Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012/2013 INFORMACJE DLA UCZNIA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012/2013 INFORMACJE DLA UCZNIA."— Zapis prezentacji:

1 EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012/2013 INFORMACJE DLA UCZNIA

2 Czynności organizacyjne
Przed przystąpieniem do egzaminu uczeń obowiązany jest do posiadania dokumentu stwierdzającego tożsamość – ważna legitymacja szkolna, którą należy okazać wchodząc na salę egzaminacyjną.

3 Czynności organizacyjne
Uczeń ma obowiązek przynieść na egzamin: przybory do pisania – długopis z czarnym wkładem lub pióro z czarnym atramentem (należy zaopatrzyć się w długopis zapasowy), gumkę, ołówek, kątomierz, cyrkiel, linijkę, ekierkę.

4 Czynności organizacyjne
Na salę egzaminacyjną nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych i nośników informacji elektronicznej.

5 Czynności organizacyjne
Uczniowie, którzy posiadają: orzeczenie lub opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, zaświadczenie lekarskie o chorobie lub czasowej niesprawności, pozytywną opinię rady pedagogicznej zdają egzamin w warunkach oraz formach dostosowanych do dysfunkcji opisanych w ww. dokumentach na podstawie Komunikatu Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 31 sierpnia 2012 r. w sprawie sposobu dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2012/2013 sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, który opublikowany jest na stronie internetowej CKE –

6 Czynności organizacyjne
Uczeń obowiązany jest stawić się na każdą część egzaminu w terminie, czasie i miejscu wyznaczonym przez dyrektora szkoły, który w trakcie trwania egzaminu pełni funkcję przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

7 Czynności organizacyjne
Termin podstawowy CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA 23 kwietnia 2013 r. wtorek historia i wiedza o społeczeństwie 11oo -1230 język polski MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZA 24 kwietnia 2013 r. środa przedmioty przyrodnicze – biologia, chemia, fizyka, geografia matematyka JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY 25 kwietnia 2013 r. czwartek poziom podstawowy 1100 –1200 poziom rozszerzony

8 Czynności organizacyjne
Termin dodatkowy CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA 3 czerwca 2013 r. Poniedziałek historia i wiedza o społeczeństwie 11oo -1230 język polski MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZA 4 czerwca 2013 r. wtorek przedmioty przyrodnicze – biologia, chemia, fizyka, geografia matematyka JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY 5 czerwca r. środa poziom podstawowy 1100 –1200 poziom rozszerzony

9 Czynności organizacyjne
Godzina Czynności zdających oraz nadzorujących egzamin gimnazjalny 8:30 Uczniowie stawiają się w szkole i ustawiają przy salach, w których zdają egzamin. Na drzwiach każdej sali znajduje się lista zdających. W specjalnie przygotowanym pomieszczeniu zostawiają torby, plecaki oraz wszelkie urządzenia telekomunikacyjne. Pomieszczenie zostanie specjalnie zabezpieczone przed osobami trzecimi. 8:40 Uczniowie wchodzą do sal egzaminacyjnych zgodnie z kolejnością na liście, okazują legitymację szkolną (lub inny dokument tożsamości) i zajmują przeznaczone dla nich miejsca. 8:50 Dwóch przedstawicieli zdających z każdej sali oraz przewodniczący zespołu nadzorującego udają się do dyrektora szkoły w celu pobrania pakietów, zawierających zestawy egzaminacyjne. 9:00 Członkowie zespołu nadzorującego rozdają zestawy egzaminacyjne zgodnie z terminarzem: r.(wtorek) – zestawy z historii i wiedzy o społeczeństwie; r. – (środa) zestawy z przedmiotów przyrodniczych; r. – (czwartek) zestawy z poziomu podstawowego języka obcego nowożytnego.

