Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jacek Kuciński Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jacek Kuciński Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN"— Zapis prezentacji:

1 Jacek Kuciński Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
Zastępca Kierownika Przedsięwzięcia ds. organizacji i metodyki Tel Jacek Kuciński, Kraków 17 stycznia 2008

2 Jacek Kuciński, Kraków 17 stycznia 2008
Konsorcjum Prof. Wojciech Nowacki, IPPT PAN –Kierownik Przedsięwzięcia Dr Jacek Kuciński, IPPT PAN – Zastępca Kierownika Przedsięwzięcia ds. organizacji projektu i metodyki foresight; Prof. Leszek Jasiński, INE PAN – Zastępca Kierownika Przedsięwzięcia ds. badań ekonomiczno-statystycznych; Dr Jerzy Głuszyński, PENTOR RESEARCH INTERNATIONAL – Zastępca Kierownika Przedsięwzięcia ds. badań opinii społecznej, organizacji debat społecznych oraz komunikacji ze społeczeństwem. Jacek Kuciński, Kraków 17 stycznia 2008

3 Jacek Kuciński, Kraków 17 stycznia 2008
Czym jest Foresight? Foresight jest procesem kreowania kultury myślenia społeczeństwa o przyszłości, w którym zarówno naukowcy jak i przedstawiciele przemysłu oraz administracji publicznej biorą udział w wyznaczaniu strategicznych kierunków badań i rozwoju technologicznego w celu przysporzenia jak największych korzyści społecznych i ekonomicznych Jacek Kuciński, Kraków 17 stycznia 2008

4 Po co Foresight? „Przyszłości nie da się przewidzieć”
Analiza wielu możliwych „przyszłości” Sugestie dotyczące realizacji pożądanych scenariuszy Pozytywne doświadczenia w wielu krajach Badania finansowane ze środków publicznych muszą być rozliczalne – jeśli trudno udowodnić z góry ich wartość, to należy przynajmniej racjonalnie wskazywać na ich potencjał Pomoc w identyfikowaniu nowych obszarów aktywności, a nie prosta selekcja priorytetów Zdobycie dodatkowej wiedzy na temat sektora B+R Jacek Kuciński, Kraków 17 stycznia 2008

5 Jacek Kuciński, Kraków 17 stycznia 2008
Foresight w Polsce? Czy jest o czym mówić przy obecnych nakładach na B+R i słabych powiązaniach nauki z gospodarką? Niechęć do aktywności planistycznej Niedocenianie skutków odległych w czasie (budowa kapitału ludzkiego, ochrona środowiska, zachowania prozdrowotne,...) Słabości oficjalnych dokumentów strategicznych i częste zmiany organizacyjne w administracji Słabość debaty publicznej Jacek Kuciński, Kraków 17 stycznia 2008

6 Jacek Kuciński, Kraków 17 stycznia 2008
Foresight w Polsce? Niechęć do priorytetów i nadinterpretacja pojęcia „autonomia badań naukowych” Niedocenianie złożoności procesów innowacyjnych Skłonność do kopiowania niekoniecznie aktualnych i właściwych dla nas wzorców polityki innowacyjnej Niezbędna jest silna, przemyślana, własna polityka badawczo-innowacyjna, Foresight – krok w tym kierunku! Jacek Kuciński, Kraków 17 stycznia 2008

7 Jacek Kuciński, Kraków 17 stycznia 2008
Cel przedsięwzięcia Określenie podstaw polityki badawczo-innowacyjnej kraju do roku 2020 Wciągnięcie do debaty publicznej wszystkich głównych interesariuszy procesu budowy nowoczesnego państwa Sformułowanie propozycji i oczekiwań pod adresem krajowego systemu innowacji Nadanie polskiej polityce prorozwojowej wymiaru europejskiego i globalnego Promocja społeczeństwa wiedzy Określenie obszarów i badań, w których możliwa jest komercjalizacja rezultatów i sformułowanie niezbędnych do tego warunków Jacek Kuciński, Kraków 17 stycznia 2008

8 Jacek Kuciński, Kraków 17 stycznia 2008
Cele ogólne NPF Foresight narodowy wspiera tworzenie krajowej i regionalnej prorozwojowej polityki państwa uwzględniającej podaż osiągnięć badawczych i możliwości rynkowego popytu, realizowany na zamówienie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jego celem jest· - określenie wizji rozwojowej Polski do 2020 roku; - określenie priorytetowych kierunków badań naukowych i prac rozwojowych poprzez konsensus z głównymi interesariuszami, które w perspektywie wieloletniej wpłyną na przyspieszenie tempa rozwoju społeczno – gospodarczego; Zawiera skondensowane informacje dotyczące regionów; Jacek Kuciński, Kraków 17 stycznia 2008

9 Jacek Kuciński, Kraków 17 stycznia 2008
Panel Główny Prof. Michał Kleiber, PAN - Przewodniczący Prof. Janina Jóżwiak, SGH - Zastępca Przewodniczącego Red. Edwin Bendyk, Polityka Prof. Krystyna Czaplicka, Główny Instytut Górniczy Dr Krzysztof Gulda, Ministerstwo Gospodarki Danuta Jabłońska, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Prof. Michał Kulesza, Uniwersytet Warszawski Prof. Marek Niezgódka, ICM, Uniwersytet Warszawski Prof. Bogdan Marciniec, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Prof. Mirosława Marody, Uniwersytet Warszawski Dr Krzysztof Pawłowski , Wyższa Szkoła  Biznesu-National-Louis University Dr Wojciech Ratyński, Naczelna Organizacja Techniczna Dr Andrzej Siemaszko, Krajowy Punkt Kontaktowy VII PR UE Dr Jan Szomburg, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Prof. Tomasz Żylicz, Uniwersytet Warszawski Jacek Kuciński, Kraków 17 stycznia 2008

10 Jacek Kuciński, Kraków 17 stycznia 2008
Organizacja MNiSW I Komitet Sterujący Panel Główny Konsorcjum Koordynujące Przedsięwzięcie Aspekty merytoryczne Aspekty organizacyjne I. Panel Pola Badawczego III. Panel Pola Badawczego II. Panel Pola Badawczego Konferencje i konsultacje społeczne 20 paneli tematycznych Jacek Kuciński, Kraków 17 stycznia 2008

