Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości GOSPODARKA REGIONALNEJ SZANSY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości GOSPODARKA REGIONALNEJ SZANSY"— Zapis prezentacji:

1 Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości GOSPODARKA REGIONALNEJ SZANSY
wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna Województwa Małopolskiego zajmującą się m.in. wdrażaniem II Osi Priorytetowej Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata GOSPODARKA REGIONALNEJ SZANSY

2 Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy.
Osie Priorytetowe Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy. Gospodarka regionalnej szansy. Turystyka i przemysł kulturowy. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego. Krakowski Obszar Metropolitalny. Spójność wewnątrzregionalna. Infrastruktura ochrony środowiska. Współpraca międzyregionalna. Pomoc techniczna. Uwaga! Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości zajmuje się wdrażaniem tylko II Osi Priorytetowej MRPO. Pozostałe Osie wdrażane są przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Usługi konsultacyjne w tym zakresie oferuje Centrum Informacyjne FEM w Krakowie na ul. Wielickiej 72. Kontakt telefoniczny: lub 627 lub 777.

3 wsparcie komercjalizacji badań naukowych
Cel operacyjny II Osi Priorytetowej: Wzmacnianie konkurencyjności przedsiębiorstw bezpośrednie wsparcie inwestycyjne mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz wzmocnienia ich otoczenia instytucjonalnego wsparcie komercjalizacji badań naukowych BENEFICJENCJI: MŚP Instytucje otoczenia biznesu Organizacje pozarządowe Szkoły wyższe Jednostki naukowe

4 GOSPODARKA REGIONALNEJ SZANSY BENEFICJENCI
PRIORYTET. 2 GOSPODARKA REGIONALNEJ SZANSY BENEFICJENCI Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw Schemat A: Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa Schemat B: Wspólne przedsięwzięcia i tworzenie powiązań kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami, w tym tworzenie klastrów mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące powiązania kooperacyjne szkoły wyższe. organizacje pozarządowe. instytucje otoczenia biznesu. Schemat C: Dotacje dla Instytucji Otoczenia Biznesu instytucje otoczenia biznesu Schemat D: Wsparcie funduszy zwrotnych, przeznaczonych dla przedsiębiorstw Działanie 2.2 Wsparcie komercjalizacji badań naukowych Schemat A: Projekty badawcze - badania przemysłowe realizowane przez jednostki naukowo-badawcze we współpracy przedsiębiorstwo – jednostka naukowo-badawcza na rzecz przedsiębiorstw, lub badania przedkonkurencyjne realizowane w przedsiębiorstwach. jednostki naukowe. Schemat B: Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw z zakresu B+R - inwestycje (zakup wraz z instalacją) w środki trwałe tj. infrastrukturę i urządzenia laboratoryjne, służące do prowadzenia działań badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach.

5

6 Schemat A: Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP
Do objęcia dofinansowaniem kwalifikują się projekty polegające na: rozbudowie i nabyciu przedsiębiorstwa, działaniach mających na celu dokonywanie zasadniczych zmian produkcji lub procesu produkcyjnego, zmianie stosowanych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych na sprzyjające poprawie środowiska naturalnego oraz BHP, unowocześnieniu wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, zmianie wyrobu i/lub usługi, w tym także zmianie w sposobie świadczenia usług, modernizacji środków produkcji.

7 Schemat A: Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP
projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania. WYSOKOŚĆ WSPARCIA mikroprzedsiębiorstwa: 20 tys.-200 tys. zł małe przedsiębiorstwa: 100 tys.-1 mln zł średnie przedsiębiorstwa: 200 tys.-2 mln zł MAKSYMALNY UDZIAŁ ŚRODKÓW UE 30% średnie przedsiębiorstwa 40 % małe i mikroprzedsiębiorstwa dodatkowe 5 punktów procentowych dla obszaru o wskaźniku przedsiębiorczości mniejszym niż 75 % średniej wojewódzkiej

8 < 60% 4 pkt 60% -75% 3 pkt 75% - 90% 2 pkt 90% - 105% 1 pkt
Wskaźnik przedsiębiorczości Punktacja na podstawie wskaźnika przedsiębiorczości < 60% 4 pkt 60% -75% 3 pkt 75% - 90% 2 pkt 90% - 105% 1 pkt > 105% 0 pkt

9 Definicja MŚP Kategoria przedsiębiorstwa
Liczba osób zatrudnionych (roczne jednostki robocze) Roczny obrót Całkowity bilans roczny Mikro < 10 2 mln euro Małe < 50 10 mln euro Średnie < 250 50 mln euro 43 mln euro Podstawę sposobu kwalifikowania przedsiębiorstwa stanowi zamknięty rok obrachunkowy. Zmiana statusu przedsiębiorstwa następuje, gdy na ostatni dzień bilansu przekroczy lub spadnie ono poniżej progu zatrudnienia lub pułapu finansowego i zjawisko to powtórzy się w ciągu dwóch kolejnych lat.

10 Jakie projekty są wyłączone z dofinansowania w ramach II Osi MRPO?
projekty z branży handlowej (handel hurtowy i detaliczny), projekty z branży turystycznej (3 Oś Priorytetowa MRPO „Turystyka i przemysł kulturowy, Działanie 3.1 „Rozwój infrastruktury turystycznej”), FEM – tel /778/627 wyłączeniu podlegają także osoby ubezpieczone w KRUS, wsparcie nie będzie mogło być udzielone przed upływem ustalonego okresu karencji (2 lata) podmiotom, które rozpoczęły działalność gospodarczą uzyskując wsparcie z EFS (warunek dotyczy projektów realizowanych w perspektywie finansowej ), Z Działania 2.1 Schemat A wyłączone są: projekty przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą nie dłużej niż rok, polegające na świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz wytworzeniu produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych usług (8 Oś Priorytetowa POIG, Działanie 8.1 „Wspieranie dział. gosp. w dziedzinie gosp. elektronicznej”), MARR - tel projekty polegające na wspólnych przedsięwzięciach technicznych i organizacyjnych, których efektem jest realizacja procesów biznesowych w formie elektronicznej obejmujących 3 lub więcej MŚP, projekty wspierajace elektroniczny biznes (B2B) (8 Oś Priorytetowa POIG, Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”), MARR - tel projekty mikroprzedsiębiorstw kwalifikujące się do wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (3 Oś Priorytetowa PROW, Działanie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”), ARiMR – tel

11 Kryteria kwalifikacji do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Aby projekt mikroprzedsiębiorcy kwalifikował się do wsparcia w ramach PROW musi spełnić następujące warunki: 1. Miejsce zamieszkania przedsiębiorcy (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) lub siedziba; oddział firmy (w przypadku osoby prawnej) oraz, w przypadku projektów związanych z budową, przebudową, remontem połączonym z modernizacją, wyposażeniem lub zagospodarowaniem nieruchomości, miejsce położenia nieruchomości, znajdują się w miejscowości należącej do gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców (w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa – z wyłączeniem miast liczących pow. 20 tys. mieszkańców), lub gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości powyżej 5 tys. mieszkańców. 2. Obszar działalności, czyli właściwy kod PKD w ramach którego realizowany będzie projekt znajduje się w wykazie kodów PKD w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dofinansowania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 3. Efektem realizacji projektu będzie utworzenie nowych miejsc pracy.