10 Czynności organizacyjne
Godzina Czynności zdających oraz nadzorujących egzamin gimnazjalny 23 i 24 kwietnia uczniowie po zakończonym egzaminie udają się do wyznaczonych wcześniej sal, gdzie spędzają przerwę między pierwszą a drugą częścią egzaminu. 25 kwietnia po skończeniu części podstawowej z języka obcego nowożytnego, uczniowie piszący część rozszerzoną udają się do wyznaczonych wcześniej sal, gdzie spędzają przerwę między pierwszą a drugą częścią egzaminu (poziomem rozszerzonym). Uczniowie piszący tylko część podstawową opuszczają budynek i teren szkoły. 10:45 Uczniowie wchodzą do sal egzaminacyjnych zgodnie z kolejnością na liście, okazują legitymację szkolną (lub inny dokument tożsamości) i zajmują przeznaczone dla nich miejsca. 10:50 Dwóch przedstawicieli zdających z każdej sali oraz przewodniczący zespołu nadzorującego udają się do dyrektora szkoły w celu pobrania pakietów, zawierających zestawy egzaminacyjne.

11 Czynności organizacyjne
Godzina Czynności zdających oraz nadzorujących egzamin gimnazjalny 11:00 Członkowie zespołu nadzorującego rozdają zestawy egzaminacyjne zgodnie z terminarzem: r.(wtorek) – zestawy z języka polskiego; r. – (środa) zestawy z matematyki; r. – (czwartek) zestawy z poziomu rozszerzonego języka obcego nowożytnego. Po skończonych egzaminach uczniowie opuszczają budynek i teren szkoły.

12 Przebieg egzaminu Każdy uczeń po otrzymaniu arkusza zapoznaje się dokładnie z jego instrukcją, która zamieszczona jest na pierwszej stronie arkusza. Zgodnie z instrukcją zdający sprawdza kompletność arkusza, tzn. czy liczba stron i zadań zgadza się z liczbą zapisaną w instrukcji. Sprawdza także jakość wydruku, czy arkusz jest czytelny. Jeżeli zachodzą jakiekolwiek wątpliwości pyta przewodniczącego zespołu nadzorującego, zgłaszając chęć zapytania przez podniesienie ręki. Jeżeli arkusz jest niekompletny, otrzymuje drugi, a fakt potwierdza czytelnym podpisem w protokole przebiegu egzaminu, w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu nadzorującego

13 Przebieg egzaminu Uczniowie w arkuszu egzaminacyjnym wpisują swój numer kodowy (trzyznakowy) oraz numer PESEL w miejscach do tego oznaczonych oraz naklejają naklejkę. Na karcie odpowiedzi wpisują numer kodowy, numer PESEL oraz naklejają naklejkę w miejscach do tego przeznaczonych. Uczniowie wypełniają także matrycę znaków, za wyjątkiem uczniów, którzy korzystają ze specjalnie dostosowanych zestawów. Czynności te wykonują w tym przypadku członkowie zespołu nadzorującego. Czas określony na rozwiązywanie zadań jest liczony od momentu zakończenia czynności organizacyjnych i zapisany na tablicy lub specjalnie przygotowanej do tego planszy. W każdej sali znajduje się w widocznym miejscu zegar.

14 Przebieg egzaminu Czas trwania poszczególnych części egzaminów wynosi:
część humanistyczna 11oo historia i wiedza o społeczeństwie język polski wydłużenie czasu do 20 minut – dla uczniów z dostosowaniami wydłużenie czasu do 45 minut dla uczniów z dostosowaniami; część matematyczno – przyrodnicza biologia, chemia, fizyka, geografia matematyka wydłużenie czasu do 20 minut dla uczniów z dostosowaniami wydłużenie czasu do 45 minut – 1315 dla uczniów z dostosowaniami część językowa 1100– 1200 język obcy nowożytny – poziom podstawowy język obcy nowożytny – poziom rozszerzony wydłużenie czasu do 20 minut – dla uczniów z dostosowaniami wydłużenie czasu do 30 minut – 1230 dla uczniów z dostosowaniami