11 Jacek Kuciński, Kraków 17 stycznia 2008
schemat1 Jacek Kuciński, Kraków 17 stycznia 2008

12 Jacek Kuciński, Kraków 17 stycznia 2008
schemat2 Jacek Kuciński, Kraków 17 stycznia 2008

13 Jacek Kuciński, Kraków 17 stycznia 2008
Metody Gromadzenie danych i ocena sytuacji Metody heurystyczne (burza mózgów) Identyfikacja trendów i kluczowych czynników Analiza jawnych i ukrytych powiązań Selekcja obszarów kluczowych Analiza Delphi (weryfikacja obszarów kluczowych przez ekspertów zewnętrznych) Budowa scenariuszy Konsultacje społeczne Raport końcowy Jacek Kuciński, Kraków 17 stycznia 2008 Warszawa, 3 kwietnia 2007

14 Foresight a prognozowanie
Dziś Trendy è Zakres niepewności Czas ? Prognozowanie - jeden punkt Jacek Kuciński, Kraków 17 stycznia 2008

15 Najważniejsze etapy realizacji NPF
marzec 2007 1. Przeprowadzenie konferencji otwierającej √ I. 2. Ustalenie składu Paneli i grup targetowych do Delphi √ 3. Określenie zakresu prac Paneli Tematycznych √ 4. Prace analityczne paneli eksperckich w celu określenia √ priorytetów i sformułowania tez do badania Delphi II Badanie eksperckie Delphi (dwie rundy) 6. Przeprowadzenie analizy PEST, SWOT i krzyżowej analizy wpływów dla wybranych priorytetów badawczych 7. Publiczna debata III. 8. Opracowanie scenariuszy przez PPB i Panel Główny 9. Wykonanie mapy klasterów i raportu końcowego 10. Konferencja podsumowująca marzec 2008 czerwiec 2008 Jacek Kuciński, Kraków 17 stycznia 2008

16 Procedury Panel Główny Wykonane
Wyznaczenie celów kluczowych przez Panele Pól Badawczych Opracowanie propozycji tematów przez Panele Tematyczne Opracowanie list priorytetów przez Panele Tematyczne Panel Główny Opracowanie kryteriów oceny przez Panele Pól Badawczych Ocena priorytetów z wykorzystaniem listy kryteriów przez Panele Tematyczne Sformułowanie makropriorytetów przez Panele Tematyczne Opracowanie zaleceń formułowania tez do Delphi przez PPB Sformułowanie tez do badania Delphi przez Panele Tematyczne Wykonane Pentor Rersearch International Przeprowadzenie 2 rund Delphi Przeprowadzenie analizy SWOT dla wybranych makropriorytetów Przez Panele Tematyczne Opracowanie dwu scenariuszy przez ekspertów Paneli Pól Badawczych Panelu Głównego Instytut Nauk Ekonomicznych PAN Zakończenie prowadzenia analizy PEST i Analizy Wpływów Opracowanie scenariuszy sektorowych przez PT Jacek Kuciński, Kraków 17 stycznia 2008

17 Zrównoważony rozwój Polski - Metodyka pracy
Wyznaczenie celów kluczowych dla każdego PT Opracowanie propozycji tematów przez PT i wybór makrotematów Opracowanie propozycji priorytetów przez PT (20-30 dla każdego PT) (priorytet – technologia, metoda, sposób rozwiązania, technika, procedura) Poddanie ocenie priorytetów przez PT z wykorzystaniem kryteriów zaproponowanych przez PPB Ocena priorytetów przez ekspertów PT Ocena priorytetów przez ekspertów zewnętrznych (propozycja – po 2 osoby wskazane przez każdego eksperta PT), możliwość dodania przez nich priorytetów Analiza list makropriorytetów otrzymanych z PT przez PPB. Eliminacja nakładających się i powtarzających makropriorytetów, redakcja zapisów

18 Panel Tematyczny PT1.6 „Nowe materiały i technologie” Kierownik PT: prof. Piotr Kula Makrotematy Biomateriały Materiały dla elektroniki Wysoko przetworzone materiały funkcjonalne: izotropowe, gradientowe, cienkowarstwowe Materiały i technologie przyjazne środowisku Urządzenia technologiczne dla technologii materiałowych Wysoko przetworzone materiały konstrukcyjne Jacek Kuciński, Kraków 17 stycznia 2008

19 Panel Tematyczny PT1.6 Priorytety 1
Nowoczesne technologie syntezy warstw ceramicznych, metaloceramicznych i polimerowych (plazmowe, laserowe, elektronowiązkowe) oraz ich wzrostu Nanomateriały dla bioinżynierii wraz z oceną nanoryzyka, Biodegradowalne oraz podatne do recyclingu materiały konstrukcyjne metalowe, niemetalowe i hybrydowe, Systemy eksperckie w inżynierii materiałowej, Obróbka cieplna w próżni oraz urządzenia próżniowe dla rafinacji stopów metali lekkich oraz ziem rzadkich Materiały i technologie bezemisyjne w metalurgii żelaza i stopów metali nieżelaznych oraz produkcji tworzyw sztucznych, Materiały dla energetyki w odnawialnych źródłach energii oraz nanowymienniki Biomateriały dla potrzeb implantacji i medycyny regeneracyjnej, Materiały i procesy inżynierii powierzchni dla motoryzacji i przemysłu lotniczego Upowszechnianie rozwiązań innowacyjnych oraz transfer nowych technologii materiałowych. Technologie i materiały dla ogniw paliwowych, Jacek Kuciński, Kraków 17 stycznia 2008

20 Panel Tematyczny PT1.6 Priorytety 2
Materiały i technologie dla narzędzi medycznych, Poprawa cyklu życia materiałów inżynierskich – techniki regeneracji pojazdów i wyrobów funkcjonalnych. Materiały organiczne i ceramiczne dla elektroniki, optoelektroniki i fotoniki, Funkcjonalne i konstrukcyjne materiały amorficzne Materiały krystaliczne o strukturze zorientowanej oraz monokryształy, Materiały porowate, Materiały i technologie bezemisyjne w metalurgii żelaza i stopów metali nieżelaznych oraz produkcji tworzyw sztucznych, Adresowane procesy inżynierii powierzchni, Materiały i warstwy niskotarciowe, Kompozytowe warstwy funkcjonalne oraz warstwy gradientowe Materiały i technologie dla potrzeb mikro i nano biorobotów inteligentnych, Materiały stykowe nowej generacji, podłoża odprowadzające i rozpraszające strumień ciepła, 25. Implanty adresowane (osobiste). Jacek Kuciński, Kraków 17 stycznia 2008

