Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Finansowanie inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Finansowanie inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej."— Zapis prezentacji:

1 Finansowanie inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

2 Fundusze Strukturalne
Instrumenty polityki strukturalnej UE Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej, Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa, Fundusz Spójności.

3 Fundusze Strukturalne
Cele polityki spójności UE Cel 1: Wsparcie rozwoju i strukturalnego dostosowania regionów zacofanych Cel 2: Wsparcie ekonomiczne i społeczne przekształcenie obszarów mających problemy strukturtalne Cel 3: Zmniejszenie bezrobocia poprzez „rozwój zasobów ludzkich” w drodze szkoleń, kursów i odpowiednią politykę zatrudnienia

4 Realizacja polityki strukturalnej UE w Polsce
Narodowy Plan Rozwoju strategiczny, średniookresowy dokument planistyczny, wskazuje kierunki rozwoju gospodarczego Polski w pierwszych latach po akcesji, podstawa negocjowania przez Polskę Podstaw Wsparcia Wspólnoty, podstawa interwencji z Funduszu Spójności.

5 Realizacja polityki strukturalnej UE w Polsce
Sektorowe Programy Operacyjne: 1. Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2. Rozwój Zasobów Ludzkich 3. Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego i Rozwój Obszarów Wiejskich 4. Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb 5. Transport - Gospodarka Morska oraz Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

6 Realizacja polityki strukturalnej UE w Polsce
Priorytety SPO- WKP 1. Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności z wykorzystaniem instytucji otoczenia biznesu 2. Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw działających na Jednolitym Rynku Europejskim

7 Realizacja polityki strukturalnej UE w Polsce
Działania w ramach Priorytetu 2 „Wzmocnienie konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstw działających na Jednolitym Rynku Europejskim” 2.1.Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo 2.2.Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw 2.3.Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje 2.4.Wsparcie dla inwestycji w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska

8 Sektorowy Program Operacyjny - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
Poddziałania w ramach działania 2.4. Wsparcie dla inwestycji w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska 2.4.1.Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie przeprowadzenia inwestycji koniecznych do uzyskania pozwolenia zintegrowanego. 2.4.2.Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. 2.4.3.Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza. 2.4.4.Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki odpadami przemysłowymi i niebezpiecznymi.

9 Sektorowy Program Operacyjny - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
Rodzaje inwestycji finansowanych w ramach Poddziałania Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza modernizacja lub rozbudowa miejskich systemów ciepłowniczych modernizacja urządzeń lub wyposażenie obiektów spalania paliw w instalacje do ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych inwestycje w produkcję skojarzoną energii elektrycznej i ciepła konwersja obiektów spalania paliw na rozwiązania przyjazne środowisku przedsięwzięcia na rzecz wykorzystywania alternatywnych źródeł energii

10 Sektorowy Program Operacyjny - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
Beneficjenci ostateczni: Adresatami pomocy są przedsiębiorstwa prowadzące inwestycje dostosowujące do następujących Dyrektyw: 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń (IPPC) 76/464/EWG w sprawie zanieczyszczenia spowodowanego przez niektóre substancje odprowadzane do środowiska wodnego oraz tzw. Dyrektywy “córki”

11 Sektorowy Program Operacyjny - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
Beneficjenci ostateczni: Adresatami pomocy są przedsiębiorstwa prowadzące inwestycje dostosowujące do następujących Dyrektyw: 2001/80/WE w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych źródeł spalania paliw 75/442/EWG w sprawie odpadów – tzw. dyrektywy ramowej, 91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych, 94/67/EC w sprawie spalania odpadów niebezpiecznych oraz 96/59/WE w sprawie usuwania PCB/PCT

12 Sektorowy Program Operacyjny - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
Poziom pomocy finansowej Pomoc z funduszy publicznych UE ma formę dotacji (jako refundacja wydatków poniesionych przez przedsiębiorcę) uzupełniana przez pożyczki z NFOŚiGW. Całkowita pomoc publiczna, włączając środki unijne i krajowe waha się od 30 do 65 % kosztów kwalifikowanych, w zależności od typu inwestycji, wielkości spółki i jej lokalizacji.

13 Sektorowy Program Operacyjny - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
Struktura wdrażania Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej pełni funkcję Instytucji Zarządzającej SPO-WKP. Ministerstwo Środowiska pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pełni funkcję Instytucji Wdrażającej w ramach Działania 2.4 SPO-WKP.

