Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zakładanie własnej działalności gospodarczej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zakładanie własnej działalności gospodarczej"— Zapis prezentacji:

1 Zakładanie własnej działalności gospodarczej
Szkolenie finansowane ze środków Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich Beata Castańeda Trujillo Stowarzyszenie Kaczawskie Pielgrzymka, 3 października 2008 r.

2 Dlaczego warto rozpocząć własną działalność gospodarczą?
Jest to spowodowane koniecznością Muszę zdobyć środki na utrzymanie siebie i rodziny, a nie mogę znaleźć odpowiedniej pracy u kogoś. „Chcę być własnym szefem” Wolę pracować dla siebie, nawet jeśli oznacza to większy stres, dłuższe godziny pracy i niższe wynagrodzenie. C. Jest to okazja Dostrzegam pewną wyjątkową sytuację, którą mogę wykorzystać tylko w jeden sposób – prowadząc własną firmę.

3 PORTRET PRZEDSIĘBIORCY:
jest zainteresowany: pomysłem, usprawnieniem, konkretnym rezultatem, sprawdzeniem swoich możliwości, przygodą, posiada pewne predyspozycje, ma silną motywację, odznacza się pozytywnym nastawieniem, zazwyczaj już wcześniej zetknął się z przedsiębiorczością ambitny, odważny, pewny siebie, posiada zdolność przewodzenia i współpracy z innymi ludźmi. Cechy przedsiębiorcy ważne są zarówno dla tych, co chcą założyć własną firmę, jak i dla tych, którzy chcą być skuteczni w każdej pracy.

4 „Od intencji do interpretacji”
EFEKTYWNA KOMUNIKACJA „Od intencji do interpretacji” Komunikacja to stosowanie werbalnych i niewerbalnych zachowań w celu pozyskania i przekazania informacji. Celem komunikowania się jest wpłynięcie na zachowania i postawy odbiorcy. Komunikowanie niewerbalne- gestykulacja, mimika, dotyk, pozycja ciała, wygląd zewnętrzny, intonacja i natężenie głosu. 5XP – „patrz w oczy”, potakiwanie, postawa ciała, pauzowanie, przestrzeń. Komunikowanie werbalne- zasada 2XP – pytania, parafrazy.

5 Dziesięć przykazań aktywnej komunikacji:
Przestań mówić. Okazuj zainteresowanie. Nie przerywaj. Stawiaj się w sytuacji mówiącego. Słuchaj swej intuicji. Uważaj na twórcze bodźce. Zachęcaj. Sprawdzaj czy rozumiesz. Pytaj: „Co w tym jest dobre?”

6 Przepisy prawne regulujące prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce:
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U. 2004, nr 173, poz z późn. zm. ) Ustawa z , Kodeks spółek handlowych, Dziennik Ustaw 2000 r., nr 94, poz. 1037, tekst jednolity ze zmianami. Ustawa z o systemie ubezpieczeń społecznych, Dziennik Ustaw 1998, nr 137, poz. 887 ze zmianami. Ustawa z o podatku dochodowym od osób prawnych, Dziennik Ustaw 2000, nr 54, poz. 654, tekst jednolity ze zmianami. Ustawa z o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dziennik Ustaw 2000, nr 14, poz. 176, tekst jednolity ze zmianami. Ustawa z o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dziennik Ustaw 2004, nr 99, poz Ustawa z , Kodeks Pracy, Dziennik Ustaw 1998r., nr 21, poz. 94, tekst jednolity ze zmianami.

7 Przedsiębiorcą w rozumieniu Ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, nie będąca osobą prawną, której oddzielna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Mikroprzedsiębiorca jest ten przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro (art. 104, pkt 1 i 2). Mały przedsiębiorca może zatrudniać średniorocznie nie więcej niż 50 pracowników, a średni – nie więcej niż 250.

8 Formy działalności gospodarczej:
Działalność indywidualna osób fizycznych prowadzona jest pod własnym nazwiskiem i na własny rachunek, zawsze jednoosobowo, a majątek firmy jest jednocześnie majątkiem właściciela. W ramach działalności indywidualnej istnieje możliwość współdziałania w firmie osób spokrewnionych z właścicielem (żona, dzieci, rodzeństwo itp.) w charakterze osób współpracujących, które otrzymują (lub nie) za swoją pracę wynagrodzenia, a utrzymują się z dochodu właściciela firmy. Właściciel firmy za zobowiązania zaciągnięte w jej imieniu odpowiada całym swoim majątkiem. (2) Spółka cywilna (podstawa prawna – Kodeks Cywilny) charakteryzuje się brakiem osobowości prawnej, a celem jej działalności jest osiąganie wspólnego celu gospodarczego. Podstawą działania jest pisemna umowa między minimum 2 wspólnikami. Spółkę może reprezentować każdy ze wspólników, a odpowiedzialność za jej zobowiązania ponoszą solidarnie, wszyscy wspólnicy, całym swoim majątkiem. Każdy wspólnik indywidualnie jest opodatkowany podatkiem dochodowym. Rejestracji spółki cywilnej dokonuje się w urzędzie gminy; każdy wspólnik rejestruje się osobno, w urzędzie tej gminy, w której jest zameldowany.

