Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH"— Zapis prezentacji:

1 ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH
Projekt EL-EFF Region JAK RACJONALNIE UŻYTKOWAĆ ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH Prezentacja dotyczy możliwości wdrożenia efektywnych sposobów oszczędzania energii w gospodarstwach domowych. Została opracowana przez Bałtycką Agencję poszanowania Energii w ramach projektu EL-EFF (Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej w 8 regionach Europy), dofinansowanego przez Unię Europejską. Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Niniejsza publikacja została opracowana w ramach programu Komisji Europejskiej pod nazwą „EL-EFF Region - Poprawa Efektywności Wykorzystania Energii Elektrycznej w 8 Regionach Europy” . ELL-EFF Region jest europejskim projektem partnerskim w ramach programu Inteligentna Energia – Europa. Wyłączna odpowiedzialność za treść niniejszej publikacji leży po stronie jej autorów. Publikacja nie musi odzwierciedlać opinii Wspólnoty Europejskiej. Komisja Europejska nie jest odpowiedzialna za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.

2 Sprawność wytwarzania i przesyłu energii elektrycznej
Do odbiorców trafia niecałe 30 % energii pierwotnej wprowadzanej w paliwach do elektrowni. Oznacza to, że każdej jednostce zaoszczędzonej u użytkownika energii elektrycznej odpowiadają ponad trzy jednostki zaoszczędzonej energii chemicznej paliwa. W Polsce energia elektryczna jest wytwarzana głównie w elektrowniach węglowych, charakteryzujących się niską sprawnością i dużą uciążliwością dla środowiska naturalnego. Do odbiorców trafia niecałe 30 % energii pierwotnej wprowadzanej w paliwach do elektrowni. Przyjmując optymistyczne założenie, że średnia sprawność przemiany energii elektrycznej na użyteczną u odbiorców wynosi 70 %, wypadkowa sprawność energetyczna rozpatrywanych przemian (od elektrowni do odbiorcy) wynosi ok. 20 %. Oznacza to, że każdej jednostce zaoszczędzonej u użytkownika energii użytecznej odpowiada pięć jednostek zaoszczędzonej energii chemicznej paliwa, a każdej jednostce zaoszczędzonej u użytkownika energii elektrycznej - ponad trzy jednostki zaoszczędzonej energii chemicznej paliwa.

3 Energetyka a środowisko
W Polsce energia elektryczna wytwarzana jest głównie w elektrowniach węglowych. Do wyprodukowania 1 kWh energii elektrycznej konieczne jest spalenie ok. 0,42 kg węgla kamiennego lub ok. 1,22 kg węgla brunatnego. Można przyjąć, że uniknięciu produkcji 1 kWh energii elektrycznej odpowiada uniknięcie emisji ok.: 1 kg dwutlenku węgla, 9,1 g dwutlenku siarki, 2,3 g tlenków azotu, 1,5 g pyłów lotnych. Oszczędzaj energię! = Chroń środowisko! Podstawową zaletą energii elektrycznej, która decyduje o ciągle wzrastającym popycie na nią, jest łatwość przesyłu i dostarczania do odbiorców oraz łatwość przetwarzania energii elektrycznej na inne, użyteczne formy energii takie jak energia mechaniczna (napędy elektryczne), świetlna, czy ciepło. Przemiana energii elektrycznej na wymienione końcowe formy energii na ogół odbywa się z wysoką sprawnością i nie jest związana z bezpośrednią emisją zanieczyszczeń do otoczenia. Wymienione cechy sprawiły, że w wielu zastosowaniach energia elektryczna wyparła inne nośniki energii i obecnie nie ma możliwości jej substytucji. Mówiąc o zaletach użytkowania energii elektrycznej należy także zwrócić uwagę na proces jej wytwarzania i przesyłu. Proces produkcji energii elektrycznej wiąże się na ogół ze zużyciem znacznych ilości energii pierwotnej i może powodować niekorzystne oddziaływanie na środowisko naturalne, głównie w wyniku emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Oszczędzanie energii elektrycznej ma zatem istotne znaczenie dla poprawy stanu środowiska naturalnego i ograniczenia zagrożeń nadmiernej emisji gazów cieplarnianych.

