Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BHP SZKOLENIE WSTĘPNE INSTRUKTAŻ OGÓLNY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BHP SZKOLENIE WSTĘPNE INSTRUKTAŻ OGÓLNY"— Zapis prezentacji:

1 BHP SZKOLENIE WSTĘPNE INSTRUKTAŻ OGÓLNY
Prowadzenie : Specjalista BHP Rafał Peryt

2 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
DEFINICJA BHP BHP jest to całokształt działań, środków, narzędzi i wymogów prowadzących do zapewnienia, że pracownik będzie zdrowy i bezpieczny przez cały okres pozostawania w dyspozycji Pracodawcy, a cały okres zatrudnienia nie będzie miał negatywnych skutków dla Jego przyszłego życia i życia jego przyszłych pokoleń. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

3 czynnikami niebezpiecznymi (urazowymi),
Organizacja stanowiska pracy Organizacja stanowiska roboczego powinna zapewnić bezpieczne i łatwe wykonywanie pracy dzięki zastosowaniu odpowiedniej ochrony przed czynnikami niebezpiecznymi (urazowymi), szkodliwymi i uciążliwymi (hałas, wibracja, zapylenie, oświetlenie, mikroklimat, duże i zbędne obciążenie pracownika)

4 ZAGROŻENIA WYPADKOWE Zagrożenie
związane z elementami ostrymi i wystającymi elementami ruchomymi i luźnymi związane z właściwościami fizycznymi materiału porażeniem prądem elektrycznym związane z przemieszczaniem się sprzętu i ludzi pożarem lub wybuchem poparzeniem Zagrożenie Czynniki niebezpieczne są to czynniki, które działając na człowieka mogą spowodować uraz (wypadek przy pracy). 

5 ZAGROŻENIA dla zdrowia
fizyczne chemiczne biologiczne psycho-fizyczne Czynniki szkodliwe i uciążliwe - są to czynniki działające na pracownika przez okres dłuższy mogące spowodować obniżenie sprawności fizycznej i psychicznej pracownika czy zmiany w stanie zdrowia, powodując w ostateczności choroby zawodowe:

6 Obowiązki pracodawcy Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. To pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy.  Koszty działań podejmowanych przez pracodawcę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w żaden sposób nie mogą obciążać pracowników.

7 Obowiązki pracodawcy art. 207 kp
1) organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, 2) zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń, 3) reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowywać środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy, 4) zapewnić rozwój spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację pracy, warunki pracy, stosunki społeczne oraz wpływ czynników środowiska pracy, 5) uwzględniać ochronę zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących dziecko piersią oraz pracowników niepełnosprawnych w ramach podejmowanych działań profilaktycznych, 6) zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy, 7) zapewniać wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy.

8 Pracodawca jest obowiązany przekazywać pracownikom informacje o:
Obowiązki bhp pracodawcy Pracodawca jest obowiązany przekazywać pracownikom informacje o: udzielania pierwszej pomocy, wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy, na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników, działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń pracownikach wyznaczonych do:

9 Obowiązki osób kierujących pracownikami
Osoby kierujące pracownikami mają ściśle określone obowiązki. Należą do nich: organizacja stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, dbanie o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem, organizacja, przygotowanie i prowadzenie pracy, uwzględniającej zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy, dbanie o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem, egzekwowanie przestrzegania przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, zapewnianie wykonania zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami.

10 W szczególności pracodawca obowiązany jest odbyć
Obowiązki bhp kierujących Pracodawca oraz osoba kierująca pracownikami są obowiązani znać, w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nich obowiązków, przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności pracodawca obowiązany jest odbyć i powtarzać okresowo szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

11 Obowiązki bhp pracowników
 przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest podstawowym obowiązkiem pracownika. W szczególności pracownik ma: znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym; wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych; dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich; niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie; współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

12 Obowiązki bhp Obowiązki związane z badaniami profilaktycznymi Obowiązki pracownika w zakresie poddania się badaniom profilaktycznym konkretyzuje art. 229 k.p. Zgodnie z tym przepisem pracownicy podlegają następującym rodzajom badań: podlegają osoby przyjmowane do pracy inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe Badania wstępne Wykonywane, co pewien czas, w terminach według zaleceń lekarza specjalisty medycyny pracy Okresowe badania lekarskie Pracownik powinien je wykonać w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą Badania kontrolne

13 Obowiązki bhp Obowiązki związane ze szkoleniami Obowiązki związane ze szkoleniami Instruktaż ogólny -Instruktaż stanowiskowy Szkolenie wstępne dla stanowisk robotniczych ważny 3 lata lub 1 rok dla stanowisk administracyjno-biurowych, osób kierujących pracownikami 5 lat Szkolenie okresowe Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bhp (art § 1 kp).