21 Panel Tematyczny PT1.6 Priorytety 3
Światłowody nowej generacji oraz nanomateriały multiferroiczne, Materiały dla elektroniki cyfrowej i transmisji danych, Materiały o odporności balistycznej, Zaawansowane i inteligentne materiały tekstylne (geowłókniny, geotekstylia) oraz systemy tekstroniczne i urządzenia do ich integracji z tekstyliami i odzieżą Materiały fotoenergetyczne Materiały konstrukcyjne ze zmodyfikowana warstwą wierzchnią oraz materiały warstwowe z udziałem polimerów. Materiały i technologie dla wytwarzania i magazynowania wodoru, Technologie racjonalizujące przetwarzanie dostępnych źródeł surowcowych i zgodne z zasadą najlepszego wykorzystania energii. Redukcja kosztów produkcji materiałów, Materiały o wysokim stosunku wytrzymałości do gęstości oraz nanodomieszkowanie polimerów, Jacek Kuciński, Kraków 17 stycznia 2008

22 Zrównoważony rozwój Polski Kryteria oceny priorytetów
Kryteria generowania tematów: oczekiwania społeczne znaczenie dla gospodarki obiektywne uwarunkowania ekologiczne uwzględnienie dynamiki zmian potrzeb Kryteria eliminacji tematów ograniczenie liczby makrotematów do 5 w każdym Panelu Tematycznym ocena tematów w skali od 1 do 10 wyliczenie średniej arytmetycznej ocen Naukowo-badawcze istniejący potencjał naukowo-badawczy, istniejący potencjał infrastruktury badawczo-rozwojowej, istniejący potencjał kadrowy i poziom kształcenia w powiązanych dziedzinach badawczych, zgodność priorytetu z priorytetami rozwoju nauki w Polsce, zgodność priorytetu z tematyką strategicznych wieloletnich programów europejskich. Wdrożeniowe popyt ze strony sektora zastosowań, konkurencyjność sektora (ów) zastosowań, możliwość wykorzystania rezultatów prac prowadzonych w ramach priorytetu w różnych zastosowaniach, dostępność powiązanych lub konkurencyjnych technologii na rynku światowym, wpływ przeprowadzenia wdrożeń w danym obszarze na pobudzenie działalności przedsiębiorstw, w szczególności na tworzenie i wzrost potencjału MSP. Ekonomiczne wpływ realizacji priorytetu na wzrost PKB, atrakcyjność dla eksportu, rozmiar obecnego i przyszłego rynku, przyczynienie się do wzrostu wydajności, wpływ na poziom konkurencyjności kraju, koszt realizacji priorytetu, ważność strategiczna dla kraju. Społeczne wpływ na jakość życia, wpływ na tworzenie nowych miejsc pracy, wpływ na zdrowie ludzi (negatywny/pozytywny – wybrać), znaczenie dla bezpieczeństwa społecznego, poziom akceptacji społecznej. Środowiskowe (znaczenie dla środowiska) wpływ na wykorzystanie surowców, materiałów, energii, możliwość wykorzystania odnawialnych źródeł energii, potencjalny niekorzystny wpływ technologii na środowisko, wpływ na emisję szkodliwych substancji do środowiska, na ilość odpadów. Jacek Kuciński, Kraków 17 stycznia 2008

23 Panel Tematyczny PT1.6 Tezy do badania delphi_1
M1. Rozwój nowej generacji materiałów konstrukcyjnych, funkcjonalnych oraz procesów inżynierii powierzchni dla urządzeń mechatronicznych oraz mikro- i nanorobotyki nowej generacji. TT1. Nanomateriały oraz nanotechnologie stworzą bazę technologiczną wytwarzania mechatronicznych podzespołów wykonawczych nowej generacji w skali przemysłowej. TT2. Cienkie warstwy funkcjonalne oraz technologie ich depozycji (metodami plazmowymi, elektronowiązkowymi, laserowymi itp.) stworzą bazę technologiczną dla wytwarzania czujników oraz niskotarciowych skojarzeń ciernych w wymiarze mikro- i nanometrycznym. TT3. Rozwój urządzeń oraz narzędzi badawczych i procesowych dla nanotechnologii oraz mikro- i nanorobotyki umożliwi uruchomienie ich produkcji w skali przemysłowej. Jacek Kuciński, Kraków 17 stycznia 2008

24 Panel Tematyczny PT1.6 Tezy do badania delphi_2
M2. Rozwój nowych materiałów dla inżynierii biomedycznej, zwiększających bezpieczeństwo pacjenta. TT4. Nowe biomateriały oraz powierzchniowa modyfikacja istniejących, zapewnią wzrost biokompatybilności i tolerancję układu immunologicznego pacjenta, poprawiając jego komfort życia. M3. Zaawansowane urządzenia i procesy dla bez- i niskoemisyjnych technologii materiałowych nowej generacji . TT5. Rozwój technologii oraz urządzeń próżniowych do rafinacji metali lekkich i ziem rzadkich oraz do obróbki cieplnej i cieplnochemicznej stopów metali umożliwi wytwarzanie materiałów konstrukcyjnych i funkcjonalnych nowej generacji oraz komponentów dla przemysłu motoryzacyjnego i maszynowego z wykorzystaniem metod czystych technologii. TT6. Rozwój urządzeń plazmochemicznych i czystych technologii w inżynierii powierzchni umożliwi uszlachetnianie produktów pozwalające na osiągnięcie wysokiej trwałości, niezawodności i walorów estetycznych maszyn i urządzeń technicznych. Jacek Kuciński, Kraków 17 stycznia 2008

25 Panel Tematyczny PT1.6 Tezy do badania delphi_3
M4. Rozwój zaawansowanych materiałów funkcjonalnych i technologii dla elektroniki, fotoniki TT7. Rozwój mikro- i nanotechnologii materiałów amorficznych, ceramicznych i kompozytowych zapewni osiągnięcie standardów światowych przez polski przemysł elektroniczny i narzędziowy. M5. Zaawansowane materiały inżynierskie i technologie dla transportu i energetyki o zamkniętym „cyklu życia”. TT8. Nowe materiały o wysokim ilorazie wytrzymałości do gęstości (np. monokryształy, kompozyty) oraz warstwy niskotarciowe i żaroodporne nowej generacji pozwolą obniżyć zużycie paliwa i emisję spalin w transporcie i przemyśle. TT9. Opracowanie nowych materiałów dla technologii ogniw paliwowych i energetyki wodorowej przyczyni się do rozwoju alternatywnych źródeł energii, zwłaszcza przeznaczonych dla transportu, poprawiając bezpieczeństwo energetyczne i ochronę środowiska. TT10. Rozwój biodegradowalnych, podlegających recyklingowi materiałów konstrukcyjnych przyczyni się do oszczędności zużycia surowców oraz zracjonalizowania gospodarki odpadami. Jacek Kuciński, Kraków 17 stycznia 2008

