Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NAJWAŻNIEJSZE I NAJCIEKAWSZE ORZECZNICTWO SĄDOWE DOT

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NAJWAŻNIEJSZE I NAJCIEKAWSZE ORZECZNICTWO SĄDOWE DOT"— Zapis prezentacji:

1 NAJWAŻNIEJSZE I NAJCIEKAWSZE ORZECZNICTWO SĄDOWE DOT
NAJWAŻNIEJSZE I NAJCIEKAWSZE ORZECZNICTWO SĄDOWE DOT. POSIADANIA BRONI Michał Kowalski

2 wyrok wsa w Warszawie VI SA/Wa 2041/05
Ustawa (...) oraz rozporządzenie (...) nie dają legalnej definicji przechowywania broni, należy zatem przyjąć, iż z przechowywaniem mamy do czynienia w sytuacji, kiedy broń nie jest noszona, wożona lub używana. Pojęcie przechowywania nie jest skategoryzowane jakimkolwiek przedziałem czasowym, zatem skarżący odkładając broń do szafy drewnianej, nawet na kilka minut, przechowywał ją przez ten okres.

3 wyrok s.apel. we Wrocławiu II AKa 371/07
Przyjąć należy, że wymienione w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy rodzaje broni, w tym kastet, wolą ustawodawcy, zaliczone zostały do grupy narzędzi i urządzeń, których użycie może zagrażać życiu lub zdrowiu człowieka. Tym samym powinny być one uznane za przedmioty niebezpieczne w rozumieniu art. 280 § 2 k.k., a posłużenie się nimi w trakcie rozboju musi skutkować przyjęciem kwalifikowanej formy tego przestępstwa.

4 Dla przypomnienia: Kodeks Karny. Art. 280
§ 2. Jeżeli sprawca rozboju posługuje się bronią palną, nożem lub innym podobnie niebezpiecznym przedmiotem lub środkiem obezwładniającym (...), podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

5 uchwała SN I KZP 10/01 „Oryginalny kij bejsbolowy nie jest narzędziem określonym w art. 4 ust. 1 pkt 4 lit. a zd. ostatnie ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.” Art Ilekroć w ustawie jest mowa o broni, należy przez to rozumieć a) broń białą w postaci: – pałek wykonanych z drewna lub innego ciężkiego i twardego materiału, imitujących kij bejsbolowy,

6 wyrok NSA II OSK 1082/06 Okolicznością uzasadniającą, w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy, przyznanie pozwolenia na broń jest uprawianie sportu strzeleckiego, a nie uprawianie takiego sportu przy jednoczesnym uzyskiwaniu wybitnych, ponadprzeciętnych wyników sportowych.

7 wyrok wsa w Warszawie VI SA/Wa 1075/07
Spełnienie samych wymogów formalnych dla uzyskania pozwolenia na broń nie rodzi jeszcze po stronie Policji obowiązku jego wydania. wyrok wsa w Warszawie VI SA/Wa 611/07 Sam brak przesłanek negatywnych nie wystarcza do wydania pozwolenia na broń palną, a jego uzyskanie jest uzależnione od wystąpienia po stronie wnioskującej okoliczności faktycznych, które przekonają organ, że wydanie pozwolenia jest uzasadnione.

8 wyrok wsa w Warszawie VI SA/Wa 1975/06
Samo uzyskanie prawa do posiadania broni do celu sportowego nie daje gwarancji uzyskania zgody organów Policji na każdą następną jednostkę broni.

9 wyrok wsa w Warszawie VI SA/Wa 1693/06
Osoba, która znajdując się pod wpływem alkoholu strzela "na wiwat" na własnej posesji, uzasadnia swoim zachowaniem zastosowanie względem niej art. 18 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 10 ust. 4a oraz art. 18 ust. 5 pkt 6 w zw. z art. 45 ustawy z 1999 r. o broni i amunicji.

10 wyrok wsa w Warszawie VI SA/Wa 469/06
Sam rodzaj wykonywanej pracy, (np. w charakterze funkcjonariusza Policji) nie uzasadnia wydania pozwolenia na broń.

11 wyrok wsa w Warszawie VI SA/Wa 1463/05
Jednym ze sposobów przemieszczania broni jest przewożenie jej samochodem.

