Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pojęcie działalności gospodarczej w prawie polskim

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pojęcie działalności gospodarczej w prawie polskim"— Zapis prezentacji:

1 Pojęcie działalności gospodarczej w prawie polskim

2 art. 2 ust. 1 ustawy z 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej
Działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy jest działalność wytwórcza, budowlana, handlowa i usługowa, prowadzona w celach zarobkowych i na własny rachunek podmiotu prowadzącego taką działalność

3 art. 2 ustawy z 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej
działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy jest zarobkowa działalność wytwórcza, handlowa, budowlana, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatacja zasobów naturalnych, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły

4 art. 2 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły

5 art. 3 pkt 9 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa
Ilekroć w ustawie jest mowa o:działalności gospodarczej - rozumie się przez to każdą działalność zarobkową w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, w tym wykonywanie wolnego zawodu, a także każdą inną działalność zarobkową wykonywaną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, nawet gdy inne ustawy nie zaliczają tej działalności do działalności gospodarczej lub osoby wykonującej taką działalność - do przedsiębiorców

6 art. 15 ust. 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych

7 a) wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
art. 5a pkt 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Ilekroć w ustawie jest mowa o:działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową: a) wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, b) polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9

8 art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy z 20 listopada 1998 r
art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne pozarolnicza działalność gospodarcza - pozarolnicza działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym

9 art. 1a ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 1a ust. 2 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych działalność gospodarcza - działalność, o której mowa w ustawie z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej z zastrzeżeniem ust. 2; Ust. 2 – Za działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy nie uważa się: 1) działalności rolniczej lub leśnej; 2) wynajmu turystom pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych znajdujących się na obszarach wiejskich przez osoby ze stałym miejscem pobytu w gminie położonej na tym terenie, jeżeli liczba pokoi przeznaczonych do wynajęcia nie przekracza 5; 3) działalności, o której mowa w art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

10 art. 2 ust. 1 pkt 19a ustawy z 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe
działalnością gospodarczą, w przypadku wykonywania jej: a) w kraju - jest działalność gospodarcza w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej), b) za granicą - jest działalność gospodarcza w rozumieniu przepisów państwa, w którym jest ona wykonywana

11 art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z 30 czerwca 2000 r
art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej Ilekroć w ustawie jest mowa o:przedsiębiorcy - rozumie się przez to osobę prowadzącą w celach zarobkowych działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową, zwaną dalej "działalnością gospodarczą”

12 art. 2 pkt 17 ustawy z 30 kwietnia 2004 r
art. 2 pkt 17 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej Ilekroć w ustawie jest mowa o:działalności gospodarczej - należy przez to rozumieć działalność gospodarczą, do której mają zastosowanie reguły konkurencji określone w przepisach części trzeciej tytułu VI rozdziału 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską

13 art. 5a ust. 10 ustawy z 20 grudnia 1990 r
art. 5a ust. 10 ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników Za pozarolniczą działalność gospodarczą uważa się pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzoną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby fizyczne na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem wspólników spółek prawa handlowego oraz osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu: 1) w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne; 2) z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

14 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Pojęcie działalności gospodarczej w prawie polskim"

Podobne prezentacje


Reklamy Google