 2006 2007 2008 2009 2010 m. Bielsko- Biała woj. śląskie % udział w liczbie ludności województwa 3,8

8 STRUKTURA LUDNOŚCI WEDŁUG EKONOMICZNYCH GRUP WIEKU W 2010 R.
LUDNOŚĆ WEDŁUG GRUP WIEKU W 2010 R. STRUKTURA LUDNOŚCI WEDŁUG EKONOMICZNYCH GRUP WIEKU W 2010 R.

9 BEZRADNOŚĆ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA RODZICÓW NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
WSTĘPNA IDENTYFIKACJA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH WYSTĘPUJĄCYCH W BIELSKU-BIAŁEJ Według dokumentu „Strategia Rozwiązywania problemów społecznych na lata ”, najistotniejszymi problemami społecznymi w skali miasta są: ALKOHOLIZM PRZEMOC W RODZINIE NARKOMANIA BEZRADNOŚĆ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA RODZICÓW NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ PROBLEMY OSÓB STARSZYCH BEZROBOCIE BEZDOMNOŚĆ

10 WYNIKI BADANIA JAKOŚCIOWEGO Z PRZEDSTAWICIELAMI KOMISJI RADY MIEJSKIEJ

11 WYWIADY JAKOŚCIOWE ZOSTAŁY PRZEPROWADZONE Z PRZEDSTAWICIELAMI SZEŚCIU KOMISJI RADY MIEJSKIEJ, BYŁY TO: Komisja Bezpieczeństwa i Samorządności, Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu, Komisja Kultury i Edukacji, Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, Komisja Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego

12 Bezpieczeństwo i samorządność w Bielsku-Białej
NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA MAJĄCE BEZPOŚREDNI WPŁYW NA BEZPIECZEŃSTWO W MIEŚCIE: bieżące koordynowanie funkcjonowania wszystkich służb mundurowych oraz sztabu antykryzysowego przepływ informacji pomiędzy służbami mundurowymi, mieszkańcami oraz urzędem szybka identyfikacja pojawiających się problemów, czyli właściwy przepływ informacji NAJWAŻNIEJSZE PROBLEMY WYSTĘPUJĄCE W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA: przemoc przeciwko drugiej osobie, najczęściej w połączeniu z alkoholem włamania charakteryzuje się tendencją wzrostową rozprowadzanie narkotyków w szkołach przez dzieci i młodzież chuligaństwo stadionowe MIASTO STOSUJE SZEREG PROGRAMÓW ZARADCZYCH, KTÓRYCH CELEM JEST ZWIĘKSZENIE POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA ORAZ REALIZACJA POLITYKI SPOŁECZNEJ, W TYM: kluby sportowe, świetlice środowiskowe, ośrodek terapeutyczny, a także organizowane są działania aktywizujące młodych ludzi; pomoc materialna np. program „rodzina plus” skierowany do rodzin wielodzietnych; system monitoringu,

13 Zdrowie, polityka społeczna i sport w Bielsku-Białej
PROBLEMY ZWIĄZANE Z POLITYKĄ SPOŁECZNĄ WYSTĘPUJĄCE W MIEŚCIE problem bezrobocia, bezdomności, ubóstwa, wykluczenia społecznego, alkoholizmu, narkomanii, problemy mieszkaniowe, jak i problemy zdrowotne oraz wszelkie zagadnienia związane ze sportem. NAJWIĘKSZE PROBLEMY SPOŁECZNE wykluczenie społeczne, którego przyczyn upatrywać należy w takich czynnikach jak: bieda, bezrobocie, czy niepełnosprawność. ŚRODKI ZARADCZE STOSOWANE W MIEŚCIE W CELU WALKI Z MARGINALIZACJĄ GRUP SPOŁECZNYCH ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM zapomogi pieniężne, dożywianie rodzin, a także zakup dóbr niezbędnych do życia; powrót do aktywności zawodowej w przypadku osób niepełnosprawnych, w tym organizacja różnego rodzaju kursów zawodowych, dokształcających. współpraca między instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej i sportu.