9 (3) Spółka jawna (podstawa prawna – Kodeks Handlowy) jest spółką osobową, która prowadzi działalność pod własną firmą. Umowa spółki musi być sporządzona na piśmie pod rygorem nieważności. Każdy wspólnik ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki. Majątek spółki stanowi wszelkie mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia. Każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania solidarnie całym swoim majątkiem. (4) Spółka partnerska to szczególny typ spółki osobowej. Partnerzy odpowiadają za jej zobowiązania, mogą jednak zwolnić się z odpowiedzialności, jeśli powstały one na skutek zawodowej działalności ich wspólników. W spółce partnerskiej partner nie odpowiada za te zobowiązania spółki, które powstały w związku z zawodową działalnością innych partnerów, albo podległych im pracowników. (5) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (podstawa prawna – Kodeks Handlowy) ma osobowość prawną i może podejmować wszelki cel gospodarczy. Podstawą działania jest notarialna umowa spółki lub akt założycielski (spółka jednoosobowa). Spółka wymaga rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wielkość minimalna kapitału to zł). Spółkę reprezentują zarząd i prokurent. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki ponosi spółka do wysokości swego kapitału. (6) Spółka akcyjna (podstawa prawna – Kodeks Handlowy) ma osobowość prawną i może podejmować każdą działalność prawnie dozwoloną. Podstawą działania jest statut spółki w formie aktu notarialnego. Spółka wymaga rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Minimalna wielkość kapitału to zł (1 akcja 1 zł). Spółkę reprezentują zarząd i prokurent. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki ponosi spółka do wysokości swego kapitału zakładowego.

10 Koncesje, licencje, zezwolenia
Niektóre rodzaje działalności gospodarczej wymagają uzyskania koncesji, czyli specjalnego zezwolenia na prowadzenie tego rodzaju działalności. Do działalności koncesjonowanych należą: 1) poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych; 2) wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym; 3) wytwarzanie, przetwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, dystrybucja i obrót paliwami i energią; 4) ochrona osób i mienia; 5) przewozy lotnicze; 6) budowa i eksploatacja, albo wyłącznie eksploatacja, autostrad płatnych oraz dróg ekspresowych, do których stosuje się przepisy o autostradach płatnych; 7) rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych.

11 Zezwoleń udzielają organy administracji publicznej różnych szczebli a należą do nich miedzy innymi:
I. Działalność produkcyjna: produkcja i wprowadzanie do obrotu nowej żywności i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia oraz wprowadzanie do obrotu innych środków spożywczych produkcja i obrót środkami żywienia zwierząt produkcja i obrót wyrobami medycznymi i produktami leczniczymi produkcja i obrót środkami odurzającymi, psychotropowymi oraz uprawa maku i konopi produkcja i obrót środkami ochrony roślin produkcja i obrót materiałem szkółkarskim i nasionami siewnymi produkcja i obrót nasieniem dla rozrodu zwierząt gospodarskich produkcja i obrót z zagranicą substancjami i materiałami zubażającymi warstwę ozonową produkcja i obrót organizmami zmodyfikowanymi genetyczne a także wywóz i tranzyt produktów zmodyfikowanych genetycznie produkcja i obrót wyrobami spirytusowymi i tytoniowymi produkcja i obrót wyrobami winiarskimi rybołówstwo morskie produkcja tablic rejestracyjnych pojazdów

12 II. Działalność handlowa:
hurtowa i detaliczna sprzedaż alkoholi obrót zwierzyną żywą i półtuszami oraz sprzedaż imprez turystycznych obejmujących polowania handel nawozami obrót towarami o znaczeniu strategicznym prowadzenie składu celnego prowadzenie przedsiębiorstwa składowego prowadzenie giełdy towarowej oraz działalność maklerska na giełdzie towarowej prowadzenie działalności ubezpieczeniowej III. Działalność transportowa i telekomunikacyjna: budowa i zarządzanie lotniskiem wykonywanie międzynarodowych lotów przez obcego przewoźnika przewóz osób i rzeczy transportem samochodowym usługi telekomunikacyjne oraz używanie urządzeń radiokomunikacyjnych działalność pocztowa organizacja imprez turystycznych i pośrednictwo w zawieraniu umów na świadczenie usług turystycznych

