Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OBOWIĄZKI GMIN ZWIĄZANE Z WDRAŻANIEM ZMIAN W PRZEPISACH PRAWNYCH Bolesław Maksymowicz PAŃSTWOWA RADA OCHRONY ŚRODOWISKA Kwiecień.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OBOWIĄZKI GMIN ZWIĄZANE Z WDRAŻANIEM ZMIAN W PRZEPISACH PRAWNYCH Bolesław Maksymowicz PAŃSTWOWA RADA OCHRONY ŚRODOWISKA Kwiecień."— Zapis prezentacji:

1 OBOWIĄZKI GMIN ZWIĄZANE Z WDRAŻANIEM ZMIAN W PRZEPISACH PRAWNYCH Bolesław Maksymowicz PAŃSTWOWA RADA OCHRONY ŚRODOWISKA Kwiecień 2012 r.

2 Warunki wdrażania zmian w przepisach prawnych
1. Warunki wspólne dla wszystkich gmin: 1) harmonogram wdrażania:  zmienionej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.)  dalej zmieniona u-ucp,  zmienionej ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.)  dalej zmieniona u-odp,  przepisy wykonawcze do ww. ustaw; 2) ustawowe cele dotyczące sposobów, ilości i terminów zgospo-darowania określonych rodzajów odpadów komunalnych (efektów ekologicznych); 3) instrumenty prawne zarządzania systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, które w tym przypadku można podzielić na:  planistyczne (plany gospodarki odpadami), legislacyjne (uprawnienie w zakresie stanowienia prawa miejscowego),  reglamentacyjne (zezwolenia, rejestr działalności regulowanej, zasady wyboru uprawnionych podmiotów do wykonywania zadań realizujących cele ustawowe),

3  ekonomiczne (związane z opłatami za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych),
 kontrolne (sprawozdania, nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa), sankcyjne (kary pieniężne, mandaty karne, kary grzywny, kary aresztu) 4) obowiązek działania w ramach nowego systemu gospodaro-wania odpadami komunalnymi; 2. Warunki wspólne dla gmin należących do tego samego regionu (na mocy uchwały sejmiku wojewódzkiego w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, stanowiącej akt prawa miejscowego) i związku mi: 1) regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunal-nych, 2) postanowienia zaktualizowanego wojewódzkiego planu gospodarki odpadami dotyczące m.in. systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w regionie. 3. Warunki wspólne dla gmin tworzących związek międzygminny.

4 4. Warunki lokalne : 1) charakterystyka gminy (np. miejska, wiejska, miejsko-wiejska, stopień uprzemysłowienia, itp.); 2) możliwości techniczne (organizacyjne, technologiczne) i ekonomiczne (np. stan infrastruktury komunalnej, budżet gminy); 3) dotychczasowe zaniedbania i przyzwyczajenia mieszkańców, właścicieli nieruchomości, organów samorządowych gminy, przedsiębiorców i innych osób fizycznych i podmiotów prawnych; 4) poziom znajomości przepisów prawa krajowego i miejscowego oraz sposób traktowania tych przepisów przez ww. osoby fizyczne i podmioty prawne, itd. Oznacza to, że do wszelkich wzorców (gotowców) należy odnosić się z ostrożnością wynikającą z ww. warunków lokalnych.

5 2. Harmonogram wdrażania zmienionych przepisów prawnych:
1) z dniem 1 stycznia 2012 r.:  wchodzi w życie zmieniona u-ucp i zmieniona u-odp oraz niektóre inne zmienione ustawy; zaczyna działać rejestr działalności regulowanej, gmina od tego dnia nie wydaje zezwoleń na odbieranie odpadów komunalnych od właści-cieli nieruchomości;* 2) do 31 marca 2012 r.  przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości są zobowiązani przekazać do gminy informację dotycząca roku 2011 w zakresie określonym art. 9a ust. 2 u-ucp <uchylony z dniem 1 stycznia 2012 r.>; 3) do 30 kwietnia 2012 r.  przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości są zobowiązani złożyć pierwsze sprawozdania (wg wzoru z rozporządzenia Ministra Środowiska); 4) do 1 lipca 2012 r. sejmik województwa przyjmuje uchwałę w sprawie:  aktualizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz  wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, w której kreślone zostaną regiony oraz regionalne instalacje do zagospo-darowania odpadów, stanowiącą akt prawa miejscowego;