14 Edukacja i kultura w Bielsku-Białej
PROBLEMY ZWIĄZANE Z KULTURĄ I EDUKACJĄ, KTÓRE WYSTĘPUJĄ W MIEŚCIE najistotniejszy problem stanowi kwestia finansowania szeroko pojętej aktywności kulturalnej i edukacyjnej. W obszarze kultury udaje się pozyskać środki od sponsorów, jednak w odniesieniu do edukacji jest to zdecydowanie trudniejsze; warto byłoby powiększyć salę koncertową, która obecnie może pomieścić jedynie około 500 osób; w obszarze edukacji pojawiającym się problemem jest termomodernizacja obiektów oraz wymiana okien; problemy pojawiające się w ramach edukacji przedszkolnej. W związku z obowiązkiem edukacji przedszkolnej 5-latków oraz koniecznością odpowiedniego przygotowania 6-latków; DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ KOMISJĘ KULTURY I EDUKACJI NA RZECZ WSPARCIA ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ ORAZ EDUKACYJNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ w celu racjonalizacji kosztów edukacji powstał program reorganizacji szkół. Jego zadaniem jest wypracowanie takiego modelu funkcjonowania systemu oświaty, który pozwoliłby na efektywniejsze wykorzystanie infrastruktury, a tym samym na oszczędności; pojawiają się także oddolne inicjatywy proponowane przez szkoły. Szereg projektów realizowanych jest w powiązaniu z projektami europejskimi. Obejmują one między innymi doskonalenie języka obcego, szkolenia specjalistyczne oraz praktyki zawodowe.; w dziedzinie edukacji realizowanych jest szereg inwestycji, które przyczyniają się do lepszego poziomu kształcenia, nowocześniejszych warunków oraz większego bezpieczeństwa.

15 ZAANGAŻOWANIE PROEKOLOGICZNE MIASTA
Gospodarka przestrzenna i ochrona środowiska w Bielsku-Białej PROBLEMY ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ PRZESTRZENNĄ I OCHRONĄ ŚRODOWISKA WYSTĘPUJĄCE W MIEŚCIE problemy dotyczące ochrony środowiska w zasadzie nie występują przede wszystkim z uwagi na uregulowanie i przestrzeganie zasad, które zostały przyjęte; pojawiają się drobne nieprawidłowości z utworzeniem nowych planów, które dotyczą gruntów osób prywatnych. w przypadku terenów przemysłowych generalnie brak jest spraw spornych, a ewentualne skargi mieszkańców, rozwiązywane są na bieżąco. w obszarze gospodarki przestrzennej problem mogą stanowić kurczące się zasoby terenów inwestycyjnych w granicach administracyjnych miasta. pojawiają się także problemy związane z wytyczaniem nowych dróg i terenów przeznaczonych pod usługi turystyczne i małą gastronomię. zauważalnym problemem dla mieszkańców miasta może być obecność wysypiska miejskiego, które na skutek dynamicznego rozwoju znalazło się w granicach miasta. problemem w zakresie budowy stoku narciarskiego wraz z infrastrukturą gastronomiczna i placem zabaw jest ochrona terenu programem Natura 2000. ZAANGAŻOWANIE PROEKOLOGICZNE MIASTA wszelkie realizowane w mieście inwestycje mają charakter proekologiczny; od dłuższego czasu w mieście prowadzi się segregację odpadów, a od dwóch lat promowana i rozwijana jest selekcja odpadów przez mieszkańców na terenach posesji, obecnie budowana jest sortownia na terenie wysypiska, która pozwoli na pełną segregację odpadów;

16 Gospodarka miejska i mieszkalnictwo w Bielsku-Białej
PROBLEMY ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ MIEJSKĄ I MIESZKALNICTWEM WYSTĘPUJĄCE W MIEŚCIE braki infrastrukturalne skanalizowanie części miasta, choć w tym zakresie prowadzone są już szeroko zakrojone inwestycje obostrzenia w zakresie poziomu zadłużeń stanowić mogą poważna barierę inwestycyjną w przyszłych latach dynamiczny rozwój inwestycji deweloperskich i związany z tym proces rozwoju miasta. Firmy te nabywają grunty rolne, często atrakcyjne pod względem przyrodniczym, które następnie starają się przekształcić na tereny budowlane. zbyt mało rozwinięta infrastruktura sportowa wschodniej części miasta DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ KOMISJĘ GOSPODARKI MIEJSKIEJ I MIESZKALNICTWA NA RZECZ WSPARCIA ROZBUDOWY BIELSKA-BIAŁEJ przyczyniła się do powstania i realizacji uchwały umożliwiającej zakup lokali komunalnych osobom o niskich dochodach; podejmowane są działania na rzecz rozbudowy bazy lokali mieszkalnych dla osób o niższym statusie materialnym. przyczyniła się do modernizacji autobusów miejskiego transportu zbiorowego