13 IV. Działalność edukacyjna:
prowadzenie szkoły i placówki publicznej przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego założenie i prowadzenie uczelni niepaństwowej założenie i prowadzenie niepaństwowej szkoły zawodowej nauka jazdy i szkolenia kierowców oraz badania psychofizyczne kierowców działalność w zakresie sportu profesjonalnego V. Usługi finansowe: prowadzenie działalności ubezpieczeniowej wykonywanie czynności agenta ubezpieczeniowego działalność w zakresie obrotu publicznego papierami wartościowymi utworzenie i prowadzenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych i funduszu inwestycyjnego utworzenie i prowadzenie towarzystwa emerytalnego i funduszu emerytalnego utworzenie i prowadzenie działalności przez bank niepaństwowy prowadzenie działalności kantorowe

14 VI. Inne rodzaje działalności gospodarczej:
prowadzenie działalności polegającej na usuwaniu, wykorzystywaniu i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych prowadzenie działalności polegającej na usuwaniu, wykorzystywaniu i unieszkodliwianiu odpadów innych niż komunalne zbiorowe zaopatrywanie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków działalność związana z wykorzystywaniem energii atomowej świadczenie usług detektywistycznych prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych, urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych oraz gier na automatach organizowanie wyścigów konnych. Zwykle decyzja organu zezwalającego na prowadzenie takich form działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością spełniania przez przedsiębiorcę dodatkowych wymogów. Najczęściej są to dokumenty i świadectwa potwierdzające posiadanie szczególnych kwalifikacji i umiejętności oraz doświadczenia (np. staż pracy w zawodzie). Wydanie zezwolenia oraz promesy zezwolenia wiąże się z wydatkiem na opłatę skarbową w wysokości określonej w ustawie o opłacie skarbowej lub w wysokości określonej w odrębnych ustawach.

15 Etapy rejestracji działalności gospodarczej:
Urząd Gminy - dokonanie wpisu do rejestru działalności gospodarczej, Urząd Statystyczny - nadanie numeru REGON, Wyrobienie pieczęci firmy, Bank – założenie rachunku bankowego ZUS – rejestracja firmy Nadanie/uzupełnienie numeru NIP PIP gdy zatrudniamy pracowników Sanepid

16 Źródła finansowania działalności gospodarczej:
Środki własne Kredyt: komercyjny, preferencyjny np.: Pierwszy Biznes w BGK (osoby bezrobotne do 25 lat, 40 tys. zł., okres kredytowania 36 miesięcy, oprocentowanie 4.5%, prowizja 1% ) Europejski Fundusz Rozwoju Polskiej Wsi ( max zł, okres kredytowania 5 lat, oprocentowanie od 4,8% do 8,34%) Pożyczka – fundusze pożyczkowe m.in.. Dolnośląski Regionalny Fundusz Pożyczkowy - ARR „ARLEG” w Legnicy (max zł, okres spłaty pożyczki 36 miesięcy, oprocentowanie 6,42%, prowizja 3%) Dotacje unijne EFS – Agencje Rozwoju Regionalnego, Urzędy Pracy Dotacje unijne PROW : Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

17 Formy opodatkowania działalności gospodarczej:
1. Ryczałt ewidencjonowany - istotą tej formy opodatkowania jest opłacanie ryczałtu od przychodów zaewidencjonowanych w prowadzonej w tym celu ewidencji przychodów. Ryczałt ewidencjonowany opłaca się według stawek: 20%, 17%, 8,5%, 5,5%, 3,0% w zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. „Ryczałtowcy” mają obowiązek złożyć do dnia 31 stycznia następnego roku podatkowego zeznanie podatkowe za rok poprzedni na druku PIT-28. 2. Karta podatkowa - podatnicy prowadzący działalność opodatkowaną w formie karty podatkowej są zwolnieni od obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej ustalana jest w drodze decyzji naczelnika urzędu skarbowego odrębnie za każdy rok podatkowy.