6 przedsiębiorcy, którzy przed wejściem w życie zmienionej u-ucp i zmienionej u-odp działali na podstawie zezwoleń na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, są obowiązani uzyskać wpis do rejestru; 5) od 1 stycznia 2013 r.:  tracą ważność dotychczasowe regulaminy utrzymania czystości i porządku na terenie gminy; zaczynają obowiązywać zaktualizowane regulaminy; zaczyna się kampania edukacyjno-informacyjna, mająca na celu zapoznanie właścicieli nieruchomości z obowiązkami wynikającymi z ww. uchwał;  zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości nie stanowi już uprawnienia do odbierania odpadów komunalnych (staje się bezprzedmiotowe) i powinno być uchylone, w drodze decyzji, przez właściwy miejscowo organ gminy; 6) do 31 marca 2013 r.:  gminy składają pierwsze sprawozdanie do Marszałka Województwa (wg wzoru z rozporządzenia Ministra Środowiska);

7 7) do 30 czerwca 2013 r.:  właściciele nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców gminy są zwolnieni z obowiązku wnoszenia opłaty za odebranie i zagospo-darowanie odpadów komunalnych do gminy; przedsiębiorcy posiadający wpis do rejestru działalności regulowanej oraz umowy podpisane z właścicielami nieruchomości mogą prowa-dzić działalność na warunkach określonych w tej umowie; powinny być rozstrzygnięte przetargi na odbieranie odpadów od właś-cicieli nieruchomości, na terenie których zamieszkują mieszkańcy gminy; muszą być podpisane umowy między gminą, a przedsiębiorcami wybranymi w przetargu (wpisanymi do rejestru działalności regulo-wanej); 8) od 1 lipca 2013 r. – zaczyna funkcjonować nowy system gospo-darowania odpadami komunalnymi na terenie gminy / związku międzygminnego:  wchodzą w życie uchwały rady gminy / zgromadzenia związku między-gminnego; gminy / związki miedzygminne zaczynają pobierać opłaty od właści-cieli nieruchomości i w zamian zapewniają świadczenie usług w zakre-sie odbierania odpadów komunalnych

8 3. Cele ustawowe dla systemów gospodarowania odpadami komunalnymi:
Art. 3b. 1. Gminy są obowiązane osiągnąć do dnia 31 grudnia 2020 r.: 1) poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następują-cych frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucz-nych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo; 2) poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70% wagowo. 2. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia: 1) poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, które gmina jest obowiązana osiągnąć w poszcze-gólnych latach, uwzględniając potrzebę osiągnięcia poziomów określonych w ust. 1; 2) sposób obliczania poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, kierując się koniecznością możliwości zweryfikowania ich osiągnięcia przez każdą gminę.

9 Art. 3c. 1. Gminy są obowiązane ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: 1) do dnia 16 lipca 2013 r.  do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, 2) do dnia 16 lipca 2020 r.  do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania  w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. 2. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia: 1) poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegra-dacji przekazywanych do składowania, które gmina jest obowiązana osiągnąć w poszczególnych latach, uwzględniając potrzebę osiągnięcia poziomów określonych w ust. 1; 2) sposób obliczania poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, uwzględniając uzasadnione szacunki masy odpadów komunalnych ulegających biodegra-dacji wytworzonych na mieszkańca w 1995 r., dane statystyczne dotyczące liczby mieszkańców zamieszkujących daną gminę oraz procentowy udział odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

10 4. Obowiązkowe zadania własne gmin / związków międzygminnych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi: 1) art. 3 ust. 2 zmienionej u-ucp stanowi, gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności:  tworzą warunki do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy lub zapewniają wykonanie tych prac przez tworzenie odpowiednich jednostek organizacyjnych (pkt 1); zapewniają budowę, utrzymanie i eksploatację własnych lub wspólnych z innymi gminami regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych* (pkt 2 lit. a);  obejmują wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi (pkt 3);  nadzorują gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym realizację zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości (pkt 4); ustanawiają selektywne zbieranie* odpadów komunalnych obejmujące co najmniej następujące frakcje odpadów: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe oraz odpady komunalnych ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji (pkt 5);