17 Budżet, strategia i rozwój gospodarczy Bielska-Białej
PROBLEMY ZWIĄZANE Z ROZWOJEM GOSPODARCZYM WYSTĘPUJĄCE W MIEŚCIE Czynnikiem ograniczającym możliwość rozwoju gospodarczego są finanse DZIAŁANIA PODEJMOWANE NA RZECZ WSPARCIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO BIELSKA-BIAŁEJ opiniowanie i przedstawianie pomysłów w zakresie inwestycji przeznaczanie największej ilości środków na finansowanie dróg realizowanych jest szereg inwestycji dotyczących szeroko pojętego rozwoju miasta. Wybudowany został basen wraz z infrastrukturą, wielofunkcyjna hala widowiskowo – sportowa realizowana jest także budowa stadionu pojawił się pomysł powołania miejskiego parku rozrywki na bazie uzupełnienia infrastruktury stoku narciarskiego zgłoszony został również pomysł mający na celu promocję Bielsko-Białej jako rodzinnego miasta Fiata 126p - „Malucha”. dyskutowana jest także koncepcja budowy parkingów podziemnych utworzenie specjalnej strefy ekonomicznej pozwoliło na znaczne zwiększenie zatrudnienia współpraca z lokalnymi organizacjami i stowarzyszeniami, które w pewnym sensie uzupełniają działalność Komisji, co pozwala na lepszą integrację społeczną oraz identyfikację potrzeb na szczeblu osiedli.

18 WYNIKI BADANIA ILOŚCIOWEGO WŚRÓD MIESZKAŃCÓW
BIELSKA-BIAŁEJ

19 Ocena warunków życia na osiedlu zamieszkania respondentów

20 Ocena warunków życia na osiedlu w ciągu ostatnich dwóch lat

21 Warunki życia mieszkańców Bielska-Białej w ciągu ostatnich dwóch lat
W jaki sposób poprawiły się warunki życia mieszkańców Bielska-Białej: * pytanie dotyczyło respondentów którzy uznali, że warunki życia w Bielsku-Białej w ciągu ostatnich dwóch lat uległy poprawie ** respondenci mieli możliwość wielokrotnej odpowiedzi

22 W jaki sposób pogorszyły się warunki życia mieszkańców Bielska-Białej:

23 Ocena dostępności komunikacji miejskiej na osiedlu zamieszkania

24 Ocena bezpieczeństwa publicznego na Pana/i osiedlu zamieszkania

25 Ocena poszczególnych aspektów życia miejskiego w Bielsku-Białej Ocena stanu dróg w Bielsku-Białej

26 Poczucie bezpieczeństwa na poszczególnych osiedlach

27 Powody dla których respondenci nie czują się bezpieczni na swoim osiedlu

28 Czy zdaniem respondentów w Bielsku-Białej występuje wystarczająca ilość:

29 Problemy społeczne występujące w Bielsku-Białej

30 Problemy społeczne, które w ocenie respondentów wywierają największy wpływ na jakość życia mieszkańców Bielska-Białej

31 Najważniejsze problemy społeczne, które wywierają największy wpływ na jakość życia mieszkańców na poszczególnych osiedlach

32 na jakość życia mieszkańców
Wpływ występowania problemów społecznych na osiedlu zamieszkania/w mieście na jakość życia mieszkańców * respondenci mieli możliwość wielokrotnej odpowiedzi ** na wykresie uwzględniono kategorie odpowiedzi, które wskazało przynajmniej 3% respondentów

33 STUDIA PRZYPADKU MIASTO BIELSKO-BIAŁA

34 Aleksandrowice Problematyka społeczna Sytuacja materialna mieszkańców: Sytuacja materialna mieszkańców osiedla jest relatywnie dobra. Właściciele nieruchomości w postaci domków jednorodzinnych stanowią grupę określaną jako klasa średnia. Alkoholizm: Problem alkoholizmu uznawany jest za znaczący na obszarze osiedla, jednakże nie tak dotkliwy jak na innych osiedlach miasta. Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców: Osiedle Aleksandrowice należy w opinii mieszkańców do miejsc bezpiecznych. Biała Krakowska Problematyka społeczna Sytuacja materialna mieszkańców osiedla w opinii większości jest stabilna. Największe problemy w tym zakresie zgłaszają osoby starsze, korzystające ze świadczeń społecznych i socjalnych. Alkoholizm: Problem alkoholizmu na osiedlu występuje w relatywnie niewielkim nasileniu. Zauważalny jest zwłaszcza w obszarach zbliżonych do centrum miasta oraz wśród bloków Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców: Osiedle Biała Krakowska charakteryzuje się dość dużym poziomem przestępczości głównie o cechach przestępstw przeciwko mieniu (kradzieże). Jednakże ten stan nie wywiera wpływu na znaczne zachwianie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców tego osiedla.