26 Panel Tematyczny PT2.4 „e-biznes ” Kierownik PT: prof. Witold Abramowicz Makrotematy Modele biznesowe Rozwój technologii Meta-informacje o rynku Produkty Usługi Tożsamość Wiarygodność Jacek Kuciński, Kraków 17 stycznia 2008

27 Panel Tematyczny PT2.4 Priorytety 1
1. Uniwersalny system do regulowania drobnych płatności (karty bezstykowe, telefony komórkowe, inne). Opracowanie nowego rozwiązania lub adaptacja istniejącego standardu [M1, M2]* 2. Wsparcie klienta w wyszukiwaniu i porównywaniu produktów oferowanych on-line (również serwisy aukcyjne): agregacja opisów, porównanie cech, ranking według cen [M6] 3. Automatyzacja rynku zamówień publicznych [M1, M4, M6, M7] 4. Integracja procesów biznesowych obejmujących stałych partnerów lub firmy współpracujące incydentalnie z wykorzystaniem technologii semantycznych [M2, M3, M7] 5. System zbierania informacji o wiarygodności sprzedawców i producentów (zarówno automatyczna ekstrakcja z Web, portali społeczności, jak i obiektywna ocena na podstawie transakcji, np. Allegro) [M5] 6. Platforma udostępniania produktów cyfrowych z zachowaniem regulacji związanych z prawami autorskimi: dystrybucja muzyki, filmów, książek [M1, M4, M6]. 7. Kontrola bezpieczeństwa danych klientów poprzez monitorowanie ich dostępności w Internecie [M3]. 8. Reklama na żądanie [M1, M3]. 9. Żółte strony przedsiębiorców: semantyczny rejestr podmiotów, branż, produktów wraz z interfejsem wyszukiwania [M3, M6]. Jacek Kuciński, Kraków 17 stycznia 2008

28 Panel Tematyczny PT2.4 Priorytety 2
System informacji o nieruchomościach zasilany ze źródeł internetowych ze szczególnym uwzględnieniem wizualizacji na mapie: oferty biur, aukcje, notatki prasowe, serwisy społeczne. Potencjał wykorzystania: wsparcie klientów w wyborze lokalizacji, niższe ceny przez niwelację asymetrii informacji, większa mobilność pracowników, kataster Global Supply Chain Management obejmujący takie aspekty globalnego biznesu jak: rozliczenia i płatności (w tym cła i opłaty), gromadzenie informacji o uczestnikach rynku, poszukiwanie dostawców i klientów, itp. 12. m-Commerce and m-Business dla urządzeń mobilnych. 13. Product Customization. Efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw (Supply Chain produktu/ Management). Mass-customization. 14. Distance Learning / Web-Assisted Learning (usługi, tożsamość, wiarygodność) 15. Telecommuting for Knowledge Workers 16. Wykorzystanie tzw. głębokiego Internetu (ukrytego Internetu) w platformach integracyjnych i metasklepach 17. Nowe formy interakcji z klientami, wirtualne światy i ich wpływ na e-business 18. Rozwój technologii wykorzystujących wiele źródeł informacji do tworzenia skomasowanych raportów (tzw. mash-up) 19. Aspekty HCI usług w e-businessie (cechy, jakie powinny charakteryzować usługi, aby były one przystępne dla użytkowników końcowych, klasy użytkowników końcowych usług, etc.) 20. Kontrola jakości informacji o produktach: zgodność z rzeczywistością, spójność rekordów w różnych bazach, dotyczących tego samego produktu. Jacek Kuciński, Kraków 17 stycznia 2008

29 Jacek Kuciński, Kraków 17 stycznia 2008
Panel Pola Badawczego TECHNOLOGIE INFORMATYCZNER I TELEKOMUNIKACYJNE Kryteria oceny w ICT Kryteria oceny priorytetów KADROWE i INFRASTRUKTURALNE Istniejący potencjał naukowy niezbędny do realizacji priorytetu Podaż specjalistów potrzebnych do wdrażania, pielęgnacji priorytetu Stopień przygotowania absolwentów do badań, wdrażania, pielęgnacji priorytetu Brak konieczności zmian/dostosowania programów nauczania ICT Jeśli potrzebne zmiany, możliwość ich wprowadzenia przy danym potencjale kadrowym Istniejące zaplecze badawcze we wskazanym priorytecie KRYTERIA NAUKOWE Znaczenie wskazanego priorytetu (podpriorytetu) dla rozwoju nowych technologii Znaczenie wskazanego priorytetu (podpriorytetu) dla rozwoju podstaw ICT Wykorzystanie nowoczesnych, ostatnio uzyskanych wyników badań naukowych Potrzeba nowych badań naukowych, innowacyjność badań na tle badań światowych Powiązanie z priorytetami UE - FP7, Foresight w innych krajach Realność uzyskania oczekiwanych rezultatów KRYTERIA SPOŁECZNE Prawdopodobieństwo zaspokojenia określonych potrzeb społeczeństwa informacyjnego Zasięg społeczny priorytetu (podpriorytetu) - wielkość tej części społeczeństwa, którą obejmą skutki wdrożenia priorytetu (podpriorytetu) Czy wychodzi naprzeciw aktualnym oczekiwaniom społeczeństwa związanym z rolą nauki Czy wyprzedza oczekiwania społeczeństwa związane z rolą nauki Nie wymaga przygotowania społeczeństwa do zaakceptowania wdrożenia priorytetu (podpriorytetu) Możliwość tworzenia nowych miejsc pracy WPŁYW NA JAKOŚĆ ŻYCIA Czy będzie miał wpływ na podwyższanie standardów i komfortu życia w Polsce Czy będzie miał wpływ na podniesienie stopnia bezpieczeństwa kraju, społeczeństwa, obywatela Nie będzie miał negatywnego wpływu na relacje człowiek - jego otoczenie, na kulturę, w tym na prawo do prywatności i poufności KRYTERIA GOSPODARCZE Korzyści ekonomiczne dla budżetu państwa Korzystny wpływ na inne działy gospodarki Czy dane przedsięwzięcie reprezentuje odpowiedni stopień nowoczesności i konkurencyjności Potencjał innowacyjny dla zastosowań praktycznych (innych niż rozwój nowych technologii) Łatwość transferu wyników badań do praktyki MOŻLIWOŚĆ WDROŻENIA I SFINANSOWANIA Możliwość współfinansowania badań przez polski przemysł Możliwości realizacyjne/wykonawcze w kraju Obecna, stabilna wielkość rynku zainteresowanego wdrożeniem Możliwość wzrostu zainteresowania wdrożeniem w przyszłości Brak zagrożenia konkurencją (np. tanią siłą roboczą na rynkach wschodnich) Przewidywane zainteresowanie MŚP podjęciem produkcji i upowszechnianiem rezultatów Przewidywane zainteresowanie dużych przedsiębiorstw podjęciem produkcji i upowszechnianiem rezultatów Efektywność kosztowa z uwzględnieniem analizy porównawczej z innymi priorytetami danego makrotematu Celowość poniesienia niezbędnych nakładów i inwestycji w ramach danego makrotematu i z uwzględnieniem społecznego zapotrzebowania na wdrożenie priorytetu (podpriorytetu) Jacek Kuciński, Kraków 17 stycznia 2008