11  tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, w tym wskazują miejsca, w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych (pkt 6);  zapewniają osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygoto-wania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ogranicze-nia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywa-nych do składowania (pkt 7);  prowadzą działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (pkt 8);  udostępniają na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwy-czajowo przyjęty informacji o (pt. 9):  podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nierucho-mości z terenu danej gminy, zawierające firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości (lit. a),

12 miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy zmie-szanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania (lit. b),  osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunal-lne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie:  umowy pomiędzy wójtem ( burmistrzem lub prezydentem miasta) a przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości wybranym w drodze przetargu (art. 6f ust. 1) lub  zamówienia z wolnej ręki udzielonego w przypadku rozwiązania ww. umowy do czasu rozstrzygnięcia nowego przetargu i zawarcia nowej umowy (art. 6f ust. 2), w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania (lit. c):,  punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zawierające (lit d):  firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres prowa-dzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

13  adresy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie danej gminy, wraz ze wskazaniem godzin przyjmowania odpadów;  zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z późn. zm.), zawierające (lit. e):  firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres zbiera-jącego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,  adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektro-nicznego na terenie danej gminy; dokonują corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi (pkt 10), w tym:  możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania (lit. a),  potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi (lit. b),  kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklin-giem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych (lit. c),

14  liczby mieszkańców (lit. d),
 liczby właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 612 (lit. e),  ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy (lit. f), ilości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych z terenu gminy (lit. g);  zapobiegają zanieczyszczaniu ulic, placów i terenów otwartych, w szcze-gólności przez: zbieranie i pozbywanie się, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4, błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości oraz odpadów zgromadzonych w przezna-czonych do tego celu pojemnikach ustawionych na chodniku (pkt 11);  utrzymanie czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina oraz które są położone na jej obszarze przy drogach publicznych bez względu na kategorię tych dróg (pkt 12); 2) art. 3 ust. 2a zmienionej u-ucp stanowi, że „w razie wykonywania przez związek międzygminny ww. zadań, określone w ustawie prawa i obowiązki organów gminy, w tym uchwalanie aktów prawa miejscowego, wykonują właściwe organy tego związku.”

15 Uwaga: Wszystkie obowiązkowe zdania własne gminy wymienione w art. 3 ust. 2 są obowiązkowymi zadaniami użyteczności publicznej , dla których obowiązują:  art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 9 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 14 ustawy o gospodarce komunalnej z zastrzeżeniem art. 6e u-ucp:

16 6. Uwagi końcowe: Działania najważniejsze na teraz: 1) przystąpienia do związku międzygminnego w celu przekazania swoich nowych obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi (wraz z odpadami i pobranymi opłatami) lub przekazanie ww. nowych obowiązków, uprawnień i odpowie-dzialności organom związku, do którego gmina należy; 2) zdecydowanie czy stanowiąca własność gminy jednostka organizacyjna (zakład budżetowy) zajmująca się odbieraniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ma dalej funkcjonować w tym zakresie i przy decyzji na tak  rozpocząć procedurę dostoso-ania jednostki do wymagań stawianych przez przepisy prawne, aby można było powierzyć jej wykonanie ww. usługi, 3) zdecydowanie o podjęciu, lub nie, uchwały rady gminy, stanowiącej akt prawa miejscowego, o przejęciu odpadów i opłat od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy gminy, a powstają odpady komunalne, z wyłączeniem tych którymi włada gmina (z analizy przepisów zmienionej u-ucp w kontekście zarządzania gospodarowaniem odpadami komunalnymi wynika, że wszystko przemawia za podjęciem takiej uchwały,