35 Biała Śródmieście Problematyka społeczna Sytuacja materialna mieszkańców: Sytuacja materialna mieszkańców osiedla w opinii dużej części nie jest dobra. Największe problemy w tym zakresie zgłaszają osoby starsze, korzystające ze świadczeń społecznych i socjalnych. Alkoholizm: Problem alkoholizmu na osiedlu jest zauważalny. Większa liczba sklepów sprzedających alkohol oraz nagromadzenie grup patologicznych zamieszkujących lokale komunalne. Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców: Osiedle charakteryzuje się dość dużym poziomem przestępczości głównie o cechach przestępstw przeciwko mieniu (kradzieże). Niebezpieczne miejsce to park przy placu Ratuszowym. Biała Północ Problematyka społeczna Sytuacja materialna mieszkańców: Sytuacja materialna mieszkańców osiedla jest relatywnie dobra. Znaczną grupę zatrudnionych w miejscowych zakładach stanowią mieszkańcy osiedla. Alkoholizm: Problem alkoholizmu na osiedlu jest mniej zauważalny i nie utrudnia w decydujący sposób życia mieszkańców. Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców: Osiedle postrzegane jest jako bezpieczny rejon miasta, przez jego mieszkańców. Niewielka ilość przestępstw oraz chuligańskich wybryków młodzieży.

36 Biała Wschód Problematyka społeczna Sytuacja materialna mieszkańców: dobra z wyjątkiem patologicznych środowisk zamieszkujących niektóre komunalne zasoby mieszkaniowe. Alkoholizm: Problem alkoholizmu mocno skorelowany jest z sytuacją materialną mieszkańców, występuje tam, gdzie jest najgorsza sytuacja materialna. W opinii mieszkańców nie jest to widoczny na co dzień problem w tej dzielnicy. Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców: stosunkowo wysokie, co w ich opinii wynika z relatywnie większego natężenie patroli policji i straży miejskiej. Bielsko Południe Problematyka społeczna Sytuacja materialna mieszkańców: jest zróżnicowana. Wynika to z faktu polaryzacji ekonomicznej mieszkańców osiedla, a także z subiektywnego postrzegania swojej sytuacji ekonomicznej. Alkoholizm: Problem alkoholowy w opinii mieszkańców istnieje, lecz nie jest zauważalny, najczęściej ogranicza się do problemów wewnątrzrodzinnych. Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców: Osiedle należy do w miarę bezpiecznych w opinii mieszkańców. Istnieje problem wandalizmu i chuligańskich wybryków, nie jest on jednak nadmiernie uciążliwy.

37 Dolne Przedmieście Problematyka społeczna Sytuacja materialna mieszkańców: w ich opinii jest stabilna w perspektywie ostatnich dwóch lat. Alkoholizm: Problem alkoholizmu mocno skorelowany jest z sytuacją materialną mieszkańców, występuje tam, gdzie jest najgorsza sytuacja materialna. Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców: stosunkowo wysokie, co w ich opinii wynika z relatywnie większego natężenie patroli policji i straży miejskiej. W południowej części przyczynia się do tego także umiejscowienie wielu instytucji publicznych i firm usługowych. Górne Przedmieście Problematyka społeczna Sytuacja materialna mieszkańców: Mieszkańcy określają swoją sytuację majątkową jako stabilną. Jednakże większość zadeklarowała obniżenie wydatków konsumpcyjnych. Alkoholizm: Problem alkoholizmu mocno skorelowany jest z sytuacją materialną mieszkańców, występuje tam gdzie jest najgorsza sytuacja materialna. W opinii mieszkańców nie jest to widoczny na co dzień problem na tym osiedlu. Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców: Badane osiedle należy w opinii mieszkańców do miejsc bezpiecznych. Nie wyróżnia tego osiedla ani liczba popełnianych przestępstw, ani ich szczególna uciążliwość lub okrucieństwo.