4 Kto powinien oszczędzać?
Roczne zużycie energii elektrycznej (bez kuchni elektrycznej, ogrzewania elektrycznego i przygotowania ciepłej wody) We współczesnych gospodarstwach domowych energia elektryczna stała się nośnikiem energii, za pomocą którego zaspokajanych jest wiele potrzeb. Rosnące ceny energii (w tym także energii elektrycznej) spowodowały, że opłaty związane z użytkowaniem odbiorników energii elektrycznej stały się odczuwalnym wydatkiem w budżetach domowych. Dla wstępnej oceny racjonalności użytkowania energii elektrycznej we własnym gospodarstwie domowym można wykorzystać wielkości referencyjne z poniższych tabel. Zakwalifikowanie własnego gospodarstwa do grupy wysokiego zużycia powinno być przesłanką do poszukiwania oszczędności.

5 Oszczędzanie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych – jak???
Wymiana i eliminacja energochłonnych odbiorników System etykiet energetycznych – wybór wysokich klas energetycznych Właściwe użytkowanie sprzętu chłodniczego Racjonalne użytkowanie pralek Efektywne źródła światła Eliminacja zużycia „stand-by” Telewizory i elektronika domowa Upowszechnienie wiedzy na temat możliwości zmniejszenia zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych wymaga podania typowych działań możliwych do wdrożenia. Oczywiście każde gospodarstwo domowe jest inne – spotkamy tam odbiorniki o różnej jakości i użytkowane według indywidualnych przyzwyczajeń domowników.

6 Wymiana i eliminacja energochłonnych odbiorników
Zużycie energii elektrycznej przez wybrane urządzenia użytku domowego Przy planowaniu przedsięwzięć racjonalizujących użytkowanie energii elektrycznej należy przeanalizować posiadane odbiorniki energii elektrycznej. Konieczna jest znajomość typowych parametrów urządzeń domowego użytku i rozeznanie w zakresie możliwości osiągnięcia oszczędności mocy zainstalowanej oraz oszczędności energii elektrycznej. Przykładowe, charakterystyczne wartości dla wybranych odbiorników w gospodarstwach domowych podane są w tablicy. W przypadku podejmowania decyzji warto wykorzystać dane podawane przez producentów sprzętu. Należy zwrócić uwagę, że poza urządzeniami, których pobór mocy jest zbliżony do mocy znamionowej w czasie pracy, w gospodarstwach domowych występuje wiele odbiorników, których zapotrzebowanie na moc zmienia się w znacznym zakresie w czasie gdy urządzenie jest eksploatowane Najważniejsze odbiorniki w gospodarstwie domowym, do których należy zastosować takie podejście to: zamrażarki, lodówki i pralki, suszarki do prania. Podstawowym parametrem przy wyborze takich urządzeń powinien być spodziewany pobór energii (w [kWh]) a nie moc znamionowa urządzenia (w [W]).

7 Wymiana i eliminacja energochłonnych odbiorników
Eliminuj urządzenia energochłonne, jeżeli nie są niezbędne w twoim domu Wybierając nowe odbiorniki zwróć uwagę na to, ile energii będą zużywać Pamiętaj, że nawet urządzenia o niewielkiej mocy pracujące w długim okresie czasu spowodują duże zużycie energii Energia elektryczna jest nośnikiem drogim – WARTO JĄ OSZCZĘDZAĆ! Rozważając wymianę lub rezygnację z wybranych odbiorników w gospodarstwie domowym warto pamiętać o kilku podstawowych przesłankach. Do zależności tych powinniśmy wracać każdorazowo analizując zużycie energii przez posiadane odbiorniki, jak i planując zakup nowych.