12 O jaką formę pomocy mogą ubiegać się przedsiębiorcy
w ramach działania 2.1 A ? Pomoc możliwa do wyboru w ramach MRPO Pomoc de minimis Regionalna Pomoc Inwestycyjna UWAGA! OKRES KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH OBU POMOCY ROZPOCZYNA SIĘ OD MOMENTU ZŁOŻENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE! BENEFICJENT JUŻ PO ZŁOŻENIU WNIOSKU MOŻE ROCZPOCZĄĆ REALIZACJĘ SWOJEJ INWESTYCJI. JEDNAKŻE NA ETAPIE WERYFIKACJI WNIOSKU BENEFICJNT NIE MA ŻADNEJ GWARANCJI, ŻE JEGO PROJEKT ZOSTANIE DOFINANSOWANY!

13 POMOC DE MINIMIS Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 1988/2006 z dn r. Niewielka wartość pomocy Nie wpływa na konkurencję i/lub jej nie zakłóca Kwota euro w ciągu 3 kolejnych lat kalendarzowych pomoc udzielona wnioskodawcy z jednego lub wielu źródeł nie może łącznie przekroczyć wartości euro w okresie bieżącego roku kalendarzowego i w ciągu dwóch poprzednich lat kalendarzowych ( euro w przypadku Beneficjenta pomocy prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego) Uwaga - umorzenie zaległości podatkowych, niektóre zwolnienia podatkowe bądź inne ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, określone w przepisach podatkowych, mogą być udzielone w ramach pomoc de minimis! ZALETA POMOCY DE MINIMIS: SZERSZY KATALOG WYDATKÓW KWALFIKOWANYCH W PROJEKCIE NIŻ W RAMACH REGIONALNEJ POMOCY INWESTYCYJNEJ!

14 POMOC DE MINIMIS nie stosuje się w:
a) pomocy udzielanej w sektorze rybołówstwa i akwakultury; b) pomocy udzielanej na działalność w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską; c) pomocy udzielanej w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do TWE w następujących przypadkach: - kiedy wysokość pomocy jest ustalana na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty gospodarcze objęte pomocą, - kiedy udzielenie pomocy zależy od faktu jej przekazania w części lub w całości producentom surowców. d) pomocy udzielanej na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, to jest pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej; e) pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzonych z zagranicy; f) pomocy udzielanej podmiotom prowadzącym w sektorze węglowym w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r.; g) pomocy na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego udzielanej podmiotom prowadzącym działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego.

15 Regionalna Pomoc Inwestycyjna
- na zwiększenie poziomu inwestycji w regionie - na nowe inwestycje (początkowe) Nowa inwestycja obejmuje: 1) inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z: a) utworzeniem nowego przedsiębiorstwa, b) rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa, c) dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie; 2) nabycie środków trwałych bezpośrednio związanych z przedsiębiorstwem, które zostało zamknięte lub zostałoby zamknięte, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym środki nabywane są przez inwestora niezależnego od zbywcy. Nową inwestycją nie jest: 1) inwestycja prowadząca wyłącznie do odtworzenia zdolności produkcyjnych; 2) nabycie udziałów lub akcji przedsiębiorstwa.

16 Regionalna Pomoc Inwestycyjna
Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej nie stosuje się do: a.) pomocy udzielanej w sektorach: rybołówstwa i akwakultury, hutnictwa żelaza i stali,górnictwa węgla, budownictwa okrętowego oraz włókien syntetycznych; b) pomocy udzielanej na działalność związaną z wywozem do krajów trzecich lub państw członkowskich Unii Europejskiej, czyli pomocy związanej bezpośrednio z ilościąwywożonych produktów, z tworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub z innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej; c) pomocy uzależnionej od wykorzystania towarów produkcji krajowej uprzywilejowanych względem towarów przywożonych; d) działalności gospodarczej związanej z produkcją pierwotną produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską; e) działalności gospodarczej związanej z wytworzeniem i obrotem produktami mającymi imitować lub zastępować mleko i przetwory mleczne, o których mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 1898/87 z dnia 2 lipca 1987 r. w sprawie ochrony oznaczeń stosowanych w obrocie mleka i przetworami mlecznymi.

17 Jakie są rodzaje wydatków kwalifikowanych?
Zakup nieruchomości niezabudowanej (gruntu) lub zabudowanej Wydatki na zakup materiałów budowlanych i robót budowlanych Zakup środków trwałych * używane środki trwałe muszą spełniać określone kryteria nowych/używanych*

18 Jakie są rodzaje wydatków kwalifikowanych?
Zakup wartości niematerialnych i prawnych: m.in. licencje patenty know how Zakup środków transportu: tylko kat. 743 i 76 wg Klasyfikacji Środków Trwałych* * tylko przez podmiot nie wykonujący usług transportowych Koszt wdrażania systemów zarządzania np. ISO* * tylko w ramach pomocy de minimis

19 Klasyfikacja Środków Trwałych
Nr 743 Samochody specjalne Rodzaj 743 obejmuje samochody sanitarne, w tym karetki reanimacyjne oraz pojazdy samochodowe, które ze względu na swą konstrukcję przeznaczone są do wykonywania innych prac niż przewóz ładunków i osób, jak np.:      a) pojazdy mechaniczne służby  miejskiej i drogowej, pożarnicze,  samochody gaśnicze, piaskarki,  polewaczko-zmywarki,  asenizacyjne, pługi odśnieżne,      b) pojazdy stanowiące objazdowe  punkty usługowe, warsztaty  ruchome, pogotowia  techniczne,      c) pojazdy załadowczo-wyładowcze -   dźwigi samochodowe, pompy,  sprężarki,      d) pojazdy mechaniczne - agregaty,  do prowadzenia działalności  operatywnej, np. radiostacje,  wozy transmisyjne, operatorskie,  filmowe, wiertnicze wraz z  pomieszczeniami biurowo  mieszkalnymi. SAMOCHODY DO NAUKI JAZDY ORAZ KARAWANY NIE NALEŻĄ DO GRUPY SAMOCHODÓW SPECJALNYCH !