14 w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy Jednocześnie pracownik, który powstrzymał się od pracy, zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie swojego przełożonego. Prawo bhp Prawo do powstrzymania się od pracy w określonych sytuacjach. Zgodnie z art. 210 § 1 k.p.

15 Do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
Prawa pracownika Do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy Do wypoczynku Do wynagrodzenia Ochrona pracy młodocianych Ochrona pracy kobiet Prawo do opieki lekarskiej

16 Zasady bhp Najbardziej trafną definicją “zasad bhp” – jest stwierdzenie, iż są to niepisane literą prawa, nie ujęte w żadnym przepisie bhp, reguły lub metody postępowania ukształtowane w procesie pracy oraz wynikające z doświadczenia życiowego, logicznego rozumowania i wiedzy technicznej, których przestrzeganie służy ochronie życia lub zdrowia pracownika i tym samym zapewnieniu mu faktycznego bezpieczeństwa podczas pracy. 

17 Maksymalne masy ciężarów przy ręcznych pracach transportowych:
Dla mężczyzn: 30 kg – praca stała, 50 kg – praca dorywcza, Dla kobiet (w ciąży): 12 kg (3 kg) – praca stała, 20 kg (5 kg) – praca dorywcza, Pracodawca powinien zapewnić zastosowanie odpowiednich rozwiązań organizacyjnych i technicznych w celu wyeliminowania ręcznych prac transportowych.

18 wypadek przy pracy nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć które nastąpiło w związku z pracą Wypadek przy pracy Zgodnie z art. 3 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych mianem wypadku przy pracy określa się :

19 ob wypadek przy pracy postępowanie Obowiązki poszkodowanego, świadka
poinformowanie przełożonego, udzielenie pierwszej pomocy, zabezpieczenie miejsca zdarzenia, pozostanie przy poszkodowanym.

20 Ochrona przeciwpożarowa
Proces spalania – określa się ogólnie jako łączenie się materiału palnego z tlenem z powietrza przy występowaniu wydzielania się ciepła i najczęściej świecenia.

21 Pożar Pożar to niekontrolowany w czasie i przestrzeni proces wydzielania ciepła połączony z przenoszeniem masy. przebiega w warunkach niekontrolowanych jego likwidacja wymaga zastosowania środków gaśniczych niszczy wartości materialne nie przeznaczone do zniszczenia

22 Ochrona przeciwpożarowa
dym charakterystyczny zapach podwyższona temperatura w otoczeniu pomieszczenia w którym powstał pożar widoczne płomienie rozprzestrzeniające się poza pomieszczenie „Objawy” wystąpienia pożaru:

23 Pożary grupujemy ze względu na rodzaj materiału, który ulega spalaniu.
Grupy pożarów Pożary grupujemy ze względu na rodzaj materiału, który ulega spalaniu. Grupy pożarów wg PN-75/M

24 Postępowanie W PRZYPADKU POŻARU
Zaalarmować otoczenie Wyłączyć gaz, prąd ZACHOWAĆ SPOKÓJ Straż pożarna tel. 998, 112 Podać: KTO zgłasza, CO się pali, GDZIE (adres) ZGŁOSIĆ POŻAR Zamykać drzwi, okna Poruszać się oznakowanymi drogami ewakuacyjnymi UDAĆ SIĘ W MIEJSCE BEZPIECZNE Używać gaśnic i innych środków PODJĄĆ PRÓBĘ GASZENIA POŻARU

25 (tabliczka umieszczona nad wyjściem)
Postępowanie -ewakuacja Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej Wyjście ewakuacyjne (tabliczka umieszczona nad wyjściem) Przykład oznakowania w pomieszczeniach

26 BHP SZKOLENIE WSTĘPNE INSTRUKTAŻ OGÓLNY Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "BHP SZKOLENIE WSTĘPNE INSTRUKTAŻ OGÓLNY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google