8 Etykiety energetyczne
Umieszczona w widocznym miejscu etykieta ma informować potencjalnego nabywcę sprzętu między innymi o przewidywanym zużyciu energii. Informacja ta ma pomagać nabywcy sprzętu gospodarstwa domowego w racjonalnym podejmowaniu decyzji i planowaniu przyszłych kosztów zakupu energii elektrycznej. Etykiety energetyczne są zbiorem najważniejszych danych o urządzeniu i ułatwiają błyskawiczne porównanie kilku urządzeń z tej samej grupy. W części informacyjnej etykiety (umieszczanej na górze) znajduje się nazwa producenta i model urządzenia. Niżej zaznaczone są tzw. klasy efektywności energetycznej, w postaci jaskrawych pasków w różnych kolorach. Strzałka z prawej strony wskazuje zużycie energii urządzenia proporcjonalnie do innych, podobnych urządzeń. Im wyżej znajduje się strzałka, tym urządzenie jest bardziej energooszczędne i bardziej ekonomiczne w eksploatacji. Zakwalifikowanie do odpowiedniej klasy efektywności energetycznej zależy od średniego zużycia energii całej grupy urządzeń. Średnie zużycie energii w danej grupie urządzeń oferowanych na rynku przyjmowane jest jako wielkość odniesienia (100%). Urządzenia są kwalifikowane do siedmiu grup (oznaczonych kolejnymi literami alfabetu od „A” do „F”) w zależności od zużycia energii przez oceniane urządzenia odniesione do zużycia średniego dla danej grupy. Literą „A” oznacza się urządzenia o najniższym zużyciu energii (najbardziej energooszczędne) – literą „F” oznaczane są sprzęty o wysokim eksploatacyjnym zapotrzebowaniu na energię. Dla nowszych urządzeń producenci wprowadzają nowe klasy takie jak „A+” lub „A++” oznaczające sprzęty o „wyjatkowo” niskim zużyciu energii. Szczegółowo zasady przyznawania klas energooszczędności przedstawiono w tabeli.

9 Etykiety energetyczne
Przy zakupie sprzętu gospodarstwa domowego zwróć uwagę na informacje zawarte na etykietach! Decydując się na zakup nowego sprzętu szukajmy odbiorników zaliczanych do wysokich klas energetycznych (A lub B)! Dodatkowo na etykiecie energetycznej, poniżej klasy efektywności energetycznej, podawane jest zapotrzebowanie na moc elektryczną w kW i oczekiwane całkowite zużycie energii (przy użytkowaniu sprzętu uznanym za standardowe) w kWh na rok (lub w kWh na standardowy cykl prania bądź suszenia). Jeszcze niżej podane są dodatkowe informacje, uzależnione od typu urządzenia, takie jak: poziom hałasu, dopuszczalna ładowność, wydajność, zużycie wody, ilość programów prania, suszenia lub wirowania. Decydując się na zakup nowego sprzętu szukajmy odbiorników zaliczanych do wysokich klas energetycznych (A lub B).

10 Lodówki i zamrażarki Nie należy kupować zbyt dużej lodówki lub zamrażarki Drzwiczki lodówek i zamrażarek powinny łatwo się zamykać Należy okresowo sprawdzać szczelność drzwi lodówki Przy zakupie lodówko-zamrażarki, należy pamiętać, że najbardziej energooszczędne są urządzenia, w których temperatura każdej z części jest regulowana. Korzystna cechą jest możliwość niezależnego włączania i wyłączania obu elementów Przy wyborze sprzętu należy właściwie określić jego przeznaczenie. Nie należy ustawiać lodówki ani zamrażarki w pobliżu urządzeń wydzielających ciepło Należy upewnić się, czy otwory wentylacyjne nie są niczym zasłonięte O ile to możliwe należy okresowo usuwać kurz mogący pogarszać warunki wentylacji za sprzętem chłodniczym Należy preferować ustawianie urządzenia w nieogrzewanym pomieszczeniu Nie należy lodówek i zamrażarek trzymać otwartych zbyt długo - porządek w lodówce pomaga oszczędzać energię Zawsze należy dokładnie studzić gorące potrawy lub napoje przed włożeniem ich do lodówki Produkty z zamrażarki można rozmrażać w lodówce W przypadku urządzeń chłodniczych, agregat pracuje w sposób dorywczy - jest załączany przez regulator temperatury wewnętrznej. Zużycie energii przez te urządzania zależy więc nie tylko od znamionowej mocy elektrycznej ale także od takich parametrów jak: sprawność agregatu, jakość izolacji termicznej obudowy, temperatura otoczenia, efektywność oddawania ciepła do otoczenia (dlatego tak ważne jest prawidłowe ustawienie odbiornika i zapewnienie skutecznej wentylacji). Szacując zużycie energii przez lodówkę lub zamrażarkę, najczęściej opieramy się na danych producenta. W przypadku niekorzystnego ustawienia należy przyjąć wartości większe od podawanych przez wytwórcę.