20 Nr 76 Pozostały tabor bezszynowy :
760 Wózki jezdniowe z pomostem stałym o napędzie elektrycznym (akumulatorowe) 761 Wózki jezdniowe podnośnikowe z nisko podnoszoną platformą o napędzie elektrycznym (akumulatorowe) 762 Wózki jezdniowe podnośnikowe, mechaniczne, wysokiego podnoszenia (widłowe) o napędzie elektrycznym (akumulatorowe) 763 Wózki jezdniowe podnośnikowe, mechaniczne, wysokiego podnoszenia (widłowe) o napędzie spalinowym 764 Wózki jezdniowe transportowe ze stałą platformą i żurawiem o napędzie elektrycznym (akumulatorowe) 768 Inne wózki jezdniowe

21 Jakie są rodzaje wydatków kwalifikowanych?
usługi prawnicze, ekspertyzy techniczne i finansowe wkład niepieniężny leasing oraz inne techniki finansowania

22 OGRANICZENIA dotyczące wydatków
Rodzaj wydatku: % całkowitych kosztów kwalifikowanych Zakup nieruchomości i roboty budowlane Nieruchomość niezabudowana do 50% do 10% Usługi prawnicze, ekspertyzy techniczne do 5% Koszt wdrażania systemów zarządzania Środki transportu (specjalne) do 30%

23 wydatki niekwalifikowane
koszty osobowe: wynagrodzenia zasiłki i inne świadczenia wydatki związane z zarządzaniem projektem: powierzenie czynności związane z zarządzaniem projektem zlecone podmiotowi zewnętrznemu podatek VAT jeżeli beneficjent ma prawną możliwość odzyskania VAT wydatki poniesione na przygotowanie projektu przygotowanie wniosku, biznesplanu, dokumentacji technicznej

24 Aktualny konkurs dla małych przedsiębiorstw!
Terminy składania wniosków o dofinansowanie 12 luty 2009r. – ogłoszenie konkursu 5 marca 2009r. – rozpoczęcie naboru wniosków 3 kwietnia 2009r. – zakończenie naboru wniosków W ramach konkursu Wnioskodawca może złożyć wyłącznie jeden wniosek o dofinansowanie!

25 FORMA SKŁADANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE
Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pomocą Regionalnego Systemu Informatycznego, dostępnego za pośrednictwem stron internetowych oraz

26 Wejście do Regionalnego Systemu Informatycznego przez stronę MCP
Wypełnianie wniosku w Regionalnym Systemie Informatycznym jest możliwe tylko w okresie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach danego konursu!

27 FORMA SKŁADANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE
Wnioskodawca wypełniając wniosek o dofinansowanie za pomocą RSI, przed wysłaniem do IP II, powinien taki wniosek pozytywnie zwalidować. Po walidacji wniosek ten przy wykorzystaniu funkcji "Wyślij do urzędu" jest przesyłany do MCP. Wniosek o dofinansowanie składany jest w dwóch egzemplarzach wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Złożony wniosek podlega rejestracji w RSI. System nadaje automatycznie numer dla złożonego wniosku oraz automatycznie generuje potwierdzenie rejestracji wniosku, które wydawane jest Wnioskodawcy po rejestracji wniosku w RSI przez pracownika MCP przyjmującego wniosek w wersji papierowej. Jeden egzemplarz wniosku, biznesplanu oraz załączników wypełnianych przez Wnioskodawcę składany jest w oryginale. Drugi egzemplarz może być złożony w oryginale lub w wersji powielonej, przy czym kserokopie wszystkich dokumentów (w tym załączniki) muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę do tego uprawnioną. Suma kontrolna, która widnieje na wersji papierowej składanego wniosku musi być tożsama z sumą kontrolną w wersji elektronicznej wygenerowanej w RSI. Suma kontrolna na wszystkich egzemplarzach wniosku musi być taka sama. Oryginał wniosku powinien być podpisany na ostatniej stronie przez Wnioskodawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy oraz osobę odpowiedzialną za sprawy finansowe podmiotu starającego się o dofinansowanie. Ponadto na oryginale wniosku, na każdej jego stronie, musi zostać złożona parafa Wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy. Biznesplan jako załącznik do składanego wniosku również powinien być podpisany i parafowany w ten sam sposób co składany wniosek. Do wniosku muszą być dołączone wszystkie wymagane załączniki, wypełnione zgodnie z obowiązującą Instrukcją.

28 WSKAŹNIKI REALIZACJI PROJEKTU
WSKAŹNIKI PRODUKTU PRODUKT – bezpośredni, materialny efekt realizacji przedsięwzięcia mierzony konkretnymi wielkościami, np. liczba zakupionych środków trwałych/środków produkcji w ramach projektu itp. Wskaźniki produktu mierzone są od momentu przygotowywania wniosku o przyznanie dofinansowania lub, o ile wynika to ze specyfiki wskaźnika od roku poprzedzającego rok, w którym wniosek jest składany, do momentu zakończenia realizacji projektu. WSKAŹNIKI REZULTATU REZULTAT - wpływ zrealizowanego przedsięwzięcia na otoczenie społeczno – ekonomiczne uzyskany bezpośrednio po zakończeniu realizacji projektu, np. Liczba nowych produktów lub technologii wprowadzonych na rynek w wyniku realizacji projektu, Liczba nowych usług świadczonych przez beneficjenta w wyniku realizacji projektu itp. Wskaźniki rezultatu mierzone są od roku zakończenia rzeczowej realizacji projektu lub, o ile wynika to ze specyfiki wskaźnika, od roku poprzedzającego rok, zakończenia rzeczowego projektu. Wskaźniki rezultatu powinny być mierzone w okresie nie krótszym niż 3 lata i nie dłuższym niż 5 lat po zakończeniu realizacji projektu.