18 3) Podatkowa księga przychodów i rozchodów (księga podatkowa)
Księgę podatkową powinny prowadzić osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, które wykonują działalność gospodarczą. Księgę należy prowadzić w sposób zapewniający ustalenie dochodu albo straty, podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, a także uwzględniać w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje niezbędne do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych. Podatek płacony jest wg zasad ogólnych przy zastosowaniu progresywnej skali podatkowej – PIT -5 lub jako podatek liniowy w wysokości 19% niezależnie od uzyskanych dochodów – PIT – 5L. 4) Księgi handlowe, czyli pełna rachunkowość dotyczy dużych podmiotów. W tym przypadku będą to osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej euro, tj zł w 2008 r.

19 Samodzielni przedsiębiorcy uruchamiający działalności gospodarczą są zobowiązani
do 7 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej, która jest tutaj rozumiana jako rejestracja w urzędzie skarbowym, do dokonania rejestracji w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. W tym celu należy wypełnić trzy formularze: • ZUS ZFA - zgłoszenie danych płatnika składek - osoby fizycznej, • ZUS ZZA - zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego, • ZUS ZUA - zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego, oraz w razie potrzeby następujące załączniki: • ZUS ZBA – informacja o numerach rachunków bankowych, • ZUS ZAA – adresy prowadzenia działalności gospodarczej. Natomiast przy zatrudniania pracowników (do 7 dni od rozpoczęcia zatrudnienia) pracodawca zobowiązany jest do przesłania do ZUS dwóch dokumentów rejestracyjnych: • ZUS ZUA - zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego.

20 W okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej za podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne przyjmuje się zadeklarowaną kwotę, nie niższą jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia, tj. 337,80 zł. (30% x zł). Podana zasada ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nie ma jednak zastosowania do osób, które: • już prowadzą działalność lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność, • wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

21 Składki na ubezpieczenie społeczne:
ubezpieczenie emerytalne 65,94 zł (tj. 19,52 proc.) ubezpieczenie rentowe 20,27 zł (tj. 6 proc.); ubezpieczenie chorobowe 8,28 zł (tj. 2,45 proc.); ubezpieczenie wypadkowe – 6,08 zł (tj. 1,80 proc.) W sumie ubezpieczenie społeczne – 100,57 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne w pełnym wymiarze, dla których podstawą wymiaru składek stanowi kwota nie niższa niż 1770,82 zł (60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w II kw r. tj. 2951,36 zł) wynosi: ubezpieczenie emerytalne -345,66 zł ubezpieczenie rentowe -106,25 zł ubezpieczenie chorobowe- 43,39 zł Ubezpieczenie wypadkowe – 31,87 zł W sumie ubezpieczenie społeczne – 527,17 zł

22 Składki na ubezpieczenie zdrowotne:
Podstawa opodatkowania nie podlega obniżeniu i wynosi tyle ile pozostali przedsiębiorcy ; tj.  za maj 2008 r. podstawa wynosiła – 2328,80 zł, a składka odprowadzana do ZUS wynosi 209,59 zł (tj. 9 proc.) Podstawa zdrowotnego zmienia się co 3 miesiące i jest uzależniona od  przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z poprzedniego kwartału, włącznie z wypłatami z zysku. UWAGA! Odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne jest obowiązkowe tylko z jednego rodzaju przychodu, z pozostałych z kolei jest dobrowolne. Oznacza to, iż przedsiębiorca prowadzący własną działalność gospodarczy, który jednocześnie pracuje w ramach stosunku pracy nie musi odprowadzać od siebie składek na ubezpieczenie społeczne. Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest natomiast odprowadzana od każdego rodzaju uzyskiwanego przychodu. W niektórych wypadkach sytuacja taka wydaje się być paradoksalna, gdyż składka na ubezpieczenie zdrowotne może przewyższać dochód uzyskany z danego rodzaju działalności gospodarczej.

23 Opodatkowanie działalności gospodarczej prowadzonej przez rolnika.
Rolnik lub domownik rozpoczynający działalność gospodarczą może nadal podlegać ubezpieczeniu KRUS, jeśli: podlegał temu ubezpieczeniu w pełnym zakresie przez co namniej 3 lata i nadal prowadzi działalność rolniczą, złoży w KRUS oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej (jeśli była prowadzona) nie przekracza kwoty, która co roku podawana jest do publicznej wiadomości. Składka KRUS za rolnika lub domownika , który jednocześnie prowadzi działalność gospodarczą jest należna w podwójnej wysokości..