11 Gdzie eksploatować sprzęt chłodniczy?
Należy pamiętać o podstawowej zasadzie: im wyższa jest temperatura otoczenia lodówki lub zamrażarki, tym więcej energii będzie ona zużywać. Szacunkowo można określić, że obniżenie o jeden stopień temperatury zewnętrznej pozwala zaoszczędzić około 6% energii. Należy pamiętać o podstawowej zasadzie: im wyższa jest temperatura otoczenia lodówki, lub zamrażarki, tym więcej energii będzie ona zużywać. Szacunkowo można określić, że obniżenie o jeden stopień temperatury zewnętrznej pozwala zaoszczędzić około 6% energii.

12 Pralki i suszarki Należy zawsze wykorzystywać pełną ładowność pralki.
Starać się prać w możliwie niskich temperaturach prania. Segregować rzeczy mało i mocno zabrudzone, co pozwala odpowiednio dobierać cykle prania. Wybierać możliwie krótkie cykle prania (o ile stan zabrudzenia na to pozwala). W miarę możliwości korzystać z różnych cykli oznaczonych jako „eko” – oznaczających najczęściej pranie w niższej temperaturze przy niższym zużyciu energii. Przestrzegać zaleceń producenta dotyczących rodzaju środków piorących. Proces suszenia prania jest procesem energochłonnym – należy ograniczać jego wykorzystanie. Szacując zużycie energii elektrycznej przez pralkę, należy pamiętać, że zależy ono nie tylko od parametrów technicznych urządzenia ale także od przyjętego programu prania (temperatury i długości cykli). Producenci najczęściej podają wielkości orientacyjne, związane z określonymi “programami” lub wielkości średnie wynikające z typowego użytkowania pralki w gospodarstwie domowym. Należy pamiętać, że wielkości te odnoszą się do ilości prania zgodnej ze znamionową ładownością. Użytkowanie pralki nie w pełni załadowanej prowadzi do zwiększenia jednostkowego zużycia energii. Należy więc unikać takich sytuacji i dobierać wielkość pralki do potrzeb rodziny.

13 Sprawność wytwarzania i przesyłu energii elektrycznej
Skuteczność świetlna źródeł światła Mimo, że potrzeby oświetleniowe na ogół nie przekraczają 25 % całej energii zużywanej przez gospodarstwo domowe, to możliwości uzyskania oszczędności energetycznych w tej dziedzinie są znaczne, gdyż przez zastosowanie energooszczędnych źródeł światła można zaoszczędzić do 80 % energii zużywanej na oświetlenie. Parametrem charakteryzującym efektywność przetwarzania energii elektrycznej na świetlną jest tzw. skuteczność świetlna. Wyraża ona stosunek strumienia świetlnego emitowanego (strumień świetlny mierzony jest w lumenach [lm]) do mocy elektrycznej pobieranej przez źródło światła (mierzonej w watach [W]).