29 Lista załączników do wniosku o dofinansowanie
Nazwa załącznika 1. Biznesplan 2. Załącznik/i w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko i/lub „Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach” 3. Kopia pozwolenia na budowę / zgłoszenia budowy lub wykonywania robót budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części / dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego 4. Wyciąg z dokumentacji technicznej i/lub program funkcjonalno-użytkowy 5. Zaświadczenie o rachunku bankowym Wnioskodawcy 6. Oświadczenie o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością w celu realizacji projektu 7. Dokumenty potwierdzające zabezpieczenie środków na realizację projektu 8. Dokumenty finansowe z ostatnich 2 lat obrachunkowych – bilans i rachunek zysków i strat i/lub sprawozdanie merytoryczne z działalności 9. Formularz dotyczący zgodności projektu z linią demarkacyjną z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 10. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT 11. Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), ewidencji działalności gospodarczej i/lub umowa spółki i/lub umowa/y dot. współpracy w ramach projektu 12. Oświadczenie o spełnieniu kryteriów podmiotowych przez mikro, małego lub średniego przedsiębiorcę i/lub statut/regulamin organizacyjny beneficjenta 13. Oświadczenie o zgodności projektu z pomocą publiczną oraz zwrocie pomocy 14. Informacje oraz oświadczenia o otrzymanej pomocy publicznej oraz nieotrzymaniu pomocy – zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie informacji o otrzymanej pomocy publicznej oraz informacji o nieotrzymaniu pomocy (Dz. U. Nr 61 poz. 413 z 2007 r.) 15 Inne niezbędne, wymagane prawem lub mogące wpłynąć na wynik oceny – załączniki (należy wymienić i ponumerować odpowiednio: 15.1.,15.2. itd.)

30 Uwaga! Wszystkie z wyżej wymienionych załączników są co do zasady obligatoryjne dla wszystkich Wnioskodawców oraz typów projektów, chyba że charakter projektu lub też typ Beneficjenta wyklucza możliwość dostarczenia któregoś z załączników (w takim przypadku należy zaznaczyć pole „Nie dotyczy”). Zaznaczenie pola „Nie” oznacza, że Beneficjent powinien dostarczyć załącznik, lecz w momencie składania wniosku z przyczyn obiektywnych nie mógł go dostarczyć. Forma załączników: Załączniki powinny być dostarczone w formie określonej w Regulaminie konkursu zgodnie ze wzorami stanowiącymi jego integralną część (wzory załączników w ramach poszczególnych konkursów dostępne są na stronie internetowej

31 % kosztów kwalifikowanych Rodzaj wydatku niekwalifikowanego
Biznesplan Obowiązkowy dla wszystkich beneficjentów! C.7. Źródła finansowania projektu Wartość planowanych do poniesienia kosztów kwalifikowanych musi mieć zagwarantowane źródła finansowania. Istotne jest, zatem, aby Wnioskodawca posiadał wystarczające środki własne lub pochodzące z kredytu, funduszu inwestycyjnego lub leasingu, do realizacji projektu. Proszę pamiętać, aby podane poniżej wartości odpowiadały wartościom podanym we wniosku o dofinansowanie. Wyszczególnienie PLN % kosztów kwalifikowanych Łączna wartość kosztów kwalifikowanych (patrz pkt. C.6), w tym: 100% - wnioskowana wartość wsparcia ze środków MRPO - środki zapewniane przez Wnioskodawcę – całkowity wkład własny (bez wnioskowanego wsparcia), Planowane zewnętrzne źródła finansowania inwestycji kredyt leasing pożyczka inne (wymienić jakie) Wydatki niekwalifikowane: należy pamiętać, że Wnioskodawca musi zapewnić wykonalność całego projektu pod względem finansowym. Dlatego należy przedstawić źródła finansowania także wydatków niekwalifikujących się do objęcia wsparciem, niezbędnych do realizacji projektu. Wartość wydatków niekwalifikowanych powinna odpowiadać wartości określonej w pkt E.4 Wniosku o dofinansowanie. Rodzaj wydatku niekwalifikowanego Źródło finansowania 1. 2. n. Wypłata wsparcia będzie dokonana w formie refundacji po zrealizowaniu projektu i zaakceptowaniu do wypłaty kwalifikowanych wydatków. Ponieważ wartość planowanych do poniesienia kosztów kwalifikowanych musi mieć zagwarantowane źródła finansowania co najmniej w okresie dwóch pierwszych kwartałów realizacji inwestycji (tj. przed wypłatą wsparcia) proszę podać źródło finansowania tej części do czasu wypłaty wsparcia. Biznesplan powinien zawierać podstawowe informacje odnoszące się do projektu (w tym informacje dotyczące Wnioskodawcy oraz lokalizacji projektu), opis dotychczasowej działalności Wnioskodawcy (m.in. charakterystyka działalności przedsiębiorstwa oraz produkty i usługi oferowane na rynku), opis projektu, w tym źródła jego finansowania oraz plan marketingowy, a także sytuację finansową Wnioskodawcy oraz jej prognozę. Dane zawarte w biznesplanie muszą być zgodne z zapisami, jakie ujęte są we wniosku o dofinansowanie projektu. Dodatkowo Wnioskodawcy, posiadający siedzibę poza Województwem Małopolskim, są zobowiązani do wypełnienia, w ramach biznesplanu, oświadczenia, w którym określają iż zakupiony lub leasingowany w ramach projektu środek trwały nie będzie wykorzystywany poza granicami administracyjnymi Województwa Małopolskiego. Uwaga! BRAK BIZNESPLANU SKUTKUJE ODRZUCENIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE NA ETAPIE OCENIE FORMALNEJ…

32 OBOWIĄZKOWY DLA WSZYSTKICH BENEFICJENTÓW!
2. Załącznik/i w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko i/lub „Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach” OBOWIĄZKOWY DLA WSZYSTKICH BENEFICJENTÓW! Zasady dotyczące wypełniania niniejszego załącznika zostały określone w Ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenie oddziaływania na środowisko oraz Wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć wspołfinansowanych z krajowych i regionalnych programow operacyjnych. W ramach wszystkich projektów, niezależnie od zakresu rzeczowego projektu Wnioskodawca zobowiązany jest do wypełnienia i przedłożenia w ramach niniejszego załącznika, formularza do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ, wg wzoru zamieszczonego w dokumentacji konkursowej (załącznik 2.1) w zakresie uzależnionym od rodzaju inwestycji. Dodatkowo należy dołączyć inne dokumenty związane z ochroną środowiska adekwatne do rodzaju inwestycji. Przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko Przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko Przedsięwzięcia inne niż te wymienione w pkt 1 i 2 lecz wymagające pozwolenia na budowę Pozostałe przedsięwzięcia o charakterze nieinfrastrukturalnym lub wymagające zgłoszenia budowy (infrastrukturalne nie wymagające pozwolenie na budowę) W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymagana jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

33 Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach może wymagać przeprowadzenia przez właściwy organ (może nim być wójt, burmistrz lub prezydent miasta) postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Postępowanie to jest prowadzone z udziałem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i właściwego Inspektora Sanitarnego. W przypadku przedsięwzięć zawsze znacząco oddziałujących na środowisko Wnioskodawca jest zobowiązany do przedłożenia raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko. Jeżeli przedsięwzięcie oddziałuje jedynie potencjalnie, sporządzenie raportu może nie być konieczne. Jako przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i wymagające sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko wymienia się: m.in. wyrób substancji służących do wytwarzania środków ochrony roślin, wytwarzania podstawowych produktów chemii organicznej, instalacje do wytopu surówki żelaza, stacje demontażu pojazdów, instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów np. do krakingu odpadów. Natomiast do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko można zaliczyć m.in. instalacje do obróbki metali żelaznych np. kuźnie, instalacje do produkcji betonu, instalacje do garbowania lub uszlachetniania skór, tartaki, stolarnie, zespoły zabudowy przemysłowej na terenie o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha, również punkty zbierania lub przeładunku odpadów w tym złomu. Kraking odpadów - Kraking wykorzystywany jest w procesie przerobu odpadów /np. foliowych / na paliwo.