17  sporządzenie wykazu nieruchomości w podziale na:
 zamieszkałe przez mieszkańców gminy,  nie zamieszkałe przez mieszkańców gminy, a powstają na nich odpady komunalne,  zamieszkałe przez mieszkańców gminy oraz nie zamieszkałe przez mieszkańców gminy, a powstają na nich odpady komunalne,  zlokalizowane na terenach zamkniętych, oraz ustalenie właścicieli tych nieruchomości z informacją czy posiadają umowę z uprawnionym przedsiębiorcą (posiadającym ważne zezwolenie),  zadeklarowanie współpracy z urzędem marszałkowskim województwa przy aktualizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami na ustalo-nych wspólnie zasadach tej współpracy,  rozpoczęcie działań związanych z przyjęciem koncepcji selektywnego zbierania odpadów komunalnych w kontekście reorganizacji urzędu gminnego (dotyczącej zatrudnienia i znalezienia środków niezbędnych do wykonania tych zadań jeszcze przed pozyskaniem opłat od właścicieli nieruchomości).

18 Zmiany w zakresie prawnych instrumentów planistycznych
Nowe instrumenty planistyczne określają art. 1416 zmienionej u-odp. Do 1 stycznia 2012 r. prawnym instrumentem planistycznym dysponowała gmina nie posiadając: przedmiotu zarządzania (odpadów komunalnych) w znaczącej części, środków na realizację zaplanowanych zadań (opłat na zagospodaro-wanie odpadów), ale z możliwością zmiany tej sytuacji w drodze referendum. Od 1 stycznia 2012 r. prawnym instrumentem planistyczny jest w całości do dyspozycji marszałka województwa, który:  nie dysponuje przedmiotem planowania i opłatami na zagospodaro-wanie odpadów komunalnych,  nie jest uprawniony do korzystania z większości pozostałych instrumen-tów prawnych zarządzania gospodarowania odpadami komunalnymi, oraz nie ma „żadnych możliwości zmiany” zaistniałej sytuacji. W świetle norm jakości zarządzania podmiotem zarządzającym gospoda-rowaniem na terenie województwa odpadami komunalnymi jest marszałek województwa.

19 Art. 14 ust. 8 u-odp stanowi, że:
„8. Wojewódzkie plany gospodarki odpadami zawierają także: 1) określenie regionów gospodarki odpadami komunalnymi, wraz ze wskazaniem gmin wchodzących w skład regionu; 2) wykaz regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunal-nych w poszczególnych regionach gospodarki odpadami komunalny-mi oraz instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi tych regio-nów, do czasu uruchomienia regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, w przypadku gdy znajdująca się w nich instalacja uległa awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn; 3) plan zamykania regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych niespełniających wymagań ochrony środowiska, których modernizacja nie jest możliwa z przyczyn technicznych lub nie jest uzasadniona z przyczyn ekonomicznych.”

20 Zmiany w zakresie prawnych instrumentów legislacyjnych
1. Wprowadzenie Nowe instrumenty legislacyjne zawarte są: w zmienionej u-odp:  obowiązkowe: w art. 15, 2) w zmienionej u-ucp :  obowiązkowe: w art. 4, art. 6l, art. 6n ust. 1, art. 6r ust. 3 art. 7 ust. 3a, nieobowiązkowe: w art. 6a ust. 1, art. 6c ust. 2, art. 6d ust. 2 i art. 6r ust. 4. 2. Przepisy zmienionej u-odp stanowią: „Art. 15. 1. Wraz z uchwaleniem wojewódzkiego planu gospodarki odpadami sejmik województwa podejmuje uchwałę w sprawie jego wykonania. 2. Uchwała w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami określa: 1) regiony gospodarki odpadami komunalnymi;

21 2) regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych w poszczególnych regionach gospodarki odpadami komunalnymi oraz instalacje przewidziane do zastępczej obsługi tych regionów, do czasu uruchomienia regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, w przypadku gdy znajdująca się w nich instalacja uległa awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn; 3) regionalne instalacje do przetwarzania odpadów niespełniające wyma-gań ochrony środowiska, których modernizacja nie jest możliwa z przy-czyn technicznych lub nie jest uzasadniona z przyczyn ekonomicznych. 3. Uchwała w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpada-mi podlega aktualizacji, w przypadku: 1) zmiany podziału na regiony gospodarki odpadami komunalnymi; 2) zakończenia budowy regionalnych instalacji do przetwarzania odpa-dów komunalnych. 4. Uchwała w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami jest aktem prawa miejscowego.