15 Przebieg egzaminu Na egzaminie z języka obcego nowożytnego tuż po zapisaniu czasu trwania egzaminu następuje odtworzenie nagrania z płyty CD. Uczniowie rozwiązują zadania, zapisując odpowiedzi w wyznaczonych do tego miejscach używając jedynie długopisów z czarnym wkładem lub piór z czarnym atramentem, natomiast rysunki wykonują ołówkiem. W arkuszu nie można umieszczać żadnych informacji, które mogą zidentyfikować osobę lub gimnazjum oraz sporządzać notatek. Wszystkie informacje związane z przygotowaniem właściwej odpowiedzi można sporządzać w części oznaczonej, jako brudnopis, która nie podlega sprawdzaniu i ocenie. Jeżeli uczeń nie zdąży przepisać rozwiązanego w brudnopisie zadania nie podlega ono ocenie.

16 Przebieg egzaminu Uczniowie zaznaczają na karcie odpowiedzi w określonym miejscu na druku odpowiedzi udzielone do zadań zamkniętych. Czynności tej nie wykonują uczniowie niewidomi, słabowidzący, niesłyszący i słabosłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, niesprawni ruchowo oraz uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, którzy zaznaczają odpowiedzi tylko na arkuszu egzaminacyjnym). Podczas przebiegu egzaminu zdający pracują samodzielnie, nie zakłócając pracy pozostałym zdającym

17 Przebieg egzaminu Nie dopuszczalne podczas egzaminu jest:
opuszczanie wyznaczonego miejsca pracy; porozumiewanie się z pozostałymi zdającymi; wypowiadanie komentarzy i uwag; zadawanie jakichkolwiek pytań członkom zespołu nadzorującego; opuszczanie sali przed zakończeniem egzaminu; salę można opuścić jedynie w wyjątkowych sytuacjach za zgodą przewodniczącego zespołu nadzorującego z zachowaniem warunków, które uniemożliwiają kontaktowanie się ucznia z innymi osobami. Wyjątek stanowi sytuacja, w której zdający musi skorzystać z pomocy medycznej. Konieczność opuszczenia sali zdający sygnalizuje przez podniesienie ręki.

18 Przebieg egzaminu Jeżeli stwierdzone zostanie:
niesamodzielne rozwiązywanie zadań przez zdającego, wniesienie zabronionych urządzeń telekomunikacyjnych i nośników informacji elektronicznej, zakłócanie prawidłowego przebiegu egzaminu przez zdającego, obowiązkiem przewodniczącego zespołu nadzorującego jest przerwanie uczniowi egzaminu i zabranie zestawu egzaminacyjnego. Następuje unieważnienie danej części egzaminu i opuszczenie sali przez zdającego. Fakt ten zostaje odnotowany w protokole przebiegu egzaminu.

19 Przebieg egzaminu Uczeń, kończący pracę z zestawem egzaminacyjnym przed ustalonym czasem zamyka arkusz egzaminacyjny i zgłasza fakt przewodniczącemu zespołu przedmiotowego przez podniesienie ręki. Przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego sprawdza czy uczeń dokonał wpisu na karcie odpowiedzi. Uczeń po otrzymaniu pozwolenia opuszcza salę w sposób niezakłócający pracy pozostałym zdającym. Po upływie wyznaczonego czasu uczniowie zamykają arkusze egzaminacyjne i wykonują polecenia przewodniczącego zespołu nadzorującego. Egzamin przewidziany w drugim zakresie danej części przebiega identycznie jak w zakresie pierwszym.