30 Panel Tematyczny PT2.4_2 Tezy do badania delphi_1
Teza 1: Metamodele stworzone przez państwo dla sfery e-biznesu będą wspierały jego samoregulację Teza 2: Inicjatywy podejmowane przez aktywne społeczeństwo zastąpią dotychczasowe formy organizacji życia gospodarczego i społecznego w dziedzinie e-biznesu Teza .3: Zintegrowana i wiarygodna informacja udostępniana z wykorzystaniem technologii semantycznych stanie się podstawą podejmowania decyzji przez podmioty e-biznesu w warunkach ciągłego redefiniowania ról uczestników wymiany rynkowej 1. Realizacja tezy będzie wynikała z (zaznacz 3 najważniejsze kwestie): -postępującego rozwoju technologicznego -globalizacji i dynamicznego rozwoju e-biznesu -wzrostu potrzeb w zakresie informacji o produktach i usługach oferowanych przy użyciu technologii informacyjnych -rozwoju technologii semantycznych Jacek Kuciński, Kraków 17 stycznia 2008

31 Panel Tematyczny PT2.4 Tezy do badania delphi_2
-rozwoju technik integracji informacji i danych z głębokiego Internetu -powstania brokerów informacyjnych integrujących dane o produktach i usługach pochodzące z wielu źródeł -popularyzacji mechanizmów uwierzytelniania uczestników wymiany rynkowej 2. Realizacja tezy będzie wymagała (zaznacz 2 najważniejsze kwestie): -badań podstawowych -prac badawczo-rozwojowych w zakresie: Oceny wiarygodności informacji Integracji i ekstrakcji informacji Metod semantycznej reprezentacji informacji -współpracy e-biznesu z biznesem tradycyjnym 3. Realizacja tezy spowoduje (zaznacz nie więcej niż 3 najważniejsze Twoim zdaniem kwestie): --zmniejszenie kosztów transakcji dla konsumenta -wzrost zadowolenia konsumentów -zwiększenie ryzyka wykorzystania danych o kliencie w celu nakłonienia go do dokonania transakcji Jacek Kuciński, Kraków 17 stycznia 2008

32 Panel Tematyczny PT2.4 Tezy do badania delphi_2
zwiększenie ryzyka wystąpienia nadużyć zmniejszenie asymetrii informacyjnej 4. Inne oczekiwane efekty (zaznacz 2 najważniejsze kwestie): demokratyzacja dostępu do informacji rynkowej racjonalizacja decyzji uczestników wymiany rynkowej bardziej świadoma konsumpcja 5. Bariery (zaznacz nie więcej niż 4 najważniejsze kwestie): edukacja/kwalifikacje możliwości techniczne akceptacja społeczna obawy społeczne przed nadużyciami regulacje prawne rachunek ekonomiczny brak finansowania subiektywizm postrzegania wiarygodności informacji Jacek Kuciński, Kraków 17 stycznia 2008

33 Panel Tematyczny PT3.5_1 „Społeczeństwo obywatelskie” Kierownik PT: prof. Andrzej Rychard Makrotematy System edukacyjny Sytuacja międzynarodowa Komunikacja społeczna Jakość III sektora Uwarunkowania struktury społecznej Świadomość Jacek Kuciński, Kraków 17 stycznia 2008

34 Panel Tematyczny PT3.5 Priorytety 1
Aktywność społeczności lokalnych (w tym jakość samorządu terytorialnego) a kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego Skutki protestów obywatelskich i nieuczestnictwa dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego Stopień inkluzyjności vs ekskluzywności struktur społecznych a szanse społeczeństwa obywatelskiego Charakter przyszłych konfliktów społecznych (gra o sumie stałej vs zmiennej) – spostrzeganie, zachowania, konsekwencje dla społeczeństwa obywatelskiego Dobro publiczne a interesy grupowe (ewolucja świadomości, jej uwarunkowania i konsekwencje) Stosunek do inności – spostrzeganie inności jako bogactwa i szansy czy zagrożenia Ewolucja wzoru wykształcenia (technokratyczno-instrumentalne vs odwołujące się do wartości, kształtujące postawy) – jakie są uwarunkowania i prawdopodobny kierunek ewolucji Jacek Kuciński, Kraków 17 stycznia 2008

35 Panel Tematyczny PT3.5 Priorytety 2
Ranga prawa (czy będzie stabilne? Czy będzie „ponad” polityką? Czy będzie społecznie zakorzenione?) Monitorowanie zmiany instytucjonalnej (prawo, instytucje państwa i samorządów, wpływ UE) Zakres i sprawność działania państwa i instytucji społecznych a siła społeczeństwa obywatelskiego Rynek jako szansa i ograniczenia społeczeństwa obywatelskiego Monitoring dyskursu publicznego pod kątem wpływu na społeczeństwo obywatelskie i proces demokratyczny Społeczeństwo informacyjne a społeczeństwo obywatelskie Przemiany III sektora (rozwój, jakość, relacje z innymi instytucjami, patologie) i ich wpływ na kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego Procesy samoregulacji prawnej Jacek Kuciński, Kraków 17 stycznia 2008