22 3. Przepisy zmienionej u-ucp przewidują uchwały:
1) obowiązkowe stanowiące akt prawa miejscowego  dotyczące: a) zmiany uchwały przyjmującej regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy (art. 4), b) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę warunki miejscowe (art. 6l)  lub zarządzenie zastępcze wojewody jeśli rada gminy nie podejmie uchwały, c) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, w tym terminów i miejsca składania deklaracji (art. 6n ust. 1) oraz terminu złożenia pierwszej deklaracji (art. 12 ustawy zmieniającej)  lub zarządzenie zastępcze wojewody, d) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbie-rania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospo-darowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właści-ciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (art. 6r ust. 3)  lub zarządzenie zastępcze wojewody;

23 2) nieobowiązkowe stanowiące akty prawa miejscowego  dotyczące:
a) odbierania odpadów i opłaty od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (art. 6c ust. 1), b) podziału obszaru gminy liczącej ponad mieszkańców na sekto-ry, biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców, gęstość zaludnienia na danym terenie oraz obszar możliwy do obsługi przez jednego przedsiębiorcę odbierającego odpady (art. 6d ust. 2), c) rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi (art. 6r ust. 4), d) określenia wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (art. 6n ust. 2); 3) obowiązkowe uchwały rady gminy niestanowiące aktów prawa miejsco-wego  dotyczące: a) górnej stawki opłat za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komu-nalnych (art. 6 ust. 2) niższej, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny (art. 6 ust. 4), w przypadku, gdy:

24  stawka ta dotyczy właściciela nieruchomości dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy gminy, a powstają odpady komu-nalne, rada gminy nie przyjęła uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli tych nieruchomości (ww. pkt 2 lit. a), co oznacza, że właściciel ten jest obowiązany do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej, przez okazanie takiej umowy i dowodu uiszczania opłat za pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w sposób zgodny z przepisami u-ucp i przepisami odrębnymi (art. 6 ust. 1 pkt 2 oraz art. 5 ust. 3b), b) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  w zależności od:  liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość (art. 6j ust. 1 pkt 1), albo  ilości zużytej wody z danej nieruchomości (art. 6j ust. 1 pkt 2), albo  powierzchni lokalu mieszkalnego (art. 6j ust. 1 pkt 3), w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy,

25 c). ustalenia stawki opłaty (lub zarządzenie zastępcze wojewody  art
c) ustalenia stawki opłaty (lub zarządzenie zastępcze wojewody  art. 10 ust. 1 ustawy zmieniającej):  dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy gminy (art. 6k ust. 1 pkt 1)  za pojemnik o określonej pojemności (art. 6k ust. 1 pkt 2)  dla nieru-chomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne  gdy rada gminy przyjęła uchwałę stanowiącej akt prawa miejscowego w sprawie przejęcia opłat od właścicieli tych nierucho-mości (ww. pkt 2 lit. a), przy czym rada gminy:  określając ww. stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-nymi, bierze pod uwagę (art. 6k ust. 2) tzn.: „1) liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę; 2) ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych; 3) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komu-nalnymi, o których mowa w art. 6r ust. 2; 4) przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, w szczególności to, że na niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo.”  określi niższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-nymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny (art. 6k ust. 3);

26 4) nieobowiązkowe uchwały rady gminy nie stanowiące aktów prawa miejscowego  dotyczące:
a) zróżnicowania górnej stawki opłat za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w zależności od gęstości zaludnienia na danym obszarze gminy oraz odległości od miejsca unieszkodliwiania odpadów komunalnych (art. 6 ust. 4a), gdy:  stawka ta dotyczy właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy gminy, a powstają odpady komunalne, rada gminy nie przyjęła uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego w sprawie przejęcia opłat od właścicieli tych nieruchomości (ww. pkt 2 lit. a). Art. 22 ustawy zmieniającej stanowi: „Art. 22. 1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 7 ust. 7 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 7 ust. 7 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 2. Regulaminy utrzymania czystości i porządku na terenie gminy uchwalone przed dniem wejścia w życie ustawy zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych regulaminów, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, i mogą być zmieniane w zakresie upoważnienia zawartego w ustawie zmienianej w art. 1.