20 Odwołania W przeciągu dwóch dni od daty przeprowadzenia odpowiedniej części egzaminu, zdający może zgłosić w formie pisemnej zastrzeżenia do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, jeżeli uzna, że w trakcie egzaminu zostały naruszone procedury związane z jego przebiegiem. W zastrzeżeniu należy dokładnie opisać sytuację naruszającą procedury. Zastrzeżenie dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej rozpatruje w przeciągu siedmiu dni. Jeżeli odwołanie zostanie uznane za zasadne ze stwierdzeniem uchybień w procedurach, dyrektor OKE w porozumieniu dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej może unieważnić egzamin w sytuacji, gdy uzna, że naruszenie miało wpływ na wynik zdającego. W takiej sytuacji uczeń przystępuje do egzaminu w terminie wyznaczonym przez dyrektora CKE.

21 Odwołania – Jeżeli podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych stwierdzona zostaje niesamodzielność rozwiązywania zadań przez ucznia lub uczniów dyrektor OKE w porozumieniu dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej unieważnia egzamin. W takiej sytuacji uczeń lub uczniowie przystępują do odpowiedniej części egzaminu w terminie wyznaczonym przez dyrektora CKE. Jeżeli powtórzona zostanie sytuacja niesamodzielnego pisania egzaminu opisanego w punkcie wyżej w zaświadczeniu o wynikach egzaminu wpisuje się 0%. Na prośbę rodziców/prawnych opiekunów lub ucznia sprawdzona i oceniona praca udostępniana jest wnoszącym prośbę w terminie i miejscu wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

22 Arkusz egzaminacyjny – informacje dla ucznia
Przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań znajdujących się w arkuszu, sprawdź czy Twój zestaw zawiera wskazaną w instrukcji do arkusza liczbę stron i zadań. Sprawdź, czy znajdujące się w arkuszu rysunki, zdjęcia, wykresy diagramy wykonano czytelnie i można z nich odczytać potrzebne informacje. W przypadku, gdy stwierdzisz niezgodności w informacjach opisanych w punktach wyżej zgłoś usterki przewodniczącemu zespołu nadzorującego, podnosząc do góry rękę.

23 Arkusz egzaminacyjny – informacje dla ucznia
W wyznaczonych miejscach arkusza wpisz swój numer kodowy, PESEL oraz naklej, starając się zmieścić w wyznaczonym polu naklejkę. Odpowiednie do wypełnienia przez Ciebie miejsca przedstawia poniższy schemat. tego pola nie wypełniasz nawet, gdy masz stwierdzoną dysleksję

24 Arkusz egzaminacyjny – informacje dla ucznia
Rozwiązując zadania, wpisuj swoje odpowiedzi długopisem z czarnym wkładem lub piórem z czarnym atramentem w miejscach do tego przeznaczonych. Nie wolno używać korektora. Zawsze wykonuj zadania zgodnie z zapisanymi poleceniami.

25 Arkusz egzaminacyjny – informacje dla ucznia
Staraj się unikać błędów. Jeżeli się pojawią dokonaj ich korekty, według podanych niżej zasad. a) przy błędnym zapisie numeru kodowego, błędny wpis przekreśl, a nad nim dokonaj poprawnego zapisu. 2 KOD UCZNIA 1 wpis poprawny A

26 Arkusz egzaminacyjny – informacje dla ucznia
b) przy błędnym zapisie numeru PESEL, błędny wpis przekreśl, a nad nim dokonaj poprawnego zapisu. PESEL poprawny wpis 4 9 7 1 2 6 5 8 c)W arkuszu spotkasz się z różnymi rodzajami zadań, które należy odpowiednio zaznaczyć. W przypadku zadań zamkniętych stosuj oznaczenia przedstawione poniżej. w przypadku zadań jednokrotnego wyboru, wybierz kratkę z właściwą odpowiedzią i zamaluj ją (np., jeżeli poprawna jest odpowiedź C)