12 wyrok wsa w Warszawie VI SA/Wa 1056/04
Okolicznością faktyczną uzasadniającą wydanie pozwolenia na broń jest szczególne zagrożenie życia lub zdrowia wnioskodawcy. Bezspornie ocena, czy w konkretnym przypadku takie szczególne zagrożenie występuje, należy do organów Policji. Organy Policji mogą w tym zakresie prowadzić bardziej lub mniej rygorystyczną politykę, a jej zasady nie podlegają kontroli sądu administracyjnego, który to sąd kontroluje wyłącznie, czy ocena ta nie ma cech dowolności oraz, czy przy wydawaniu decyzji nie zostały naruszone przepisy materialnoprawne oraz normy postępowania administracyjnego.

13 wyrok wsa w Warszawie III SA 1036/03
Wiek, miejsce zamieszkania, ogólny stan bezpieczeństwa nie mogą same przez się stanowić podstawy do wydania pozwolenia na broń.

14 wyrok NSA III SA 122/02 Samo prowadzenie działalności kantorowej w zakresie kupna i sprzedaży walut obcych nie oznacza istnienia takiego zagrożenia dla życia i zdrowia prowadzącego tego rodzaju działalność, które uzasadnia wydanie indywidualnego pozwolenia na broń palną bojową.

15 wyrok NSA III SA 3078/01 Z kontekstu, w jakim w przepisach ustawy o broni i amunicji stosuje się słowo "nosić" wynika, że ustawodawca miał na myśli wszelkie przypadki, gdy dana osoba przemieszcza się z bronią, poza miejscem, w którym ją przechowuje.

16 wyrok wsa VI SA/Wa 1972/07 Stan nietrzeźwości podczas prowadzenia samochodu, stopień społecznej szkodliwości (stworzenie zagrożenia także dla życia lub zdrowia innych uczestników ruchu drogowego) oraz ewentualne następstwa (kalectwo lub śmierć ludzi, zniszczenie mienia) musi być uznane za niewskazaną przez ustawodawcę przesłankę, o której mowa w art. 15 ust. 1 pkt 6 ustawy o broni i amunicji. Takie zachowanie świadczy o skrajnej nieodpowiedzialności, a także braku wyobraźni, które to cechy mają szczególne znaczenie u osób ubiegających się lub posiadających prawo do broni. Na ocenę takiej osoby nie wpływa fakt, iż jest ona pozytywnie postrzegana w miejscu zamieszkania

17 wyrok wsa w Warszawie VI SA/Wa 1048/07
Nawet jednorazowe zachowanie, ale świadczące o lekceważeniu normy zakazującej prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu, burzy całokształt dotychczasowych dobrych opinii środowiska, całokształt dotychczasowego postępowania, bowiem okoliczności tego zdarzenia potwierdzają istnienie obawy użycia broni w celach sprzecznych z interesem bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

18 wyrok wsa w Warszawie VI SA/Wa 814/07
Popełnienie przestępstwa umyślnego przeciwko mieniu powoduje utratę wiarygodności strony, ponieważ świadczy, iż ma ona lekceważący stosunek do ustalonych prawem zasad, a tym samym nie daje także gwarancji zgodnego z interesem bezpieczeństwa i porządku publicznego posiadania i używania broni.

19 wyrok wsa w Warszawie VI SA/Wa 1582/06
Broń nie może bowiem stwarzać zagrożenia dla osób trzecich, a zagrożenie takie niewątpliwie występuje w przypadku posługiwania się bronią przez osobę, która ma nad nią ograniczoną kontrolę, znajdując się w stanie nietrzeźwości. Prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu rodzi uzasadnioną obawę, że w takim samym lub podobnym stanie może taka osoba korzystać z posiadanej broni, czyli w rezultacie używać jej z narażeniem życia i zdrowia innych osób, a więc w celach sprzecznych z interesem bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

20 wyrok wsa w Warszawie VI SA/Wa 2335/05
Fakt pochopnego użycia broni i noszenie jej wbrew obowiązującym przepisom, świadczy o braku poszanowania dla obowiązującego porządku prawnego.

21 wyrok wsa w Warszawie VI SA/Wa 892/07
Pozostawienie na całą noc broni w schowku w samochodzie, nawet zamkniętym i nawet znajdującym się w zamkniętym garażu, drastycznie narusza zasady przechowywania broni, gdyż broń ma być przechowywana tylko w sposób określony w rozporządzeniu z dnia 3 kwietnia 2000 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji i każde inne jej przechowywanie narusza zasady prawa bezwzględnie wiążące posiadacza broni.


Pobierz ppt "NAJWAŻNIEJSZE I NAJCIEKAWSZE ORZECZNICTWO SĄDOWE DOT"

Podobne prezentacje


Reklamy Google