14 Świetlówki kompaktowe
Wymiana tradycyjnej żarówki na świetlówkę kompaktową pozwala zaoszczędzić do 80% energii! W pierwszej kolejności świetlówki kompaktowe powinniśmy stosować w oświetleniu ogólnym – tam efekt energetyczny ich zastosowania będzie największy! W przypadku standardowych zastosowań do oświetlenia wnętrz wybór ogranicza się często do różnych typów żarówek i świetlówek. Poszukując w przedstawionym zestawieniu źródeł stosowanych w oświetleniu wnętrz mieszkalnych należy zwrócić uwagę na tradycyjne żarówki, które niestety znalazły się na samym końcu przedstawionej listy. Typowe żarówki stosowane w kraju mają skuteczność świetlną na poziomie ok lm/W oraz trwałość ok godzin świecenia. Są to więc źródła światła energochłonne, a o ich ciągle powszechnym stosowaniu decyduje przede wszystkim niska cena, duże rozpowszechnienie opraw oświetleniowych do tych źródeł, szybkie uzyskiwanie strumienia świetlnego po załączeniu i mały spadek trwałości przy pracy przerywanej, z dużą liczbą załączeń i wyłączeń. W wielu zastosowaniach żarówki są wypierane przez świetlówki kompaktowe. Świetlówka kompaktowa (czasami zwana nieprawidłowo „żarówką energooszczędną”) jest energooszczędnym źródłem światła, które zaprojektowano jako źródło zastępcze dla żarówek. Układ stabilizująco – zapłonowy świetlówki zastał zminiaturyzowany i zintegrowany ze źródłem światła – całość przystosowano do tradycyjnych opraw żarówkowych. Świetlówki kompaktowe mają skuteczność świetlną na poziomie lm/W, przy trwałości deklarowanej przez producentów od 8000 do godzin świecenia. Zastępując żarówkę świetlówką kompaktową oszczędza się więc do 80 % zużywanej pierwotnie energii elektrycznej przy nie pogorszonej jakości światła. Efekt energetyczny działań jest więc bardzo zachęcający.

15 Oświetlenie zewnętrzne
W przypadku oświetlenia pomieszczeń gospodarczych, podwórzy, obszarów komunikacyjnych i podjazdów rozwiązaniem energooszczędnym jest stosowanie sodówek – pamiętać należy, że dają one żółto-pomarańczową barwę światła, co w wielu zastosowaniach nie jest uciążliwe, ale gdy chcemy uzyskać efektowne oświetlenie zieleni, w świetle z tych źródeł nie uzyskamy odpowiednich wrażeń estetycznych. W oświetleniu zewnętrznym najbardziej popularne działania energooszczędne polegają na: wymianie rtęciówek na sodówki wysokoprężne przystosowane do pracy w oprawach do rtęciówek (bez wymiany opraw), wymianie rtęciówek na sodówki wysokoprężne (z wymianą opraw), wymianie tradycyjnych sodówek wysokoprężnych na sodówki “energooszczędne” (bez wymiany opraw - najczęściej wymagana jest wymiana układu stabilizującego). Sodówki w oświetleniu zewnętrznym i pomieszczeń gospodarczych zużywają o ok. 40% mniej energii niż rtęciówki! Warto unikać oświetlenia rtęciówkami. W przypadku oświetlenia elewacji, podjazdów rozwiązaniem energooszczędnym jest stosowanie sodówek – pamiętać należy, że dają one żółto-pomarańczową barwę światła, co w wielu zastosowaniach nie jest uciążliwe, ale gdy chcemy uzyskać efektowne oświetlenie zieleni w świetle z tych źródeł nie uzyskamy odpowiednich wrażeń estetycznych. Zieleń najlepiej oświetlać rtęciówkami lub lampami metalo-halogenkowymi, które zapewniają korzystniejsze oddawanie barwy zielonej. Stosowanie wolnostojących opraw kulistych należy ograniczyć do przypadków, gdy zależy użytkownikowi na jednoczesnym oświetleniu elementów architektury znajdujących się nad lampą (np. drzewa) - w przeciwnym przypadku połowa strumienia świetlnego pozostanie nie wykorzystana. Gdy nad lampą nie ma elementów małej architektury, które chcemy oświetlić należy stosować oprawę z kloszami lub odbłyśnikami, pozwalającymi korzystnie skierować strumień świetlny i uniknąć jego strat – w wielu przypadkach pozwala to ograniczyć moc źródła i uzyskać oszczędności energii.