27 Arkusz egzaminacyjny – informacje dla ucznia
Przykład zadania jednokrotnego wyboru Uczniowie badali zagęszczenie mniszka lekarskiego w pasie zieleni wzdłuż ulicy Dmuchawcowej. Podzielili się w tym celu na 3 zespoły, z których każdy badał losowo wybrany trawnik pomiędzy dwiema przecznicami (rysunek). Zespół I znalazł 23 osobniki mniszka, zespół II – 38, a zespół III – 15 osobników. Na podstawie tych danych uczniowie nie byli jednak w stanie określić średniego zagęszczenia mniszka wzdłuż całej ulicy Dmuchawcowej. Było tak ponieważ: A. uzyskali wyniki zbyt zróżnicowane, aby można było obliczyć wartość średnią. B. nie policzyli wszystkich mniszków rosnących wzdłuż całej ul. Dmuchawcowej. C. nie zmierzyli powierzchni trawników, na których liczyli mniszki. D. nie zmierzyli całkowitej powierzchni wszystkich trawników wzdłuż ul. Dmuchawcowej

28 Arkusz egzaminacyjny – informacje dla ucznia
W przypadku zadań, wymagających zaznaczenia odpowiedzi TAK lub NIE wybierz kratkę z właściwą odpowiedzią, (np., jeżeli poprawna odpowiedź brzmi NIE, zamaluj okienko z literą N)

29 Arkusz egzaminacyjny – informacje dla ucznia
Służby zwalczające bioterroryzm muszą być w stanie szybko ocenić, czy w badanej próbce znajdują się bakterie lub wirusy. W pierwszej kolejności korzystają z przenośnych urządzeń wykrywających białka i kwasy nukleinowe. Następnie, oglądając materiał pod mikroskopem, sprawdzają, czy zawiera on komórki. W poniższej tabeli zaznacz odpowiedź Tak, jeśli spodziewany wynik testu jest pozytywny, lub Nie, jeśli jest negatywny. Przeprowadzony test Spodziewany wynik dla: wirusów bakterii 1 Czy próbka zawiera białko?  Tak / Nie  Tak / Nie 2 Czy próbka zawiera kwasy nukleinowe? 3 Czy próbka zawiera komórki?

30 Arkusz egzaminacyjny – informacje dla ucznia
W przypadku zadań, wymagających wyboru odpowiedzi prawdziwych lub fałszywych wybierz kratkę z właściwą odpowiedzią, (np., jeżeli poprawna odpowiedź jest fałszywa, zamaluj okienko z literą F)

31 Arkusz egzaminacyjny – informacje dla ucznia
Pierwotnie stonka ziemniaczana żyła wyłącznie w Ameryce Północnej, na terenie dzisiejszego stanu Kolorado. Zależności międzygatunkowe panujące w tamtejszym ekosystemie utrzymywały liczebność jej populacji na stałym poziomie. Wszystko zmieniło się, gdy ludzie przywieźli do Kolorado nową roślinę. Był to pochodzący z oddalonej o tysiące kilometrów Ameryki Południowej ziemniak. Na początku XX w., wraz z transportem amerykańskich ziemniaków, stonka dotarła do Europy. Dzisiaj zarówno roślinę, jak i żywiącego się nią owada można spotkać w niemal całej strefie umiarkowanej półkuli północnej. W oparciu o informacje zawarte w tekście oceń, które z poniższych stwierdzeń są prawdziwe, a które fałszywe.  . Stwierdzenie Prawda czy fałsz? 1 Choć dzisiaj ludzie uważają stonkę za szkodnika, pierwotnie pełniła ważną funkcję − regulowała liczebność populacji ziemniaka. Prawda /  Fałsz 2 Ziemniak jest jedyną rośliną, którą stonka może się żywić. Prawda  /   Fałsz 3 Stonka rozprzestrzeniła się na ogromnym obszarze, ponieważ ludzie zaczęli uprawiać ziemniaki.