36 Panel Tematyczny PT3.5 Tezy do badania delphi
Dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce większym zagrożeniem jest obywatelskie nieuczestnictwo niż nieobywatelskie uczestnictwo Wyjaśnienie: To, że Polacy słabo uczestniczą w życiu publicznym jest potencjalnie groźniejsze dla społeczeństwa obywatelskiego niż różne ruchy radykalne, antysystemowe, o charakterze nieobywatelskim lub wręcz antyobywatelskim. W ciągu najbliższych kilku lat w Polsce będzie stopniowo rosło uczestnictwo obywatelskie. Wyjaśnienie: Wzrost ten spowodowany będzie następującymi czynnikami: (1)niski poziom startu skutkuje relatywną łatwością jego polepszenia, (2)ostatnie dwa lata w polskiej polityce doprowadziły do pewnego wzrostu obywatelskiej świadomości, (3)rozwój gospodarki rynkowej sprzyja zaangażowaniu obywatelskiemu, (4)przynależność do UE zwiększa presję na pro-obywatelskie rozwiązania instytucjonalne, (5)następować będzie ciągły rozwój trzeciego sektora. To, czy instytucje państwa wzmacniają społeczeństwo obywatelskie, czy też nie, zależy od aktualnych interesów grup rządzących. Wyjaśnienie: oznacza to, że słabe są mechanizmy krępujące dyskrecjonalną swobodę elit rządzących. Jest tak, gdyż słabe są ograniczenia instytucjonalne (chwiejność norm i procedur) oraz kulturowe (słabe tradycje obywatelskości). Jacek Kuciński, Kraków 17 stycznia 2008

37 „Jakość życia” Kierownik PT: prof. Janusz Czapiński
Panel Tematyczny PT1.1 „Jakość życia” Kierownik PT: prof. Janusz Czapiński Makrotematy Dobrostan materialny, fizyczny (zdrowie), społeczny i psychologiczny Środowisko naturalne i sztuczne a jakość życia Demograficzne uwarunkowania jakości życia Kapitał społeczny i integracja społeczna Jakość życia związana ze zdrowiem i procesem starzenia się Jacek Kuciński, Kraków 17 stycznia 2008

38 Jacek Kuciński, Kraków 17 stycznia 2008
Panel Tematyczny PT1.2 „ Źródła i wykorzystywanie zasobów energetycznych” Kierownik PT: dr inż. Marek Ściążko Makrotematy Dostępność zasobów energii dla produkcji elektryczności, ciepła i chłodu w Polsce 2. Ekologiczne uwarunkowania rozwoju energetyki Kierunki rozwoju technologicznego w zaspakajaniu potrzeb społeczno – gospodarczych 4. Efektywność użytkowania energii 5. Kadry niezbędne dla energetyki Jacek Kuciński, Kraków 17 stycznia 2008

39 Jacek Kuciński, Kraków 17 stycznia 2008
Panel Tematyczny PT1.3 Technologie na rzecz ochrony środowiska” Kierownik PT: dr hab. inż. Jan Skowronek Makrotematy Ochrona wód Ochrona powietrza i zapobieganie zmianom klimatycznym Ochrona gleb Gospodarka odpadami Elementy zarządzania środowiskiem (identyfikacja zagrożeń środowiska, monitoring, modelowanie, analiza ryzyka, analizy wpływu na środowisko) 6. Czyste technologie Jacek Kuciński, Kraków 17 stycznia 2008

40 „Kluczowe problemy ekologiczne” Kierownik PT: prof. Barbara Gworek
Panel Tematyczny PT1.4 „Kluczowe problemy ekologiczne” Kierownik PT: prof. Barbara Gworek Makrotematy Środowiskowe Uwarunkowania Rozwoju i Zarządzanie Środowiskiem Ochrona Bio i Georóżnorodności Kształtowanie i Ochrona Struktur Krajobrazowych Adaptacja do Zmian Klimatycznych i Środowiskowych Technologie Odnowy i Ochrony Środowiska Jacek Kuciński, Kraków 17 stycznia 2008

41 Panel Tematyczny PT1.5 „Zasoby naturalne” Kierownik PT: prof. Józef Dubiński Makrotematy Dostępność zasobów energii dla produkcji elektryczności, ciepła i chłodu w Polsce 2. Ekologiczne uwarunkowania rozwoju energetyki Kierunki rozwoju technologicznego w zaspakajaniu potrzeb społeczno – gospodarczych 4. Efektywność użytkowania energii 5. Kadry niezbędne dla energetyki Jacek Kuciński, Kraków 17 stycznia 2008

42 Panel Tematyczny PT1.6 „Nowe materiały i technologie” Kierownik PT: prof. Piotr Kula Makrotematy Biomateriały Materiały dla elektroniki Wysoko przetworzone materiały funkcjonalne: izotropowe, gradientowe, cienkowarstwowe Materiały i technologie przyjazne środowisku Urządzenia technologiczne dla technologii materiałowych Wysoko przetworzone materiały konstrukcyjne Jacek Kuciński, Kraków 17 stycznia 2008

43 Panel Tematyczny PT1.7 „Transport” Kierownik PT: prof. dr hab. Jan Burnewicz Makrotematy Innowacyjność w budowie i eksploatacji środków transportu Tworzenie nowoczesnej infrastruktury transportowej Konkurencyjność systemów transportu i logistyki Organizacja i zarządzanie transportem i logistyką Inteligentne systemy transportowe i logistyczne Jacek Kuciński, Kraków 17 stycznia 2008

44 Jacek Kuciński, Kraków 17 stycznia 2008
Panel Tematyczny PT1.8 „Integracja polityki ekologicznej z politykami sektorowymi” Kierownik PT: prof. Bogusław Fiedor Makrotematy Sprawny i efektywny transport ludzi i towarów w sposób bezpieczny dla środowiska Wzrost dobrobytu ludności na obszarach wiejskich poprzez ekologizację rozwoju wsi i rolnictwa Ekologicznie bezpieczne wytwarzanie i wykorzystanie energii Efektywne zaopatrzenie gospodarki i ludności w wodę dobrej jakości Ekologicznie bezpieczne i efektywne postępowanie z odpadami Jacek Kuciński, Kraków 17 stycznia 2008

45 Panel Tematyczny PT1.9 „Polityka produktowa” „ Kierownik PT: prof. dr hab. Zofia Wysokińska Makrotematy Cykl życia produktu Społeczna odpowiedzialność biznesu Standaryzacja i certyfikacja Problematyka zarządcza Rozwiązania instytucjonalne Poparcie społeczne Jacek Kuciński, Kraków 17 stycznia 2008