27 3. Uchwały rad gmin wydane na podstawie art. 7 ust
3. Uchwały rad gmin wydane na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy zmienia-nej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych uchwał rad gmin wydanych na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.” Na dzień dzisiejszy uchwały rady gminy dotyczące: zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy; wzoru deklaracji o wysokości opłaty oraz  odbierania odpadów i opłaty od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne są kluczowe dla nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

28 Wybrane przepisy dotyczące prawnych instrumentów reglamentacyjnych
1. Art. 9b u-ucp stanowi, że : „1. Działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. 2. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komu-nalnych od właścicieli nieruchomości, zwany dalej „rejestrem”, prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 3. Rejestr prowadzi się w postaci bazy danych zapisanej na informatycznych nośnikach danych w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.), która może stanowić część innych baz danych z zakresu ochrony środowiska, w tym gospodarki odpadami.”

29 2. Z art. 76 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wynika, że:
Jeżeli przepisy regulujące daną działalność gospodarczą stanowią, że wydawanie, odmowa wydania, zmiana zakresu i cofanie koncesji i zezwo-leń, a także prowadzenie rejestrów działalności regulowanej należy do zadań organów jednostek samorządu terytorialnego to zadania te są wykonywane jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.” 3. Art. 8 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że: „Art. 8. 1. Ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów. 2. Zadania z zakresu administracji rządowej gmina może wykonywać również na podstawie porozumienia z organami tej administracji. 2a. Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego. 2b. Spory majątkowe wynikłe z porozumień, o których mowa w ust. 2 i 2a oraz w art. 74, rozpatruje sąd powszechny.

30 3. Gmina otrzymuje środki finansowe w wysokości koniecznej do wykonania zadań, o których mowa w ust. 1, 2 i 2a. 4. Szczegółowe zasady i terminy przekazywania środków finansowych, o których mowa w ust. 3, określają ustawy nakładające na gminy obowiązek wykonywania zadań zleconych lub zawarte porozumienia. 5. W przypadku niedotrzymania terminów, o których mowa w ust. 4, gminie przysługują odsetki w wysokości ustalonej dla zaległości podatkowych.”; oznacza to, że na prowadzenie rejestru działalności regulowanej odbiera-nie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości przysługują środki przyznane przez właściwego miejscowo wojewodę. Standardy techniczne związane z działalnością regulowaną w przepisach prawnych określają: 1) ustawa z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 z późn. zm.), która m.in. :  definiuje pojęcia „zasadnicze” i „szczegółowe” wymagania rozumiane jako wymagania, które powinien spełniać wyrób wprowadzony do obrotu,

31  wymaga, aby wprowadzane do obrotu wyroby podlegały ocenie zgodności (art. 6 ust. 1) z:
 zasadniczymi wymaganiami określonymi w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 9 ust. 1 albo  szczegółowymi wymaganiami określonymi w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 10 ust. 1,  zasadniczymi i szczegółowymi wymaganiami określonymi w odrębnych ustawach;  upoważnia producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela do wystawienia deklaracji zgodności lub umieszczenia oznakowanie CE i potwierdził ich zgodność (art. 8 ust. 1);  w zakresie sposobu spełnienia zasadniczych wymagań art. 13 stanowi, że:  wyrób spełnia zasadnicze wymagania, jeżeli jest zgodny z normami zharmonizowanymi (art. 13 ust. 1),  w przypadku, gdy producent lub jego upoważniony przedstawiciel nie wykaże zgodności wyrobu z normami zharmonizowanymi, jest on obowiązany wykazać zgodność wyrobu z zasadniczymi wymaganiami na podstawie innych dowodów (art. 13 ust. 2),  określa sposób sprawowania nadzoru nad wyrobami wprowadzonymi do obrotu (art. 38);