34 W przypadku projektów infrastrukturalnych (definiowanych przez MCP jako wymagające pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy) wnioskodawcy zawsze zobowiązani są dostarczyć oświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000 (Załącznik 2.2) W przypadku projektów wymagających pozwolenie na budowę właściwy organ może zadecydować o konieczności przeprowadzenie oceny oddziaływania na obszar Natura 2000.

35 Pozostałe projekty o charakterze nieinfrastrukturalnym
Wnioskodawcy wypełniają tylko załącznik 2.1. do Wniosku o dofinansowanie w bardzo ograniczonym zakresie tj.: pkt A.1.1 – zaznaczyć kwadrat „Tak” bądź „Nie” w zależności czy Wnioskodawca zalega, czy nie zalega z opłatami środowiskowymi (szczegółowe informacje dotyczące opłat środowiskowych znajdują się poniżej); pkt A – zaznaczyć kwadrat „Nie”; pkt A – zaznaczyć kwadrat trzeci „żadnym z powyższych załączników” (bez udzielania odpowiedzi na pytanie A.3.3.). Pozostałe pola powinny pozostać niewypełnione.

36 Poniższa tabela przedstawia podstawowe obowiązki Wnioskodawcy w zależności od rodzaju planowanej do realizacji inwestycji: Lp. Dokumenty Przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko Przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko Przedsięwzięcia inne niż przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, lecz wymagające wydania decyzji, o których mowa w Art. 96 ust. 2 Ustawy (np. pozwolenia budowlanego) Pozostałe przedsięwzięcia 1. Załącznik nr 2.1 do wniosku o dofinansowanie (formularz) TAK (w ograniczonym zakresie) TAK (w ograniczonym zakresie) 2. Ocena Oddziaływania na Środowisko TAK ( w zależności czy właściwy organ stwierdzi potrzebę przeprowadzenia OOŚ) ( w zależności czy podmiot składający wniosek lub właściwy organ stwierdzi potrzebę przeprowadzenia OOŚ) NIE 3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 4. Oddziaływanie na obszar NATURA 2000 TAK (w zależności czy podmiot wydający decyzję dot. realizacji projektu zobowiąże Wnioskodawcę do uzyskania postanowienia RDOŚ w sprawie braku potrzeby albo obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000) 5. Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura ( załącznik 2.2 ) (wyłącznie w przypadku gdy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach została wydana przed r.) ( wyłącznie w przypadku gdy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach została wydana przed r.) (w zależności czy jest to projekt o charakterze infrastrukturalnym wymagający zgłoszenia budowy)

37 3. Kopia pozwolenia na budowę / zgłoszenia budowy lub wykonywania robót budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części / dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego- Pozwolenie na budowę, zgłoszenie budowy lub wykonywania robót budowlanych są niezbędnymi załącznikami dla projektów inwestycyjnych związanych z robotami budowlanymi. Wnioskodawca na etapie oceny formalnej nie musi dysponować prawomocnym pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem budowy, jednakże najpóźniej do dnia podpisania umowy o dofinansowanie zobowiązany jest dostarczyć kopie dokumentów do MCP. Załączone do wniosku dokumenty powinny być prawomocne i aktualne tzn. jeśli prace budowlane nie zostały rozpoczęte, pozwolenie budowlane nie powinno być starsze niż trzy lata od momentu jego wydania (zgodnie z art. 37 ustawy Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118)), gdy prace budowlane objęte pozwoleniem budowlanym zostały rozpoczęte, dodatkowo należy dostarczyć kserokopię pierwszej strony dziennika budowy oraz stronę z ostatnim wpisem, który potwierdza ważność pozwolenia. Należy mieć na uwadze, iż złożenie wymaganych niniejszym załącznikiem dokumentów na etapie oceny formalnej wniosku uwiarygodnia stan przygotowania projektu do realizacji, co może mieć późniejsze odzwierciedlenie m.in. w przyznawanej punktacji, a w konsekwencji warunkować umieszczenie projektu na liście wybranych do dofinansowania. W przypadku, jeśli Wnioskodawca nie dysponuje na moment oceny formalnej kopią pozwolenia na budowę, zobowiązany jest dostarczyć kopie dokumentów dotyczących zagospodarowania przestrzennego, takie jak kopia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub – w przypadku ich braku – wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

38 4. Wyciąg z dokumentacji technicznej i/lub program funkcjonalno-użytkowy.
W przypadku projektów inwestycyjnych związanych z robotami budowlanymi wymagających pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia budowy lub robót budowlanych, jako jeden z wymaganych załączników Beneficjent zobowiązany jest dostarczyć opis techniczny lub wyciąg z opisu technicznego zawartego w dokumentacji technicznej. W przypadku robót budowlanych, które nie wymagają pozwolenia lub zgłoszenia Wnioskodawca dokonuje opisu zakresu prac w odpowiednim polu biznesplanu. Ponadto na żądanie IP II Wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć pełną dokumentację techniczną projektu. W przypadku projektów inwestycyjnych związanych z robotami budowlanymi będących na etapie przygotowania/analiz/koncepcji Wnioskodawca jest zobowiązany do dołączenia informacji określającej lokalizację oraz skrócony opis techniczny projektu. Informację określającą lokalizację oraz skrócony opis techniczny projektu należy również dostarczyć w przypadku projektów obejmujących swym zakresem roboty budowlane, które nie wymagają pozwolenia na budowę/zgłoszenia budowy.

39 5. Zaświadczenie o rachunku bankowym Wnioskodawcy.
OBOWIĄZKOWE DLA WSZYTSKICH BENEFICJENTÓW! Wnioskodawca powinien załączyć aktualne (wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku o dofinansowanie) zaświadczenie, inny dokument wydany i potwierdzony przez bank lub wydruk ze strony internetowej potwierdzony przez Wnioskodawcę zawierający informację o posiadanym firmowym rachunku bankowym (wraz ze wskazaniem numeru rachunku bankowego). W przypadku przyjęcia projektu do realizacji numer ten zostanie umieszczony w umowie o dofinansowanie projektu i na wskazane konto bankowe dokonywane będą wszelkie płatności związane z dofinansowaniem projektu. W przypadku zmiany rachunku bankowego przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, beneficjent jest zobowiązany do dostarczenia aktualnego zaświadczenia rachunku bankowym po otrzymaniu informacji z IP II o przyjęciu projektu do realizacji.