16 Oświetlenie - porady Podstawowe wytyczne, które należy stosować przy planowaniu, projektowaniu i użytkowaniu instalacji oświetleniowych można zawrzeć w kilku punktach. Przestrzeganie tych zasad pozwoli uniknąć nadmiernych strat i nieuzasadnionych energii elektrycznej.

17 Telewizory Aktualnie w gospodarstwach domowych starsze typy telewizorów kineskopowych są wymieniane na nowsze, „płaskie” telewizory plazmowe lub ciekłokrystaliczne (LCD). Ekrany nowych telewizorów są często znacznie większe od tradycyjnych. Pamiętajmy, że im większy ekran tym większe zużycie energii. Porównując technologie LCD i plazmową pod względem zużycia energii należy zwrócić uwagę, że telewizory plazmowe zużywają więcej energii niż podobnych rozmiarów telewizory LCD (różnica może być nawet dwukrotna). Aktualnie w naszych gospodarstwach domowych starsze typy telewizorów kineskopowych są wymieniane na nowsze, „płaskie” telewizory plazmowe lub ciekłokrystaliczne (LCD). Ekrany nowych telewizorów są często znacznie większe od tradycyjnych. Wybierając nowy sprzęt, poza parametrami technicznymi (takimi jak kontrast, światłość, oddawanie kolorów, kąt patrzenia na ekran, trwałość) powinniśmy zwrócić uwagę także na zużycie energii. Pamiętajmy, że im większy ekran tym większe zużycie energii - można w przybliżeniu przyjąć, że zużycie energii jest proporcjonalne do powierzchni ekranu. Porównując technologie LCD i plazmową pod względem zużycia energii należy zwrócić uwagę, że telewizory plazmowe zużywają więcej energii niż podobnych rozmiarów telewizory LCD (różnica może być nawet dwukrotna). Kupując elektronikę domową zwróćmy uwagę na moc urządzenia w stanie oczekiwania („stand-by”). Wybierajmy urządzenia o jak najniższym poborze mocy w tym stanie. Unikajmy urządzeń o zbyt rozbudowanych wyświetlaczach (licznych diodach, zegarach itp.), których nie można wyłączyć bez odłączania urządzeń od sieci.

18 Czajniki elektryczne Należy zawsze gotować tylko tyle wody ile rzeczywiście potrzebujemy – w ten sposób skutecznie unikniemy strat energii! Pamiętajmy o okresowym usuwaniu kamienia osadzającego się na grzałce Gotujmy wodę wtedy, gdy jej rzeczywiście potrzebujemy W wielu gospodarstwach domowych zwykłe, tradycyjne, metalowe czajniki, w których wodę gotowano na gazie, wyparte zostały przez czajniki elektryczne. Są wygodne, ładne i trudno je uszkodzić (co jest niewątpliwą zaletą). Wrzątek uzyskuje się bardzo szybko. Bardzo popularne są tak zwane czajniki bezprzewodowe: osobno dzbanek, osobno podstawka z przewodem zasilającym. Czajniki elektryczne najnowszej generacji oszczędzają i czas i energię - mają wbudowany wskaźnik poziomu wody i automatyczny wyłącznik. W sprzedaży są nawet czajniki dla alergików, wyposażone w pozłacaną spiralę grzejną (wyeliminowano nikiel), a także filtr antywapniowy. Jeśli domowy czajnik elektryczny nie ma takich udoskonaleń, należy pamiętać o okresowym czyszczeniu spirali grzejnej, na której osadza się kamień. W sklepach ze sprzętem gospodarstwa domowego można kupić specjalne środki do tego celu. Zabiegi te podniosą trwałość czajnika oraz skrócą czas gotowania wody, ograniczając jednocześnie zużycie energii elektrycznej. Należy zawsze gotować tylko tyle wody ile rzeczywiście potrzebujemy – w ten sposób skutecznie unikniemy strat energii.