14 Pożyczki i dotacje ze środków finansowych Narodowego Funduszu są przyznawane:
na cele określone w Ustawie Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku, zgodnie z priorytetami Narodowego Funduszu, określonymi w oparciu o Politykę Ekologiczną Państwa, listy przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW oraz zgodnie z planem działalności i kryteriami wyboru przedsięwzięć Jako priorytetowe traktuje się w szczególności te przedsięwzięcia, których realizacja wynika z konieczności wypełnienia zobowiązań Polski związanych z członkostwem w Unii Europejskiej.

15 Programy priorytetowe w Wydziale Ochrony Powietrza w Departamencie Projektów Strukturalnych
”Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami poprzez zapobieganie i ograniczanie emisji zanieczyszczeń oraz oszczędzanie surowców i energii” “Zastosowanie technologii przyjaznych środowisku zapewniających czystszą i energooszczędną produkcję”

16 Zakres finansowania alternatywnych źródeł energii
Finansowane są przedsięwzięcia związane z zastosowaniem źródeł energii nie wykorzystujących w procesie spalania organicznych paliw kopalnych. Przede wszystkim są to inwestycje dotyczące: energetycznego spalania biomasy, energetyki słonecznej, wykorzystania pomp ciepła, energetyki wodnej, energetyki wiatrowej, wykorzystania zasobów wód geotermalnych, inne.

17 Wybór przedsięwzięć do dofinansowania
O dofinansowanie ze środków NF mogą ubiegać się podmioty podejmujące realizację i realizujące przedsięwzięcia ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz WFOŚiGW.

18 Wybór przedsięwzięć do dofinansowania
Wybór projektów do dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu następuje po analizie wymogów: formalnych, ekologiczno – technicznych, finansowych.

19 Kryteria formalne oceny wniosków
Wypełniony i podpisany wniosek o dofinansowanie Posiadanie wymaganych pozwoleń i decyzji administracyjnych Opinie i zaświadczenia

20 Kryteria ekologiczno - techniczne oceny wniosków
Kryterium efektu ekologicznego. Wielkość efektu ekologicznego w Mg/rok wyrażająca się w wartości zmniejszenia emisji zanieczyszczeń w ciągu roku w przeliczeniu na SO2, Wielkość efektu ekologicznego CO2 w Mg/rok wyrażająca się w wartości zmniejszenia emisji zanieczyszczeń w ciągu roku. Kryterium kosztu uzyskania efektu ekologicznego. Jednostkowy koszt inwestycyjny redukcji emisji zanieczyszczeń w przeliczeniu na SO2 w tys. zł/Mg*rok, Jednostkowy koszt inwestycyjny redukcji emisji zanieczyszczeń w przeliczeniu na SO2 w tys. zł/Mg*rok w odniesieniu do środków NFOŚiGW, Jednostkowy koszt inwestycyjny w odniesieniu do efektu rzeczowego.

21 Kryteria ekologiczno - techniczne oceny wniosków c.d.
Kryterium lokalizacyjno-techniczne. Lokalizacja ekologiczna przedsięwzięcia, Zaawansowanie przedsięwzięcia, Ocena wielkości charakterystycznych przedsięwzięcia: Kompleksowość rozwiązania, Procentowa redukcja emisji zanieczyszczeń, Stosunek zaoszczędzonej energii w MWh/r do zainstalowanej mocy w MW, Istota sposobu zmniejszenia zanieczyszczeń, Kryteria pozostałe. Pozytywny wpływ na krajowy rynek pracy, Finansowanie przedsięwzięcia ze środków WFOŚiGW.

22 Ocena finansowa wniosku
Analiza wnioskowanych przedsięwzięć pod kątem wykonalności finansowej Analiza sytuacji ekonomiczno - finansowej wnioskodawcy

23 Kryteria finansowe oceny przedsięwzięć
efektywność inwestycji zachowanie płynności finansowej projektu inwestycyjnego

24 Kryteria finansowe oceny podmiotów
Jednostki samorządu terytorialnego analizowane są pod kątem zdolności do zaciągania i obsługi zobowiązań. Kryteria oceny pozostałych podmiotów to: zyskowność, wiarygodność kredytowa, sprawność działania, płynność finansowa.

25 Formy finansowania przedsięwzięć
pożyczki, pożyczki płatnicze, kredyty ze środków NF udzielane za pośrednictwem banków, dotacje, dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych, umorzenia.