40 6. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością w celu realizacji projektu.
Obowiązkowe w przypadku projektów inwestycyjnych związanych z robotami budowlanymi wymagającymi dostarczenia pozwolenia na budowę, zgłoszenia budowy lub wykonywania robót budowlanych oraz w przypadku projektów nie wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, jeżeli w zakresie rzeczowym projektu przewiduje się roboty budowlane, w tym również związane z instalacją środków trwałych zakupionych w ramach projektu. Dofinansowaniu mogą podlegać jedynie projekty realizowane na terenie, bądź w obiekcie należącym do Beneficjenta lub pozostającym w jego użytkowaniu. W oświadczeniu należy wskazać formę prawną dysponowania nieruchomością. W przypadku projektów, w których Wnioskodawca dysponuje nieruchomością w formie dzierżawy/najmu należy w oświadczeniu o prawie dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu wskazać dokument, z którego wynika tytuł do dysponowania nieruchomością (np. umowa najmu/dzierżawy). Należy pamiętać iż umowa taka powinna być zawarta na okres minimum 3 lat od daty zakończenia realizacji projektu określonej w umowie o dofinansowanie.

41 7. Dokumenty potwierdzające zabezpieczenie środków na realizację projektu.
Załącznik fakultatywny! Wnioskodawca, w celu potwierdzenia finansowej realizacji projektu, ma możliwość w ramach niniejszego załącznika przedłożyć dokumenty uwiarygodniające źródła finansowania projektu, odzwierciedlające wyrażony w biznesplanie zamiar korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania bądź środków własnych. Dokumentami takimi mogą być w szczególności: umowa kredytowa/ pożyczki, lub promesa umowy kredytowej/ umowy pożyczki, lub umowa lub promesa dot. udzielania Beneficjentowi dotacji przez inny podmiot, lub oświadczenie instytucji partycypującej finansowo w kosztach projektu, które powinno zawierać nazwę instytucji finansującej, nazwę projektu oraz kwotę, którą zamierza ona przeznaczyć na współfinansowanie projektu, lub wyciąg z rachunku bankowego potwierdzający posiadanie przez Wnioskodawcę środków własnych. Należy pamiętać, iż dołączenie dokumentów potwierdzających pochodzenie środków na realizację projektu (w szczególności środków zewnętrznych) może zostać odzwierciedlone w postaci wyższej punktacji przyznanej podczas oceny merytorycznej wniosku. W przypadku leasingu Wnioskodawca nie jest zobowiązany na etapie składania wniosku o dofinansowanie do przedłożenia promesy leasingu, jednakże na etapie złożenia pierwszego wniosku o płatność wymagane będzie dostarczenie do MCP umowy leasingu.

42 OBOWIĄZKOWY DLA WSZYSTKICH BENEFICJENTÓW!
8. Dokumenty finansowe z ostatnich 2 lat obrachunkowych – bilans i rachunek zysków i strat i/lub sprawozdanie merytoryczne z działalności. OBOWIĄZKOWY DLA WSZYSTKICH BENEFICJENTÓW! Bilans i rachunek zysków i strat za dwa ostatnie lata obrachunkowe (lub w przypadku krótszego okresu działalności ostatniego zamkniętego okresu obrachunkowego), jest wymagany w przypadku podmiotów, na których ciąży obowiązek ich sporządzania, zgodnie z Ustawą o rachunkowości (Dz. U Nr 121 poz. 591). W przypadku podmiotów, które rozpoczęły działalność w roku złożenia wniosku o dofinansowanie, należy przedstawić bilans otwarcia. Bilans oraz rachunek zysków i strat powinny zostać potwierdzone przez osoby do tego upoważnione w ramach danego podmiotu. W przypadku podmiotów nie zobowiązanych zgodnie z Ustawą o rachunkowości do sporządzania bilansu oraz RZS (rachunku zysków i strat) należy podać informacje określające obroty, zysk oraz zobowiązania i należności ogółem za okres ostatnich 2 lat kalendarzowych przed rokiem złożenia wniosku (lub w przypadku krótszego okresu działalności ostatniego zamkniętego okresu). Dołączają oni także odpowiedni formularz podatkowy, PIT lub CIT, w zależności od sposobu rozliczania się z Urzędem Skarbowym. W przypadku podmiotów zobowiązanych do sporządzania sprawozdania merytorycznego z działalności Wnioskodawca jest zobowiązany do dołączenia takowego sprawozdania za okres ostatniego zakończonego roku kalendarzowego.

43 NIE DOTYCZY MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW!
9. Formularz dotyczący zgodności projektu z linią demarkacyjną z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata NIE DOTYCZY MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW! W ramach niniejszego konkursu na liście załączników – część H wniosku o dofinansowanie w polu dot. załącznika nr 9 należy zaznaczyć pole „Nie dotyczy”. 10. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT Załącznik ten wypełniają wyłącznie Wnioskodawcy, którzy zaliczyli podatek VAT do kosztów kwalifikowanych. Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia oświadczenia w zakresie kwalifikowalności podatku VAT w ramach projektu (wzór oświadczenia stanowi załącznik do Regulaminu konkursu). W przypadku gdy Wnioskodawca nie może w żaden sposób odzyskać jakiejkolwiek części podatku VAT związanego z wydatkami ponoszonymi w ramach projektu, koszt ten może zostać zaliczony do kosztów kwalifikowanych projektu. Wnioskodawca jest również zobowiązany do przedstawienia uzasadnienia, zawierającego podstawę prawną wskazującą na brak możliwości odzyskania podatku VAT, zarówno na dzień sporządzania wniosku o dofinansowanie, jak również mając na uwadze planowany sposób wykorzystania w przyszłości majątku wytworzonego w związku z realizacją projektu.

44 11. Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), ewidencji działalności gospodarczej i/lub umowa spółki i/lub umowa/y dot. współpracy w ramach projektu. OBOWIĄZKOWE DLA WSZYSTKICH BENEFICJENTÓW! Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), ewidencji działalności gospodarczej jest obligatoryjny dla Beneficjentów podlegających obowiązkowi wpisu do w/w rejestrów. Wypis musi być aktualny, tzn. nie starszy niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku. W przypadku spółek cywilnych oprócz wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wszystkich wspólników należy załączyć dodatkowo umowę spółki zaś w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie kopie umowy/porozumienia dot. współpracy wraz z określeniem obowiązków finansowych.