19 Straty stand-by Jeżeli urządzenia na to pozwalają należy wyłączać wyświetlacz urządzeń. Najczęściej wyłączone urządzenie pokazuje aktualną godzinę. Starajmy się (jeżeli opcja zegara nie jest dla nas niezbędna) wyłączać wyświetlacz lub przynajmniej stosować opcję przyciemniania. Unikniemy w ten sposób zużycia energii przez wyświetlacze. Starajmy się wyłączać urządzenia sterowane pilotem, przy wykorzystaniu wyłącznika na obudowie urządzenia. Unikniemy strat wywołanych przez oczekiwanie urządzenia na załączenie pilotem. Sposób takiej eksploatacji jest bardziej uciążliwy, ale pozwala zminimalizować straty. W przypadku dłuższej nieobecności w domu warto odłączać urządzenia od gniazdek. Unikamy start „stand-by” oraz zwiększany bezpieczeństwo. Większość obecnie produkowanych urządzeń ma możliwość zapamiętywania ustawień programowych nawet po odłączeniu od sieci – więc nawet po dłuższym czasie nie musimy ich ponownie konfigurować. Większość urządzeń w gospodarstwie domowym (w tym głównie te, które są sterowane pilotami i panelami) w czasie gdy są pozornie wyłączone nadal pobierają energię elektryczną – znajdują się w stanie gotowości, oczekiwania do działania. Problem ten dotyczy głównie: telewizorów, kuchenek, elektroniki domowej, sprzętu Hi-Fi komputerów osobistych itp. Stan oczekiwania urządzeń najczęściej określa się w instrukcjach sprzętu angielskim terminem „stand-by”. Pobór mocy urządzeń w tym stanie znacząco spada (np. w przypadku telewizora wynosi kilka W) jednak występuje w całym czasie, kiedy odbiornik jest podłączony do sieci. Jeżeli urządzeń takich jest dużo to mimo jednostkowo niewielkich mocy, pobór energii może być znaczący. W niektórych krajach szacuje się, że łączne straty z tytułu utrzymywania urządzeń w gospodarstwach domowych w stanie „stand-by” mogą sięgać nawet 10% całej energii zużywanej w gospodarstwach domowych. Obecnie próbuje się te straty ograniczać. W nowszych urządzeniach zużycie energii w stanie „stand-by” jest niższe, jednak zasadnicze oszczędności można osiągnąć przestrzegając kilku zaleceń eksploatacyjnych.

20 Nadmierne straty energii w małych gospodarstwach rolnych - przyczyny
Nieefektywne i przewymiarowane napędy elektryczne Energochłonne oświetlenie Źle eksploatowany sprzęt chłodniczy Energochłonne pompy Podstawo i najczęściej spotykane przyczyny nadmiernego zużycia energii elektrycznej w małych gospodarstwach rolnych przedstawione są na slajdzie. Eliminując je można osiągnąć znaczące obniżenie rachunków za energię. Warto zacząć od przeglądu napędów elektrycznych oraz przeglądu instalacji oświetleniowej.

21 Koszty zakupu energii Zmiany organizacyjne jakie nastąpiły od 1 lipca 2007 r. umożliwiają wszystkim odbiorcom swobodny wybór dostawcy energii elektrycznej Wybór spółki obrotu jest przedmiotem swobodnego wyboru odbiorcy Każdy odbiorca wybiera najbardziej korzystny dla siebie wariant rozliczeń Mimo wprowadzenia zmian rynkowych w elektroenergetyce energia elektryczna jest nośnikiem drogim. W najbliższych latach jej cena dla gospodarstw domowych będzie dalej rosła! Racjonalizując sposób użytkowania energii elektrycznej należy także pamiętać, że zasadniczym wymiernym dla odbiorcy skutkiem wdrożenia tych działań powinno być obniżenie kosztów zakupu energii. Poza zmniejszeniem zużycia odbiorcy powinni także korzystać z innych sposobów tańszego zakupu energii elektrycznej takich jak np. korzystanie z taryfy strefowej lub wybór innego (tańszego) dostawcy energii elektrycznej.

22 Oszczędzaj energię elektryczną!
Chroń środowisko i ograniczaj swoje koszty! Dziękujemy za uwagę i apelujemy by pamiętać o istotnych ekologicznych i ekonomicznych przesłankach do oszczędzania energii elektrycznej.


Pobierz ppt "ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google