46 Jacek Kuciński, Kraków 17 stycznia 2008
Panel Tematyczny PT1.10 „Zrównoważony rozwój regionów i obszarów” Kierownik PT: prof. Grzegorz Gorzelak Makrotematy Innowacyjny potencjał polskich regionów: nauka - przedsiębiorczość-władza publiczna. Regionalne i krajowe systemy innowacji. Krajowe i międzynarodowe sieci współpracy nauki polskiej. Przestrzenne (w tym międzynarodowe) powiązania przedsiębiorstw – więzi kooperacyjne, współpraca badawcza, przepływy towarów, kapitałów, technologii, pracowników. Czynniki rozwoju regionów – analizy statystyczne, ekonometryczne modele rozwoju regionalnego, procesy konwergencji i dywergencji, ocena skutków prowadzonych polityk. Przekształcenia systemu osadniczego, ze szczególnym uwzględnieniem metropolizacji polskiej przestrzeni, relacji miasto-wieś i procesów suburbanizacji. Rola polskich ośrodków metropolitalnych w europejskiej sieci metropolii. Migracje krajowe i zagraniczne – badania napływu i odpływu migracyjnego w skali regionalnej, miasto-wieś (w tym obszary podmiejskie), kraj-zagranica (także napływ obcokrajowców). Tożsamość regionalna i lokalna, terytorialne więzi społeczne, kultura ludowa, kulturowe uwarunkowania rozwoju regionów. Regionalne zróżnicowania zachowań wyborczych, postaw i wartości społecznych (w tym elit władzy). Wykorzystane środków zewnętrznych a dynamika rozwoju regionalnego i lokalnego. Rola środków i programów UE w rozwoju regionalnym. Zmiany w stanie środowiska naturalnego - emisja i emisja zanieczyszczeń, technologiczne i ekonomiczne uwarunkowania emisji. Jacek Kuciński, Kraków 17 stycznia 2008

47 Panel Tematyczny PT2.1 „Dostęp do Informacji” Kierownik PT: prof. Adam Grzech Makrotematy 1. Modelowanie, analiza i synteza systemów informacyjnych 2. Zarządzanie i udostępnianie treści multimedialnych 3. Spersonalizowany dostęp do informacji 4. Systemy dialogowe i tłumaczeniowe 5. Interfejs człowiek – maszyna (maszyna – maszyna) 6. Personalne systemy komputerowe (personalne sieci komputerowe, osobiste sieci komputerowe, „asystent życiowy” 7. Systemy teleprezencji i teleoperacji 8. Modelowanie i analiza społeczności sieciowych 9. Analiza i synteza rozproszonych systemów informacyjnych Jacek Kuciński, Kraków 17 stycznia 2008

48 Panel Tematyczny PT2.2 „ICT a społeczeństwo” Kierownik PT: prof. Olgierd Hryniewicz Makrotematy „e-Government” e-Health Infrastruktura a środowisko Informatyczne platformy domowe e-Security Jacek Kuciński, Kraków 17 stycznia 2008

49 Panel Tematyczny PT2.3 „ICT a edukacja ” Kierownik PT: prof. Maciej Sysło Makrotematy 1. Proces kształcenia 2. Organizacja, prawo, biznes i finansowanie 3. Aspekt społeczny 4. Technologie 5. Proces kształcenia 6. Organizacja, prawo, biznes i finansowanie 7. Zasoby 8. Spersonalizowane kształcenie ustawiczne Jacek Kuciński, Kraków 17 stycznia 2008

50 Panel Tematyczny PT2.4 „e-biznes ” Kierownik PT: prof. Witold Abramowicz Makrotematy Modele biznesowe Rozwój technologii Meta-informacje o rynku Produkty Usługi Tożsamość Wiarygodność Jacek Kuciński, Kraków 17 stycznia 2008

51 Panel Tematyczny PT2.5 „Nowe media” Kierownik PT: Tadeusz Kulisiewicz
Makrotematy Techniki dostarczania treści Dostawcy i twórcy nowych mediów Regulacje nowych mediów i komunikacji konwergentnej Odbiór i odbiorcy nowych mediów Jacek Kuciński, Kraków 17 stycznia 2008

52 Jacek Kuciński, Kraków 17 stycznia 2008
Kryteria oceny priorytetów Panel Pola Badawczego BEZPIECZEŃSTWO Kryteria społeczne wpływ na jakość życia, wpływ na stan zdrowia obywateli, wpływ na społeczną akceptację zasad demokracji, wpływ na społeczną akceptację zasad gospodarki rynkowej, wpływ na aktywność społeczną obywateli, wpływ na aktywność ekonomiczną obywateli, zasięg społeczny oddziaływania, znaczenie dla poczucia bezpieczeństwa, znaczenie dla rozwoju kultury, wpływ na prywatność i poufność, poziom akceptacji społecznej. Kryteria ekonomiczne wpływ na wzrost PKB, wpływ na strukturę PKB, wpływ na tworzenie nowych miejsc pracy, wpływ na atrakcyjność inwestycyjną kraju, wpływ na tempo modernizacji gospodarki narodowej, wpływ na wzrost wydajności czynników produkcji, wpływ na konkurencyjność gospodarki, wpływ na rozmiary rynku, ogólnogospodarcze koszty realizacji priorytetu, efekty dla budżetu państwa, znaczenie dla pozycji strategicznej kraju, znaczenie dla pozycji kraju w Unii Europejskiej. Kryteria naukowo-badawcze wykorzystanie i rozwój potencjału naukowo-badawczego, wpływ na rozwój gospodarki opartej na wiedzy, wpływ na związki pomiędzy nauką i gospodarką (wzrost popytu na wyniki badań), wpływ na ogólny poziom technologiczny kraju (zmniejszenie luki w stosunku do krajów wiodących), wykorzystanie istniejącego potencjału kadrowego nauki, wpływ na rozwój potencjału kadrowego nauki, zgodność priorytetu z priorytetami rozwoju nauki w Polsce, zgodność priorytetu z tematyką strategicznych wieloletnich programów europejskich. Kryteria środowiskowe wpływ na wykorzystanie surowców, materiałów, energii, możliwość wykorzystania odnawialnych źródeł energii, potencjalny niekorzystny wpływ na środowisko. Jacek Kuciński, Kraków 17 stycznia 2008

53 Panel Tematyczny PT3.1 Bezpieczeństwo ekonomiczne” Kierownik PT: prof. Marzanna Weresa Makrotematy Zmiany układu sił w gospodarce światowej Rozwój i wykorzystanie kapitału ludzkiego Luka technologiczna Polska w Unii Europejskiej Dostępność i wykorzystanie surowców mineralnych ze szczególnym uwzględnieniem surowców energetycznych System finansowy w Polsce Zmiany strukturalne w polskiej gospodarce (struktura sektorowa i własnościowa) Jacek Kuciński, Kraków 17 stycznia 2008

54 Panel Tematyczny PT3.2 „Bezpieczeństwo intelektualne” Kierownik PT: dr Maciej Grabowski Makrotematy Drenaż mózgów Dostęp do własności intelektualnych Standaryzacja systemu patentowego ochrona znaków patentowych polskich firm za granicą Prawa autorskie i ich podział Bezpieczeństwo wypowiedzi (pisarze) Jacek Kuciński, Kraków 17 stycznia 2008