38 Hałcnów Problematyka społeczna Sytuacja materialna mieszkańców: Mieszkańcy określają swoją sytuację materialną jako dobrą oraz stabilną. Związane jest to z niskim bezrobociem, a także z rozwojem miejscowego biznesu. Większość mieszkańców jest posiadaczami nieruchomości budynkowych i gruntowych. Alkoholizm: W opinii mieszkańców nie jest to widoczny na co dzień problem w tym osiedlu. Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców: Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców stosunkowo wysokie. Społeczność osiedla jest wyczulona na przejawy łamania prawa na jej terenie. Kamienica Problematyka społeczna Sytuacja materialna mieszkańców: Sytuacja materialna mieszkańców osiedla jest relatywnie stabilna. W większości osiedle zamieszkuje grupa społeczna określana jako klasa średnia. Alkoholizm: W opinii mieszkańców nie jest to widoczny na co dzień problem na tym osiedlu. Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców: Badane osiedle należy w opinii mieszkańców do miejsc bezpiecznych. Mieszkańcy relatywnie dobrze postrzegają w tym wypadku rolę policji oraz organów administracji osiedla.

39 Komorowice Krakowskie
Problematyka społeczna Sytuacja materialna mieszkańców: Mieszkańcy określają swoją sytuację materialną jako stabilną. Część mieszkańców uważa jednak swoją sytuację materialną za złą. Związane jest to ze wzrostem kosztów utrzymania i bezrobociem. Alkoholizm: W opinii mieszkańców jest to widoczny problem na tym osiedlu, co gorsza wśród młodzieży. Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców: Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców jest niskie. Wiąże się to z chuligaństwem oraz przestępstwami przeciwko mieniu. Komorowice Śląskie Problematyka społeczna Sytuacja materialna mieszkańców: Mieszkańcy określają swoją sytuację materialną jako zadowalającą. Związane jest to z rozwojem lokalnego przemysłu. Alkoholizm: W opinii mieszkańców jest to problem w tym osiedlu, któremu należy przeciwdziałać, jednakże jego skutki nie są dla mieszkańców istotnie uciążliwe. Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców: Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców jest przeciętne. Związane jest to ze wzrastającym obszarem patologii społecznych.

40 Leszczyny Problematyka społeczna Sytuacja materialna mieszkańców: Sytuacja materialna mieszkańców osiedla w opinii większości z nich uległa pogorszeniu w ostatnim czasie. Istnieją także grupy zagrożone wykluczeniem społecznym. Alkoholizm: Problem alkoholizmu na osiedlu występuje w stosunkowo niewielkim nasileniu. Zdaniem części mieszkańców problem ten nie jest jednak szczególnie uciążliwy, ze względu na relatywnie mniej widoczne skutki majątkowe i obyczajowe (wandalizm, bójki, itp.). Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców: Zdaniem większości mieszkańców domów jednorodzinnych na osiedlu jest spokojnie i bezpiecznie. Lipnik Problematyka społeczna Sytuacja materialna mieszkańców: Sytuacja materialna mieszkańców osiedla w opinii większości jest stabilna. Istnieją także grupy zagrożone wykluczeniem społecznym – głównie mieszkańcy blokowisk. Alkoholizm: Problem alkoholizmu nie jest wskazywany, jako istotny problem z punktu widzenia mieszkańców osiedli domków jednorodzinnych. Nadużywanie alkoholu jest szczególnie widoczne wśród mieszkańców blokowisk. Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców: Opinie mieszkańców osiedla odnoszące się do bezpieczeństwa są zróżnicowane. Pozytywnie o bezpieczeństwie wyrażają się mieszkańcy domków jednorodzinnych, mieszkańcy pozostałych obszarów, ze względu na duże skupiska młodzieży i chuligaństwa, nie czuje się na osiedlu bezpiecznie.

41 Mikuszowice Krakowskie
Problematyka społeczna Sytuacja materialna mieszkańców: Sytuacja materialna mieszkańców osiedla jest relatywnie dobra. Właściciele nieruchomości w postaci domków jednorodzinnych stanowią grupę określaną jako klasa średnia. Alkoholizm: Problem alkoholizmu nie jest wskazywany, jako istotny problem z punktu widzenia mieszkańców osiedla. Zdaniem mieszkańców problem ten nie jest uciążliwy, ze względu na relatywnie małe widoczne skutki majątkowe i obyczajowe (wandalizm, bójki) Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców: Osiedle jest spokojne i ciche. W ogóle lub bardzo rzadko zdarzają się akty chuligaństwa i przemocy. Mikuszowice Śląskie Problematyka społeczna Sytuacja materialna mieszkańców: Ze względu na charakter osiedla, jest on zamieszkały przez osoby średnio lub bardzo zamożne. Alkoholizm: Problem alkoholizmu nie jest wskazywany, jako istotny problem z punktu widzenia mieszkańców Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców: Mikuszowice Śląskie w dużej części zamieszkują osoby w średnim i podeszłym wieku. W opinii mieszkańców osiedle jest spokojne, bezpieczne, atmosfera między sąsiadami przyjazna i pełna zaufania.

