Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2009 dla e-biznesu Ewa CzarneckaWarszawa, 21 października 2009 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2009 dla e-biznesu Ewa CzarneckaWarszawa, 21 października 2009 r."— Zapis prezentacji:

1 2009 Dot@cje dla e-biznesu Ewa CzarneckaWarszawa, 21 października 2009 r.

2 2 Środki na wsparcie e-biznesu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Alokacja na lata 2007 - 2013 to 385 635 294,00. Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Alokacja na lata 2007 - 2013 to 460 817 882,00.

3 3 Działanie 8.1 PO IG – dla kogo ? mikro- i małe firmy prowadzące działalność gospodarczą nie dłużej niż 1 rok od dnia rejestracji z różnych branż, o różnych specjalnościach, niekoniecznie posiadający wiedzę i zasoby IT z pomysłem na rokujący sukces e-biznes oparty na modelu świadczenia e-usługi liczą się nowe pomysły, zapełnianie istniejących nisz i potrzeb – a nie klonowanie znanych modeli

4 4 Działanie 8.1 PO IG – definicja e-usługi Przez e-usługę* należy rozumieć usługę świadczoną: w sposób zautomatyzowany przez użycie technologii informacyjnych, za pomocą systemów teleinformatycznych w publicznych sieciach telekomunikacyjnych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron w tej samej lokalizacji. *Szczegółową definicję e-uslugi zawiera rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 153, poz. 956 z późn. zm.)

5 5 Do e-usług nie zalicza się (1): a)usług nadawczych radiowych i telewizyjnych, b)usług telekomunikacyjnych, c)dostawy następujących towarów i świadczenie następujących usług: towary, w przypadku których zamawianie i obsługa zamówienia odbywa się elektronicznie, płyty CD-ROM, dyskietki i podobne nośniki fizyczne, materiały drukowane, takie jak książki, biuletyny, gazety i czasopisma, płyty CD, kasety magnetofonowe,

6 6 Do e-usług nie zalicza się (2): kasety wideo, płyty DVD, gry na płytach CD-ROM, usługi świadczone przez prawników albo doradców finansowych, którzy udzielają swoim klientom porad za pomocą poczty elektronicznej, usługi edukacyjne, w ramach których treść kursu przekazywana jest przez nauczyciela za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej (czyli poprzez zdalne połączenie), usługi fizyczne off-line naprawy sprzętu komputerowego, hurtownie danych off-line,

7 7 Do e-usług nie zalicza się (3): usługi reklamowe, w szczególności w gazetach, na plakatach i w telewizji, centra wsparcia telefonicznego, usługi edukacyjne świadczone korespondencyjnie, zwłaszcza za pośrednictwem poczty, konwencjonalne usługi aukcyjne, przy których niezbędny jest udział człowieka, niezależnie od sposobu składania ofert, usługi telefoniczne z elementem wideo, dostęp do Internetu i stron World Wide Web, usługi telefoniczne świadczone przez Internet.

8 8 Jaką drogą będzie świadczona e-usługa? Internet (e-commerce) Urządzenia mobilne (m-commerce) - dostęp do e-usług poprzez telefon komórkowy i inne urządzenia przenośne Telewizja cyfrowa (zwrotny kanał cyfrowy dla dwustronnej interakcji)

9 9 Działanie 8.1 PO IG – na co? Usługi informatyczne, techniczne, doradcze, itp. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne Wynagrodzenia, szkolenia pracowników Inne usługi eksperckie (np. księgowe, prawne) Najem i eksploatacja pomieszczeń inne koszty ogólne (Internet, mat. biurowe, itp) Promocja biznesu i projektu

10 10 Działanie 8.1 PO IG – ile dla firmy? Max: równowartość 200 000 euro Max: refundacja 85% wartości projektu Wydatki kwalifikowane: od 20 tys. do 1 mln zł Finansowanie do 24 miesięcy działalności Jedna dotacja na jedną firmę!

11 11 Działanie 8.1 PO IG – jak się przygotować ? rzetelnie opisany model biznesowy (kto płaci?) określenie grup docelowych rzetelnie opisana konstrukcja e-usługi rzetelnie przewidziane wydatki uzasadnienie rentowności, rzetelne prognozy wskaźniki (przemyślane zobowiązania) strategia promocji e-biznesu wizja biznesu na następne 3 lata (trwałość)

12 12 obrót handlowy produktami (e-handel produktami, także cyfrowymi !!!); świadczenie usług poczty elektronicznej; świadczenie usług związanych z hostingiem (konta WWW); świadczenie usług związanych z rejestracją i utrzymaniem domen internetowych. W działaniu 8.1 PO IG wsparciu nie podlegają projekty mające na celu:

13 13 prowadzoną w sektorze rybołówstwa i akwakultury; związaną z produkcją pierwotną, przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską; prowadzoną w sektorze węglowym. Wsparcie z działania 8.1 PO IG nie może być udzielone na działalność gospodarczą:

14 14 Działanie 8.2 PO IG – idea przewodnia wdrażanie w firmach najnowocześniejszych technologii informatyczno-komunikacyjnych (ICT), umożliwiających podejmowanie współpracy z bardziej zaawansowanymi technologicznie firmami lub skuteczniejsze konkurowanie z przedsiębiorstwami opierającymi swój biznes na tego rodzaju technologiach, zarówno na terenie Polski jak i za granicą.