45 12. Oświadczenie o spełnieniu kryteriów podmiotowych przez mikro, małego lub średniego przedsiębiorcę i/lub statut/regulamin organizacyjny Beneficjenta OBOWIĄZKOWE DLA WSZYSTKICH BENEFICJENTÓW! Przedsiębiorca wypełnia oświadczenie, w którym zaznacza czy na dzień złożenia wniosku spełnia kryteria w zakresie zakwalifikowania podmiotu do kategorii mikro-, małego, średniego przedsiębiorstwa. 1. Kryterium liczby zatrudnionych, rocznego obrotu oraz bilansu (należy zaznaczyć w każdym polu odpowiedź „TAK (T)” albo „NIE (N)”) Liczba zatrudnionych <10 – maksymalny próg dla mikroprzedsiębiorcy TAK NIE < 50 - maksymalny próg dla małego przedsiębiorcy <250 - maksymalny próg dla średniego przedsiębiorcy Mikro Roczny obrót  2 mln euro T/N LUB Całkow ity bilans roczny  2 mln euro Małe  10 mln euro Średnie  50 mln euro  43 mln euro Uwaga! Informacje zawarte w powyższej tabeli nie powinny odzwierciedlać stanu na dzień składania wniosku lecz muszą odnosić się do okresu badanego przez przedsiębiorcę zgodnie z definicją MŚP. Przedsiębiorstwo może zostać zaliczone do odpowiedniej kategorii, jeżeli spełnia kryterium dot. zatrudnienia i jednocześnie spełnia co najmniej jedno z dwóch pozostałych kryteriów. Przedsiębiorstwo nie musi spełniać obydwu warunków finansowych i może przekroczyć jeden z nich, nie tracąc swojego statusu. Uwaga: wyrażone w euro wielkości przelicza się na złote według średniego kursu ogłaszanego przez NBP w ostatnim dniu roku obrotowego.

46 12. Oświadczenie o spełnieniu kryteriów podmiotowych przez mikro, małego lub średniego przedsiębiorcę i/lub statut/regulamin organizacyjny Beneficjenta. OBOWIĄZKOWE DLA WSZYSTKICH BENEFICJENTÓW! 2. Kryterium niezależności 2.1. Przedsiębiorstwo nie posiada udziałów (kapitału/głosów) w innych przedsiębiorstwach, a inne przedsiębiorstwa nie posiadają w nim udziałów. TAK NIE 2.2. Przedsiębiorstwo posiada poniżej 25 % kapitału lub głosów (w zależności, która z tych wielkości jest większa) w jednym lub kilku innych przedsiębiorstwach, a/lub inne przedsiębiorstwa posiadają poniżej 25 % kapitału lub głosów w tym przedsiębiorstwie 2.3. Czy następujące podmioty: -         publiczne korporacje inwestycyjne, firmy venture capital, osoby indywidualne lub grupy osób indywidualnych prowadzących regularną działalność w zakresie inwestycji venture capital, którzy inwestują kapitał udziałowy w firmy nie notowane na giełdzie („anioły biznesu”) pod warunkiem, że łączna wysokość inwestycji tych inwestorów w to samo przedsiębiorstwo wynosi mniej niż EUR, -         uniwersytety lub niedochodowe ośrodki badawcze, -         inwestorzy instytucjonalni łącznie z regionalnymi funduszami rozwoju, -         samorządy lokalne z rocznym budżetem nie przekraczającym 10 milionów EUR oraz liczbą mieszkańców poniżej 5 000, posiadają więcej niż 25 % lecz nie więcej niż 50 % udziałów w przedsiębiorstwie i podmioty te nie są ze sobą związane 2.4. Udział podmiotów publicznych Czy 25 % lub więcej kapitału lub głosów przedsiębiorstwa jest kontrolowane bezpośrednio lub pośrednio, łącznie lub indywidualnie, przez jeden lub kilka podmiotów publicznych (nie dotyczy podmiotów wymienionych w podkryterium 2.3.). UWAGA! 1.    W przypadku zaznaczenia odp. „TAK” w podkryterium 2.1. – przedsiębiorstwo jest niezależne od innych przedsiębiorstw i nie ma konieczności przeprowadzenia analizy w punktach 2.5. i 2.6. 2. W przypadku zaznaczania odpowiedzi „TAK” w podkryterium 2.4. przedsiębiorstwo nie może być uznane za MŚP

47 2.5. Przedsiębiorstwa partnerskie Czy przedsiębiorstwo posiada % kapitału lub głosów w jednym lub kilku innych przedsiębiorstwach (za wyjątkiem podmiotów wymienionych w kryterium 2.3.), a/lub inne przedsiębiorstwa posiadają % kapitału lub głosów w tym przedsiębiorstwie. TAK NIE W przypadku stwierdzenia, iż analizowane przedsiębiorstwo jest przedsiębiorstwem partnerskim, w celu zweryfikowania progów określonych w Kryterium 1, do własnych danych dot. zatrudnienia, obrotów i bilansu należy dodać dane wszystkich przedsiębiorstw partnerskich w procencie odpowiadającym rzeczywistemu udziałowi. Dla ułatwienia, w obliczeniach uwzględnić należy wyłącznie dane przedsiębiorstwa partnerskiego znajdującego się bezpośrednio na poziomie w stosunku do analizowanego przedsiębiorstwa. 2.6. Przedsiębiorstwa związane Czy przedsiębiorstwo posiada ponad 50 % głosów udziałowców lub wspólników w innym przedsiębiorstwie, a/lub inne przedsiębiorstwo posiada ponad 50 % głosów w analizowanym przedsiębiorstwie. W przypadku stwierdzenia, iż analizowane przedsiębiorstwo jest przedsiębiorstwem związanym, w celu zweryfikowania progów określonych w Kryterium 1, do własnych danych dot. zatrudnienia, obrotów i bilansu należy dodać w 100 % dane wszystkich przedsiębiorstw związanych. 1. W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” w podkryterium 2.5. Wnioskodawca ma obowiązek przedłożyć dodatkowo wyliczenie zatrudnienia/obrotów/ bilansu przedsiębiorstwa uwzględniające dane pozyskane od przedsiębiorstw partnerskich; 2. W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” w podkryterium 2.6. Wnioskodawca ma obowiązek przedłożyć dodatkowo wyliczenie zatrudnienia/obrotów/bilansu przedsiębiorstwa uwzględniające dane pozyskane od przedsiębiorstw związanych