24 Podatek od towarów i usług (VAT od ang
Podatek od towarów i usług (VAT od ang. - Value Added Tax - podatek od wartości dodanej) : jest podatkiem pośrednim, obciążającym w ostatecznym rachunku konsumenta finalnego. Z założenia podatek VAT miał być neutralny dla przedsiębiorców. Podatek VAT jest wliczony w cenę towaru lub usługi przez sprzedawcę, który jest opodatkowany podatkiem VAT. Podatek VAT jest płacony przez przedsiębiorców od uzyskanego obrotu (sprzedaży). Podatek VAT został wprowadzony w Polsce ustawą z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Od 1 maja 2004 r. reguluje go jednak ustawa z dnia 11 marca o podatku od towarów i usług. Zmiana ustawy regulującej podatek VAT była konieczna ze względu na przystąpienie Polski do Unii Europejskiej.

25 Drobni przedsiębiorcy, którzy spełniają kryteria bycia podatnikiem VAT, podlegają szczególnym regulacjom zawartym w ustawie o VAT. Ze względu na niski poziom obrotów osiąganych z tytułu wykonywania czynności opodatkowanych mogą uzyskać status tzw. małego podatnika VAT, pozwalający na podmiotowe zwolnienie od podatku. Dotyczy to jednakże wyłącznie podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 50 tys. zł, z wyłączeniem pewnych typów działalności do których zalicza się m.in. doradztwo.

26 Zakres przedmiotowy i miejsce świadczenia czynności objętych podatkiem VAT.
Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów, import towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Co do zasady podstawą opodatkowania jest obrót. Przez obrót rozumie się kwotę należną z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku, a kwota należnego podatku obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy.

27 Podstawową stawką jest stawka 22%, dla niektórych towarów i usług przewidziano stawki obniżone: 7% oraz 3% (stawka 3% obejmuje nieprzetworzone produkty rolne a 7% m.in.: leki, książki, zabawki, żywność itp.). Istnieje również stawka 0%, która obowiązuje przy: wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów, eksporcie towarów. Wysokość stawki opodatkowania podatkiem VAT uzależniona jest od numeru PKWiU – Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług. Deklaracja podatkowa dotycząca podatku VAT, którą zobowiązany jest sporządzać przedsiębiorca to deklaracja VAT-7.

28 Biznesplan pełni podwójną rolę:
Jest mapą pokazującą do jakiego celu i jaką drogą zmierza firma. Jest planem pokazującym do jakiego celu zmierza całe przedsięwzięcie i jaką drogą firma ma iść, aby zamierzony cel osiągnąć. Pomaga właścicielowi czytelnie określić jakie zadania mają być zrealizowane na poszczególnych etapach uruchamiania i prowadzenia działalności. Później, już po wdrożeniu biznesplanu, jego treść daje możliwość porównania stanu rzeczywistego i planowanego, dzięki czemu przedsiębiorca może na bieżąco reagować i naprawiać sytuację swojej firmy.

29 Jest narzędziem pozyskiwania kredytów z banków lub innych instytucji pożyczkowych oraz dotacji w tym unijnych. Jeśli potrzebujesz pieniędzy na rozpoczęcie działalności i planujesz je pozyskać od banku lub innego źródła będziesz musiał przedstawić biznesplan. Osoba analizująca Twój biznesplan, zrobi to, aby zebrać jak najwięcej informacji o firmie, którą chcesz założyć, ale także o właścicielu przedsiębiorstwa - czyli o Tobie. Osoba ta ocenia  zawartość merytoryczną, jak również rzetelność, profesjonalizm opracowania i dbałość o szczegóły edytorskie. Te cechy przedstawionego biznesplanu są szczególnie ważne, gdyż doskonale odzwierciedlają cechy osoby, której bank lub inna instytucja zechce pożyczyć/przyznać pieniądze. Żadna inna rzecz nie cechuje Ciebie - jako przedsiębiorcy, tak dobrze, jak przedstawiony przez Ciebie biznesplan. Biznesplan będzie pierwszym oficjalnym dokumentem stworzonym dla Twojej firmy. Dokumentem, od którego zależy powstanie lub rozwój Twojej firmy.

30 „Dopóki robisz to co zawsze będziesz miał to co zwykle”
Od Ciebie zależy, czy przedstawisz niefachowe opracowanie, ryzykując zakończenie marzeń o swojej firmie, czy opracujesz profesjonalny biznesplan, który przekona kogoś, że Twój pomysł jest "skazany na sukces". „Dopóki robisz to co zawsze będziesz miał to co zwykle”

31 Stowarzyszenie Kaczawskie E-mail: kaczawy.sekretariat@op.pl,
Dziękuję za uwagę Stowarzyszenie Kaczawskie Mściwojów 45A 59 – 407 Mściwojów Tel./fax. (076)


Pobierz ppt "Zakładanie własnej działalności gospodarczej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google