42 Osiedle Beskidzkie Problematyka społeczna Sytuacja materialna mieszkańców: Na terenie osiedla obserwuje się przekrój społeczny, od osób ubogich mających problemy z zadłużeniem w spółdzielni, aż do osób średnio zamożnych. Alkoholizm: Istotna część mieszkańców zmaga się z problemem alkoholizmu. Jest on ściśle związany z innymi dysfunkcjami społecznymi, przede wszystkim z bezrobociem, przestępczością oraz przemocą domową. Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców: Opinie mieszkańców Osiedla Beskidzkiego odnoszące się do bezpieczeństwa są zróżnicowane. Większość mieszkańców pozostałych obszarów (zwłaszcza przy ZSO), ze względu na duże skupiska młodzieży i chuligaństwa, nie czuje się na osiedlu bezpiecznie. Osiedle Grunwaldzkie Problematyka społeczna Sytuacja materialna mieszkańców: Sytuacja materialna mieszkańców osiedla w opinii większości jest stabilna. Istnieją także grupy zagrożone wykluczeniem społecznym. Alkoholizm: Problem alkoholizmu na osiedlu występuje w stosunkowo niewielkim nasileniu. Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców: W opinii większości mieszkańców osiedle jest raczej spokojne. Zdarzają się nieliczne incydenty spowodowane nadużyciem alkoholu lub innych używek przez młode osoby, natomiast rzadko dochodzi do brutalnych zachowań.

43 Osiedle Karpackie Problematyka społeczna Sytuacja materialna mieszkańców: Sytuacja materialna mieszkańców Osiedla Karpackiego jest bardzo zróżnicowana. W ocenie właścicieli i najemców mieszkań, osiedle jest relatywnie drogie, co nie przekłada się na komfort życia. Alkoholizm: Problem alkoholizmu na osiedlu występuje w dość dużym nasileniu, zwłaszcza wśród młodzieży. Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców: Część mieszkańców nie czuje się bezpiecznie przebywając na terenie osiedla, zwłaszcza w godzinach wieczornych. Osiedle Kopernika Problematyka społeczna Sytuacja materialna mieszkańców: Sytuacja materialna mieszkańców osiedla w około połowie przypadków jest stabilna. Alkoholizm: Zgłaszany jest problem alkoholizmu u części mieszkańców osiedla. Problem ten nie jest jednak uciążliwy ze względu na relatywnie mało widoczne skutki majątkowe i obyczajowe (wandalizm, bójki) Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców: Zdaniem większości mieszkańców na osiedlu jest spokojnie i bezpiecznie.

44 Osiedle Mieszka I Problematyka społeczna Sytuacja materialna mieszkańców: Sytuacja materialna mieszkańców osiedla jest relatywnie stabilna. Alkoholizm: Problem alkoholizmu nie jest wskazywany, jako istotny problem z punktu widzenia mieszkańców Osiedla Mieszka I. Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców: W opinii mieszkańców osiedle jest spokojne, bezpieczne, atmosfera między sąsiadami przyjazna i pełna zaufania. Osiedle Piastowskie Problematyka społeczna Sytuacja materialna mieszkańców: Sytuacja materialna mieszkańców osiedla w opinii większości jest stabilna. Deklarują, iż nie mają problemów z regulowaniem należności i spłatą zobowiązań. Alkoholizm: Problem alkoholizmu nie jest wskazywany, jako istotny problem z punktu widzenia mieszkańców Osiedla Piastowskiego. Rzadko nadużywanie alkoholu jest widoczne głównie wśród młodzieży. Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców: Osiedle Piastowskie należy w opinii mieszkańców do miejsc bezpiecznych. Nie wyróżnia tego osiedla ani liczba popełnianych przestępstw, ani ich szczególna uciążliwość lub okrucieństwo.