48 13. Oświadczenie beneficjenta o zgodności projektu z pomocą publiczną oraz zwrocie pomocy.
OBOWIĄZKOWE DLA WSZYSTKICH BENEFICJENTÓW! Beneficjent jest zobowiązany do wypełnienia oświadczenia o zgodności projektu z pomocą publiczną oraz zwrocie pomocy określającego m.in. jaką pomocą objęty jest projekt (RPI; pomoc de minimis) i czy na Beneficjencie ciąży obowiązek zwrotu udzielonej wcześniej pomocy. Dopuszczalne jest łączenie różnych typów pomocy w ramach jednego projektu. Wybierając Regionalną Pomoc Inwestycyjną należy pamiętać, że nowa inwestycja nie może rozpocząć się przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu (dotyczy to także kosztów nie zaliczonych do wydatków kwalifikowanych, lecz poniesionych przez Wnioskodawcę w związku z realizacją projektu – np. w ramach RPI niedopuszczalne jest dokończenie budowy obiektu budowlanego, którego budowa rozpoczęła się przed złożeniem wniosku o dofinansowanie). Ponadto w oświadczeniu Wnioskodawca deklaruje, że nie ciąży na nim obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej wcześniej otrzymaną pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem. Podmioty, na których ciąży taki obowiązek wynikający z wcześniej realizowanych przedsięwzięć, nie mogą otrzymać dofinansowania w ramach MRPO.

49 14. Informacje oraz oświadczenia o otrzymanej pomocy publicznej oraz nieotrzymaniu pomocy – zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie informacji o otrzymanej pomocy publicznej oraz informacji o nieotrzymaniu pomocy (Dz. U. Nr 61 poz. 413 z 2007 r.) OBOWIĄZKOWE DLA WSZYSTKICH BENEFICJENTÓW! Beneficjenci ubiegający się o Regionalną Pomoc Inwestycyjną zobowiązani są do wypełnienia oświadczenia o otrzymanej pomocy publicznej. W przypadku, gdy podmiot ubiegający się o pomoc otrzymał w przeszłości pomoc publiczną w związku z realizacją różnych inwestycji, należy wykazać jedynie pomoc publiczną przeznaczoną na realizację tej samej inwestycji, w związku, z którą ubiega się o pomoc. Wzory oświadczeń jako załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie informacji o otrzymanej pomocy publicznej oraz informacji o nieotrzymaniu pomocy znajdują się na stronie internetowej: W przypadku ubiegania się w ramach projektu o pomoc de minimis, wnioskodawca nie załącza ww. formularza, lecz w ramach niniejszego załącznika przedkłada kopie zaświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. 2007 nr 185 poz. 1317), wystawione przez podmioty udzielające pomocy.

50 15. Inne niezbędne, wymagane prawem lub mogące wpłynąć na wynik oceny – załączniki (należy wymienić i ponumerować odpowiednio: 15.1., itd.) FAKULTATYWNE! Dołączone dokumenty należy wyszczególnić w dodatkowej osobnej tabeli oraz ponumerować odpowiednio: 15.1, 15.2 itd. Wnioskodawca może dołączyć wszelkie inne załączniki mogące pomóc w należytej ocenie przedstawionego wniosku. W szczególności powinny to być dokumenty uzasadniające przyjęcie rozwiązań odmiennych niż typowe, korzystanie ze zwolnień lub innych środków legislacji niż typowe. Dokumentem takim mogą być także wszelkiego rodzaju ekspertyzy, badania, na skutek których przyjęto szczególne rozwiązania projektu, a które nie zostały dołączone do biznesplanu.

51 PROCEDURA WYBORU PROJEKTU
30 dni Złożenie wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami BENEFICJENT 45 dni Ocena formalna wniosku o dofinansowanie ZESPÓŁ WYBORU PROJEKTÓW MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 45 dni Ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie KOMISJA OCENY PROJEKTÓW 14 dni Wybór projektów do dofinansowania (lista podstawowa i rezerwowa) ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 30 dni Podpisywanie umów o dofinansowanie DYREKTOR MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

52 Kryteria stosowane podczas właściwej oceny merytorycznej
a) potencjał i doświadczenie Wnioskodawcy na rzecz realizacji projektu (zasoby techniczne, ludzkie i doświadczenie – w tym posiadanie nagród lub wdrożonych systemów zarządzania, np. ISO; trwałość projektu) b) lokalizacja projektu (punktacja będzie przyznawana w zależności od lokalizacji projektu oraz wskaźnika przedsiębiorczości na tym obszarze) c) zakres korzyści osiągnięty w wyniku realizacji projektu (ocenie podlegać będzie uzasadnione wzmocnienie konkurencyjności Wnioskodawcy) d) innowacyjny charakter projektu (innowacja w skali przedsiębiorstwa, innowacja w skali lokalnej, innowacja w skali regionalnej) e) realizacja polityk horyzontalnych UE (równość szans, zrównoważony rozwój i propagowanie ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego, w tym uwzględnienie w ramach projektu możliwości korzystania z odnawialnych źródeł energii i/lub poprawy efektywności energetycznej) f) zatrudnienie (realizacja projektu przyczyni się do utrzymania lub powstania nowych miejsc pracy - w przeliczeniu na pełne etaty). g) gotowość projektu do realizacji (weryfikacja dokumentacji pod kątem zdolności do rozpoczęcia realizacji inwestycji, np. posiadanie pozwolenia na budowę itp..)

53 WARTO WIEDZIEĆ! Beneficjent jest zobowiązany zachować trwałość projektu przez okres minimum 3 lat od daty jego zakończenia!

54 WARTO WIEDZIEĆ! PIERWSZE PŁATNOŚCI
Beneficjent składa wniosek o płatność nie częściej niż raz na 3 miesiące. Pierwszy wniosek o płatność (rozliczający poniesione wydatki) można złożyć w dowolnym terminie po podpisaniu umowy, kolejny po upływie co najmniej 3 miesięcy. Beneficjent rozliczając wydatki poniesione na projekt wnioskuje o przyznanie dofinansowania ze środków publicznych w kwocie odpowiadającej procentowemu udziałowi dofinansowania określonemu w umowie. Przekazywanie Beneficjentowi płatności następuje w terminie do 30 dni roboczych od dnia złożenia przez Beneficjenta do MCP poprawnego wniosku o płatność.

55 INFOLINIA: 012 376 91 91 PUNKT KONSULTACYJNY
MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Ul. Kordylewskiego 11 parter Kraków INFOLINIA:

56 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Magdalena Migalska
Inspektor w Zespole Informacji i Promocji MCP tel


Pobierz ppt "Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości GOSPODARKA REGIONALNEJ SZANSY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google