26 Wskaźniki oprocentowania stosowane w NFOŚiGW
gminy i ich związki, których dochód budżetowy ogółem na mieszkańca  1015 zł, WFOŚiGW, Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, przedsięwzięcia objęte Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych, wskazane do realizacji do końca 2005 roku - 0,1 s.r.w. gminy i ich związki, których dochód budżetowy ogółem na mieszkańca wynosi (1015 zł; 1143 zł>, powiaty, województwa - 0,2 s.r.w. gminy i ich związki, których dochód budżetowy ogółem na mieszkańca wynosi (1143 zł; 1476 zł> - 0,3 s.r.w.

27 Wskaźniki oprocentowania stosowane w NFOŚiGW c.d.
gminy i ich związki, których dochód budżetowy ogółem na mieszkańca > 1476 zł, spółki prawa handlowego, w których udział jednostek samorządu terytorialnego wynosi co najmniej 51% - 0,4 s.r.w. pozostałe przedsięwzięcia - 0,5 s.r.w.

28 Przykładowe inwestycje:
budowa Małej Elektrowni Wodnej o mocy 0,33MW w miejscowości Szaflary, budowa kotłowni o mocy 1 MW w gminie Trzebiechów wykorzystującej słomę jako paliwo,

29 Przykładowe inwestycje:
modernizacja systemu grzewczego miasta Czarna Białostocka polegająca na zastąpieniu istniejącego źródła ciepła przez źródło wykorzystujące zrębki drzewne jako paliwo (ciepłownia o mocy 14,5 MW), modernizacja kotłowni o mocy 6 MW w Sępólnie Krajeńskim – przystosowanie do spalania słomy i zrębków drzewnych,

30 Przykładowe inwestycje:
system ogrzewania szpitala w Gostyninie-Kruku oparty o pompy ciepła, budowa ciepłowni geotermalno-gazowej o mocy zainstalowanej 50 MW w Pyrzycach, zamiana kotłowni węglowej o mocy 0,15 MW na pompy ciepła i kotłownię przystosowaną do spalania drewna w Instytucie Ekologii PAN w Mikołajkach,

31 Przykładowe inwestycje:
system ogrzewania Bazyliki Katedralnej w Przemyślu oparty o pompy ciepła i kolektory słoneczne, budowa elektrowni wiatrowej o mocy 18 MW w pobliżu miejscowości Cisowo i Kopań, k/Darłowa,

32 Finansowanie alternatywnych źródeł energii ze środków NFOŚiGW w 2001

33 Finansowanie alternatywnych źródeł energii ze środków NFOŚiGW w 2001

34 Sumaryczny efekt ekologiczny wynikający z realizacji umów dotyczących OZE w 2001 roku:
redukcja emisji SO2 o ok Mg/rok, redukcja emisji NOx o ok Mg/rok, redukcja emisji CO o ok Mg/rok, redukcja emisji pyłu o ok. 160 Mg/rok, redukcja emisji sadzy i BaP o ok. 1 Mg/rok, redukcja emisji CO2 o ok. 94 tys. Mg/rok

35 Sumaryczny efekt ekologiczny wynikający z realizacji umów dotyczących OZE w 2002 roku:

36 Sumaryczny efekt ekologiczny wynikający z realizacji umów dotyczących OZE w 2002 roku:

37 Sumaryczny efekt ekologiczny wynikający z realizacji umów dotyczących OZE w 2002 roku:
redukcja emisji SO2 o ok. 55 Mg/rok, redukcja emisji NOx o ok Mg/rok, redukcja emisji CO o ok. 80 Mg/rok, redukcja emisji pyłu o ok. 70 Mg/rok, redukcja emisji sadzy i BaP o ok. 1 Mg/rok, redukcja emisji CO2 o ok. 11 tys. Mg/rok

38 Sumaryczny efekt ekologiczny wynikający z realizacji umów dotyczących OZE w 2003 roku:

39 Sumaryczny efekt ekologiczny wynikający z realizacji umów dotyczących OZE w 2003 roku:

40 Sumaryczny efekt ekologiczny wynikający z realizacji umów dotyczących OZE w 2003 roku:
redukcja emisji SO2 o ok Mg/rok, redukcja emisji NOx o ok Mg/rok, redukcja emisji CO o ok Mg/rok, redukcja emisji pyłu o ok. 680 Mg/rok, redukcja emisji sadzy i BaP o ok. 7 Mg/rok, redukcja emisji CO2 o ok. 112 tys. Mg/rok

41


Pobierz ppt "Finansowanie inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google