15 15 Działanie 8.2 PO IG – definicja B2B B2B (Business-to-Business) – należy przez to rozumieć relację usługową oraz klasę systemów teleinformatycznych przeznaczonych do automatycznej komunikacji handlowej (wymiany danych) oraz koordynacji działań między przedsiębiorcami, stanowiące niezbędne ogniwo procesów biznesowych tych przedsiębiorców, dotyczące różnego rodzaju współpracy między tymi przedsiębiorcami, w tym również w modelu wirtualnego przedsiębiorstwa, z zastosowaniem e-usług.

16 16 Działanie 8.2 PO IG – inwestycja Projekt musi polegać na przeprowadzeniu inwestycji w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne związanej z: tworzeniem nowego przedsiębiorstwa, rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów, zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego oraz procesu organizacyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie. Warszawa, 17.09.2008 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości © 16

17 17 Działanie 8.2 PO IG – typowy projekt przedsięwzięcia o charakterze zarówno technicznym (informatycznym), jak i organizacyjnym, prowadzące do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej pomiędzy co najmniej 3 współpracującymi firmami wdrażanie nowych lub integracja dotychczas eksploatowanych systemów informatycznych - dostosowanie własnych systemów do systemów informatycznych partnerów biznesowych, w celu umożliwienia automatyzacji procesów biznesowych

18 18 Działanie 8.2 PO IG – dla kogo ? mikro-, małe i średnie firmy (MSP) posiadające umowy o współpracy z co najmniej 2 innymi firmami, planujące rozpoczęcie lub rozwój współpracy biznesowej w oparciu o rozwiązania elektroniczne, w celu umożliwienia automatyzacji wymiany informacji między systemami informatycznymi współpracujących przedsiębiorstw (automatyzacja procesów biznesowych)

19 19 Działanie 8.2 PO IG – typowy projekt MSP dostawcy, podwykonawcy producent (wnioskodawca) dystrybutorzy klienci, odbiorcy ostateczni

20 20 Działanie 8.2 PO IG – na co? Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne !!! Usługi informatyczne, techniczne, wdrożeniowe Wynagrodzenia, szkolenia specjalistyczne pracowników Informacja o udziale środków UE Inne niezbędne usługi doradcze, eksperckie, itp.* * zwłaszcza w zakresie re-inżynierii procesów biznesowych, reorganizacji przedsiębiorstw, wydzielania funkcji, wydzielania zadań oraz tworzenia wirtualnych przedsiębiorstw

21 21 Działanie 8.2 PO IG – ile na projekt? Dotacja od 20 tys. do 2 mln zł na projekt Max 70% na nową inwestycję (pomoc regionalna) 50% - usługi doradcze i eksperckie 85% - wynagrodzenia i informacja o udziale środków UE Max 45% - szkolenia pracowników

22 22 Działanie 8.2 PO IG – intensywność wsparcia w części inwestycyjnej LOKALIZACJA INWESTYCJI TYP PRZEDSIĘBIORCY Mikro-, mali przedsiębiorcy Średni przedsiębiorcy MSP - działalność gospodarcza w sektorze transportu miasto stołeczne Warszawa, województwo mazowieckie (w okresie 1 stycznia 2011 r. - 31 grudnia 2013 r.) 50%40%30% śląskie, pomorskie, zachodniopomorskie, dolnośląskie, wielkopolskie, mazowieckie z wyłączeniem miasta stołecznego Warszawy (do 31 grudnia 2010 r.) 60%50%40% lubelskie, podkarpacki, warmińsko – mazurskie, podlaskie, świętokrzyskie, opolskie, małopolskie, lubuskie, łódzkie, kujawsko – pomorskie 70%60%50%

23 23 prowadzoną w sektorach rybołówstwa i akwakultury; związaną z produkcją pierwotną, przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych; prowadzoną w sektorach hutnictwa żelaza i stali oraz włókien syntetycznych; prowadzoną w sektorze węglowym; prowadzoną w sektorze budownictwa okrętowego. Wsparcie z działania 8.2 PO IG nie może być udzielone na działalność gospodarczą:

24 24 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach POIG, 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007- 2013 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości © 24 Dokumenty podstawowe

25 25 Regulamin przeprowadzania konkursu (RPK), Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach POIG Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie Wniosek o dofinansowanie Biznes plan (tylko działanie 8.2) UWAGA! Pytania i odpowiedzi na stronie PARP – ważne interpretacje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości © 25 Dokumentacja aplikacyjna

26 26 Dziękuję za uwagę ! Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Telefony informatorium 22 432 89 91, 22 432 89 92, 22 432 89 93 0 801 33 22 02 www.parp.gov.pl


Pobierz ppt "2009 dla e-biznesu Ewa CzarneckaWarszawa, 21 października 2009 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google