32 Arkusz egzaminacyjny – informacje dla ucznia
W przypadku zadań wymagających podwójnej odpowiedzi , typu prawda/ fałsz lub typu tak/nie wybieramy kratkę zawierającą poprawną odpowiedź (np. jeżeli poprawna jest odpowiedź fałsz -fałsz lub tak- nie. W przypadku zadań wymagających dobrania do informacji oznaczonej stosowną literą informacji oznaczonej literą lub liczbą zamalowujesz kratkę zawierającą poprawne oznaczenie albo obu liter lub litery i cyfry, np. poprawna jest odpowiedź zaznaczona literą B i cyfrą 2.

33 Arkusz egzaminacyjny – informacje dla ucznia
Poniżej przedstawiono cytat z dzieła Karola Darwina. Gdyby dobór polegał jedynie na wydzielaniu pewnych wyróżniających się odmian i dalszym ich rozmnażaniu, to zasada jego działania byłaby tak prosta, że nie warto byłoby o niej tu wspominać. Istotą doboru jest jednak gromadzenie w ciągu kolejnych pokoleń zmian w określonym kierunku, tak drobnych, że niedostrzegalnych dla niedoświadczonego oka – ja w każdym razie nie zdołałem ich zauważyć. Mniej niż jeden człowiek na tysiąc ma na tyle wprawne oko i osąd, by stać się wybitnym hodowcą. Jeśli jednak jest obdarzony tymi talentami (…), odniesie sukces i może dokonywać znacznych ulepszeń. 1) Cytowany tekst opisuje     A.  dobór naturalny, B.  dobór sztuczny 2) ponieważ jest w nim mowa o A.  drobnych zmianach gromadzących się w ciągu pokoleń. B.  rozmnażaniu się osobników faworyzowanych poprzez dobór. C.  zwiększaniu się przystosowania organizmów do środowiska. D.  celowych ulepszeniach dokonywanych przez hodowcę.

34 Arkusz egzaminacyjny – informacje dla ucznia
Jeżeli zaznaczysz odpowiedź niepoprawnie i zechcesz ją poprawić to odpowiedź zaznaczoną błędnie otocz kółkiem a następnie zaznacz poprawną odpowiedź. Rozwiązując zadania otwarte staraj się pisać wyraźnie w miejscach do tego wyznaczonych. W przypadku pomyłki dokonaj skreślenia, nie używaj korektora. W przypadku dokonywania obliczeń lub próbnych zapisów odpowiedzi, wykorzystuj brudnopis. Dokonane w nim zapiski nie są sprawdzane i oceniane. Pamiętaj! Uważnie przeczytaj instrukcję na pierwszej stronie arkusza z zadaniami egzaminacyjnymi.

35 Karta odpowiedzi– informacje dla ucznia
Na karcie odpowiedzi wpisujesz swój numer PESEL oraz numer kodowy, tak jak pokazano to na schemacie

36 Karta odpowiedzi– informacje dla ucznia
W dolnej części karty odpowiedzi w wyznaczonym miejscu przyklejasz naklejkę.

37 Karta odpowiedzi– informacje dla ucznia
Wypełniasz na karcie odpowiedzi matrycę znaków, wpisując swój kod. Uczeń o kodzie A02 – wpisze do matrycy swój kod tak, jak podano niżej.

38 Karta odpowiedzi– informacje dla ucznia
Wypełniasz na karcie odpowiedzi matrycę znaków, wpisując swój kod. drugi znak to pierwsza cyfra z kodu zdającego pierwszy znak to litera z kodu zdającego trzeci znak to druga cyfra z kodu zdającego W przypadku uczniów z dysleksją pola te wypełnia zespół nadzorujący.

39 Karta odpowiedzi– informacje dla ucznia
Odpowiedzi do zadań zaznaczasz zamalowując kwadracik zgodny z zaznaczoną przez Ciebie odpowiedzią na arkuszu egzaminacyjnym. Życzymy powodzenia !!!


Pobierz ppt "EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012/2013 INFORMACJE DLA UCZNIA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google