45 Osiedle Polskich Skrzydeł
Problematyka społeczna Sytuacja materialna mieszkańców: Sytuacja materialna mieszkańców osiedla w opinii większości jest stabilna, choć istnieją także grupy zagrożone wykluczeniem społecznym. Alkoholizm: Problem alkoholizmu na osiedlu występuje, lecz w stosunkowo niewielkim nasileniu. Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców: mieszkańcy są zdania, że ich okolica zamieszkania jest względnie bezpieczna. Osiedle Słoneczne Problematyka społeczna Sytuacja materialna mieszkańców: Sytuacja materialna mieszkańców osiedla w opinii większości jest stabilna, choć istnieją także grupy zagrożone wykluczeniem społecznym Alkoholizm: Problem alkoholizmu na osiedlu występuje w dość dużym nasileniu, zwłaszcza wśród młodzieży. Zdaniem części mieszkańców problem ten jest jednak uciążliwy, Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców: Zdania mieszkańców są zróżnicowane. Część z nich nie czuje się bezpiecznie przebywając na terenie osiedla, zwłaszcza w godzinach wieczornych.

46 Osiedle Wojska Polskiego
Problematyka społeczna Sytuacja materialna mieszkańców: Na terenie osiedla obserwuje się przekrój społeczny, od osób ubogich mających problemy z zadłużeniem w spółdzielni, aż do osób średnio zamożnych. Alkoholizm: Zgłaszany jest problem alkoholizmu u części mieszkańców osiedla. Problem ten jest widoczny zwłaszcza wśród młodzieży oraz osób bezrobotnych. Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców: Mieszkańcy nie czują się bezpiecznie przebywając na terenie osiedla, zwłaszcza po zmroku. Stare Bielsko Problematyka społeczna Sytuacja materialna mieszkańców: Osiedle zamieszkane jest przede wszystkim przez osoby starsze, przebywające na emeryturze. Alkoholizm: Problem alkoholizmu nie jest wskazywany, jako istotny problem z punktu widzenia mieszkańców Starego Bielska. Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców: Stare Bielsko jest postrzegane jako jedno z najbardziej bezpiecznych osiedli Bielska – Białej.

47 Straconka Problematyka społeczna Sytuacja materialna mieszkańców: Sytuacja materialna mieszkańców osiedla jest relatywnie dobra. Właściciele nieruchomości w postaci domków jednorodzinnych stanowią grupę określaną jako klasa średnia lub wyższa. Alkoholizm: Problem alkoholizmu uznawany jest za mniej znaczący na obszarze osiedla. Wynika to faktu mniejszej ilości miejsc, w których publicznie dokonywana jest konsumpcja środków odurzających. Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców: W opinii mieszkańców osiedle jest spokojne, bezpieczne, atmosfera między sąsiadami przyjazna i pełna zaufania. Śródmieście Bielsko Problematyka społeczna Sytuacja materialna mieszkańców: Sytuacja materialna mieszkańców jest bardzo zróżnicowana. Część z nich jest zamożna i posiada duże mieszkania w kamienicach, natomiast w pozostałych mieszkają osoby biedne, często mające problemy z regulowaniem należności, bądź bardzo zadłużone. Alkoholizm: W części kamienic alkoholizm stanowi duży problem społeczny. Prowadzi do szerzenia się przemocy, chuligaństwa i kradzieży. Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców: Mieszkańcy raczej nie czują się bezpiecznie przebywając na terenie osiedla, zwłaszcza w godzinach wieczornych.

48 Wapienica Problematyka społeczna: Sytuacja materialna mieszkańców: Sytuacja materialna mieszkańców Osiedla Karpackiego jest bardzo zróżnicowana. Właściciele i najemcy domków jednorodzinnych oceniają swoją sytuację jako dobrą i bardzo dobrą. Mieszkańcy bloków socjalnych mają najtrudniejszą sytuację materialną. Alkoholizm: Problem alkoholizmu jest szczególnie widoczny w rodzinach mieszkających w blokach socjalnych. Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców: Część mieszkańców nie czuje się bezpiecznie przebywając na terenie osiedla, zwłaszcza w godzinach wieczornych. Złote Łany Problematyka społeczna Sytuacja materialna mieszkańców: Na terenie osiedla obserwuje się przekrój społeczny, od osób ubogich mających problemy z zadłużeniem w spółdzielni, aż do osób średnio zamożnych. Alkoholizm: Część mieszkańców zmaga się z problemem alkoholizmu. Jest on ściśle związany z innymi dysfunkcjami społecznymi, przede wszystkim z bezrobociem, szeroko rozumianą przestępczością oraz przemocą domową. Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców: Opinie mieszkańców Osiedla Złote łany odnoszące się do bezpieczeństwa są zróżnicowane. Większość mieszkańców pozostałych obszarów, ze względu na duże skupiska młodzieży i chuligaństwa, nie czuje się na osiedlu bezpiecznie.