32  podaje sposób prowadzenia rejestru wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami przez Prezesa UOKiK (art. 39a),  wymiaruje odpowiedzialność karną wprowadzając karę grzywny w wysokości do 100 tys. zł, za wprowadzanie do obrotu wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami; rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 2003 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa (Dz. U. Nr 91, poz. 858), które wdraża postanowienia dyrektywy Unii Europejskiej 98/37/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. w sprawie zbliżenia prawa państw członkowskich, dotyczącego maszyn, zmienionej dyrektywą Unii Europejskiej 98/79/WE, w tym:  zasadnicze wymagania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dotyczące projektowania i wykonywania maszyn i elementów bezpie-czeństwa wprowadzanych do obrotu oddzielnie,  warunki i tryb dokonywania oceny zgodności maszyn i elementów bezpieczeństwa, rodzaje maszyn i elementów bezpieczeństwa, dla których, jest wymagany udział jednostki notyfikowanej w trakcie przeprowadzania procedury oceny zgodności, sposób oznakowania maszyn i elementów bezpieczeństwa;

33 3) normy zharmonizowane, które ogłasza Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, co najmniej raz na kwartał, w drodze obwieszczenia, w „Monitorze Polskim”, podając numery i tytuły nowo ustanowionych norm zharmonizowanych wraz z tytułami aktów prawnych wdrażających dyrek-tywy nowego podejścia i miejscem ich publikacji, np. obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 10 września 2010 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych (M.P. Nr 67, poz. 852) – norma PN-EN :1999 „Pojazdy do usuwania odpadów z pojemników i zwią-zane z nimi mechanizmy załadowcze – Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa – Pojazdy do usuwania odpadów z pojem-ników, ładowane od tyłu.”, która stanowi uzupełnienie podstawowych wymagań zawartych w dyrektywie 98/37/WE wdrożoną rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa (Dz. U. Nr 91, poz. 858); 4) rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. Nr 138, poz. 1316).

34 5. Standardy organizacyjne dla działań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi:
1) obowiązkowe  wyznaczają ustawy: a) z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; b) z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach; c) z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), d) o gospodarce komunalnej z 20 grudnia 1996r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 230) 2) dobrowolne  wyznaczają: a) normy ISO 9001:2001, ISO 14001, b) ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS). (Dz. U. z 2004 r. Nr 70, poz. 631, z późn. zm.).

35 Zmiany w zakresie prawnych instrumentów ekonomicznych
1. Instrumenty ekonomiczne: 1) nowe  dotyczące opłat świadczonych przez właścicieli nierucho-mości, na których zamieszkują mieszkańcy gminy, na rzecz gminy  zawarte są w art. 6h6s zmienionej u-ucp, 2) dotychczasowe  dotyczące opłat świadczonych przez właściciela nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy gminy, a powstają odpady komunalne, na rzecz uprawnionego przedsiębiorcy (wpisanego do rejestru działalności regulowanej), z którym zawarł umowę  zawiera art. 6 zmienionej u-ucp. 2. Zgodnie z przepisami zu-ucp: „Art. 6h. Właściciele nieruchomości, o których mowa w art. 6c, są obowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.”

36 Zmiany w zakresie prawnych instrumentów kontrolnych i sankcyjnych
1. Nowe instrumenty kontrolne: 1) dotyczące sprawozdań określają:  art. 16 w zmienionej u-odp; art. 9n9t w zmienionej u-ucp; 2) dotycząc kontroli przestrzegania przepisów prawa:  art. 9u9w. w zmienionej u-ucp: Skuteczność działania ww. instrumentów będzie zależała wyłącznie ich stosowania przez wskazane w ustawie podmioty. 2. Instrumenty sankcyjne: 1) nowe  dotyczące kar pieniężnych  określają art. 9x9zf zmienionej u-ucp; 2) dotyczące przepisów karnych  określa art. 10 zmienionej u-ucp.

37 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "OBOWIĄZKI GMIN ZWIĄZANE Z WDRAŻANIEM ZMIAN W PRZEPISACH PRAWNYCH Bolesław Maksymowicz PAŃSTWOWA RADA OCHRONY ŚRODOWISKA Kwiecień."

Podobne prezentacje


Reklamy Google