55 Panel Tematyczny PT3.3 „Bezpieczeństwo socjalne” Kierownik PT: prof. Irena Kotowska Makrotematy 1. Możliwości pozyskiwania dochodów przez ludność (rynek pracy, system świadczeń społecznych, system pomocy społecznej. szara strefa, migracje) 2. Dostęp do usług edukacyjnych i ich jakość 3. Dostęp do usług zdrowotnych 4. Dostęp do usług opiekuńczych 5. Mieszkalnictwo 6. Kapitał społeczny Jacek Kuciński, Kraków 17 stycznia 2008

56 Jacek Kuciński, Kraków 17 stycznia 2008
Panel Tematyczny PT3.4 „Bezpieczeństwo Techniczno Technologiczne” Kierownik PT: prof. Czesław Cempel Makrotematy 1. Energetyka jądrowa 2. Dostawy energetyczne 3. Zagrożenia spowodowane bakiem dostępu do technologii 4. Zagrożenia spowodowane stosowaniem technologii 5. Wysoki stopień uzależnienia się od technologii Jacek Kuciński, Kraków 17 stycznia 2008

57 Panel Tematyczny PT3.5 „Społeczeństwo obywatelskie” Kierownik PT: prof. Andrzej Rychard Makrotematy System edukacyjny Sytuacja międzynarodowa Komunikacja społeczna Jakość III sektora Uwarunkowania struktury społecznej Świadomość Jacek Kuciński, Kraków 17 stycznia 2008

58 Mapa branżowych projektów foresight
MCK KSM MED RM WB PLM PEN WK DL ODL Jacek Kuciński, Kraków 17 stycznia 2008

59 Jacek Kuciński, Kraków 17 stycznia 2008
Projekty branżowe 1 Scenariusze rozwoju technologii nowoczesnych materiałów metalicznych, ceramicznych i kompozytowych (MCK) Ocena perspektyw i korzyści z wykorzystania technik satelitarnych i rozwoju technologii kosmicznych w Polsce (KSM) System monitorowania i scenariusze rozwoju technologii medycznych w Polsce (MED) Scenariusze rozwoju technologicznego przemysłu wydobywczego rud miedzi i surowców towarzyszących w Polsce (RM) Scenariusze rozwoju technologicznego przemysłu wydobycia i przetwórstwa węgla brunatnego (WB) Jacek Kuciński, Kraków 17 stycznia 2008

60 Jacek Kuciński, Kraków 17 stycznia 2008
Projekty branżowe 2 Foresight technologiczny w zakresie materiałów polimerowych (PLM) Scenariusze rozwoju technologicznego kompleksu paliwowo-energetycznego dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju (PEN) Scenariusze rozwoju technologicznego przemysłu wydobywczego węgla kamiennego (WK) Foresight technologiczny odlewnictwa polskiego (ODL) Kierunki rozwoju technologii materiałowych na potrzeby klastra lotniczego „Dolina Lotnicza” (DL) Jacek Kuciński, Kraków 17 stycznia 2008

61 Główne cele projektów branżowych
ocena stanu technologicznego określonej branży (analiza bilansu surowcowego i stanu dotychczas stosowanych metod wytwarzania) identyfikacja rozwiązań o największym potencjale rozwoju ocena innowacyjności określonych technologii rozpoznanie kluczowych technologii w aspekcie: strategicznego znaczenia dla rozwoju kraju zrównoważonego rozwoju Jacek Kuciński, Kraków 17 stycznia 2008

62 Mapa projektów regionalnych
Mazowiecki „Mazowia” Łódzki „LORIS” Dolnośląski Świętokrzyski Opolski Śląski Podkarpacki Małopolski Jacek Kuciński, Kraków 17 stycznia 2008

63 Główne cele projektów regionalnych
Opracowanie scenariuszy (prognoz) rozwoju technologii Identyfikacja (i ocena) kluczowych (wiodących, perspektywicznych) technologii (kierunków rozwoju technologii) Wyznaczenie priorytetowych kierunków rozwoju (gospodarczego) regionu Wyznaczenie priorytetów w dziedzinie B+R w regionie Wykorzystano prezentacje Krzysztof Borodako, UJ Warszawa, r. Jacek Kuciński, Kraków 17 stycznia 2008 63

64 Jacek Kuciński, Kraków 17 stycznia 2008
Obszary współpracy NPF - ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ POLSKI technologie na rzecz ochrony środowiska, zasoby naturalne, nowe materiały Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI Jakość życia, zasoby energetyczne, ekologia, transport, polityka ekologiczna, polityka produktowa, Z PROJEKTAMI REGIONALNYMI . NPF- TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE Dostęp do informacji, ICT a społeczeństwo, ICT a edukacja, e-Biznes, nowe media Z PROJEKTAMI REGIONALNYMI BIEZPIECZEŃSTWO Bezpieczeństwo ekonomiczne (zewnętrzne i wewnętrzne), intelektualne, socjalne oraz techniczno-technologiczne, rozwój społeczeństwa obywatelskiego Z PROJEKTAMI REGIONALNYMI Jacek Kuciński, Kraków 17 stycznia 2008

65 Jacek Kuciński, Kraków 17 stycznia 2008
Obszary harmonizacji Wewnątrz projektów makroekonomiczne czynniki kluczowe, drivery, osie scenariuszy W regionie projekty regionalne z elementami foresightów branżowych Na płaszczyźnie krajowej: Format prezentacji wyników Jacek Kuciński, Kraków 17 stycznia 2008

66 Jacek Kuciński, Kraków 17 stycznia 2008
Obszary wspólne wzajemna edukacja podmiotów realizujących i wdrażających projekty foresighty utworzenie wspólnej bazy danych czynników kluczowych promocja kultury myślenia perspektywicznego Jacek Kuciński, Kraków 17 stycznia 2008

67 Wartość dodana Umożliwienie włączenia się w sieć współpracy wszystkim pomiotom, jakie ewentualnie przystąpią do realizacji foresightów w kolejnych regionach, jak i foresightów branżowych. Wykreowanie foresightu na trwały element kultury społecznej Wykorzystano prezentacje Krystyny Czaplickiej-Kolarz Główny Instytut Górnictwa Jacek Kuciński, Kraków 17 stycznia 2008

68 Jacek Kuciński, Kraków 17 stycznia 2008
Dziękuję za uwagę! Jacek Kuciński, Kraków 17 stycznia 2008


Pobierz ppt "Jacek Kuciński Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN"

Podobne prezentacje


Reklamy Google