49 ANALIZA SWOT MIASTO BIELSKO-BIAŁA

50 Zdrowie i polityka społeczna
MOCNE STRONY SŁABE STRONY Bezpieczeństwo Realizacja programów pozwalających na wzrost zaangażowania młodzieży Dobra skuteczność służb porządkowych Wprowadzenie i rozwój systemu monitoringu centrum i najbardziej zagrożonych osiedli Nie występują najcięższe przestępstwa Mieszkańcy miasta czują się w większości bezpiecznie Rozwój niektórych patologii społecznych (alkoholizm, kradzieże, wandalizm, przemoc w rodzinie) Narastający problem chuligaństwa stadionowego Zdrowie i polityka społeczna Organizowanie pomocy materialnej dla najbiedniejszych wielodzietnych rodzin np. program „rodzina plus” Poprawa efektywności działania jednostek służby zdrowia w mieście Nieduża liczba ośrodków pomocy społecznej Niedofinansowanie służby zdrowia Słaba dostępność specjalistów zwłaszcza na peryferyjnych osiedlach

51 Edukacja, kultura, sport
MOCNE STRONY SŁABE STRONY Edukacja, kultura, sport Korzystna turystycznie lokalizacja miasta Różnorodność oferty edukacyjnej i kulturalnej Reorganizacja szkół w kierunku modelu lepiej wykorzystującego istniejące zasoby Niedostateczna na dużych osiedlach (blokowiskach) organizacja form spędzania czasu wolnego przez młodzież Niska dostępność do infrastruktury sportowej i obiektów kulturalnych we wschodniej części miasta Ochrona środowiska Realizacja inwestycji w zakresie ochrony środowiska (ochrona wód, powietrza) Wykorzystywanie programów wsparcia ochrony środowiska z Unii Europejskiej Korzystne walory przyrodniczo-krajobrazowe miasta Stosunkowo duże zanieczyszczenie środowiska wywołane lokalizacją przemysłu Brak odpowiednio zlokalizowanego wysypiska komunalnego

52 Uwarunkowania ekonomiczno-strukturalne
MOCNE STRONY SŁABE STRONY Uwarunkowania ekonomiczno-strukturalne Wysoki stopień rozwoju społeczeństwa obywatelskiego Sprzyjające warunki rozwoju przedsiębiorczości Obecność w mieście firm z różnych gałęzi przemysłu, duża koncentracja przemysłu w niektórych dzielnicach (Wapienica, Komorowice) Prorozwojowa polityka władz miasta Konkurencyjny gospodarczy wizerunek miasta Rozwinięty lokalny rynek pracy oferujący podaż wykwalifikowanych pracowników i zapewniający popyt ze strony przedsiębiorstw Dobrze rozwinięta infrastruktura miejska w niektórych obszarach np. wodociągi i kanalizacja Brak koncepcji zrównoważonego rozwoju zasobów miejskich Słabość systemu komunikacyjnego miasta (zatłoczone centrum, brak miejsc parkingowych, uciążliwości korzystania z komunikacji miejskiej) Niekorzystne zmiany w strukturze społecznej wywołane emigracją zarobkową Problemy lokalnych przedsiębiorców z dostępem do kapitału na lokalnym rynku

53 SZANSE ZAGROŻENIA Zrozumienie społeczności lokalnych dla podejmowanych inicjatyw i działań w kierunku zapobiegania patologiom społecznym Położenie blisko granicy Możliwość finansowania zadań rozwojowych ze środków Unii Europejskiej Rozwój współpracy kulturalnej z miastami partnerskimi z sąsiednich państw Ukształtowanie się form inwestowania w rozwój miasta i osiedli na zasadach partnerstwa publiczno-prawnego Wzrost znaczenia gałęzi przemysłu opartych na kreatywności Rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni miejskiej. Kryzys gospodarczy tłumiący aktywność społeczną Ograniczenie inwestycji i działań rozwojowych wywołane trudną sytuacją w obszarze finansów publicznych Zagrożenie wykluczeniem społecznym i ekonomicznym dużych grup społecznych Utrata pokolenia wykształconej i zdolnej młodzieży migrującej za granicę lub do dużych aglomeracji Konkurencja ze strony innych ośrodków miejskich w przyciąganiu kapitału.

54 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Wykonawca badania: Instytucja zlecająca badanie: ul. Zakole 2; Olsztyn "

Podobne prezentacje


Reklamy Google